Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 003992 20651588 na godz. na dobę w sumie
Testy ortograficzne do uzupełniania - ebook/pdf
Testy ortograficzne do uzupełniania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 78
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-536-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Autorskie teksty doświadczonej polonistki uwzględniające różny stopień trudności. Dotyczą licznych dziedzin nauki: historii, geografii, kultury i sztuki. Są przeznaczone do dyktowania lub samodzielnego przepisywania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Testy ortograficzne _ śmiechając się nieza _ ważalnie, Ł _ kasz k _ pił, po niedł _ gim oglądani _ , kapel _ sz ze str _ sim pi _ rem na bal kosti _ mowy, a dla Kla _ dii ż _ łtą ch _ steczkę, _ danie kompon _ jącą się z p _ łb _ tami na gr _ bej g _ mie czy ka _ cz _ k _ . Pisownia wyrazów u, ó D _ ch skarb _ Nie _ miem zil _ strować wam koszmar _ b _ dzącego mnie kt _ ryś raz z rzęd _ . W p _ łśnie cz _ ję, że _ ciekam przed zak _ tym od st _ p do gł _ w w kolcz _ gę d _ chem, kt _ ry na przek _ r mojem _ przerażeni _ powol _ tk _ _ jm _ je m _ szkiet i sal _ t _ je mi ob _ rącz. Ze strach _ brak _ je mi oddech _ . Nie od raz _ pokon _ ję nie _ fność. _ w d _ ch poroz _ miewa się ze mną w niezroz _ miały spos _ b bez sł _ w. Cz _ ję, że m _ wi o pag _ rk _ z wypr _ chniałym b _ kiem, wyr _ żniającym się d _ żą dzi _ plą sł _ żącą stadk _ wiewi _ rek za stoł _ wkę. Gdy p _ łksię- życ przes _ nie się na poł _ dnie w swojej s _ miennej wędr _ wce i zn _ żony oświetli _ kośnie łachę ż _ łci _ tkiego piask _ wzdł _ ż wąwoz _ , m _ szę włożyć rękę w podł _ żną dzi _ rę _ kazaną bla- skiem. _ jrzę zw _ j zrabowany przed st _ leciami _ bogim chło- pom. To _ niwersał. _ pamiętnia werb _ nek l _ d _ do powstania kości _ szkowskiego i m _ wi o r _ wności. Czem _ ż p _ źniej został t _ taj _ kryty? Widziadło nie _ mie _ dzielić odpowiedzi. B _ dzę się ze strach _ , nie roz _ miejąc, czem _ ak _ rat mnie co wiecz _ r doświadcza ten _ pi _ r. Po dw _ ch nocach spokoj _ straszydło zn _w prób _ je mnie tak dł _ go bę- nam _ wić do wędr _ wki, _ zmysławiając, że 14 Testy ortograficzne dzie mi się _ kazywać, aż pod jego kier _ nkiem sprób _ ję posz _ kać dok _ ment _ . Ten m _ si znaleźć się w og _ lnodostęp- nym m _ ze _ m. C _ ż, z d _ chami pr _ żna dyskusja. J _ tro albo poj _ trze _ dam się na wzg _ rze. A n _ ż się _ da? Pisownia wyrazów z u, ó Wyr _ szamy w g _ ry – J _ tro nie wyr _ szam z wami w g _ ry. I nie pr _ b _ jcie ze mną o tym dysk _ tować – ciągnął Ludwik. Nie _ lękliśmy się n _ tki nie _ giętości w jego oświadczeni _ . J _ ż za _ ważyliśmy, że m _ si _ dawać, żeby nie _ chodzić za tch _ rza we własnym mniemani _ . Nie _ znaje opor _ . Wyb _ cha w _ wczas str _ mieniem arg _ ment _ w. Na _ czyliśmy się jednak- że _ rywać te wyb _ chy w p _ ł zdania. T _ taj też nie _ ważali- śmy za stosowne arg _ mentować. – _ ważam, że nie można dł _ żej _ legać gn _ śności. _ da nam się chyba szybci _ tko _ przątnąć dom i _ pchnąć do samo- chod _ mn _ stwo drobiazg _ w, kt _ re będą _ żyteczne na miejsc _ , w schronisk _ . M _ simy na _ czyć się działać wsp _ lnie. – m _ wił J _ lek. – Nie r _ bcie ze mnie k _ chty – obr _ szała się zasm _ cona mam _ sia. – Nie _ got _ ję żadnego z _ l _ bionych posiłk _ w. – Czy można nie _ stannie _ tyskiwać? – pr _ bował _ jąć się za przyw _ dcą J _ zek. – M _ simy przecież coś kons _ mować. – B _ ty już mnie _ wierają. N _ żki mi _ rosły – dodawał mal _ tki J _ rek. – K _ pcie mi dł _ ższe b _ ciki – mar _ dził. 15 Testy ortograficzne – Na miejsc _ p _ jdziemy do sklep _ . – _ litował się nad je- go _ dręką w _ jek Zi _ tek. – Nie _ jrzę Maci _ sia – nie _ stępowała _ parta Dan _ sia. Tat _ ś r _ wnież coś mar _ dził o nie _ danej pr _ bie _ stawie- nia zapłon _ , jednakże nie rezygnował z podr _ ży. M _ wił i za- chęcał dł _ go. Nazaj _ trz k _ zyn _ brał się szybci _ tko, wesol _ tko po- gwizd _ jąc. Niespodziewanie _ ciął m _ zykę. W mieszkani _ było p _ ści _ tko. Samochod _ także nie było. W k _ chni _ jrzał kar- tel _ szek: „Wyr _ szyliśmy w S _ dety. Jednakże cz _ j się op _ szczony na kr _ tko. Wr _ cimy niedł _ go. – Kochani podr _ żnicy.” Czy uparci _ ch m _ siał zostać sam w op _ szczonym mieszka- ni _ ? Pisownia wyrazów z rz, ż ,sz Zda _ enia w ksią _ ęcym pałacu P _ y księ _ ycu t _ epotały rozło _ yste sk _ ydła nietope _ y, twa _ e nieopat _ nych p _ echodniów, ude _ ając potę _ nie w zdą _ ających po spo _ yciu wiecze _ y ku b _ egowi _ eki. Nie- któ _ y wie _ ą, _ e tu o bezwiet _ nym zmie _ chu p _ echadza się wśród p _ ydro _ nych wie _ b, mod _ ewi i b _ óz duch zg _ ybiałe- go zegarmist _ a. G _ ego _ uj _ ał go niemal _ e p _ ed sobą, gdy p _ echo- dził koło niedu _ ego k _ aka ja _ ębiny, p _ y którym nie _ ad- ko mo _ na go było uj _ eć o t _ eciej w nocy. Pob _ ękując na 16 Testy ortograficzne sk _ ypcach _ ekł, _ e zda _ y się wa _ ne wyda _ enie. _ eczywi- ście nazajut _ księ _ niczkę zat _ aśnięto w st _ elistej wie _ y z mo- się _ nym k _ y _ em na wie _ chołku, poniewa _ wraz z p _ yja- ciółką Kata _ yną ob _ erała się niep _ yzwoicie niedoj _ ałymi po _ eczkami. T _ ynastego w _ eśnia ksią _ ę Włodzimie _ zło _ ył informacyjną. Zatrwo _ eni o dwo _ anie ma _ yli, żeby ul _ yć Ma _ enie. Figla _ e rozwa _ ali p _ ez dłu _ szą chwilę mo _ liwość p _ epiłowania w _ eciądzy. P _ yboczna dru _ yna jednak _ e _ adko wyra _ ała swe zdanie. Tak _ e teraz p _ yjęto decyzję bez sp _ eciwu. tym wyda _ eniu up _ ejmą notę P _ ybywającą do dwo _ y _ cza dziewczynę p _ yjął na kru _ gan- ku kancle _ z nale _ ytą powagą, częstując p _ enicznymi ro _ kami z d _ emem je _ ynowym, a błazen ob _ ucił ry _ em i _ ytem. Pisownia wyrazów z rz, ż, sz _ ymskie Koloseum W staro _ ytnym _ ymie imperato _ y uwa _ ali za _ ecz nie tylko po _ ądaną, ale niemal _ e najwy _ szej wagi, p _ ypodoba- nie się niezmie _ onym _ e _ om. U _ ądzali ig _ yska, p _ ygoto- wane p _ ewa _ nie z ogromnym p _ epychem. Od tego równie _ zale _ ała ich p _ y _ łość polityczna, a ka _ dy zamie _ ał _ ądzić długo. Mo _ liwość p _ yglądania się ig _ yskom stała się p _ yjem- niejsza gdy wybudowano i p _ ystrojono _ eźbami największy amfi- teatr _ ymski – Koloseum. Tu p _ ystępowali do walk gladiato _ y. Byli to mę _ czyźni o du _ ej tę _ yźnie fizycznej. Zmuszano ich do p _ eprowadzania ró _ nych bojów i zapasów, ku niezap _ eczonej uciesze krwio _ erczych widzów. Nie _ adko zasłu _ ony gladiator 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testy ortograficzne do uzupełniania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: