Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 003257 24074374 na godz. na dobę w sumie
Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych - ebook/pdf
Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 274
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0301-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie transgranicznego łączenie się spółek z punktu widzenia prawa handlowego, prawa podatkowego i prawa pracy.

Zagadnienia dotyczące prawa handlowego opracowane zostały na podstawie przepisów ustawy z 25.4.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 86, poz. 524), które stanowią implementację dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.

Zagadnienia prawnopodatkowe transgranicznego łączenia się spółek obejmują omówienie skutków podatkowych dla poszczególnych stron transakcji z perspektywy przepisów wspólnotowego prawa podatkowego.

W części dotyczącej aspektów prawa pracy transgranicznego łączenia się spółek została omówiona ustawa z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525).

Komentarz adresowany jest nie tylko do osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się komentowaną materią, ale również do studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.


Stan prawny: Październik 2008 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych Polecamy nasze publikacje z tej serii: Rados³aw Flejszar POSTÊPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Andrzej Oklejak, Mariusz Sorysz KOSZTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. KOMENTARZ £ukasz Piebiak, Bartosz Draniewicz POSTÊPOWANIA ODRÊBNE. KOMENTARZ Marcin Wojewódka, Anna Pabisiak INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZANIE Z NIMI KONSULTACJI. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych Komentarz Ewa Skibiñska Marcin ¯uk Agata Lankamer-Praso³ek Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych Stan prawny: 1 paŸdziernika 2008 r. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-0301-7 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Aspekty prawa handlowego transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych jako forma korzystania ze swobody przedsiêbiorczoœci przez spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych w orzecznictwie TSWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Stosowanie przepisów prawa pochodnego: postano- wienia Dziesi¹tej dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Utworzenie europejskiej spó³ki akcyjnej (Societas Eu- ropea) w drodze transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek . Kodeks spó³ek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ IV. £¹czenie, podzia³ i przekszta³canie spó³ek . . . . . . . Dzia³ I. £¹czenie siê spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 491. Zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Po³¹czenie transgraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres podmiotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 21. Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych i spó³ki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych . . Art. 5161. Odes³anie do regulacji rozdzia³u 2 . . . . . . . . . . Art. 5162. Wy³¹czenia podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zagraniczna spó³dzielnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedsiêbiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywal- ne papiery wartoœciowe (UCITS) . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5163. Obligatoryjna treœæ planu. . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 5 9 13 22 25 25 25 25 25 26 26 36 36 36 37 37 38 39 V Spis treœci I. Uwagi wprowadzaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Charakter prawny transgranicznego planu po³¹czenia . . III. Treœæ planu po³¹czenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5164. Data og³oszenia planu po³¹czenia . . . . . . . . . . . Art. 5165. Sprawozdanie uzasadniaj¹ce po³¹czenie . . . . . . . Art. 5166. Bieg³y; badanie planu po³¹czenia . . . . . . . . . . . Art. 5167. Dostêp do dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5168. Warunek skutecznoœci po³¹czenia; przedstawiciele pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5169. Przepisy reguluj¹ce udzia³ przedstawicieli pracow- ników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51610. Zabezpieczenie roszczeñ wierzycieli . . . . . . . . Art. 51611. Sprzeciw; prawo ¿¹dania odkupu. . . . . . . . . . . Art. 51612. Zaœwiadczenie o zgodnoœci z prawem polskim. . Art. 51613. Zg³oszenie do s¹du rejestrowego . . . . . . . . . . . Art. 51614. Ograniczenia w zamianie udzia³ów lub akcji . . . Art. 51615. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51616. Tryb uproszczony; wy³¹czenie . . . . . . . . . . . . Art. 51617. Skutki po³¹czenia; odpowiedzialnoœæ spó³ki . . . . . . Art. 51618. Postanowienie s¹du; zezwolenie na rejestracjê . . Oddzia³ 2. Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51619. Odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . B. Aspekty prawa podatkowego transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. ród³a prawa podatkowego dotycz¹ce transgra- nicznego ³¹czenia siê spó³ek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. System Ÿróde³ prawa w przypadku transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Relacje pomiêdzy poszczególnymi Ÿród³ami prawa 41 42 43 49 51 54 56 57 59 59 62 65 70 72 73 76 76 78 80 80 83 85 87 87 88 w kontekœcie transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek. . . . IV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 106 Rozdzia³ 3. Zasady opodatkowania transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek w podatkach dochodowych . . . . . . . . . . . . . . I. Wspólnotowe prawo podatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . II. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . . . III. Krajowe prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 107 111 113 VI Spis treœci Rozdzia³ 4. Zasady opodatkowania transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek w zakresie podatku od towarów i us³ug . . . . . I. Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek jako czynnoœæ pozo- staj¹ca poza zakresem przepisów VATU . . . . . . . . . . . 135 135 Rozdzia³ 5. Zasady opodatkowania transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek w podatku od czynnoœci cywilnoprawnych . . . 146 Rozdzia³ 6. Mechanizmy zapobiegaj¹ce nadu¿yciom podatko- wym w przypadku transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek . . 152 C. Aspekty prawa pracy transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o uczestnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Przedmiot regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. S³owniczek pojêæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Specjalny zespó³ negocjacyjny. . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Cel dzia³ania specjalnego zespo³u negocjacyjnego . . Art. 4. Poddanie uczestnictwa pracowników standardowym 159 161 162 162 162 165 168 168 zasadom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Art. 5. Termin powo³ania specjalnego zespo³u negocjacyj- nego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Tworzenie specjalnego zespo³u negocjacyjnego . . . . . . Art. 7. Wp³yw iloœci pracowników na liczebnoœæ specjalne- 169 170 go zespo³u negocjacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 8. Sposób wyboru cz³onków specjalnego zespo³u nego- cjacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Podzia³ miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym. . Art. 10. Zasady wyznaczania cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Wybór cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego . . Art. 12. Sk³ad specjalnego zespo³u negocjacyjnego . . . . . . Art. 13. Podzia³ miejsc w specjalnym zespole negocjacyj- 173 173 176 181 185 nym miêdzy kilku polskich pracodawców . . . . . . . . . 186 Art. 14. Wygaœniêcie mandatu cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Art. 15. Udostêpnianie wykazu cz³onków specjalnego ze- spo³u negocjacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 VII Spis treœci Art. 16. Termin zwo³ania pierwszego zebrania specjalnego zespo³u negocjacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 17. Prawo specjalnego zespo³u negocjacyjnego do in- formacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Art. 18. Podzia³ kosztów dzia³ania specjalnego zespo³u ne- gocjacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Ustawowy podzia³ kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Sposób podejmowania decyzji przez specjalny ze- spó³ negocjacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Ograniczenie uprawnieñ do uczestnictwa . . . . . . . Art. 22. Czas trwania negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Zasady negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Mediator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Porozumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Zakres przedmiotowy porozumienia. . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Standardowe zasady uczestnictwa pracowników . . Art. 27. Dopuszczalnoœæ zastosowania regu³ standardowych . . Art. 28. Obligatoryjnoœæ zastosowania zasad standardowych . . Art. 29. Brak obowi¹zku stosowania zasad standardowych . . . Art. 30. Wybór formy uczestnictwa pracowników . . . . . . . Art. 31. Sk³ad zespo³u przedstawicielskiego . . . . . . . . . . . Art. 32. Cz³onkowie zespo³u przedstawicielskiego . . . . . . . Art. 33. Cz³onkowie zespo³u przedstawicielskiego reprezen- 191 192 193 194 196 197 197 198 199 201 201 202 203 204 205 206 tuj¹cy polskich pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Art. 34. Obowi¹zki informacyjne zespo³u przedstawiciel- skiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Zebranie zespo³u przedstawicielskiego . . . . . . . . . Art. 36. Podejmowanie decyzji przez zespó³ przedstawicielski . . Art. 37. Koszty dzia³ania zespo³u przedstawicielskiego . . . Art. 38. Wybór, wyznaczanie i rekomendowanie cz³onków rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Podzia³ miejsc w radzie nadzorczej . . . . . . . . . . . Art. 40. Sposób rekomendowania osób do rady nadzorczej . . . Art. 41. Wybór reprezentantów polskich pracowników . . . . Art. 42. Równouprawnienie cz³onków rady nadzorczej re- prezentuj¹cych pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Ochrona praw pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zakaz ujawniania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Tajemnica informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Tajemnica przedsiêbiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . 213 214 215 215 216 217 218 219 223 224 224 224 226 VIII Spis treœci Art. 46. Zdolnoœæ s¹dowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Ograniczenie prawa do informacji . . . . . . . . . . . . Art. 48. Ochrona informacji wynikaj¹ca z innych przepisów . . Rozdzia³ 5. Ochrona przedstawicieli pracowników. . . . . . . . . Art. 49. Ochrona trwa³oœci stosunku pracy . . . . . . . . . . . . Art. 50. Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniaj¹cym . . . Art. 51. Zwolnienie od pracy zawodowej. . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie ustawy . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych. . . . . . . . . Art. 53. Ochrona na wypadek zwolnieñ grupowych . . . . . . Rozdzia³ 8. Przepis koñcowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Data wejœcia w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 230 231 231 231 234 235 237 237 239 239 239 239 241 IX Przedmowa W Komentarzu omówiono transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek z punktu Przedmowa Przedmowa widzenia prawa handlowego, prawa podatkowego i prawa pracy. Zagadnienia dotycz¹ce prawa handlowego opracowane zosta³y na pod- stawie przepisów ustawy z 25.4.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 86, poz. 524). Stanowi¹ one implementacjê dy- rektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych (Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005, s. 1). Na podstawie przepisów KSH od 20.6.2008 r. polskie spó³ki kapita³owe oraz polska spó³ka komandytowo-akcyjna otrzy- ma³y mo¿liwoœæ przeprowadzania transgranicznych po³¹czeñ. Analiza po- wy¿szych polskich regulacji zosta³a dokonana równie¿ na tle rozwi¹zañ zawartych w prawie europejskim. Zagadnienia prawnopodatkowe transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek opi- sane w niniejszym opracowaniu obejmuj¹ omówienie skutków podatko- wych dla poszczególnych stron transakcji z perspektywy przepisów wspól- notowego prawa podatkowego (ze szczególnym uwzglêdnieniem przepisów dyrektywy Rady 90/434/EWG z 23.7.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania maj¹cego zastosowanie w przypadku ³¹czenia, podzia³ów, wydzieleñ, wnoszenia aktywów i wymiany udzia³ów dotycz¹cych spó- ³ek ró¿nych Pañstw Cz³onkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, Dz.Urz. UE L 255 z 20.8.1990 r., s. 1), miêdzynarodowego prawa podatkowego oraz przepisów krajowego prawa podatkowego. Komentarz w tym zakresie oparty zosta³ nie tylko na wyk³adni przepisów prawa podatkowego, ale uwzglêdnia równie¿ orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu, s¹dów administracyjnych oraz organów podatkowych w Polsce. Powstanie spó³ki transgranicznej wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zagwaranto- wania pracownikom wp³ywu na jej funkcjonowanie. Kwestie te zosta³y omówione w trzeciej czêœci komentarza, dotycz¹cej problematyki z zakresu prawa pracy. Zosta³a ona opracowana na podstawie ustawy z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicz- nego po³¹czenia siê spó³ek (Dz.U. Nr 86, poz. 525), która stanowi im- plementacjê dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapi- ta³owych. Przy wyjaœnianiu regulacji zawartych w ustawie wykorzystano XI Przedmowa praktykê stosowania analogicznych lub podobnych rozwi¹zañ przyjêtych w obowi¹zuj¹cych ju¿ od pewnego czasu na polskim gruncie przepisach. Komentarz jest dzie³em zbiorowym, niemniej jednak ka¿dy autor wy- ³¹cznie odpowiada za wyra¿one przez siebie pogl¹dy. Mamy nadziejê, ¿e niniejszy Komentarz bêdzie stanowi³ pomoc nie tyl- ko dla osób, które w swojej dzia³alnoœci zawodowej zajmuj¹ siê komen- towan¹ materi¹, ale równie¿ dla studentów oraz wszystkim osób zaintere- sowanych t¹ problematyk¹. Prosimy o opinie i uwagi dotycz¹ce poszczególnych omówieñ. Przyjmie- my je z wdziêcznoœci¹ i postaramy siê uwzglêdniæ w nastêpnych wydaniach. Autorzy XII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dyrektywa Rady 2001/86/WE . . . . . . . . dyrektywa Rady z 8.10.2001 r. uzupe³niaj¹ca statut spó³ki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.Urz. L 294 z 10.11.2001 r., s. 22) Dziesi¹ta dyrektywa . . dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicz- nego ³¹czenia sie spó³ek kapita³owych (Dz.Urz.UE L 310 z 25.11.2005 r., s. 1) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) PodCzCywU . . . . . . . . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynnoœci cywil- noprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1994 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) XIII Wykaz skrótów rozporz¹dzenie Nr 2157/2001 . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 w spra- wie statutu spó³ki europejskiej SE z 8.10.2001 r. (Dz.Urz. WE L 294, s. 1) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat z 25.3.1957 r. ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (Dz.Urz. 2002 C 325, s. 33) UmwG. . . . . . . . . . . . . Uwaldungsgesetz, niemiecka ustawa z 28.10.1994 r. w sprawie przekszta³ceñ (BGBl 1994 I, s. 3210 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ZmKSH. . . . . . . . . . . . ustawa z 25.4.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 86, poz. 524) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegl¹d S¹dowy KPPub . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy PP . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Podatkowy Przegl. S¹d. . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) . . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . postanowienie 3 Inne skróty nast. pkt post. SE . . . . . . . . . . . . . . . . europejska spó³ka akcyjna t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . . . . . TSWE . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich uchw. ust. wyr. . . . . . . . . . . . . . . . ustêp . . . . . . . . . . . . . . wyrok tom to jest tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . uchwa³a XIV Wykaz literatury Wykaz literatury Wykaz literatury Bayer W., Schmidt J., Die neue Richtlinie über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, NJW 2006. Behrens P., Die neue Lektion aus Luxemburg zur internationalen Mobilität von Gesellschaften: Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind mög- lich!, EuZW 2006. Bernat M., Orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europej- skich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006. Beuthien V., Die Umwandlung als transaktionslose Rechtsträgertransfor- mation – Zur Neuordnung des Umwandlungsrechts, NZG 2006. Bilewska K., Tworzenie spó³ki europejskiej – fuzja transgraniczna, PPH 2004, Nr 12. Bleckmann A., Zur Dogmatik des Niederlassungsrecht im EWG – Vertrag, Wirtschaft und Verwaltung 1987, z. 3. Borchardt K.-D., Swobodny przep³yw osób i us³ug we Wspólnocie Euro- pejskiej, KPP 1994, z. 4. Borkowski M., £¹czenie siê spó³ek akcyjnych, Warszawa 2003. Borucka-Arctowa M., Woleñski J., Wstêp do prawoznawstwa, Wydawnic- two UJ, Kraków 1997. Brzeziñski B., Wstêp do nauki prawa podatkowego, Toruñ 2001. Brzeziñski B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, Gdañsk 2005. Dêbiec A., Polscy przedsiêbiorcy nie skorzystaj¹, Rzeczpospolita 2006, Nr 1. Drinhausen F., Keintath A., Grenzüberschreitende Verschmelzungen inl- ändischer Gesellschaften nach Erlass der Richtlinie zur grenzüberschrei- tenden Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften in Europa, RIW 2006. Drinhausen F., Keintath A., Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes – Erleichterung grenzüberschreit- ender Verschmelzungen für deutsche Kapitalgesellschaften?, BB 2006. Dzwonkowski H., Huchla A., Kosikowski C., Ustawa Ordynacja podatko- wa. Komentarz, Warszawa 2003. Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., ród³a prawa podatkowego w œwietle przepisów Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, w: Ksiêga pami¹tkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego, Toruñ 1998. XV Wykaz literatury Forsthoff U., Internationale Verschmelzungsrichtlinie: Verhältnis zur Nie- derlassungsfreiheit und Vorwirkung: Handlungszwang für Mitbestim- mungsreform, DStR 2006. Fr¹ckowiak J., w: Kolasa J. (red.), Wspólnoty Europejskie. Wybrane pro- blemy prawne, Wroc³aw 1995. Jara Z., Schlichte J., Przenoszenie siedzib polskich i niemieckich spó³ek do innego pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, PPH 2006, Nr 1. Garlicki L., Szepietowska B., System Ÿróde³ prawa w Polsce, w: Pose³ jako ustawodawca, Warszawa 1993. Geyrhalter V., Weber T., Transnationale Verschmelzungen – im Span- nungsfeld zwischen SEVIC System und der Verschmelzungsrichtlinie Grünwald A., Internationale gesellschaftsrechtliche Verschmelzungsricht- linie ante portas, ÖStZ 2004. Halasz Ch., Kloster Ch. L., Fortschreitende Europäisierung des Rechts grenzüberschreitender Unternehmenszusammenschlüsse, DStR 2004. Kalss S., Greda C., Die Europäische Gesellschaft (SE) österreichischer Prägung nach dem Ministerialentwurf, GesRZ 2004. Karwat P., Obejœcie prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby prze- ciwdzia³ania mu, Warszawa 2002. Kidyba A., Kodeks spó³ek handlowych, t. II, Warszawa 2007. Kindler P., Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht, w: Sonnenber- ger H. J. (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München 1999. Kindler P., Niederlassungsfreiheit für Scheinauslandsgesellschaften?, NJW 1999, Nr 28. Koralewski M., Model transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych, EP2008 Nr 5(98). Knallmeyer H., Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach SEVIC Systems und der EU – Verschmelzungsrichtlinie, AG 2006. Lutter M., Umwandlungsgesetz. Kommentar, Köln 1996. Litwiñczuk H., Prawo podatkowe przedsiêbiorców, Warszawa 2000. Makowicz B., Transgraniczne po³¹czenia spó³ek kapita³owych (dyrektywa 2005/56/WE i wyrok ETS w sprawie SEVIC) – analiza prawa wspólno- towego, MoP 2006, Nr 16. Maliszewska-Nienartowicz J., Swoboda prowadzenia dzia³alnoœci gospodar- czej na terenie Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 2005, Nr 7–8. Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego. ród³a prawa podatkowe- go i jego wyk³adnia, Wroc³aw 1989. XVI Wykaz literatury Maul S., Teichmann Ch., Wenz M., Der Richtlinienvorschlag zur grenzüb- erschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, BB 2003. Napiera³a J., Transgraniczna fuzja spó³ek, w: Prawo prywatne czasu przemian. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesorowi Stanis³awowi So³tysiñskiemu, Poznañ 2005. Napiera³a J., Transgraniczna fuzja spó³ek – na przyk³adzie wyroku Euro- pejskiego Trybuna³u sprawiedliwoœci w sprawie Sevic System, PPH 2006, Nr 5. Niedzielska K., Europejska spó³ka akcyjna, Warszawa. Neye H. W., Die neue Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, ZIP 2005. Opalski W., w: Safian M. (red)., Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo spó³ek, Warszawa 1996. Oechsler J., Die Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapi- talgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten, NZG 2006. Oplustil K., Europejska Spó³ka Akcyjna (Societas Europaea), Warszawa 2002. Oplustil K., Spyra M., Glosa do wyroku ETS w sprawie „SEVIC System AG”, EPS 2006, Nr 3. Pinior P., w: Strzêpka J. A. (red.), Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, t. II, Warszawa 2005. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, pod red. J. Barcza, Warszawa 2002. Riegel S., Das Recht der Unternehmen und die Niederlassungsfreiheit im Europäischen Gesellschaftsrecht, RIW 1986, z. 10. Pistone P., Wp³yw prawa wspólnotowego na uregulowania wewnêtrznego prawa podatkowego pañstw cz³onkowskich, Prawo i Podatki 2006, Nr 8. Pluskat S., Der neue Entwurf für eine geplante europäische Verschmel- zungsrichtlinie – Transnationale Fusionen in Europa damit in greifbare Nähe gerückt?, EWS 2004. Prawo podatkowe przedsiêbiorców, pod red. H. Litwiñczuk, Warszawa 2006. Prejs E., Nadu¿ycie prawa podmiotowego w prawie podatkowym, PP 2006, Nr 10. Prejs E., Obejœcie prawa podatkowego, wyjaœnienie do wyroku, PP 2005, Nr 6. Roth W.-H., w: Dauses M. A. (red.), (red. polskiego wyd. R. Skubisz), Pra- wo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999. Riesenhuber K., Die Verschmelzungsrichtlinie – „Basisrechtsakt für ein Europäisches Recht der Strukturmaßnahmen”, NZG 2004. XVII Wykaz literatury Schindler C., Die Europäische Aktiengesellschaft, Wien 2002. Schnichels D., Reichweite der Niederlassungsfreiheit: Dargestellt am Beispiel des deutschen Internationalen Gesellschaftsrecht, Baden-Baden 1995. Skibiñska E., Spó³ka europejska – podstawowe zasady tworzenia i funkcjo- nowania, MoPPr 2004, Nr 12. Skibiñska E., Swoboda zak³adania przedsiêbiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE), Warszawa 2008. Skibiñska E., Transgraniczne przeniesienie siedziby spó³ki, MoP 2004, Nr 9. Skibiñska E., Zak³adanie przez spó³kê filii (oddzia³u, agencji) w innym pañstwie cz³onkowskim, PUE 2000, Nr 9/10. Skibiñska E., Zasady zaanga¿owania pracowników w spó³dzielni europej- skiej, MoPPr 2006, Nr 10. Skubisz R. (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo- œci, Warszawa 2003. So³tysiñski S., w: Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo material- ne i polityki, Warszawa 2005. So³tysiñski S., Szajkowski A., Szumañski A., Szwaja J., Kodeks spó³ek handlowych, t. II, IV, V, Warszawa 2003–2008. Stefanicki R., Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych œwietle Dyrektywy Nr 2005/56 WE, Rej. 2006, Nr 5. Streinz R., Prawo europejskie, Warszawa 2002. Szajkowski A., Harmonizacja polskiego prawa spó³ek prawem Wspólnot Europejskich, SP 1996, z. 1–4. Szubielska D., Kozaczuk M., £¹czenie siê spó³ek handlowych – aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2001. Szumañski A., £¹czenie siê spó³ek w œwietle kodeksu spó³ek handlowych, Pr. Sp. 2001, Nr 3. Szumañski A., Niemiecka ustawa o przekszta³ceniu podmiotów prawnych z 28.10.1994 r. (Umwandlungsgesetz), MoP 1998, Nr 2. Szymañski K. G., Opodatkowanie podatkiem VAT czynnoœci prawnej po- dzia³u spó³ki kapita³owej przez wydzielenie, PP 2008, Nr 3. Szymañski K. G., Opodatkowanie spó³ek kapita³owych. Po³¹czenia, po- dzia³y i inne czynnoœci restrukturyzacyjne, Warszawa 2006. Szyd³o M., Swoboda dzia³alnoœci gospodarczej, Warszawa 2005. Targosz T., Nadu¿ywanie osobowoœci prawnej, Kraków 2004. Terra B. J. M., European indirect tax law. VAT and other indirect taxes, London–Hague–New York 2003. Vogel K. i inni, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A commen- tary to the OECD-, UN- and US Model Conventions for the avoidance XVIII Wykaz literatury of Double Taxation on Income and Capital, Kluwer Law International 1997. Wachter T., Zur grenzüberschreitenden Verschmelzung, EWiR 2005. Wiankowski S., Bogus³awski Z., Borzêcki J., Korona D., Grupy Kapita³owe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwi¹zania prawne. Organizacja i Zarz¹dzanie, Warszawa 2002. Wiesner P., Die grenzüberschreitende Verschmelzung und der neue Mitbe- stimmungskompromiss, DB 2005. Zab³ocka A., Uprawnieni drugiej kategorii? Mo¿liwoœæ realizacji wolnoœci przedsiêbiorczoœci przez spó³ki w rozumieniu Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, KPPub 2002, Nr 1–2. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: