Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002872 20676407 na godz. na dobę w sumie
The Great Dictionary of Law and Economics. Vol. I. English - Polish - ebook/pdf
The Great Dictionary of Law and Economics. Vol. I. English - Polish - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 834
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9697-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 4.000 wyrazów, terminów i wyrażeń.

Książka stanowi niezbędne narzędzie pracy tłumacza, prawnika, ekonomisty, bankowca, agenta ubezpieczeniowego, studenta oraz każdego, kto na co dzień posługuje się językiem angielskim w pracy i nauce.

Słownik zawiera:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A 183-day rule zasada 183 dni (kiedy pobyt cza- sowy osoby zagranicznej przekracza okres 183 dni w danym roku kalendarzowym) A 1 (fi rst class) 1. pierwszorzędny; 2. najlepszy; ~ at Lloyd’s br. statek z najwyższą oceną A1 w rejestrze Lloyda AAA bond obligacja zaklasyfi kowana przez agencję zajmującą się oceną obligacji, do grupy papierów o najwyższym stopniu pew- ności ich wykupu i płatności odsetek A.B.A. (American Bankers’ Association) Amerykańskie Stowarzyszenie Bankowców A.B.A. (American Bar Association) Amery- kańska Rada Adwokacka ABIL (allowable business investment loss) dopuszczalna strata na inwestycji a fortiori (much more; with stronger reason) a mensa et thora (from board and bed) od łoża tym bardziej i stołu a priori (from the cause to the effect) a priori; z przyczyn o skutkach a vinculo matrimonii (from the bond of matri- mony) od chwili zawarcia związku małżeń- skiego abandon 1. zrzec się (prawa, majątku); odstą- pić; 2. pozostawiać, zrezygnować, zaniechać, zaprzestać; 3. zrezygnować ze złożenia po- zwu w sądzie; 4; dokonać abandonu, aban- donować; 5. odstępować od powództwa; to ~ an action zaniechać postępowania prawne- go; odstąpić od powództwa; to ~ an appeal zaniechać złożenia apelacji; wycofać apela- cję; to ~ an application (prawo patentowe) zrezygnować ze zgłoszenia; to ~ an attempt zaniechać usiłowań (starań); to ~ a claim zrzec się roszczenia; wycofać roszczenie; to ~ an enterprise zrezygnować z prowadzenia przedsiębiorstwa; to ~ legal title zrzec się tytułu prawnego; to ~ a movable porzucać rzecz ruchomą; to ~ an option zrzec się pre- mii giełdowej; to ~ one’s domicile porzucać swoje miejsce zamieszkania; to ~ possession zrezygnować z posiadania; to ~ recourse re- zygnować z prawa regresu; to ~ the defence zrzec się obrony abandoned porzucony, opuszczony, opustosza- ły, zaniechany; ~ thing rzecz porzucona abandonment 1. nieodpłatne zniesienie współ- własności nieruchomości; 2. porzucenie (dziecka, żony); 3. zaniechanie, rezygnacja 4. odstąpienie, zrzeczenie się roszczenia; ~ dumping or uncontrolled disposal of waste wysypywanie lub niekontrolowane unieszko- dliwianie odpadów; ~ of action zrzeczenie się powództwa; ~ of (the) appeal zaniecha- nie złożenia apelacji; cofnięcie apelacji; ~ of an attempt zaniechanie starań; ~ of a busi- ness zaniechanie prowadzenia działalności gospodarczej (fi rmy, interesów); ~ of a child (young person) porzucenie dziecka (mło- docianej osoby); ~ of domicile opuszcze- nie miejsca stałego zamieszkania; ~ of the Exchequer zrzeczenie się (towaru) na rzecz Państwa; ~ of factory sites opuszczenie te- renów fabrycznych; ~ of fi xed assets kasacja środków trwałych; ~ of option zrzeczenie się premii giełdowej; ~ of position porzucenie (stanowiska) pracy (posady); ~ of right of recourse rezygnacja z prawa regresu; ~ pro- cedure postępowanie w sprawie porzucenia; constructive ~ strukturalny rozpad małżeń- stwa, umyślne porzucenie; notice of ~ zawia- domienie o zrzeczeniu się (o abandonie) abate 1. wygasać, tracić ważność; 2. unieważ- niać, anulować; 3. zmniejszać, osłabiać, ob- niżać; 4. potrącać; 5. udzielać (np. rabatu), maleć (cena); 6. obniżać (zapis wobec bra- ku wystarczającej masy spadkowej); ~ a fee zwolnić od opłaty; ~ a nuisance powstrzymy- wać naruszenie; ~ the purchase price obni- żać cenę kupna abated contribution zmniejszony wkład fi nan- sowy, obniżony aport abatement 1. pomoc w popełnieniu przestęp- stwa; 2. unieważnienie, anulowanie, obale- nie; 3. walka (z czymś); zwalczanie (czegoś); 4. zawieszenie; 5. zredukowanie, redukcja, obniżka; 6. odparcie naruszenia porządku; 1 abattoir tax abode 7. obniżka podatku, ulga podatkowa, upust; ~ of action zawieszenie postępowania; ~ of a fee zwolnienie od opłaty; ~ of a legacy obniżenie proporcjonalne, zmniejszenie do- konanego zapisu spadkowego z powodu nie- wystarczającej masy spadkowej; obniżenie legatu; ~ of nuisance odparcie samowolnego naruszenia posiadania; ~ of purchase money obniżka ceny zakupu; ~ of tax obniżenie po- datku; claim for ~ żądanie unieważnienia, powództwo (roszczenie) o unieważnienie; debts ~ uchylenie zadłużenia; plea in ~ za- rzut formalny (odnoszący się do czasu, miej- sca lub sposobu wytoczenia powództwa a nie meritum sprawy); standard ~ standardowa obniżka; tax ~ zmniejszenie (obniżka) po- datku; ulga podatkowa; to allow (make) an ~ udzielać rabatu abattoir tax podatek od uboju zwierząt ABC inventory analysis klasyfi kacja produk- tów w spisie inwentarza wg liczby ich sprze- daży abdication 1. rezygnacja; 2. zrzeczenie się (stanowiska); ~ of responsibility zrzeczenie się odpowiedzialności; ~ of the throne zrze- czenie się tronu; instrument of ~ dokument rezygnacji abduction uprowadzenie, porwanie; ~ of mi- nors uprowadzenie nieletnich; alleged ~ rze- kome uprowadzenie; Central Authority for Child A~ Centralny Urząd ds. Uprowadzo- nych Dzieci; international child ~ uprowa- dzenie dziecka za granicę przez jedno z rodzi- ców; cross-border parental ~ uprowadzenie dziecka za granicę przez jedno z rodziców abet 1. podjudzać, podżegać; 2. pomagać (w po- pełnieniu przestępstwa); to ~ crime pomagać w popełnieniu przestępstwa abetment 1. podżeganie; 2. pomaganie (w po- pełnieniu przestępstwa) abettor współsprawca (w przestępstwie); be an ~ in sth. być współsprawcą czegoś abeyance 1. stan niepewności (zawieszenia); 2. wakat, brak właściciela nieruchomości; in ~ w stanie nierozstrzygniętym, w zawie- szeniu; lands in ~ grunt bezpański; state of ~ stan zawieszenia; to hold a decision in ~ trzymać decyzję w zawieszeniu; to hold in ~ zadecydować o zawieszeniu; to leave in ~ pozostawić w zawieszeniu abide 1. mieszkać, przebywać; 2. postępować zgodnie (z czymś), respektować; to ~ by do- trzymywać czegoś; respektować coś, prze- strzegać czegoś; to ~ by an agreement do- 2 trzymywać (stosować się do) umowy; to ~ by an arbitral award respektować orzeczenie arbitrażowe; to ~ by a decision dostosować się do decyzji; to ~ by law in letter and in spirit postępować zgodnie z literą i duchem prawa; to ~ by legal requirements przestrze- gać wymogów prawnych; to ~ by orders sto- sować się do poleceń; to ~ fully przestrzegać w pełni ability zdolność do czynności prawnych, moż- ność, kompetencje, umiejętność; ~ies moż- liwości; pokrycie; środki pieniężne; zasoby; ~ to earn zdolność zarobkowa; ~ to earn one’s livelihood zdolność zarobienia na utrzymanie; ~ to make decisions zdolność podejmowania decyzji; ~ to pay wypłacal- ność; zdolność płatnicza; ~ to pay principle zasada zdolności płatniczej; ~ to understand the nature of an act zdolność rozpoznania znaczenia czynu; ~ to work zdolność do pra- cy; employ ~ zdolność zatrudnienia; full ~ to make decisions pełna decyzyjność; of so- und ~ o dużym potencjale; proof of ~ dowód zdolności prawnej; to the best of one’s ~ jak można najlepiej ab initio od początku; to restore the ~ situation of the applicant przywrócić pierwotną sytu- ację strony skarżącej; the contract is void ~ umowa jest nieważna od samego początku ab intestato bez testamentu; ~ heir spadkobier- ca beztestamentowy abjure 1. odwoływać pod przysięgą, 2. wyrze- kać się (kraju), wypierać się able 1. zdolny, uzdolniony, sprawny; 2. mający zdolność prawną, uprawniony; 3. kompetent- ny; ~ argument słuszne żądanie; uzasadnio- ne roszczenie; ~ -bodied population ludność zdolna do pracy; ~ to earn zdolny do zarob- kowania; ~ to meet competition zdolny spro- stać konkurencji; ~ to pay wypłacalny; ~ to work zdolny do pracy abnormal 1. nieprawidłowy, niewłaściwy; 2. anormalny, nienormalny; ~ capital move- ments anormalne ruchy kapitału; ~ discount nadmierny rabat; ~ movements of prices anormalne ruchy cen; ~ return nadzwyczajna stopa zwrotu; ~ structure of interest rates nieprawidłowa struktura stóp procentowych abode pobyt, miejsce pobytu, miejsce zamiesz- kania; habitual (place of) ~ zwyczajowe miejsce pobytu; permanent ~ stałe miejsce pobytu; place of ~ miejsce pobytu; right of ~ in the United Kingdom prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie; temporary ~ abolish abridgement tymczasowe miejsce pobytu; without fi xed ~ bez stałego miejsca zamieszkania; to take up one’s ~ zamieszkać abolish 1. znosić, usuwać, likwidować, obalać; 2. unieważniać, uchylać; to ~ customs du- ties znieść opłaty celne; to ~ frontiers znieść granice; to ~ imprisonment for debt uchylić pozbawienie wolności za dług; to ~ private property znieść własność prywatną; to ~ a reserve uchylić zastrzeżenie; to ~ restric- tions znosić ograniczenia (restrykcje); to ~ visa requirement znieść obowiązek wizowy; ~ed position zlikwidowane stanowisko pracy abolition 1. zniesienie, usunięcie, likwidacja, obalenie; 2. unieważnienie, uchylenie; ~ for foreigners abolicja dla cudzoziemców; ~ of border control zniesienie kontroli granicznej; ~ of the death penalty zniesienie kary śmier- ci; ~ of double taxation eliminacja (zniesie- nie) podwójnego opodatkowania; ~ of duties zniesienie opłat celnych; ~ of fi scal frontiers zniesienie barier fi skalnych; A~ of Forced Labour Convention Konwencja o Zniesie- niu Pracy Przymusowej; ~ of the morato- rium on the sale of agricultural land znie- sienie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej; ~ of post zniesienie (obalenie) stanowiska; ~ of a predial servitude against consideration zniesienie służebności gruntowej za wyna- grodzeniem; ~ of provisions unieważnienie postanowień (np. umowy), uchylenie warun- ków; ~ of restrictions zniesienie restrykcji (ograniczeń); ~ of restrictions on movement and residence zniesienie ograniczeń w zakre- sie swobodnego przemieszczania się i pobytu; ~ of safeguard measures zniesienie środków ochronnych; ~ of slavery zniesienie niewol- nictwa; ~ of tariffs zniesienie taryf celnych; ~ of trade barriers zniesienie barier handlo- wych; ~ of undeclared employment abolicja nierejestrowanego zatrudnienia; ~ of visas for refugees zniesienie wiz dla uchodźców; declaration on the ~ of the death penalty deklaracja w sprawie zniesienia kary śmier- ci; Schengen Agreement on the gradual ~ of checks at their common borders Układ z Schengen w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach; statutory ~ abolicja ustawowa; tax ~ abolicja podatkowa; total ~ abolicja całkowita aboriginal miejscowy, lokalny, pierwotny, au- tochtoniczny; A~ Management Board miej- scowy zarząd wykonawczy (odpowiednik lokalnego urzędu zatrudnienia); ~ popula- tion ludność tubylcza; ~ rights and interests autochtoniczne prawa i interesy; ~ worker pracownik miejscowy (tutejszy) abortee kobieta poddająca się aborcji abortion przerwanie ciąży, aborcja; coerci- ve ~ aborcja przymusowa; illegal ~ aborcja nielegalna; justifi able (justifi ed) ~ aborcja usprawiedliwiona (ze względów medycznych lub innych); medical ~ aborcja medyczna; right to ~ prawo do aborcji; spontaneous ~ aborcja spontaniczna unjustifi ed ~ aborcja nieusprawiedliwiona (podlegająca karze); to perform an ~ wykonać zabieg aborcji abortionist osoba wykonująca zabieg aborcji; zwolennik dopuszczalności stosowania abor- cji abortive 1. poroniony (pomysł); 2. nieskuteczny, nieudany, chybiony (o zamiarach, planach); ~ takeover bid nieudana oferta przejęcia (fi rmy, kontrolnego pakietu akcji); the plans proved ~ plany okazały się być nieudane abortuary klinika aborcyjna about in documentary credit circa w kredycie dokumentowym opiniach) about-turn zwrot o 180 stopni (w poglądach, above 1. powyżej, nad, ponad; 2. więcej niż, bardziej niż; ~ all being satisfi ed jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnio- ne; ~ the average powyżej średniej; ~- en- terprise level agreement ponadzakładowy układ zbiorowy pracy; ~ the line item po- zycja przed opodatkowaniem (nad kreską) (zyski i straty nadzwyczajne są wpisywane w sprawozdaniu spółki nad kreską); ~ the line promotion duża promocja; ~ mentioned wyżej wspomniany; ~ named wyżej wymie- niony; ~ par powyżej wartości nominalnej; powyżej kursu nominalnego; as stated ~ jak podano to powyżej; those ~ me ci nade mną abrasion of coins ścieranie się monet abreast 1. w jednym rzędzie, ramię przy ramie- niu; 2. obok; to keep ~ nadążać (za czymś), być na bieżąco abridge skracać, upraszczać, ograniczać, stresz- czać; ~d edition skrócone wydanie; ~d pro- cedure uproszczona procedura; ~d fi nancial statement skrócone zestawienie fi nansowe; ~d prospectus skrócony projekt emisyjny abridgement 1. skrót, streszczenie; 2. ograni- czenie, skrócenie, zmniejszenie; 3. wyciąg, wypis (z dokumentów, akt); ~ of damages ograniczenie odszkodowania; ~ of a right ograniczenie prawa 3 abroad absolute abroad za granicą; agent ~ pełnomocnik zagra- niczny; at home and ~ w kraju i za granicą; claims payable ~ roszczenia płatne za gra- nicą; Committe for Liaison with Poles A~ Komisja Łączności z Polakami za Granicą; Convention on the recovery ~ of mainte- nance Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą; demand ~ popyt zagraniczny; stay ~ pobyt za granicą; to go ~ wyjechać za granicę abrogate 1. odwoływać; 2. znosić, kasować; 3. unieważniać, uchylać; to ~ a decision uchylić decyzję; to ~ a derogation uchylać derogację; to ~ law uchylać prawo; to ~ pro- visions uchylić przepisy; to ~ a statute of li- mitations uchylić przepisy o przedawnieniu; to ~ a treaty unieważnić traktat; to be ~d zo- stać uchylonym (unieważnionym) abrogation 1. odwołanie; 2. zniesienie, abroga- cja; 3. unieważnienie, uchylenie; ~ without justifi cation abrogacja nieusprawiedliwiona abscond 1. ukrywać się przed prawem; 2. zbiec; to ~ from justice wymykać się wymiarowi sprawiedliwości; the debtor is about to ~ dłużnik zamierza ukrywać się przed prawem absconder-tracing services usługi w zakresie poszukiwania osób ukrywających się absconding, ~ debtor ukrywający się dłużnik; risk of ~ ryzyko ucieczki absence 1. nieobecność, absencja; 2. niesta- wiennictwo; 3. brak, kontumacja; ~ due to illness nieobecność z powodu choroby; ~ from duty (work) nieobecność (niestawie- nie się) w pracy; ~ line numer telefonu pod którym należy zgłaszać nieobecność w pracy; ~ money dodatek za rozłąkę; ~ of conside- ration brak pokrycia; brak świadczenia; ~ of contracts stan braku zamówień; ~ of dual criminality brak podwójnej karalności; ~ of due supervision brak należytego nadzoru; ~ of misstatement brak nieprawidłowości; ~ of quorum brak kworum; ~ of supervision brak nadzoru; ~ policy zasady rozliczania się z nieobecności w pracy; ~ rate wskaźnik nieobecności; ~ without justifi cation nie- obecność nieuzasadniona; ~ without leave nieobecność nieusprawiedliwiona; nieobec- ność bez zezwolenia; ~ without notifi cation nieobecność bez uprzedzenia; ~ without va- lid excuse nieobecność bez ważnego uspra- wiedliwienia; nieobecność bez ważnego po- wodu; in the ~ of z braku; w braku; in the ~ of (an) agreement to the contrary z braku umowy przeciwnej; in the ~ of a different 4 provision in the contract w braku odmien- nego postanowienia umowy; in the ~ of a different stipulation in a contract w braku odmiennego postanowienia umowy; in the ~ of evidence z braku dowodów; in the ~ of an objection w braku sprzeciwu; in the ~ of sta- tute z braku ustawy; on leave of ~ na urlopie; plea of guilty in ~ zaoczne przyznanie się do winy; sickness ~ self-certifi cation form for- mularz nieobecności w pracy z powodu cho- roby (w przypadku okresu nieobecności krót- szego niż 7 dni); unauthorized ~ nieobecność nieusprawiedliwiona; unexcused ~ nieobec- ność nieusprawiedliwiona; to be sentenced in one’s ~ zostać skazanym pod nieobecność absent nieobecny; ~ parent rodzic nieobecny (posiadający prawa rodzicielskie i odpowie- dzialny za częściowe utrzymanie dziecka, fi - zycznie nieobecny); ~ with leave nieobecny usprawiedliwiony; ~ without leave nieobec- ny nieusprawiedliwiony; samowolne oddale- nie się; to be ~ due to illness być nieobecnym z powodu choroby; to be ~ for unexcused re- asons być nieobecnym z nieusprawiedliwio- nych przyczyn; to be ~ with leave mieć nie- obecność usprawiedliwioną; to be ~ without leave mieć nieobecność nieusprawiedliwio- ną; to ~ oneself (from work) nie stawić się (w pracy) absentee 1. nieobecny; 2. przebywający poza miejscem zamieszkania; to be big ~ być wielkim nieobecnym; ~ landlord właści- ciel nieruchomości który nie mieszka na lub w pobliżu nieruchomości, którą dzierżawi; ~ owner właściciel nieruchomości, który jej nie zamieszkuje absentee 1. absencja, nieobecność; 2. niesta- wienie się do pracy; ~ incidence wskaźnik nieobecności; ~s’ list lista nieobecności; ~ rate wskaźnik absencji; ~ voting głosowanie drogą korespondencyjną absenteeism absencja, nieobecność; ~ rate wskaźnik nieobecności (w statystyce); short- -term ~ krótki urlop (absencja); sikness ~ ab- sencja chorobowa absolute 1. absolutny, doskonały; 2. bezwarun- kowy, bezwzględny; 3. całkowity, zupełny; 4. wyłączny; ~ advantage korzyść absolutna; ~ assignment przejęcie całkowite; ~ bill of sale bezwarunkowy dowód przekazania wła- sności; ~ discharge zwolnienie bezwarun- kowe; całkowite oczyszczenie z zarzutów; ~ endorsement indos bezwarunkowy; ~ gift of residue darowanie reszty spadkowej; ~ gu- absolutely abuse aranty gwarancja bezwarunkowa; gwaran- cja płatności; ~ imprisonment bezwzględne pozbawienie wolności; ~ land rent absolutna renta gruntowa; ~ legacy zapis bezwarunko- wy; ~ liability całkowita (nieograniczona) odpowiedzialność; ~ liquidity ratio współ- czynnik płynności; ~ majority bezwzględna większość; ~ monopoly monopol absolutny (całkowity); ~ ownership pełna (wyłączna) własność; ~ penalty kara bezwzględna; ~ presumption domniemanie nie do obalenia; ~ priority absolutne pierwszeństwo (w peł- nym zaspokojeniu wierzycieli przed akcjo- nariuszami); ~ privilege immunitet; niety- kalność; ~ proof dowód absolutny; ~ right wyłączne (pełne) prawo; ~ sanction sankcja absolutna; ~ surety agreement umowa po- ręczenia solidarnego; ~ title nieograniczony (wyłączny) tytuł; ~ value wartość absolutna; be ~ly liable być wyłącznie odpowiedzial- nym; by an ~ majority bezwzględną więk- szością głosów; declared fi nal and ~ uznane za ostateczne i w pełni wymagalne; decree ~ prawomocny wyrok w sprawie o rozwód; in one’s ~ discretion według wyłącznego uzna- nia; in ~ terms w kategoriach bezwzględnych absolutely, ~ entitled wyłącznie uprawniony; ~ necessary use of force bezwzględnie ko- nieczne użycie siły absolve 1. uwolnić (od odpowiedzialności, kary); 2. oczyścić, uniewinnić; to ~ from an obligation zwalniać od zobowiązania; be ~d from (all) liability zostać uwolnionym od (pełnej) odpowiedzialności absorb 1. absorbować; 2. wchłaniać, pochła- niać; 3. przyjmować; to ~ buying power wchłaniać (absorbować) siłę nabywczą; one (existing) company ~s another jedna (istnie- jąca) spółka przejmuje drugą; ~ed overhead expense rozliczone koszty ogólne absorbing 1. absorpcyjny; 2. pochłaniający, wciągający; ~ capacity zdolność absorpcyjna (np. rynku); ~ company spółka nabywająca; capable of ~ zdolny do wchłonięcia absorption 1. zaangażowanie, zaabsorbowa- nie; 2. absorpcja; 3. wchłanianie; ~ capacity zdolność absorpcji; ~ costing wyprowadzanie kosztów z wyprodukowanych jednostek, od- noszące się zarówno do kosztów zmiennych jak i stałych; ~ of buying power wchłanianie siły nabywczej; ~ of excess of purchasing power wchłanianie nadmiaru siły nabywczej; ~ of uncertainty absorpcja niepewności; ~ point stan nasycenia; granica chłonności (np. rynku); ~ rate wskaźnik chłonności ryn- ku; freight ~ wliczenie kosztów transportu do ceny; labour market ~ chłonność rynku pracy absorptive capacity chłonność (np. rynku); ~ of the market chłonność rynku abstain, to ~ from acts powstrzymać się od działań; to ~ from alcohol powstrzymać się od spożywania alkoholu; to ~ from a lawful offi cial activity zaniechać prawnej czynności służbowej; to ~ from replying to questions uchylić się od odpowiedzi na pytania; to ~ from trading powstrzymać się od handlo- wania; to ~ from voting powstrzymać się od głosowania; to ~ from voting over a reso- lution powstrzymać się od głosowania nad uchwałą abstention wstrzymanie się od głosu; powstrzy- mywanie się; ~ from infringement wstrzy- manie się od naruszenia; ~ from voting wstrzymanie się od głosowania; 10 votes for, fi ve against and two ~s 10 głosów za, pięć przeciw i dwa wstrzymujące abstract 1. wyciąg, wypis; 2. streszczenie, pod- sumowanie; ~ of account wyciąg z konta; ~ of facts opis skrócony okoliczności faktycz- nych; ~ of record wyciąg z akt sądowych; ~ of title zaświadczenie z księgi wieczystej; wyciąg hipoteczny; attested ~ odpis po- świadczony; compiled ~ odpis skrócony; to fi le the ~ wnieść (składać, przedstawić) wy- pis (wyciąg); odkładać do akt wyciąg (wypis) abstract 1. sporządzać wyciąg (wypis); 2. stresz- czać, podsumowywać; 3. sprzeniewierzać; to ~ an account sporządzać wyciąg z konta abstraction 1. wyciąg, wypis; 2. sprzeniewie- rzenie, zagarnięcie; fraudulent ~ nieuczciwe zagarnięcie (przywłaszczenie) absurd, ~ assumption absurdalne przypuszcze- nie roboczej abundance of labour supply nadużycie siły abuse 1. nadużycie; 2. obelga; zniewaga; 3. wy- korzystywanie seksualne; ~ control program program kontroli nadużyć; ~ detection wy- krycie nadużycia; ~ detection report donie- sienie o wykryciu nadużycia; ~ detection reports system system informacji o wykry- waniu nadużyć; ~ of authority nadużycie władzy; ~ of discretion nadużycie zasady swobodnej oceny dowodów; ~ of distress bezprawne używanie rzeczy na podstawie prawa zatrzymania; ~ of drugs nadużycie narkotyków; ~ of law doctrine doktryna nad- 5 abuse acceptability użycia prawa; ~ of legal remedy nadużycie środka prawnego; ~ of legal right nadużycie prawa podmiotowego (uprawnienia); ~ of of- fi ce nadużycie stanowiska; ~ of patent nad- użycie prawa patentowego; ~ of power nad- użycie władzy; nadużycie zasady swobodnej oceny dowodów; ~ of process nadużycie prawa procesowego (w celu przedłużenia postępowania); ~ of the relationship of de- pendence nadużycie stosunku zależności; ~ of rights nadużycie prawa podmiotowego; ~ of trust nadużycie zaufania; ~ with extreme cruelty znęcanie się ze szczególnym okru- cieństwem; child sex ~ nadużycie seksualne wobec dziecka; domestic ~ perpetrators programme program dla sprawców przemo- cy w rodzinie; evident ~ in relation to the applicant oczywiste nadużycie w odniesie- niu do wnioskodawcy; intersibling ~ nad- użycie w stosunku do rodzeństwa; market ~ nadużycie pozycji dominującej na rynku; ra- cial ~ zniewagi na tle rasowym; third party ~ nadużycia ze strony osób trzecich abuse 1. nadużywać; 2. obrzucać obelgami, ubliżać; 3. gwałcić, wykorzystywać seksual- nie; 4. maltretować; to ~ dominant position nadużywać pozycji dominującej abuser osoba popełniająca wykroczenie (nad- użycie); zwyrodnialec abusive 1. obelżywy, obraźliwy; 2. abuzywny; ~ clause in a contract abuzywna klauzula kontraktu; ~ clauses klauzule abuzywne; ~ company behaviour zachowanie antykon- kurencyjne; ~ language zniewagi; obelżywe słowa; ~ practice (by a commercial enter- prise) nadużycie (przez przedsiębiorstwo handlowe); ~ pricing nadużycia popełnione przy ustalaniu cen; ~ relationship związek przemocowy; ~ squeeze wymuszenie ceno- we; ~ use nadużycie (prawa własności inte- lektualnej) abut 1. opierać się (na czymś); 2. graniczyć (z czymś), przylegać (do czegoś); to ~ (up)on stykać się (z czymś); przylegać do (czegoś), opierać się (o coś); ~ting owner właściciel stykających się nieruchomości; ~ting proper- ty nieruchomość (posiadłość) przylegająca abuttals 1. posiadłości graniczące ze sobą; 2. część budynku stykająca się z budynkiem sąsiednim Acapulco spread bardzo skomplikowana trans- akcja z licznymi prowizjami accede 1. przystępować; 2. przyłączać się; 3. zgadzać się, wyrażać zgodę, przystawać; 6 4. obejmować (majątek, stanowisko); to ~ to an international agreement przystąpić do umowy międzynarodowej; to ~ to an offi ce objąć urząd; to ~ to a protocol przystąpić do protokołu; to ~ to terms przystać na warun- ki; zgadzać się na warunki; to ~ to a treaty przystąpić do traktatu; States invited to ~ państwa zaproszone do przystąpienia acceding 1. przystępujący, przyłączający się; 2. wyrażający zgodę; ~ country kraj przystę- pujący accelerated, ~ accrual przyspieszona kumula- cja; ~ benefi ts rider klauzula przyspieszo- nych świadczeń; ~ capital allowance przy- spieszone odpisy amortyzacyjne; A~ Cost Recovery System (ACRS) system przyspie- szonego zwrotu kosztów; ~ depreciation przyspieszona amortyzacja (deprecjacja); ~ duty elimination przyspieszone zniesienie cła; ~ express goods pilna przesyłka ekspre- sowa (towarowa); ~ implementation schedu- le harmonogram przyspieszonego wdrażania; ~ proceedings postępowanie przyspieszone; ~ repayment spłata przyspieszona acceleration 1. akceleracja; 2. przyspieszenie; ~ clause klauzula przyspieszenia należnych płatności danego zobowiązania; ~ effect efekt akceleracji; ~ principle zasada akceleracji (przyspieszenia); notice of ~ zawiadomienie o przyspieszeniu accept 1. zgadzać się; 2. akceptować (przyj- mować do wiadomości); to ~ at face value akceptować wg. wartości nominalnej; to ~ (take) a bribe brać łapówkę; to ~ a compo- sition akceptować ugodę; to ~ documents for safe keeping przyjąć dokumenty na prze- chowanie; to ~ guaranty ręczyć (gwaranto- wać); to ~ in blank akceptować in blanco; to ~ the inheritance with full liability for debts przyjąć spadek wprost; to ~ liability przyjmować odpowiedzialność (zobowią- zanie); to ~ on board przyznać utrzymanie; to ~ an order przyjąć zamówienie (zlecenie); to ~ partial performance przyjąć świadcze- nie częściowe; to ~ a performance przyjąć świadczenie; to ~ a proposal przyjąć propo- zycję; to ~ service przyjąć doręczenie; to ~ the tender przyjąć ofertę; to ~ the terms akceptować warunki; decline to ~ the offe- red performance uchylać się od przyjęcia świadczenia acceptability 1. dopuszczalność; 2. akceptowal- ność; 3. możliwość przyjęcia; ~ of a certifi ca- te ważność (akceptowalność) świadectwa; ~ acceptable access of a proposal dopuszczalność (akceptowal- ność) wniosku (propozycji) acceptable 1. możliwy (nadający się) do przyję- cia, dopuszczalny; 2. dogodny; ~ as collateral nadający się do przyjęcia jako zabezpieczenie dodatkowe (rzecz, którą pożyczający jest go- tów oddać, jeżeli nie będzie w stanie zwrócić pożyczki); ~ detection risk akceptowalne ry- zyko wykrycia; ~ documents dopuszczalne dokumenty; dokumenty możliwe do przyję- cia; ~ margin of error dopuszczalna granica błędu; ~ quality level (AQL) poziom jakości możliwy do przyjęcia; ~ with sponsorship dopuszczalny za poręczeniem acceptance 1. akceptacja, zgoda, zaakcepto- wanie; 2. przyjęcie; 3. akcept; 4. am. weksel krajowy; ~ bill trata dokumentowa, na warun- kach „dokumenty w zamian za akcept”; ~ by signature akcept przez podpis; ~ charge pro- wizja akceptacyjna; ~ credit kredyt akcepta- cyjny; akredytywa akceptacyjna; ~ date data przyjęcia; ~ documentation dokumentacja odbiorcza; ~ for honour (by intervention) przyjęcie zaprotestowanego weksla; akcep- tacja weksla niehonorowanego, przyjęcie weksla (przez wyręczenie); ~ house bank akceptacyjny; ~ in blank akcept in blanco; ~ liability zobowiązanie z tytułu akceptu; ~ of application przyjęcie podania; ~ of a bid przyjęcie oferty; ~ of a claim application przyjęcie zgłoszenia roszczenia; ~ of claims akceptacja roszczeń; ~ of conditions przy- jęcie (akceptacja) warunków; ~ of the dec- laration przyjęcie zgłoszenia; ~ of a draft akceptacja weksla; ~ of evidence przyjęcie dowodów (zeznania); ~ of a gift przyjęcie darowizny; ~ of inheritance przyjęcie spad- ku; ~ of liability akceptacja zobowiązania; ~ of an offer przyjęcie oferty; ~ of an offer made with a stipulation of change przyję- cie oferty z zastrzeżeniem zmiany; ~ of se- rvice przyjęcie pozwu; ~ of tender przyjęcie oferty; ~ request wniosek o zatwierdzenie; ~ supra protest przyjęcie zaprotestowanego weksla; akceptacja weksla niehonorowanego; ~ test próba przy odbiorze; ~ testing kontro- la odbiorcza; sprawdzenie przed przyjęciem; ~ trial próba zdawczo-odbiorcza; ~ with the benefi t of inventory przyjęcie z dobro- dziejstwem inwentarza; ~ with provision akceptacja z zastrzeżeniem; accomodation ~ akcept grzecznościowy (weksla); blank ~ akcept in blanco; collateral ~ akceptacja za poręczeniem (z awalem); akcept zabezpie- czający; conditional ~ przyjęcie warunkowe; declaration of ~ oświadczenie o przyjęciu (np. oferty); general ~ akcept bezwarunko- wy; gross ~ pełna akceptacja; in default of ~ wobec braku przyjęcia (np. weksla); instru- ment of ~ dokument przyjęcia; irrevocable ~ akceptacja nieodwołalna; non-~ odmowa akceptu; partial ~ akceptacja częściowa; period of ~ okres akceptacji; present for ~ przedstawić do akceptacji; refusal of ~ od- mowa przyjęcia (akceptacji); returned for want of ~ zwrot z braku akceptacji; simple ~ przyjęcie proste; social ~ akceptacja społecz- na; total of ~ kwota akceptu ogółem; trade ~ weksel (akcept) handlowy; unconditional ~ przyjęcie bezwarunkowe, akceptacja bezwa- runkowa; (up)on ~ za przyjęciem; voluntary ~ of liability dobrowolne przyjęcie odpowie- dzialności; voluntary ~ of risk dobrowolne przyjęcie ryzyka; want of ~ brak akceptacji; to honour (meet) an ~ wykupić weksel; to present for ~ przedstawić do akceptacji; to provide with ~ zapewnić akceptację (akcept) accepted 1. przyjęty; 2. zaakceptowany; ~ bill akcept; przyjęty weksel; ~ draft przyjęty weksel; ~ fact przyjęty fakt; ~ immediately przyjęty niezwłocznie; ~ or adopted zatwier- dzony lub przyjęty; ~ service przyjęty pozew; reinsurance ~ reasekuracja czynna; socially ~ akceptowany społecznie; time limit custo- marily ~ termin przyjęty zwyczajowo accepter, acceptor akceptant (weksla), trasant; ~ for honor (by intervention, supra protest) akceptant przez wyręczenie (zaprotestowane- go weksla) accepting, ~ bank bank akceptujący; ~ com- mission prowizja akceptacyjna; ~ house dom akceptacyjny; bank akceptacyjny specjalizu- jący się w fi nansowaniu handlu zagranicz- nego access 1. kontakt osobisty; 2. współżycie; 3. do- stęp, dojście; 4. dojazd, prawo dostępu; ~ (to children) kontakt (z dziećmi); ~ charges opłaty za dostęp do sieci; ~ dividends dywi- dendy dostępne; ~ and interconnection do- stęp i wzajemne połączenie; ~ of third par- ties to the market for the contract products dostęp stron trzecich do rynku produktów objętych umową; ~ on a commercial basis dostęp na zasadach handlowych; ~ prime time okres poprzedzający czas największej oglądalności; ~ to fi les dostęp do akt; ~ to the courts dostęp do sądów; prawo wniesienia skargi; ~ to the data bank dostęp do banku 7 accessibility accident danych; A~ to Information Act ustawa o do- stępie do informacji; ~ to the labour market dostęp do rynku pracy; ~ to the market do- stęp do rynku; ~ to a profession dostęp do zawodu; A~ to records dostęp do akt; ~ to the sea dostęp do morza; ~ systems systemy dostępu; child ~ prawo do odwiedzin dziecka przez rodzica; diffi cult of ~ trudno dostępny; easement of ~ służebność drogi koniecznej; improved ~ poprawa dostępności; improved ~ from the exterior poprawa dostępności z zewnątrz; infrastructure to improve ~ infrastruktura poprawiająca dostępność (re- gionu); infrastruktura ułatwiająca dostęp; le- gal ~ prawo osoby do wejścia na posesję lub do sprawdzenia stanu budynków; market ~ dostęp do rynku; third party ~ dostęp strony trzeciej; unrestricted ~ dostęp nieograniczo- ny; right of ~ prawo dostępu; droga koniecz- na; rights of custody and of ~ praw do opieki i do kontaktów z dzieckiem; to deny ~ od- mawiać dostępu; to have ~ to the defendant mieć dostęp do oskarżonego; to have ~ to the fi les mieć dostęp do akt accessibility, ~ criteria kryteria dostępności; ~ to employment dostępność (możliwość) zatrudnienia; ~ of the law dostępność prawa; increased ~ zwiększona dostępność accessible 1. dostępny; 2. osiągalny; ~ services dostępne usługi; to make a document ~ to sb. udostępniać komuś dokument accession 1. pożytki; 2. dojście (np. władzy); 3. objęcie (np. władzy); 4. przyłączenie się, przystąpienie, akcesja; A~ Act Akt Przystą- pienia (do Unii Europejskiej); ~ compensato- ry amounts akcesyjne kwoty wyrównawcze; ~ criteria warunki akcesji; warunki przystą- pienia; ~ negotiations negocjacje akcesyjne; negocjacje o przystąpieniu; ~ of property nabycie praw majątkowych; ~ partnership Partnerstwo dla Członkostwa; ~ process proces akcesyjny; ~ rate wskaźnik przyrostu (mat.); ~ to a convention przystąpienie do konwencji; ~ to the EEC przystąpienie do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; ~ to an estate wejście w posiadanie majątku; ob- jęcie majątku; ~ to power objęcie władzy; ~ State Worker Registration Scheme system rejestracji pracowników; ~ to a treaty przy- stąpienie do traktatu (układu); ~ to the thro- ne objęcie tronu, wstąpienie na tron; ~ treaty traktat zjednoczeniowy; traktat akcesyjny; traktat stowarzyszeniowy; credit debt ~ przy- stąpienie do długu kredytowego; declaration 8 of ~ deklaracja o przystąpieniu (np. do Wspól- noty Europejskiej); oświadczenie o przystą- pieniu; eligible for ~ spełniający warunki umożliwiające przystąpienie (konieczne do przystąpienia); instrument of ~ dokument przystąpienia; necessary adjustments prior to ~ niezbędne dostosowania przed przystą- pieniem; pre-~ instrumenty (dokumenty) przedakcesyjne; pre-~ phase faza przedakcesyjna; faza przystąpieniowa; pre-~ strategy strategia przedakcesyjna; Pre-A~ Structural Instrument Przedakce- syjny Instrument Strukturalny; short-term A~ Partnership priorities krótkotermino- we priorytety Partnerstwa dla Członkostwa; Treaty of A~ Traktat o Przystąpieniu; traktat zjednoczeniowy; traktat akcesyjny instruments accessory 1. współwinny (nie będący bezpo- średnio sprawcą przestępstwa); pomocnik w popełnieniu przestępstwa; 2. podżegacz; 3. poplecznik; ~ after the fact paser; po- plecznik (usuwający ślady popełnionego przestępstwa); ~ before the fact podżegacz; pomocnik (działający przed popełnieniem przestępstwa); ~ during the fact poplecznik; acting as an ~ after the fact występowanie w roli poplecznika; acting as an ~ before the fact występowanie w roli pomocnika; to be ~ to być współwinnym (przestępstwa) accessory 1. dodatkowy, pomocniczy; 2. ubocz- ny; ~ character charakter pomocniczny; ~ charges koszty dodatkowe; ~ circumstances dodatkowe okoliczności; ~ claim dodatko- we (uboczne) roszczenie; ~ considerations dodatkowe względy; ~ contract umowa do- datkowa; aneks do umowy; ~ costs koszty uboczne ~ expenses koszty dodatkowe; ~ guilt wina akcesoryjna; ~ obligation zobo- wiązanie dodatkowe; ~ performance świad- czenie uboczne; ~ right prawo zależne (akce- soryjne); property ~ to immovable property majątek przynależny do nieruchomości accident 1. wypadek; 2. przypadek, wydarzenie; ~ and health insurance ubezpieczenie zdro- wotne i ubezpieczenie od wypadków; ~ an- nuity renta wypadkowa; ~ at work wypadek przy pracy; uraz zawodowy; ~ benefi t renta wypadkowa; zasiłek powypadkowy; ~ claim roszczenie wypadkowe; ~ compensation od- szkodowanie wypadkowe; ~ damage szkoda wypadkowa; ~ (frequency) rate wskaźnik wypadkowości; ~ fund fundusz wypadko- wy; ~ hazard zagrożenie wypadkiem; ~ in- surance ubezpieczenie wypadkowe (od nie- accident accommodation szczęśliwych wypadków); ~ investigation dochodzenie powypadkowe; ~ on the job wypadek przy pracy; ~ prevention zapobie- ganie nieszczęśliwym wypadkom; ~- prone (o osobie) często biorący udział w wypad- kach; ~ proneness podatność na wypadki; skłonność do wypadków; ~ rate wskaźnik wypadkowości; ~ ratio wskaźnik wypadko- wości; ~-related event zdarzenie okołowy- padkowe; ~ report raport z wypadku; ~ risk ryzyko wypadku; ~ while travelling to or from work wypadek w drodze do lub z pra- cy; ~ year rok, w którym miał miejsce wypa- dek; an ~ occurred wydarzył się wypadek; at-fault ~ wypadek z winy ubezpieczonego; automobile ~ wypadek samochodowy; Bodi- ly Injury by ~ Limit limit odszkodowania za uszkodzenie ciała w wyniku wypadku; cause of ~ przyczyna wypadku; compensation for ~ at work odszkodowanie z tytułu wypad- ku przy pracy; death by ~ śmierć na skutek wypadku; double ~ benefi t podwójna renta wypadkowa (w przypadku gdy osoby zginą jednocześnie w tym samym wypadku, to wte- dy wypłacane jest podwójne odszkodowanie); failing to stop after an ~ niezatrzymanie się po spowodowaniu wypadku; fatal ~ wypadek śmiertelny; in an ~ w wypadku (np. samocho- dowym, kolejowym); in the case of the occu- rence of an ~ w razie wystąpienia wypadku; increased probability of the occurrence of an ~ zwiększone prawdopodobieństwo wy- stąpienia wypadku; indemnifi able ~ wypa- dek ubezpieczeniowy; industrial ~ wypadek przy pracy (w miejscu pracy); uraz zawodo- wy; injured in an ~ ranny w wypadku; in- surance ~ ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków; investigation of an ~ śledztwo (dochodzenie) w sprawie wypadku; major ~ poważny wypadek; motoring ~ wypadek sa- mochodowy; non-occupational ~ wypadek nie związany z pracą zawodową; notice of ~ zawiadomienie o wypadku; pension for ~ at work renta powypadkowa; prevention of ~s zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom; railway br. (railroad am.) ~ wypadek kolejo- wy; road (street) ~ wypadek drogowy; scene of ~ miejsce wypadku; severity of an ~ po- waga wypadku; State Commission on Air- craft ~s Investigation Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych; the party at fault in an ~ strona odpowiedzialna (winna) w wypadku; unfortunate ~ nieszczęśliwy wypadek; to have (meet with) an ~ ulec wy- padkowi; to settle claims arising from an ~ zaspokoić roszczenie z powodu wypadku accidental 1. przypadkowy, niezamierzony; 2. uboczny; ~ case wypadek losowy, nie- oczekiwane zdarzenie; ~ damage przypad- kowe uszkodzenie; ~ damage excess udział własny w szkodach wypadkowych; ~ death zgon przypadkowy; ~ death benefi t zasiłek z powodu zgonu w wyniku wypadku; ~ death benefi t rider klauzula o świadczeniach z ty- tułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wy- padku; ~ death insurance ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku; ~ loss przypadkowa strata accidentless bezwypadkowy acclamation aklamacja (przyjęcie wniosku bez głosowania); carried by ~ przyjęty przez aklamację; elected by ~ wybrany przez akla- mację; pass by ~ uchwalić przez aklamację; voting by ~ głosowanie przez aklamację accommodate 1. przystosowywać (się), dosto- sować; 2. uzgadniać; 3. zakwaterować, dać nocleg; 4. udzielać (pożyczki); 5. załagodzić (spór), pogodzić (strony); to ~ demand za- spokajać popyt; to ~ market demand dosto- sować się do popytu rynkowego; to ~ pas- sengers on a fl ight zabrać pasażerów danym lotem; to ~ sb. with a loan udzielić komuś pożyczki accommodating 1. dogodny; 2. przystępny; on ~ terms na dogodnych warunkach accommodation 1. przystosowanie, dostoso- wanie; 2. kwatera, nocleg; 3. pożyczka (prze- ważnie krótkoterminowa); 4. porozumienie; ~ acceptance akcept grzecznościowy (weksla); przyjęcie weksla „przez grzeczność”; ~ ad- dress adres grzecznościowy (czasowego po- bytu); adres do korespondencji; ~ allowance dodatek mieszkaniowy (przystosowawczy); ~ bill weksel grzecznościowy; ~ bond kaucja mieszkaniowa; ~ centre ośrodek zakwatero- wania (dla imigrantów); ~ credit usługi kre- dytowe; świadczenie kredytowe; przyznanie kredytu; ~ endorsement indos grzecznościo- wy; ~ expenses koszty zakwaterowania; ~ indorsement indos grzecznościowy; ~ land część gruntu przylegającego do budynku wykorzystywana przez mieszkańców (np. ogródki); ~ maker poręczyciel grzecznościo- wy; ~ note weksel grzecznościowy; ~ occu- pied by employee świadczenie lokalowe na rzecz pracownika; ~ of confl icting intere- sts pogodzenie sprzecznych interesów; ~ of a loan udzielenie pożyczki; ~ paper weksel 9 accompany account grzecznościowy; ~ party wystawca weksla grzecznościowego; ~ payment opłata za za- kwaterowanie; ~ unit jednostka mieszkalna (blok, domek jednorodzinny); bank ~ pożycz- ka bankowa; co-operative member’s right of ownership of a living ~ własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; hotel ~ zakwaterowanie w hotelu; living ~ lokal mieszkalny; to fi nd ~ znaleźć miejsce noclegowe accompany towarzyszyć; ~ied by łącznie z…; w towarzystwie …; ~ied by documents łącz- nie z dokumentami accompanying, ~ document dokument to- warzyszący; ~ dependent osoba będąca na utrzymaniu; ~ letter list towarzyszący (prze- wodni, załączony); documents ~ the carria- ge dokumenty towarzyszące przewozowi accomplish wykonać, spełnić, osiągnąć, wypeł- nić, zrealizować; to ~ a task wykonać zada- nie; ~ed fact fakt dokonany accomplishment wykonanie, osiągnięcie speł- nienie, dokonanie; ~s umiejętności; ~ of goals osiągnięcie celów; ~ of the market urzeczy- wistnienie rynku; ~ of money contribution spełnienie świadczenia pieniężnego; ~ of payment spełnienie świadczenia pieniężne- go; ~ permit pozwolenie na wykonanie accord 1. zgoda, porozumienie; 2. ugoda (po- zasądowa) 3. układ; ~ and satisfaction stwierdzenie, że zwolnienie z zaciągniętego zobowiązania może mieć miejsce wyłącz- nie w drodze odszkodowania; by common ~ za wspólnym porozumieniem; common ~ wspólne porozumienie; in ~ with stosowanie do; zgodnie z; of one’s own ~ z własnej woli (inicjatywy); dobrowolnie; with one ~ jedno- myślnie; jak jeden mąż accordance zgodność, zgoda; in ~ with zgod- nie z; stosownie do; in ~ with Article zgodnie z artykułem; in ~ with the conditions for en- titlement to, and granting of zgodnie z wa- runkami uprawniającymi i przyznającymi; in ~ with legal regulations zgodnie z przepisa- mi prawa; in ~ with the principles of the UN Charter zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; in ~ with the provisions of the Article zgodnie z postanowieniami arty- kułu; in ~ with the requirements zgodnie z wymaganiami; in ~ with statutory law in force na podstawie obowiązujących ustaw; in ~ with your instructions zgodnie z twoimi instrukcjami (zaleceniami); votes weighted in ~ with głosy ważone zgodnie z 10 according to zgodnie z, stosownie do, według czegoś; ~ the article zgodnie z paragrafem; ~ circumstances stosownie do okoliczności; ~ the choice of the injured person według wyboru poszkodowanego; ~ the contract zgodnie z umową; według umowy; ~ law zgodnie z prawem; według prawa; ~ plan zgodnie z planem; ~ schedule zgodnie z har- monogramem; ~ the urgency of the matter w zależności od pilności sprawy account 1. rachunek (w banku); 2. bilans; 3. konto; 4. ocena; 5. rozliczenie; 6. termin rozliczenia przy giełdowych transakcjach ter- minowych; 7. raport; ~ agreed upon rachu- nek uzgodniony; ~ analysis wyciąg z konta; ~ balance saldo rachunku (bankowego); ~ book księga rachunkowa (handlowa); ~ clas- sifi cation klasyfi kacja (podział) kont; ~ clo- sed rachunek zamknięty; ~ credit rachunek kredytowy; konto kredytowe; ~ current (A/C) rachunek bieżący, kontokorent (rachu- nek bankowy za pomocą którego dokonywane są wszystkie operacje między klientem a ban- kiem, a pożyczki mogą być terminowe lub bezterminowe); ~ customer klient rachunku; ~ day br. dzień rozrachunkowy; dzień likwi- dacji wszystkich transakcji papierami warto- ściowymi na giełdach w Londynie i Nowym Yorku; ~ executive pracownik fi rmy prowa- dzący rachunki klientów; ~ exposure ekspo- zycja księgowa; ~ fee condition sposób płat- ności za obsługę konta; ~ fi les dokumentacja rachunku; ~ holder posiadacz rachunku ban- kowego; ~ in arrears rachunek zaległości płatniczych; ~ in foreign currency rachunek walutowy; konto dewizowe; ~ management zarządzanie kontem; ~ manager pracownik fi rmy odpowiedzialny za obsługę budżetu lub budżetów jej głównych klientów; ~ move- ment mutacja (zmiana stosunku fi nansowego między bankiem a posiadaczem rachunku w banku na skutek zmian na rachunku); ~ number numer konta; ~ of charges rachunek kosztów; ~ of disbursements rachunek wy- datków; zestawienie wypłat; ~ of expenses rachunek kosztów i nakładów; ~ of goods purchased rachunek towarów zakupionych; ~ of the management rachunek z zarządu; ~ of sales rachunek sprzedaży; A~ Payee na ra- chunek odbiorcy (adnotacja na czeku); ~ payee only na rachunek odbiorcy; ~ period okres obrachunkowy; ~ rendered rachunek niezapłacony; ~ representative sprzedawca odpowiedzialny bezpośrednio za obsługę account klientów głównych; ~ sales (A/S.) rachunek sprzedaży; ~ stated rachunek uzgodniony; ~ statement wyciąg z konta bankowego; ~ su- pervisor pracownik fi rmy odpowiedzialny za obsługę budżetu lub budżetów jej głównych klientów; ~ turnover obrót na koncie (na ra- chunku); ~ with a bank rachunek (konto) w banku; abstract of ~ wyciąg z konta (ra- chunku); acceptance ~ konto akceptów; acti- ve ~ konto aktywów; advance ~ rachunek zaliczkowy; advance in current ~ kredyt w rachunku bieżącym; agricultural unit of ~ rolnicza jednostka obrachunkowa; amount paid on ~ kwota wpłacona na rachunek (kon- to); balance of ~ bilans; saldo; balance of payments on current ~ bilans obrotów bie- żących; równowaga płatności bieżących; bank ~ konto bankowe; rachunek bankowy; bank ~ details dane szczegółowe rachunku bankowego; bill ~ konto wekslowe; business on joint ~ działalność na wspólny rachunek; cash ~ konto gotówkowe (kasowe); konto go- tówki własnej; rachunek gotówkowy; konto kasy; charge ~ rachunek na kredyt; rachunek otwarty bez zabezpieczenia; collection ~ ra- chunek zbiorczy, rachunek rozliczeń z od- biorcami; collective ~ konto zbiorcze; com- mission ~ rachunek prowizji; contra (counter) ~ rachunek przeciwstawny; con- trol ~ konto syntetyczne; cost ~ rachunek kosztów; current ~ rachunek bieżący; cur- rent ~ advance kredyt w rachunku bieżącym; current ~ balance bilans obrotów bieżących; równowaga płatności bieżących; current ~ balance on a transaction basis bieżący bi- lans na bazie transakcyjnej; current ~ credit kredyt w rachunku bieżącym; current ~ defi - cit defi cyt obrotów bieżących; dead ~ „mar- twy” (uśpiony) rachunek; dealing for the ~ transakcja terminowa; defi nition of the unit of ~ defi nicja jednostki rozrachunkowej; de- posit ~ rachunek depozytów (depozytowy); detailed ~ rachunek szczegółowy; wyszcze- gólnienie rachunku; discretionary ~ konto klienta prowadzone przez maklera; dormant ~ „martwy” (uśpiony) rachunek; earmarked ~ konto docelowe; konto z wkładem docelo- wym; European unit of ~ europejska jed- nostka rozliczeniowa; external ~ rachunek transakcji zagranicznych; bilans zewnętrzny (kraju); rachunek zagraniczny wolny (konto w brytyjskim banku osoby mieszkającej w in- nym kraju); extract of ~ wyciąg z konta (ra- chunku); fi nal ~ rachunek końcowy; rozlicze- account nie końcowe (ostateczne); for (on) joint ~ na wspólny rachunek; for ~ only wyłącznie na rachunek; for one’s own ~ na własny rachu- nek; for the ~ and risk of na rachunek i ryzy- ko …; foreign ~ rachunek zagraniczny; from agent’s cash ~ zabezpieczenie gotówkowe z konta gotówkowego agenta; from agent’s guarantee ~ płatność z konta gwarancyjnego agenta; giro ~ rachunek żyrowy; half-yearly ~ rachunek półroczny; holder of an ~ posia- dacz rachunku (konta) bankowego; imperso- nal ~ konto nieosobowe; individual guaran- tee ~ gwarancja indywidualna; investment ~ rachunek inwestycyjny; invisible ~ bilans niewidoczny; bilans obrotów nietowarowych; item of ~ pozycja rachunku; itemized ~ szczegółowe wyliczenie pozycji na rachunku; rachunek szczegółowy; joint ~ (J/A) rachu- nek wspólny; last ~s made up to ostatnie sprawozdanie fi nansowe wg stanu na dzień; ledger ~ konto księgowe; liability ~ konto pasywów; loan ~ rachunek kredytowy (poży- czek); management ~ rachunek z zarządu spółki; midmonth (fortnightly) ~ rachunek na połowę miesiąca (co dwa tygodnie); mo- ney of ~ pieniądz bankowy; pieniądz depozy- towy; nominal ~ br. rachunek nominalny (ra- chunek przejściowy dochodów i wydatków zamykany na koniec okresu obrachunkowe- go); non-technical ~ ogólny rachunek zy- sków i strat ubezpieczyciela; on ~ na poczet; na kredyt; z tytułu (np. stosunku pracy); on own ~ na własne konto; na własny rachunek; open ~ rachunek otwarty; opening of an ~ otwarcie rachunku (konta) bankowego; other ~s inne rachunki bankowe; overdraft on cur- rent ~ kredyt w rachunku bieżącym; over- drawn ~ rachunek przekroczony; payment on ~ płatność na rachunek (konto); personal ~ rachunek osobisty; public ~s br. rachunki instytucji publicznych; purchase ~ rachunek zakupów; real ~ konto rzeczowe (aktywne) pozycja bilansu; realization ~ rachunek li- kwidacyjny przedsiębiorstwa; reconciliation ~ konto wyrównawcze; render an ~ składać sprawozdanie; rendering an ~ przedłożenie rachunku; reserve ~ rachunek rezerw; konto rezerwowe; running ~ rachunek bieżący; sa- lary ~ konto płac (wynagrodzeń); sales ~ ra- chunek sprzedaży; savings ~ rachunek oszczędnościowy; semi- -annual (sixmonth- ly) ~ rachunek półroczny (sześciomiesięcz- ny); settled ~ rachunek uregulowany; settling (settlement) of ~ opłacenie (uregulowanie) 11 account accounting rachunku; special ~ rachunek specjalny; Spe- cial Drawing (Rights) A~ rachunek specjal- nych praw ciągnienia (SDR-ów); Special Settlement A~ specjalne konto rozliczenio- we; state of an ~ stan rachunku; statement of ~ wyciąg z rachunku (konta); subsidiary ~ rachunek pomocniczy; subsidy ~ konto sub- wencji; substitution ~ konto substytucji; sundry ~ rachunek pozycji „różne”; tax exempt special savings ~ rachunek oszczęd- nościowy zwolniony od opodatkowania; tra- ding ~ rachunek operacji handlowych; trans- action on joint ~ transakcja na wspólny rachunek; trust ~ rachunek powierniczy; unit of ~ jednostka rozliczeniowa; unit of ~ based on a basket of currencies jednostka rozlicze- niowa oparta na koszyku walut państw; unsettled ~ suma należna; rachunek nieure- gulowany; yearly ~ rachunek na koniec roku; to adjust ~s regulować rachunki; rozliczać rachunki; uzgodnić konto (rachunki); to au- dit an ~ skontrolować rachunek; to balance an ~ zamknąć rachunek bilansem pozycji; to be in business on one’s own ~ prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek (na własne ryzyko); to call to ~ żądać rozli- czenia; to close an ~ zamknąć rachunek (kon- to); to credit an ~ zapisać na konto rachunku; uznać rachunek; to debit an ~ zapisać w cię- żar rachunku; obciążyć rachunek; to draw on the ~ podejmować z rachunku; to draw up an ~ wystawić rachunek; to enter a sum to ~ zapisać sumę na rachunek; to give an ~ of złożyć sprawozdanie z (czegoś); zdać sprawę z (czegoś); to hold (keep) an ~ with a bank mieć konto w banku; to make up an ~ za- mknąć rachunek; to open an ~ otworzyć ra- chunek (konto); to operate an ~ prowadzić rachunek (w banku); to overdraw an ~ prze- kroczyć stan konta; to pay into an ~ wpłacać na konto; to pay on ~ wpłacać na konto (ra- chunek); to settle an ~ uregulować (rozli- czyć) rachunek; to take into ~ brać pod uwa- gę; to transfer money to an ~ przelać pieniądze na rachunek (konto); to withdraw from an ~ podjąć z konta account, to ~ for rozliczać; wynosić; opiewać na sumę; stanowić accountability 1. odpowiedzialność, poczytal- ność; 2. konieczność rozliczenia; ~ for one’s actions odpowiedzialność za swoje czyny; ~ session spotkanie informacyjno-dyskusyjne; area of ~ zakres odpowiedzialności; single point of ~ odpowiedzialność jednoosobowa 12 accountable 1. odpowiedzialny (przed kimś); 2. dający się usprawiedliwić, wytłumaczalny; ~ delay usprawiedliwione opóźnienie; uspra- wiedliwiona zwłoka; ~ documents dokumen- ty transakcji; ~ receipt kwit rozliczeniowy; publicly ~ podlegający nadzorowi publicz- nemu; to make sb. ~ for sth. uczynić kogoś odpowiedzialnym (za coś) accountancy rachunkowość; ~ and book-ke- eping services usługi rachunkowo-księgowe; ~ and control system system rozliczania i kontroli; ~ data network sieć przetwarza- nia danych rachunkowych; ~ investigation badania fi nansowe, audyt rachunkowości; chartered ~ profession zawód dyplomowa- nego księgowego; Farm A~ Data Network (FADN) Sieć Danych Rachunkowych Gospo- darstw Rolnych accountant 1. księgowy; 2. rewident (biegły) księgowy; 3. kontroler; ~ in bankruptcy syndyk masy upadłości; A~ of Court’s Offi - ce szkoc. biuro księgowego sądu; ~’s report raport księgowy; certifi ed (chartered) ~ br. rewident; ekspert księgowy; cost ~ księgo- wy ds. kosztów; forensic ~ audytor śledczy; professional ~ dyplomowany księgowy; reporting ~ księgowy przygotowujący spra- wozdania fi nansowe; securities ~ księgowy zajmujący się papierami wartościowymi; sta- te authorized public ~ dyplomowany biegły księgowy; to call in an ~ wezwać księgo- wego accounting 1. księgowanie, księgowość; 2. ra- chunkowość; 3. sprawozdawczość fi nanso- wa; 4. analiza działalności gospodarczej; ~ analysis księgowa analiza (np. akcji); ~ and valuation methods metody wyceny i rachun- kowości; ~ basis podstawa wymiaru; ~ books księgi rachunkowe; ~ by function standar- dowy rachunek kosztów bezpośrednich; ~ center ośrodek rozliczeniowy; ~ class klasa rachunkowa; ~ clerk księgowy; ~ currency waluta rozliczeniowa; ~ cycle cykl rozlicze- niowy, cykl w rachunkowości; ~ department wydział księgowości; ~ disclosures ujawnie- nia w sprawozdaniu fi nansowym; ujawnienie informacji/dokumentów księgowych; ~ do- cument dokumentacja księgowa; ~ equation równanie bilansowe; ~ identity księgowe zbilansowanie debetu i kredytu; ~ law ustawa o rachunkowości; ~ loss strata bilansowa; ~ machine maszyna do księgowania; ~ manual podręcznik księgowości (księga) prowadzona ręcznie; ~ methods metody księgowania; ~ of accounts accrual payments defi cit defi cyt bilansu płatniczego; ~ operations operacje księgowe; ~ period okres rozliczeniowy (obrachunkowy); ~ pri- ce cena rozrachunkowa; cena rozliczeniowa; ~ principles (rules) zasady rachunkowości; zasady księgowania; ~ provision for depre- ciation amortyzacja ustalana dla celów po- datkowych; ~ rate of return księgowa stopa zwrotu z inwestycji; ~ records zapisy księ- gowe; ewidencja księgowa; dokumenty sto- sowane przy wypełnianiu deklaracji podatko- wych; księgi rachunkowe; ~ reference date dzień bilansowy; dzień księgowania; ~ requ- irements wymogi księgowości; ~ rules za- sady rachunkowości; zasady księgowania; ~ standards standardy księgowości; ~ system system rachunkowości; ~ transaction opera- cja rachunkowa (działalność gospodarcza lub wydarzenie wymagające zapisu księgowego); ~ year rok sprawozdawczy (obrachunkowy); business ~ rachunkowość handlowa; cost ~ ewidencja kosztów; current cost ~ rachun- kowość kosztów w cenach bieżących; false ~ fałszywa księgowość; fi nancial ~ księgowość fi nansowa; for ~ purposes dla celów rachun- kowości; generally accepted ~ principles ogólnie przyjęte zasady rachunkowości; hi- storical cost ~ księgowanie według kosztów historycznych; industrial ~ rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego; infl ation ~ rachunkowość przy uwzględnieniu infl acji; management ~ rachunkowość zarządcza; operational ~ rachunkowość operacyjna; tax ~ rachunkowość podatkowa; ~ and statutory auditing rachunkowość i audyt ustawowy accounts 1. sprawozdanie fi nansowe; 2. księ- gowość, rachunkowość; 3. rozliczenia; 4. do- wody kasowe; 5. księgi handlowe; ~ clerk księgowy; ~ current wyciąg z konta; ~ de- partment dział księgowości; ~ receivable coverage ubezpieczenie należności; ana- lytical ~ księgowość analityczna; annual ~ rozliczenia (sprawozdania) roczne; bilans roczny; bank ~ rachunki bankowe; commer- cial ~ of the producer księgowość handlowa producenta; consolidated ~ skonsolidowa- ne sprawozdania fi nansowe; entry in the ~ zaksięgowanie; group ~ rozliczenia grupo- we; inspection of the exporter’s ~ kontrola ksiąg rachunkowych eksportera; national ~ rachunki narodowe; zbiorcza rachunko- wość narodowo-gospodarcza; notes on the ~ informacje dotyczące bilansu rocznego; presenting and auditing ~ przedstawianie i kontrolowanie rachunków; procedure for setting up imprest ~ procedura tworzenia rachunków zaliczkowych; subsequent entry in the ~ zaksięgowanie a posteriori; system of integrated economic ~ system zintegro- wanych rachunków gospodarczych; to keep the ~ prowadzić księgowość accounts payable (A/cs Pay.) zobowiązania; niezapłacone rachunki; płatności; wierzycie- le; ~ department dział płatności accounts receivable (A/cs. Rec.) należności; rachunki „dłużnicy” w księgowości; ~ turno- ver obrót należnościami Accrd.Int. (Accrued Interest) narosłe odsetki accredit 1. akredytować, udzielać pełnomocnic- twa; 2. uznawać; 3. przypisywać (coś komuś) accreditation 1. akredytowanie, akredytacja; 2. zaświadczenie zawodowe (odpowiednik świadectwa pracy); ~ certifi cate zezwolenie; ~ of the SAPARD agency akredytacja agen- cji SAPARD; ~ system system akredytacji; European A~ Akredytacja Europejska; level of ~ poziom akredytacji; national system of validation and ~ of qualifi cations krajowy system zatwierdzania i akredytacji kwalifi ka- cji; Polish Centre for A~ Polskie Centrum Akredytacji accredited 1. akredytowany; 2. reprezentujący; 3. mający pełnomocnictwa, upełnomocniony, upoważniony; 4. uznany; 5. uwierzytelniony; ~ broker makler przysięgły; ~ certifi cation body akredytowana jednostka certyfi kujaca; ~ childminder akredytowana opiekunka do dzieci; ~ certifi cation program akredytowa- ny program certyfi kacji; ~ party strona upo- ważniona (akredytowana); ~ representative akredytowany przedstawiciel; ~ agent agent upełnomocniony; the parties may be repre- sented by ~ agents strony mogą być repre- zentowane przez agenta upełnomocnionego accrete narastać; przyrastać accretion zwiększenie, narastanie, przyrost; ~ method metoda przyrostu wartości (metoda wymiaru podatku stosowana przez władze po- datkowe); ~ of land przyrost gruntu accrual przyrost; narastanie; kumulowanie; ~ basis baza memoriałowa; zasada memoriału; ~ basis of accounting memoriałowa zasada rachunkowości; ~ date dzień rozpoczęcia na- liczania odsetek; ~ for income taxes rezerwa na podatek dochodowy; ~ for warranties re- zerwa na świadczenia gwarancyjne; ~ of the cause of action powstanie podstawy powódz- twa (powodu roszczenia); ~ of a dividend 13 accrue accuse przyrost dywidendy; ~ of an inheritance kwota narosła spadku; ~ of interest przyrost (kapitału) na skutek oprocentowania; ~ pe- riod of income okres naliczania dochodu; ~ rate stopa kumulacji; ~s narosłe sumy; odset- ki; rozliczenia międzyokresowe bierne; zobo- wiązania przyszłych okresów; accelerated ~ przyspieszona kumulacja; holiday ~ rezerwa na urlopy; payroll ~ rezerwa na wynagrodze- nia; tax ~ rezerwa na podatek accrue przypadać, należeć się; costs ~ koszty narastają; a right ~s prawo przysługuje (na- leży się) accrued 1. narosły; należny (o odsetkach); 2. przypadający; ~ annual leave przysługują- cy urlop (coroczny); ~ assets przewidywane (przypuszczalne) aktywa; ~ benefi ts przysłu- gujące (należne, nabyte) świadczenia (zasił- ki); ~ charges (expenses am.) przewidywane wydatki; ~ compound interest narosłe odset- ki składane; ~ costs przewidywane koszty; ~ income przewidywane (przypuszczalne) akty- wa; ~ interest narosłe odsetki; ~ leave zaległy urlop; ~ liabilities przewidywane zobowiąza- nia (długi); narosłe zobowiązania (płatnicze); ~ payroll narosłe zobowiązania z tytułu wy- nagrodzeń; ~ premiums składki zarachowa- ne; ~ revenue przewidywane (przypuszczal- ne) aktywa; ~ tax podatek należny; podatek narosły; podatek naliczony; ~ value wartość skumulowana; interest ~ narosłe odsetki; net ~ income odsetki narosłe netto accruing narastające; ~ amounts narastające kwoty; ~ interest narosłe odsetki accumulate gromadzić; narastać; kumulować; to ~ capital gromadzić kapitał; to ~ inven- tories gromadzić zapasy; ~ing savings on individual pension account gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie eme- rytalnym accumulated, ~ debt dług nagromadzony; ~ de- mand akumulowany popyt; ~ depreciation am. skumulowana amortyzacja; ~ dividend zaległa dywidenda; naliczona dywidenda; akumulowana dywidenda; ~ earnings (profi t) am. stezauryzowany zysk; ~ earnings tax am. podatek od zysku skumulowanego; ~ fi gures dane w ujęciu narastającym; ~ gains (losses) skumulowane zyski (straty); ~ interest naro- słe odsetki; ~ loss am. akumulowana strata; ~ profi t skumulowany zysk; ~ paid
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Great Dictionary of Law and Economics. Vol. I. English - Polish
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: