Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 002914 20668576 na godz. na dobę w sumie
Thinking in Photoshop - książka
Thinking in Photoshop - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-336-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę jako grafik komputerowy, czy też pragniesz doszlifować posiadane umiejętności, książka 'Thinking in Photoshop' stanie się twórczą inspiracją dla Twojej wyobraźni i będzie niezawodnym przewodnikiem w trakcie eksperymentowania, improwizowania i poszerzania Twoich artystycznych horyzontów. Jeśli w swojej twórczości artystycznej chcesz posługiwać się Photoshopem z taką samą sprawnością i pewnością, jak tradycyjnymi narzędziami, jest to książka dla Ciebie.

Photoshop jest czymś więcej niż tylko zestawem narzędzi. Jeśli korzystając z niego pozwolisz sobie na twórczą zabawę, sposób w jaki traktujesz komputer, ulegnie stopniowemu przeobrażeniu. Pozwoli Ci to nie tylko na coraz bardziej kreatywne korzystanie z samego Photoshopa, ale też znacznie wzbogaci każdy aspekt procesu twórczego.

Jeśli jesteś gotów, aby odkryć potencjał swojego komputera jako narzędzia sztuki i pracy, sięgnij po książkę 'Thinking in Photoshop'.

Sharon Steuer jest artystką, która włączyła technikę cyfrową do swej bogatej palety narzędzi artystycznych już w 1983 roku. Jej obrazy, rysunki i sztuka cyfrowa znalazły swoje miejsce w książkach, magazynach i galeriach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W książce 'Thinking in Photoshop' Sharon dzieli się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami, technikami tworzenia i podejściem do zagadnień 'cyfrowego myślenia'. Steuer jest laureatką nagrody Faber Birren Color Award i autorką książki 'The Illustrator Wow! Book', która otrzymała nagrodę imienia Benjamina Franklina w kategorii 'najlepsza książka komputerowa'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Thinking in Photoshop KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Sharon Steuer T³umaczenie: Piotr Cieġlak ISBN: 83-7361-336-6 Tytu³ orygina³u: Creative Thinking in Photoshop Format: B5, stron: 192 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Niezale¿nie od tego, czy dopiero rozpoczynasz swoj¹ przygodê jako grafik komputerowy, czy te¿ pragniesz doszlifowaæ posiadane umiejêtnoġci, ksi¹¿ka „Thinking in Photoshop” stanie siê twórcz¹ inspiracj¹ dla Twojej wyobraĥni i bêdzie niezawodnym przewodnikiem w trakcie eksperymentowania, improwizowania i poszerzania Twoich artystycznych horyzontów. Jeġli w swojej twórczoġci artystycznej chcesz pos³ugiwaæ siê Photoshopem z tak¹ sam¹ sprawnoġci¹ i pewnoġci¹, jak tradycyjnymi narzêdziami, jest to ksi¹¿ka dla Ciebie. • Odkryj nowe, twórcze metody eksperymentowania, zabawy i improwizacji w Photoshopie. • Spraw, by ogrom mo¿liwoġci Photoshopa nie zablokowa³ Twojej kreatywnoġci. • Po³¹cz tradycyjne i cyfrowe narzêdzia podczas pracy z obrazami i fotografi¹. • Opanuj tajniki Photoshopa i poznaj jego ukryte sekrety. • Zapoznaj siê z mo¿liwoġciami tego wspania³ego programu na praktycznych przyk³adach. Photoshop jest czymġ wiêcej ni¿ tylko zestawem narzêdzi. Jeġli korzystaj¹c z niego pozwolisz sobie na twórcz¹ zabawê, sposób w jaki traktujesz komputer, ulegnie stopniowemu przeobra¿eniu. Pozwoli Ci to nie tylko na coraz bardziej kreatywne korzystanie z samego Photoshopa, ale te¿ znacznie wzbogaci ka¿dy aspekt procesu twórczego. Jeġli jesteġ gotów, aby odkryæ potencja³ swojego komputera jako narzêdzia sztuki i pracy, siêgnij po ksi¹¿kê „Thinking in Photoshop”. Sharon Steuer jest artystk¹, która w³¹czy³a technikê cyfrow¹ do swej bogatej palety narzêdzi artystycznych ju¿ w 1983 roku. Jej obrazy, rysunki i sztuka cyfrowa znalaz³y swoje miejsce w ksi¹¿kach, magazynach i galeriach na terenie ca³ych Stanów Zjednoczonych. W ksi¹¿ce „Thinking in Photoshop” Sharon dzieli siê z czytelnikami swoimi spostrze¿eniami, technikami tworzenia i podejġciem do zagadnieñ „cyfrowego myġlenia”. Steuer jest laureatk¹ nagrody Faber Birren Color Award i autork¹ ksi¹¿ki „The Illustrator Wow! Book”, która otrzyma³a nagrodê imienia Benjamina Franklina w kategorii „najlepsza ksi¹¿ka komputerowa”. SSppiiss ttrreeśśccii O Redaktorach technicznych O Autorce Dedykacja Podziękowania Przedmowa Wprowadzenie RROOZZDDZZIIAAŁŁ 11.. Kompozycja w procesie twórczym Podstawowe etapy tworzenia kompozycji Wprowadzaj nowe, zachowując stare Kompozycje z fragmentów Łączenie sekwencji obrazów Wskazówki i inspiracje RROOZZDDZZIIAAŁŁ 22.. Twórcze rozwiązywanie problemów za pomocą warstw Skalowanie w ostatniej chwili Retusz jasnych i ciemnych obszarów oraz wyrównywanie wartości Ujednolicanie koloru i wypełnianie brakujących fragmentów Wskazówki i inspiracje RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. Wykorzystanie warstw do zabawy z barwami Podstawy kolorowania za pomocą warstw Eksperymenty z warstwami i trybami mieszania Zamierzone zabawy z kolorem Dalsze zabawy z kolorem Wskazówki i inspiracje RROOZZDDZZIIAAŁŁ 44.. Jak całkowicie odmienić starsze, „ukończone” prace? Radykalna transformacja obrazu Reinterpretacja istniejącego obrazu Wskazówki i inspiracje 5 6 7 8 9 11 15 15 17 24 27 31 33 34 36 39 45 47 48 50 52 58 61 63 64 69 73 75 77 80 86 91 93 94 103 109 114 115 115 122 125 127 129 131 133 134 137 146 147 148 164 173 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 55.. Zerwać ze schematem Odzyskiwanie utraconych etapów pracy Łączenie wielu wersji jednego lub podobnych obrazów Eksperymenty z nakładaniem i maskowaniem warstw Wskazówki i inspiracje RROOZZDDZZIIAAŁŁ 66.. Burza mózgów Opracowywanie nowych kierunków pracy Tworzenie wyimaginowanego miejsca Wprowadzanie nowych elementów do kompozycji Wskazówki i inspiracje RROOZZDDZZIIAAŁŁ 77.. Tworzenie monotypów z obrazów cyfrowych Tworzenie cyfrowych wzorców Przygotowanie stanowiska pracy Malowanie i odciskanie płytki Kilka wskazówek dotyczących materiałów Wskazówki i inspiracje RROOZZDDZZIIAAŁŁ 88.. Współpraca z innymi artystami Nawiązywanie współpracy Różne sposoby na wspólną pracę Wspólne projekty wykonywane za pomocą Photoshopa Wskazówki i inspiracje RROOZZDDZZIIAAŁŁ 99.. Projektowanie instalacji własnych prac Przegląd zagadnień, które powinieneś wziąć pod uwagę Zabawy z efektami Wskazówki i inspiracje 4 ROZDZIAŁ 3. WWyykkoorrzzyyssttaanniiee wwaarrssttww ddoo zzaabbaawwyy zz bbaarrwwaammii W rozdziale tym opisuję, w jaki sposób wykorzystać warstwy zawierające informację o barwach, aby nadać istniejącym pracom inny charakter. Rozpoczynam od prostego dodania kolorów, kończę zaś na zabawach z barwami i teksturą. Gdy rozpoczniesz poszukiwania i eksperymenty z własnymi fotografiami lub szkicami, przekonasz się, że zaproszenie Photoshopa do uczestnictwa w procesie tworzenia przeniesie Twoje prace w zupełnie inny, magiczny świat. Dla mnie jako artysty plastyka jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy dotyczących Photoshopa jest fakt, iż dzięki jego pomocy mogę stworzyć gotową kompozycję z rysunków, nie rezygnując z owego pierwiastka spontaniczności, który cechuje wstępne szkice. W przeszłości po stworzeniu rysunku bądź szkicu artysta musiał rozwinąć ideę zawartą w pierwotnym dziele, aby stworzyć jego ukończoną, kompletną wersję. Niemniej jednak poprzez ciągłe przerysowywanie lub mechaniczne przenoszenie rysunku na inny nośnik (na przykład odwzorowanie kompozycji graficznej na płótnie czy w postaci fresku na ścianie) łatwo jest utracić spontaniczność pierwszego spojrzenia i inspiracji. Ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że bardzo rzadko wiem z góry, jaki wygląd gotowego obrazu chciałabym uzyskać. Nigdy nie wiem też dokładnie, jak wiele warstw będzie on zawierał czy też jakie będą tryby ich mieszania. Jedyna zasada, jaką się kieruję, jest następująca: jeśli napotkam efekt, który będzie mi się podobał, tworzę dla niego nową warstwę, na której mogę eksperymentować z nim do woli, jednocześnie zawsze mając możliwość powrotu do ostatniego momentu, w którym praca mi się podobała. Aby powtórzyć zauważony efekt przy innej okazji, zapisuję go, a następnie odtwarzam konkretną konfigurację warstw. Poprzez eksperymenty z kopiowaniem warstw zawierających barwy Photoshop umożliwia osiągnięcie efektów znacznie wykraczających poza zwykłe pokolorowanie rysunku. Pracując w ten sposób z Photoshopem możesz wpaść na twórczy pomysł, wprowadzić element improwizacji lub nawet osiągnąć całkowicie nieoczekiwany efekt artystyczny. 47 THINKING IN PHOTOSHOP Podstawy kolorowania za pomocą warstw W ciągu pierwszych dziesięciu lat tworzenia sztuki za pomocą komputera praktycznie nigdy nie wykorzystywałam w swoich cyfrowych pracach tradycyjnie stworzonych rysunków czy obrazów. Stan ten uległ zasadniczej zmianie, gdy po raz pierwszy w programie Photoshop pojawiły się tryby mieszania warstw. Właśnie od przedstawionego obok portretu Mai i Pumy rozpoczęłam eksperymenty z kolorowaniem czarno-białych obrazów (rysunek 3.1). Zeskanowałam rysunek w odcieniach szarości i zapisałam go w formacie .tiff. Obrazek przed wprowadzeniem barw za pomocą wielu kolorowych warstw i po ich wprowadzeniu 48 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI RRyyssuunneekk 33..11.. Pierwotny szkic zeskanowany w skali szarości RRyyssuunneekk 33..22.. Aby pokolorować rysunek, nałożyłam barwy na nową warstwę, wyświetloną w trybie Multiply (Mnożenie) Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, aby dodać kolor czarno-białemu obrazowi, jest zmiana trybu kolorów ze skali szarości do trybu RGBlub CMYK. Wybierz przestrzeń kolorów RGBlub CMYKz menu Image/Mode(Obrazek/Tryb). W palecie Layers(Warstwy) domyślnym trybem mieszania jest Normal(Zwykły). Najprostszym sposobem pokolorowania czarno-białego obrazka jest stworzenie nowej warstwy ponad głównym obrazem. RRyyssuunneekk 33..33.. Aby rozjaśnić wybrane obszary obrazu, wykorzystałam nową warstwę w trybie Screen (Mnożenie odwrotności) (obok pokazana jest również paleta Layers (Warstwy), zawierająca wszystkie warstwy obrazka) 49 THINKING IN PHOTOSHOP wyświetlaną w trybie Multiply(Mnożenie) (rysunek 3.2). Obraz wyglądał jednak zbyt płasko, a czarne kreski rysunku sprawiały wrażenie nienaturalnie nienaruszonych. Aby rozjaśnić niektóre obszary obrazu, umieść kolejną warstwę ponad warstwą w trybie Multiply(Mnożenie) i nadaj jej tryb Screen (Mnożenie odwrotności). Dzięki właściwościom tego trybu mieszania mogłam delikatnie rozjaśnić niektóre obszary rysunku i wprowadzić poprawki, czując się tak, jakbym malowała światłem. W celu wprowadzenia ostatecznych zmian do rysunku (takich na przykład jak rozjaśnienie tła) dołożyłam jeszcze jedną warstwę w trybie Normal (Zwykły). Pracując na niej i posługując się nieprzezroczystym kolorem oraz narzędziami malarskimi mogłam zakryć dowolne fragmenty warstw obrazu pod spodem (rysunek 3.4). RRyyssuunneekk 33..44.. Ostateczna wersja portretu Mai i Pumy Możesz to zrobić, klikając ikonę New Layer(Utwórz nową warstwę). Kliknięcie tej ikony przy wciśniętym klawiszu Alt(lub Optionw Mac OS) pozwoli Ci nadać nazwę warstwie przed jej utworzeniem. Następnie, korzystając z palety Layers(Warstwy), zmień tryb mieszania nowej warstwy na Multiply (Mnożenie). W tym trybie mieszania kolory nałożone na warstwę nie zasłonią obrazu poniżej, lecz połączą się z nim. Będziesz mógł malować ponad białymi i jasnymi obszarami, zachowując elementy czarne i tekstury znajdujące się na obrazie poniżej. W przypadku opisywanego portretu wykorzystałam narzędzia malarskie, nakładając barwy na warstwę Eksperymenty z warstwami i trybami mieszania Wiedząc, że mogę nadać barwy istniejącym obrazom, zaczęłam wykraczać poza tradycyjny schemat myślowy. W rozdziale 1., zatytułowanym „Kompozycja w procesie twórczym”, opisuję, w jaki sposób połączyłam kilka oddzielnych szkiców, aby otrzymać kompletny obraz. Opowiem teraz, w jaki sposób pokolorowałam go, korzystając z warstw. Swoją pracę rozpoczęłam bardzo podobnie, jak w przypadku poprzedniego projektu, zmieniając przestrzeń kolorów obrazu ze skali szarości na RGB, a następnie dodając warstwę wyświetlaną w trybie RRyyssuunneekk 33..55.. Pierwotny wygląd szkicu w skali szarości RRyyssuunneekk 33..66.. Po przekształceniu obrazka do palety RGB stworzyłam nową warstwę, ustawiłam jej tryb mieszania na Multiply (Mnożenie), a następnie nałożyłam na nią proste plamy barwne 50 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI RRyyssuunneekk 33..77.. Zmiana trybu mieszania warstwy na Color Burn (Ściemnianie) sprawiła, że zmienił się wygląd kresek tworzących szkic — stały się one kolorowe RRyyssuunneekk 33..88.. Powielenie warstwy wyświetlanej w trybie Color Burn (Ściemnianie) wzmocniło efekt Multiply(Mnożenie). Posługując się narzędziami malarskimi wypełniłam tę warstwę kilkoma prostymi barwami (rysunek 3.5 oraz 3.6). Z czystej chęci eksperymentowania postanowiłam wypróbować różne tryby mieszania dla stworzonej warstwy. Zatrzymałam się przy trybie Color Burn (Ściemnianie) — zobaczyłam bowiem efekt, którego nie uzyskałam nigdy wcześniej. Barwy przestały nakładać się i wypełniać szkic, lecz zmieniły charakter samych kresek, nadając obrazowi wygląd szkicu narysowanego kolorowymi kredkami (rysunek 3.7). Postanowiłam następnie powielić warstwę wyświetlaną w trybie Color Burn(Ściemnianie) (przeciągając ją ponad ikonę New Layer(Utwórz nową warstwę) w palecie Layers(Warstwy)) i zauważyłam, że efekt uległ wzmocnieniu (rysunek 3.8). Aby nadać barwę białym obszarom rysunku, powieliłam warstwę ponownie, przesunęłam ją ponad inne (zaznaczając ją i przeciągając jej nazwę w palecie warstw), a jako jej tryb mieszania wybrałam Multiply(Mnożenie). Efekt możesz obejrzeć na ilustracjach (rysunek 3.9 oraz rysunek 3.10). Nowa warstwa w trybie Multiply(Mnożenie) okazała się zbyt ciemna w niektórych miejscach. Aby zmniejszyć efekt jej nałożenia w wybranych obszarach, przypisałam do niej maskę, klikając ikonę Layer Mask(Utwórz maskę warstwy) w palecie Layers(Warstwy). W miejscach, w których chciałam zredukować efekt, nałożyłam narzędziami malarskimi czerń i odcienie szarości (rysunek 3.11). Aby przywrócić natężenie efektu, skorzystaj z narzędzia Eraser(Gumka) lub maluj jasnymi odcieniami szarego albo bielą (bardziej szczegółowo o maskach warstw piszę w rozdziale 1.) Warstwa pracująca w trybie Multiply(Mnożenie) nie prezentowała się zbyt dobrze, gdy jej współczynnik krycia był maksymalny, lecz utraciła nasycenie, gdy rozjaśniłam ją suwakiem Opacity (Krycie) do 61 . Postanowiłam więc spróbować powielić tę warstwę (wraz z jej maską). Skopiowanej RRyyssuunneekk 33..99.. Obraz i układ zawartych w nim warstw po ponownym skopiowaniu warstwy z kolorem — przeniosłam ją ponad inne i ustawiłam jej tryb mieszania na Multiply (Mnożenie) 51 THINKING IN PHOTOSHOP RRyyssuunneekk 33..1100.. Zmiana wartości parametru Opacity (Krycie) dla warstwy w trybie Multiply (Mnożenie) nadmiernie rozjaśniła szkic RRyyssuunneekk 33..1111.. Maska warstwy Multiply (Mnożenie) widziana oddzielnie (kliknij miniaturę maski, trzymając klawisz Alt lub Option) rysunek 3.13. Więcej szczegółów na temat tej operacji znajdziesz w rozdziale 2., noszącym tytuł „Twórcze rozwiązywanie problemów za pomocą warstw”. Zamierzone zabawy z kolorem Wiedząc, że możesz nadać kolor istniejącym obrazom i mając na uwadze, w jak różny sposób odmienne tryby mieszania mogą wpłynąć na ich charakter, powinieneś chętniej tworzyć prace, które będziesz mógł później pokolorować w Photoshopie. Opisywane metody pozwalają jednak osiągnąć warstwie nadałam współczynnik Opacity(Krycie) wynoszący 100 , co sprawiło, że stała się ona ponownie ciemna, lecz nie aż tak ciemna, jak wówczas, gdy była to pojedyncza, samodzielna warstwa (rysunek 3.12). Ponieważ obraz nadal był zbyt ciemny, stopniowo zmniejszałam wartość parametru Opacity(Krycie) powielonej warstwy Multiply(Mnożenie), aż osiągnęłam zadowalający efekt (przy 71 ). To zaskakujące, ale z powodu pewnych uwarunkowań technicznych trybu mieszania układ dwóch warstw, których współczynniki krycia wynoszą 61 i 71 , daje mniej intensywny i ciemny obraz niż jedna warstwa Multiply(Mnożenie), ustawiona na 100 . Dzięki zwykłym eksperymentom okazało się, że jeśli powielisz warstwę i dostosujesz jej współczynnik krycia, możesz osiągnąć rezultaty odmienne niż w przypadku pojedynczej warstwy. Aby rozjaśnić niektóre obszary rysunku (głównie oczy kotów), stworzyłam kolejną warstwę, umieściłam ją na sa mej górze obrazu i nadałam jej tryb Screen(Mnożenie odwrotności). Korzystając z jasnych kolorów dokonałam retuszu. Na koniec powiększyłam nieco głowę Jeffa, co przedstawia RRyyssuunneekk 33..1122.. Obraz po powieleniu warstwy Multiply (Mnożenie) wraz z maską RRyyssuunneekk 33..1133.. Obraz po końcowych retuszach i ostateczny układ warstw 52 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI RRyyssuunneekk 33..1144.. Pierwotny wygląd szkicu ołówkiem RRyyssuunneekk 33..1155.. Obraz po nałożeniu barw w warstwie w trybie mieszania Multiply (Mnożenie) znacznie więcej niż tylko dodanie koloru do obrazów. Możesz dzięki nim poszerzyć swoje horyzonty twórcze, wypróbowując różne style i możliwości wzbogacenia swoich prac. Pracując nad obrazem „Maleństwo z misiem” po raz pierwszy pozwoliłam komputerowi na nadanie kierunku dalszego rozwoju pracy. Rozpoczęłam od narysowania portretu dziecka mojego kolegi, które śpi ze swoim pluszowym misiem. Wykorzystałam brązowy ołówek i miękki, bawełniany papier (rysunek 3.14). Następnie zeskanowałam rysunek w skali szarości, aby zamienić odcienie brązu w czerń i przeniosłam go do Photoshopa. Przed rozpoczęciem procesu kolorowania zmieniłam paletę barw na RGB, korzystając z opcji Image/Mode/RGB (Obrazek/Tryb/Kolory RGB). Na początku, podobnie jak w przypadku poprzednich prac, stworzyłam nową warstwę, ustawiłam jej tryb mieszania na Multiply(Mnożenie) i nakładałam w niej kolor narzędziami malarskimi (rysunek 3.15). Po nałożeniu prostych barw postanowiłam rozpocząć poszukiwania efektu kolorystycznego, który pasowałby do mojego obrazu. Eksperymenty rozpoczęłam od zmiany trybu mieszania warstwy Multiply(Mnożenie) na inne, dostępne w palecie Layers(Warstwy). Trybem zbliżonym do opisywanego Color Burn (Ściemnianie) jest Soft Light(Łagodne światło). Również w tym trybie następuje podbarwienie ciemnych obszarów kolorem. W przypadku mojego szkicu zastosowanie trybu Soft Light(Łagodne światło) nadało kreskom różne kolory (rysunek 3.16). Wtedy rozpoczęłam serię eksperymentów, zaczynając od dwukrotnego powielenia pokolorowanej warstwy w trybie Soft Light(Łagodne światło) (rysunek 3.17). Aby zwiększyć paletę i nasycenie barw, zaczęłam wypróbowywać różne tryby mieszania i zmieniać stopień krycia warstw. Wreszcie zdecydowałam się na warstwę w trybie Hard Light(Ostre światło) RRyyssuunneekk 33..1166.. Eksperymentując z różnymi trybami mieszania zmieniłam tryb Multiply (Mnożenie) na Soft Light (Łagodne światło) 53 THINKING IN PHOTOSHOP RRyyssuunneekk 33..1177.. Wygląd obrazu i układ warstw po dwukrotnym skopiowaniu warstwy w trybie Soft Light na miejsce wpisanej tam własną (w niektórych wersjach Photoshopa musisz przytrzymać klawisz Alt lub, w przypadku Mac OS, Optionpodczas dwukrotnego kliknięcia). Powieliłam warstwę z kolorem raz jeszcze, tym razem wypróbowując tryb Color Dodge (Rozjaśnianie). Zabieg ten dał efekt znacznego rozjaśnienia obrazka, który spodobał mi się, lecz jednocześnie pozbawił szkic wielu detali. Zaczęłam stopniowo zmniejszać stopień krycia warstwy w trybie Color Dodge(Rozjaśnianie), decydując się ostatecznie na wartość wynoszącą 5 . Pozwoliło to uzyskać bardzo subtelny (ledwie zauważalny) efekt rozjaśnienia świateł (rysunek 3.19). o współczynniku krycia wynoszącym 54 (rysunek 3.18). Dysponując znaczną ilością powielonych warstw postanowiłam nadać każdej z nich łatwą do odróżnienia nazwę. Można tego dokonać, klikając dwukrotnie nazwę każdej z warstw i wpisując RRyyssuunneekk 33..1188.. Obrazek po ponownym skopiowaniu warstwy z kolorem i ustawieniu jej trybu mieszania na Hard Light (Ostre światło). Stopień krycia warstwy wynosi 54 . Obok paleta warstw po nadaniu im nazw 54 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI RRyyssuunneekk 33..1199.. Wygląd szkicu po nałożeniu warstwy Color Dodge (Rozjaśnianie) i zmniejszeniu stopnia jej krycia do (bardzo subtelnych) 5 Po dołożeniu sześciu warstw z kolorem utraciłam nieco szczegółów z pierwotnego wyglądu obrazka, postanowiłam więc powielić warstwę tła, umieścić tak stworzoną kopię ponad wszystkimi warstwami koloru i nadać jej tryb mieszania Multiply (Mnożenie) (rysunek 3.20). Aby wyrównać stopień nasycenia czerni, kopii tła przypisałam maskę (klikając ikonę Layer Mask(Dodaj maskę warstwy)) i wycieniowałam ją, korzystając z czerni, bieli i odcieni szarości nałożonych narzędziami malarskimi (rysunek 3.21). W tym momencie pracy większość koloru w rysunku skupiała się w samych kreskach szkicu, stworzyłam więc kolejną kopię warstwy z barwami. Po przesunięciu jej ponad wszystkie inne warstwy RRyyssuunneekk 33..2200.. Po skopiowaniu warstwy tła przesunęłam ją ponad wszystkie warstwy z kolorem i ustawiłam jej tryb mieszania na Multiply (Mnożenie) RRyyssuunneekk 33..2211.. Dołączając maskę do skopiowanej warstwy w trybie Multiply (Mnożenie) wyretuszowałam działanie tego trybu mieszania 55 THINKING IN PHOTOSHOP WWSSKKAAZZÓÓWWKKAA W starszych wersjach programu Photoshop zapisywanie obrazu w formacie. tiff powodowało automatyczne usunięcie wszystkich warstw lub kanałów alfa z obrazu; w nowszych wersjach możesz wybrać pomiędzy jednowarstwową i wielowarstwową wersją zapisywanego pliku. tiff. nadałam jej tryb Multiply(Mnożenie) i zmieniłam stopień jej krycia na 33 (rysunek 3.22). Ponieważ w niektórych miejscach obrazu chciałam nieco wzbogacić nasycenie barw, skopiowałam warstwę z kolorem w trybie Multiply(Mnożenie) i utworzyłam dla niej maskę. Malując bezpośrednio po masce mogłam uzyskać żądane nasycenie barw w określonych miejscach (rysunek 3.23). Następnie powieliłam ostatnio utworzoną warstwę w trybie Multiply(Mnożenie) raz jeszcze i posługując się współczynnikiem krycia oraz narzędziami malarskimi zmieniłam sposób, w jaki oddziaływała ona na obrazek. Na koniec dodałam czystą warstwę i umieściłam ponad wszystkimi pozostałymi, wykorzystując ją do malowania narzędziem Clone Stamp(Stempel) i do wykonania kilku innych drobnych retuszy (rysunek 3.24). Więcej o retuszu warstw piszę w rozdziale 2. niniejszej książki. RRyyssuunneekk 33..2222.. Aby wprowadzić barwy nie tylko w obrębie kresek szkicu, lecz na całym obrazku, ponownie powieliłam warstwę z kolorem, ustawiając jej tryb mieszania na Multiply (Mnożenie) i stopień krycia na 33 za pomocą polecenia Save As(Zapisz jako), wybierając format .tiff. Otworzywszy tak zapisaną wersję zauważyłam, że zapomniałam dodać podpis na rysunku. Dołożyłam go więc, wykonałam kilka ostatnich szlifów na nowej warstwie i ponownie zapisałam obraz w formie jednowarstwowej. Ponieważ chciałam też nadać obrazkowi bardziej widoczną teksturę, wykorzystałam filtr z menu Filter/Artistic/Rough Pastels(Filtr/Artystyczny/ Pastele) i dostosowałam jego działanie w sposób, który pozwolił mi na uzyskanie zadowalającego efektu (rysunek 3.25). Miałam wrażenie, że obraz jest ukończony, zapisałam więc jego jednowarstwową wersję Na samym końcu połączyłam wersję zmodyfikowaną filtrem Rough Pastels(Pastele) ze zwykłą. Mając RRyyssuunneekk 33..2233.. Po utworzeniu maski mogłam określić miejsca, w których pojawi się efekt działania warstwy w trybie Multiply (Mnożenie) 56 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI RRyyssuunneekk 33..2244.. Obraz po retuszu, obok układ warstw na tym etapie pracy RRyyssuunneekk 33..2255.. Wygląd obrazu po nałożeniu filtra Rough Pastels (Pastele) na jego jednowarstwową wersję RRyyssuunneekk 33..2266.. Ostateczny wygląd obrazka i paleta składających się nań warstw 57 THINKING IN PHOTOSHOP RRyyssuunneekk 33..2277.. Zdjęcia mojego klienta zrobione podczas wakacji nad austriackim jeziorem oraz ich kompozycja, dopasowana proporcjami do projektowanego parawanu jednocześnie otwarte obydwa obrazy skorzystałam z narzędzia Move(Przesunięcie), aby przeciągnąć zmieniony filtrem obrazek na jego płaską, zwykłą wersję. Jednocześnie przytrzymałam klawisz Shift, aby wyrównać położenie obrazków. Gdy obydwa obrazy znajdowały się już w jednym pliku, zmniejszyłam wartość krycia wersji „pastelowej” (która miała teraz własną warstwę), aby scalić ją z wcześniejszą wersją obrazka (w której współczynnik krycia ustaliłam na 44 ). Wreszcie, chcąc rozjaśnić oświetlone miejsca rysunku, skopiowałam warstwę tła zawierającą zwykły, nie zmodyfikowany filtrem Rough Pastels(Pastele) obraz i przesunęłam ją ponad warstwę „pastelową”. Po eksperymentach z różnymi trybami mieszania RRyyssuunneekk 33..2288.. Kopia obrazu z tła poddana działaniu filtra Gaussian Blur 58 zdecydowałam się nadać nowej warstwie tryb Soft Light(Łagodne światło) i stopień krycia wynoszący 57 . Aby stonować działanie tego efektu w niektórych miejscach obrazka, dodałam do opisywanej warstwy maskę i posługując się narzędziami malarskimi wycieniowałam efekt (rysunek 3.26). Dalsze zabawy z kolorem Opisany proces możesz wykorzystać do wzbogacenia i przekształcenia szerokiego spektrum obrazów. W wielu przypadkach po prostu bawię się podczas pracy, zmieniając tryby mieszania i stopnie krycia poszczególnych warstw. Dodaję również i modyfikuję maski oraz zmieniam kolejność niektórych warstw obrazu, co niekiedy przynosi całkowitą zmianę ostatecznego efektu. W rozdziale 5., noszącym tytuł „Zerwać ze schematem”, opisuję przykłady jeszcze mniej metodycznego podejścia do pracy. Poszczególne tryby mieszania czy współczynniki krycia są różne w przypadku każdego z opisywanych przykładów, jednak sposób i podejście do pracy jest bardzo zbliżone. Celem każdego procesu twórczego jest w tym wypadku eksperymentowanie, improwizacja i pozostawanie otwartym na zmiany, co może prowadzić do odkrycia czegoś całkowicie zaskakującego. RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI RRyyssuunneekk 33..2299.. Po zastosowaniu warstwy dopasowania Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) i rozmyciu kopii warstwy zawierającej oryginał zmieniłam tryb tej warstwy na Darken (Ciemniej) Zmiana charakteru fotografii Pewnego razu otrzymałam zamówienie wykonania wysokiego na 6’8”1 (około 206 cm), składanego parawanu. Wraz z klientem przejrzeliśmy szeroki zakres dostępnych materiałów, zanim wreszcie zdecydowaliśmy się wykorzystać jako temat jedno z ulubionych przez klienta rodzinnych miejsc podróży, a mianowicie jezioro w Austrii. Zeskanowałam dwa ujęcia wykonane obiektywem panoramicznym, łącząc je i zestawiając w taki sposób, by uzyskać właściwe proporcje obrazu (rysunek 3.27). (O przykładach łączenia RRyyssuunneekk 33..3300.. Duplikat oryginału potraktowany filtrem Bas Relief (Relief) i kompozycji piszę w rozdziałach 1. i 2. W rozdziale 9., zatytułowanym „Projektowanie instalacji własnych prac”, przedstawiam makietę gotowego parawanu). Ponieważ chciałam na wzór stworzonej kompozycji namalować (prawdziwymi farbami) gotową pracę, postanowiłam najpierw uzyskać coś więcej niż tylko dopasowane komputerowo ujęcie, coś, co mogłoby posłużyć mi jako materiał źródłowy. Zmodyfikowałam więc wygląd kompozycji tak, aby mniej przypominała fotografię. Tworząc poszczególne kopie warstwy zawierającej oryginał RRyyssuunneekk 33..3311.. Ostateczna wersja zmodyfikowanej fotografii i składająca się na nią struktura warstw 59 Zastosowałam też warstwę dopasowania Hue/Saturation(Barwa/Nasycenie). (Jest ona dostępna po kliknięciu ikony Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) w palecie Layers(Warstwy)). Potrzebowałam jej, aby wzbogacić kolorystycznie obraz i zwiększyć wpływ barwy zielonej. Powieloną warstwę z oryginałem przeniosłam ponad rozmyty obraz. Po wypróbowaniu działania różnych trybów mieszania wybrałam tryb Darken(Ciemniej) (rysunek 3.29). Na kolejnej kopii warstwy zawierającej oryginał zaczęłam eksperymentować z różnymi filtrami (anulując każdą z operacji, jeśli uzyskany efekt mnie nie zadowalał) i pozostałam przy filtrze Bas Relief (Relief) — Filter/Sketch/Bas Relief(Filtr/Szkic/ Relief) (rysunek 3.30). THINKING IN PHOTOSHOP RRyyssuunneekk 33..3322.. Wszystkie piłki umieszczone w jednym, dużym pliku zmieniałam tryby mieszania i współczynniki krycia, a pierwszą utworzoną kopię poddałam nawet działaniu filtra. Z menu wybrałam filtr Filter/ Blur/Gaussian Blur(Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie) i dostosowałam jego parametry tak, by obraz został rozmyty, lecz by nadal był czytelny (rysunek 3.28). RRyyssuunneekk 33..3333.. Piłki sportowe w niskiej rozdzielczości zebrano w jednym pliku i umieszczono w zestawie warstw. Kolorowe tło i linie dzielące obszary barwne znajdują się na warstwach leżących poniżej zestawu 60 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI Na koniec zmniejszyłam krycie warstwy z obrazem poddanym działaniu filtra Bas Relief(Relief) do 16 i nadałam mu dodatkowo warstwę dopasowania Levels(Poziomy), aby zwiększyć kontrast całości. Wydrukowaną wersję tak uzyskanego obrazu zabrałam do studio, gdzie wykorzystałam ją w charakterze wzorca do namalowania dużego obrazu (rysunek 3.31). Rozwijanie prostych koncepcji Proces powielania warstw i eksperymentowania z różnymi trybami mieszania może przydać się, gdy chcesz wzbogacić wygląd nudnego obrazu. Pewnego razu okazało się, że muszę szybko opracować tematyczną instalację na ścianę szkolnej sali gimnastycznej. Korzystając z narzędzia Move (Przesunięcie) zebrałam w jednym pliku kilka obrazów przedstawiających piłki i rozmieściłam je na warstwach, tworząc prostą kompozycję (rysunek 3.32). Następnie zmieniłam nazwę każdej z warstw i utworzyłam zestaw zawierający wszystkie piłki. Aby utworzyć zestaw warstw (czyli coś w rodzaju folderu), kliknij najpierw pierwszą z warstw, którą chcesz umieścić w zestawie, aby ją aktywować, a następnie połącz z nią pozostałe warstwy, klikając w kolumnie znajdującej się obok ikony oka. Każda dołączona warstwa oznaczona zostanie ikoną połączenia. Gdy połączysz wszystkie warstwy, które chcesz umieścić w zestawie, wybierz polecenie New Set From Linked(Nowy zestaw zpołączonych) z menu palety Layers(Warstwy). Gdy wszystkie piłki zostały zawarte w zestawie, stworzyłam warstwy tła, wypełniając je kolorami oddzielonymi od siebie liniami prostymi i umieściłam je za piłkami (rysunek 3.33). Aby przekształcić ten nieskomplikowany obraz w coś nieco bardziej interesującego, najpierw połączyłam zestaw w jedną, płaską warstwę. W celu scalenia zestawu najpierw zaznacz go w palecie warstw, a następnie wybierz polecenie Merge Layer Set(Połącz zestaw warstw) z menu palety Layers (Warstwy). Aby nadać całości pewien charakter, RRyyssuunneekk 33..3344.. Wygląd obrazu po powieleniu scalonej warstwy zawierającej piłki i ustawieniu trybu mieszania jednej kopii na Soft Light, drugiej zaś na Hard Light dwukrotnie powieliłam scaloną warstwę z piłkami, nadając pierwszej kopii tryb mieszania Soft Light (Łagodne światło), drugiej zaś Hard Light(Ostre światło) (rysunek 3.34). Po kilku retuszach dotyczących linii oraz po dodaniu rozmytego cienia pod piłkami obraz był gotowy do umieszczenia na ścianie sali gimnastycznej, co pokazuje rysunek 3.35 (więcej informacji na temat procesu instalacji znajdziesz w rozdziale 9.). Wskazówki i inspiracje Sprawdź, czy potrafisz wyretuszować czarno-biały obraz, korzystając z nałożonych na niego warstw w trybach Multiply(aby przyciemnić oryginał) oraz Screen(aby go rozjaśnić). Weź kolorowe zdjęcie i powiel je, eksperymentując z różnymi trybami mieszania, nadając tworzonym warstwom różne wartości krycia. Spróbuj pokolorować czarno-biały obraz, zmieniając najpierw jego paletę barw ze skali szarości na RGB. 61 THINKING IN PHOTOSHOP RRyyssuunneekk 33..3355.. Ostateczna wersja obrazka z piłkami, a poniżej instalacja na ścianie szkolnej sali gimnastycznej Następnie utwórz nową warstwę powyżej oryginalnego obrazu, zmień tryb jej wyświetlania na Multiply(Mnożenie) i nanieś na nią barwy, korzystając z narzędzi malarskich. Eksperymentuj ze zmianami trybu mieszania i stopniem krycia, powielając warstwy i ponawiając próby. Spróbuj nadać warstwom różne tryby mieszania, nie powielając ich (co znacznie zmniejszy rozmiary pliku wynikowego)! Utwórz nową warstwę dopasowania (wybierz dowolną opcję warstwy korygującej z menu, klikając ikonę znajdującą się na dole palety Layers(Warstwy)), lecz nie wprowadzaj żadnych korekt i po prostu kliknij przycisk OK. Eksperymentuj ze zmianami trybu mieszania dla tej warstwy dopasowania (sugestia ta powstała na podstawie spostrzeżenia Katrin Eismann). 62
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Thinking in Photoshop
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: