Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 004151 21716610 na godz. na dobę w sumie
Transformacja stosunków rosyjsko - izraelskich (żydowskich) w latach 1810 - 2010: Wybrane problemy - ebook/pdf
Transformacja stosunków rosyjsko - izraelskich (żydowskich) w latach 1810 - 2010: Wybrane problemy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4242-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Funkcjonowanie współczesnej społeczności międzynarodowej cechują następujące czynniki: różnice interesów, sprzeczności, spory i konflikty. Często odnoszą się do wzajemnych relacji pomiędzy państwami. Miarą ocen umożliwiających precyzyjne zweryfikowanie stosunków rosyjsko – izraelskich są kryteria tj.: interesy polityczne, racja stanu, żywotne interesy narodowe itp., gdyż poprzez ich pryzmat można ukazać relacje polityczne pomiędzy dwoma państwami, a nawet narodami. Wszechstronna i dynamiczna współpraca między obydwoma państwami tworzy płaszczyznę do ukazania sporów wynikających często ze współzawodnictwa i rywalizacji. Nie można tego jednak mylić z konfrontacją. Niemniej zdarza się, że dochodzi do rywalizacji ekonomicznej, która prowadzi do odrzucania zasad i form dopuszczalnych przez prawo międzynarodowe. Stosunki rosyjsko – izraelskie można przedstawić w sposób wieloaspektowy: w kontekście tworzenia państwa Izrael (od okresu caratu po II wojnę światową); w czasie kiedy powstał Izrael; w momencie kiedy Izrael umacniał swój byt państwowy (od okresu zimnej wojny do początek XXIw.); w kontekście społeczno – gospodarczym (współpraca militarno – gospodarcza i alija rosyjska lat 90 XXw.).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sk(cid:217)ad, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples Projekt ok(cid:217)adki: Wydawnictwo Locuples Monografia recenzowana. Niniejsza publikacja jest obj(cid:266)ta ochron(cid:261) prawa autorskiego. Uzyskany dost(cid:266)p upowa(cid:298)nia wy(cid:225)(cid:261)cznie do prywatnego u(cid:298)ytku. Ksi(cid:261)(cid:298)ka ani (cid:298)adna jej cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) nie mog(cid:261) by(cid:252) publikowane w ca(cid:225)(cid:82)(cid:286)ci ani w jakikolwiek inny sposób powielane bez zgody autora. Copyright©: Gniewomir Pie(cid:276)kowski ISBN: 978-83-272-4242-6 (cid:224)ód(cid:296) 2014r. Spis(cid:3)tre(cid:228)ci(cid:3) 1. Wst(cid:191)p ................................................................................................................................................. 1 2. Zarys genezy stosunków rosyjsko - (cid:268)ydowskich .................................................................................. 4 2.1. Stosunki rosyjsko – (cid:268)ydowskie w okresie caratu ............................................................................ 4 2.2. Pogromy (cid:133)ydów w XIX/XXw. w Rosji a powstanie Ruchu Kibucowego ...................................... 7 2.3. Stosunki rosyjsko – (cid:268)ydowskie w okresie przedwojennym ............................................................ 17 3. Rola ZSRR w utworzeniu niepodleg(cid:217)ego Pa(cid:218)stwa Izrael ................................................................... 28 4. Stosunki izraelsko – radzieckie w okresie zimnej wojny na przyk(cid:217)adzie Kryzysu Sueskiego (1956r.)………………………………………………………………………………………………….45 5. Rosja wobec kryzysu bliskowschodniego w latach 2003 – 2008………………………………………...62 5.1. Znaczenie kryzysu i jego uczestników dla Rosji ………………………………………………63 5.2. Cele i stanowiska Rosji wobec kryzysu………………………………………………………...64 5.3. Polityka Rosji w kryzysie bliskowschodnim…………………………………………………..64 6. Stosunki izraelsko – rosyjskie w 2010r………………………………………………………………….66 6.1 Rola Rosji w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie w 2010r………………………………...66 6.2 Atak na Flotyll(cid:191) Wolno(cid:239)ci – czasowe och(cid:217)odzenie stosunków dyplomatycznych pomi(cid:191)dzy Rosj(cid:173) a Izraelem……………………………………………………………………………………………..69 6.3 Wspó(cid:217)praca militarno – gospodarcza……………………………………………………………….73 7. Spo(cid:217)eczny wymiar stosunków rosyjsko – izraelskich: alija rosyjska lat 90 XXw……………………….76 8. Podsumowanie…………………………………………………………………………………………..83 9. Aneksy…………………………………………………………………………………………………...85 3 1. Wst(cid:191)p Funkcjonowanie wspó(cid:217)czesnej spo(cid:217)eczno(cid:239)ci mi(cid:191)dzynarodowej cechuj(cid:173) nast(cid:191)puj(cid:173)ce czynniki: ró(cid:268)nice interesów, sprzeczno(cid:239)ci, spory i konflikty. Cz(cid:191)sto odnosz(cid:173) si(cid:191) do wzajemnych relacji pomi(cid:191)dzy pa(cid:218)stwami. Miar(cid:173) ocen umo(cid:268)liwiaj(cid:173)cych precyzyjne zweryfikowanie stosunków rosyjsko – izraelskich s(cid:173) kryteria tj.: interesy polityczne, racja stanu, (cid:268)ywotne interesy narodowe itp., gdy(cid:268) poprzez ich pryzmat mo(cid:268)na ukaza(cid:176) relacje polityczne pomi(cid:191)dzy dwoma pa(cid:218)stwami, a nawet narodami. Wszechstronna i dynamiczna wspó(cid:217)praca mi(cid:191)dzy obydwoma pa(cid:218)stwami tworzy p(cid:217)aszczyzn(cid:191) do ukazania sporów wynikaj(cid:173)cych cz(cid:191)sto ze wspó(cid:217)zawodnictwa i rywalizacji. Nie mo(cid:268)na tego jednak myli(cid:176) z konfrontacj(cid:173). Niemniej zdarza si(cid:191), (cid:268)e dochodzi do rywalizacji ekonomicznej, która prowadzi do odrzucania zasad i form dopuszczalnych przez prawo mi(cid:191)dzynarodowe. Stosunki rosyjsko – izraelskie mo(cid:268)na przedstawi(cid:176) w sposób wieloaspektowy tzw: 1. W kontek(cid:239)cie tworzenia pa(cid:218)stwa Izrael (od okresu caratu po II wojn(cid:191) (cid:239)wiatow(cid:173)); 2. W czasie kiedy powsta(cid:217) Izrael; 3. W momencie kiedy Izrael umacnia(cid:217) swój byt pa(cid:218)stwowy (od okresu zimnej wojny do pocz(cid:173)tek XXIw.) 4. W kontek(cid:239)cie spo(cid:217)eczno – gospodarczym (wspó(cid:217)praca militarno – gospodarcza i alija rosyjska lat 90 XXw.). 2. Zarys genezy stosunków rosyjsko – (cid:268)ydowskich 2.1. Stosunki rosyjsko – (cid:268)ydowskie w okresie caratu W latach 1772, 1793 i 1795 Prusy, Austria i Rosja dokona(cid:217)y rozbiorów Polski. Wraz z zagarni(cid:191)ciem terytorium Rosja musia(cid:217)a przyj(cid:173)(cid:176)(cid:561) (cid:133)ydów, których nie akceptowa(cid:217)a Cerkiew prawos(cid:217)awna. Polityk(cid:191) carów najlepiej charakteryzuje wypowied(cid:266) jednego z przedstawicieli w(cid:217)adzy: „jedna trzecia musi przej(cid:239)(cid:176) na 4 chrze(cid:239)cija(cid:218)stwo, drug(cid:173) nale(cid:268)y zmusi(cid:176) do emigracji, ostatni(cid:173) skaza(cid:176) na (cid:239)mier(cid:176) (cid:144)(cid:217)odow(cid:173) - i problem si(cid:191) rozwi(cid:173)(cid:268)e”. Za panowania Katarzyny II (1762-1796) i Aleksandra I (1801--1825) (cid:133)ydów stopniowo przesiedlano „dla ochrony ludno(cid:239)ci przed nieprawo(cid:239)ci(cid:173)(cid:561) (cid:268)ydowskiej konkurencji na wyznaczone obszary, poza rdzennymi ziemiami rosyjskimi, których nie wolno im by(cid:217)o opuszcza(cid:176). Ponadto nie mieli prawa mieszka(cid:176): na wsi i musieli przenosi(cid:176) si(cid:191) do miast. Zacz(cid:191)(cid:217)a si(cid:191) gettoizacja. Kolejne surowe (cid:239)rodki mia(cid:217)y sk(cid:217)ania(cid:176)(cid:561)(cid:133)ydów do przyjmowania chrztu.1 Car Miko(cid:217)aj I (1825-1855) chcia(cid:217) brutaln(cid:173) przemoc(cid:173) wymusi(cid:176) na nich chrzest. Jeszcze bardziej ograniczy(cid:217) strefy osiedlenia. Zabroniono (cid:133)ydom zapuszczania pejsów, a zanoszenie mycki lub cha(cid:217)atu musieli p(cid:217)aci(cid:176) wysokie podatki. Pobo(cid:268)nym (cid:133)ydom udawa(cid:217)o si(cid:191) czasem przekupywa(cid:176) policj(cid:191). Zamkni(cid:191)to wszystkie (cid:268)ydowskie drukarnie oprócz oficyn w Wilnie i Kijowie, a importowane ksi(cid:173)(cid:268)ki (cid:268)ydowskie by(cid:217)y cenzurowane. Miko(cid:217)aj wprowadzi(cid:217) obowi(cid:173)zek s(cid:217)(cid:158)(cid:268)by wojskowej dla (cid:133)ydów. Po odbyciu szkolenia przed uko(cid:218)czeniem osiemnastego roku (cid:268)ycia zaczyna(cid:217)a si(cid:191) dla nich dwudziestopi(cid:191)cioletnia s(cid:217)(cid:158)(cid:268)ba. (cid:133)ycie sta(cid:217)o si(cid:191) piek(cid:217)em na ziemi. Aby nak(cid:217)oni(cid:176) (cid:133)ydów do przyjmowania chrztu, poddawano ich ci(cid:173)(cid:144)(cid:217)ym naciskom ze strony rosyjskich duchownych, dr(cid:191)czono i torturowano, znik(cid:173)d nie mogli oczekiwa(cid:176) pomocy. Wszystkie te represje nie przynios(cid:217)y jednak oczekiwanych skutków. Tradycyjna szko(cid:217)a religijna, cheder, zosta(cid:217)a zamkni(cid:191)ta, zamiast niej w(cid:217)adze otwiera(cid:217)y szko(cid:217)y ludowe, które zgodnie z tajnymi planami mia(cid:217)y sk(cid:217)ania(cid:176) dzieci (cid:268)ydowskie do przechodzenia na prawos(cid:217)awie.2 Za rz(cid:173)dów Aleksandra II (1855-1881) odwo(cid:217)ano wi(cid:191)kszo(cid:239)(cid:176) ustaw cara Miko(cid:217)aja. Teraz jednak, podobnie jak w Niemczech, obudzi(cid:217) si(cid:191) w(cid:239)ród ludno(cid:239)ci nacjonalizm. (cid:133)ydzi uchodzili za obcych, kalaj(cid:173)cych s(cid:217)owia(cid:218)skiego ducha, nale(cid:268)(cid:138)(cid:217)o ich zatem wykluczy(cid:176) ze spo(cid:217)ecze(cid:218)stwa; zaprzestano nawet nak(cid:217)ania(cid:176) ich do przyjmowania chrztu. Z kolei za panowania Aleksandra III (1881-1894) pogromy (cid:133)ydów sta(cid:217)y si(cid:191) elementem polityki pa(cid:218)stwowej. W(cid:217)adza mia(cid:217)a nadziej(cid:191), (cid:268)e w ten 1 L. Trepp, (cid:297)ydzi: naród, historia, religia, wyd. Cyklady, Warszawa 2009 s.82-84. 2 Ibidem s.82-84. 5 sposób stworzy uj(cid:239)cie dla gniewu uciskanych mas. Skrycie pod(cid:268)egane przez rz(cid:173)d, szerzy(cid:217)y si(cid:191) „spontaniczne zrywy ludowe na Ukrainie (1881r), które z Odessy rozprzestrzeni(cid:217)y si(cid:191) na ponad sto miast. Ponownie zacz(cid:191)to rozpowszechnia(cid:176) (cid:217)garstwa o mordzie rytualnym. Ustawy majowe z 1882 roku przynios(cid:217)y kolejne ograniczenia praw: miasta og(cid:217)aszano wsiami i wyp(cid:191)dzano z nich (cid:133)ydów, zamykano (cid:268)ydowskie szko(cid:217)y, tylko pi(cid:191)(cid:176) procent (cid:133)ydów dopuszczano do studiów uniwersyteckich, dwadzie(cid:239)cia tysi(cid:191)cy osób, którym do tej pory wolno by(cid:217)o mieszka(cid:176) w Moskwie, usuni(cid:191)to z miasta. Znacznie wzros(cid:217)a emigracja (cid:133)ydów rosyjskich do Ameryki. Mocarstwa zachodnie protestowa(cid:217)y, usi(cid:217)owa(cid:217)y wywiera(cid:176) naciski. Jednak(cid:268)e zarówno Rosja, jak Rumunia kategorycznie odmówi(cid:217)y zmiany swojej polityki wobec (cid:133)ydów.3 Miko(cid:217)aj II (1894-1918) by(cid:217) fanatycznym (cid:268)ydo(cid:268)erc(cid:173), antysemityzm sta(cid:217) si(cid:191) w jego r(cid:191)kach instrumentem politycznym. Za zgod(cid:173) cara tajna policja przerobi(cid:217)a i rozpowszechni(cid:217)a piekielny pamflet skierowany przeciw francuskiemu cesarzowi Napoleonowi III, tworz(cid:173)c z niego Protoko(cid:217)y M(cid:191)drców Syjonu. Jest w nich mowa o potajemnym spisku (cid:268)ydowskim zmierzaj(cid:173)cym do przej(cid:191)cia w(cid:217)adzy nad ca(cid:217)ym (cid:239)wiatem. Wp(cid:217)yw pamfletu odczuwalny jest do dzi(cid:239). Podczas pierwszej wojny (cid:239)wiatowej zakazane zosta(cid:217)y wszystkie hebrajskie ksi(cid:173)(cid:268)ki jako „zdradzieckie wobec pa(cid:218)stwa . (cid:133)ydów skazywano na (cid:239)mier(cid:176) jako szpiegów, setki tysi(cid:191)cy deportowano ze strefy wojennej. Car Miko(cid:217)aj do ostatnich dni poprzedzaj(cid:173)cych kl(cid:191)sk(cid:191) Rosji snu(cid:217) plany rozprawienia si(cid:191) z „(cid:268)ydowskimi zdrajcami . Jak wiadomo, historia potoczy(cid:217)a si(cid:191) inaczej; podczas rewolucji car i jego rodzina zostali zamordowani.4 (cid:133)ydzi zag(cid:217)(cid:191)bili si(cid:191) w Torze. Zajmowanie si(cid:191) kultur(cid:173)(cid:561) (cid:239)wieck(cid:173) zosta(cid:217)o przez rabinów najsurowiej zakazane. Mimo to zebra(cid:217)a si(cid:191) niewielka liczba maskilim - zafascynowanych ideami o(cid:239)wiecenia zachodnioeuropejskiego, którzy potajemnie czytali (cid:239)wieck(cid:173) literatur(cid:191). Z ich kr(cid:191)gów wywodzili si(cid:191) m(cid:217)odzi ludzie stawiaj(cid:173)cy opór prze(cid:239)ladowcom. Do grupy tej nale(cid:268)(cid:138)(cid:217) by(cid:217)y lekarz wojskowy Leon Pinskier (1821- 3 L. Trepp, (cid:297)ydzi… op.cit., s.82-84. 4 Ibidem 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Transformacja stosunków rosyjsko - izraelskich (żydowskich) w latach 1810 - 2010: Wybrane problemy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: