Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 004098 21517328 na godz. na dobę w sumie
Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne - ebook/pdf
Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2844-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zmiany nastrojów u inwestorów następują czasami nawet co miesiąc. Natomiast poszczególne tendencje na akcjach czy towarach mogą zmieniać się jeszcze szybciej albo w ogóle diametralnie się odwrócić. Dlatego jeśli inwestujesz i chcesz wypracować przyzwoitą stopę zwrotu, musisz posiadać kilka asów w rękawie. Zobacz zatem, jakich trików musisz się nauczyć, aby poprawnie zajmować pozycje na akcjach i wychodzić z nich z zyskami oraz w jaki sposób możesz zarabiać nawet w bessie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Michał Pietrzyca Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne T r i k i i n w e s t y c y j n e – n a j l e p s z e , s p r a w d z o n e , s k u t e c z n e 39,90 zł brutto UOI 06 ISBN 978-83-269-2844-4 UOI06 okladka.indd 1 7/21/2014 1:22:57 PM B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Dowiedz się, jak bezpiecznie zarządzać spółką z o.o.! w najbliższych nUMerach korzysTanie z UsłUG parabanków – czĘsTe błĘDy Obecna sytuacja rynkowa często zmusza przedsiębiorców, szczególnie drobnych, jak też udziałowców małych spółek z o.o. do poszukiwania różnych sposobów dofi- nansowania. Rozwiązaniem w takim przypadku mogą być pożyczki oferowane przez parabanki, które często reklamują korzystne produkty. Na polskim rynku usług finan- sowych pojawia się coraz więcej firm oferujących łatwe i szybkie pożyczki. Fakt, że działają bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finanso- wym powoduje, że należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do korzystania z instrumentów finansowych przez nie oferowanych. Uczciwa konkUrencja w pzp – norMy posTĘpowania Najczęstszym problemem, jaki możemy zaobserwować w związku z zamówieniami publicznymi jest odwołanie wnoszone wobec czynności zamawiającego. Prezesi firm często spotykają się z niezgodnym z przepisami ustawy przygotowaniem i przepro- wadzaniem postępowania. Przykładowo może być to sposób przygotowania, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, czyli innymi słowy narusza art. 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Warto zatem pamiętać, że zasada równości nakłada na zamawiającego obowiązek równego trakto- wania wszystkich wykonawców. W artykule przybliżamy przepisy prawa, które regulują ograniczenia, jakie mogą zostać wprowadzone w umowie o zamówienie publiczne. Zmiany w prawie MajĄTek spółki – bezskUTecznoŚĆ eGzekUcji Kodeks spółek handlowych nakłada odpowiedzialność na członków zarządu lub likwi- datorów w razie bezskutecznie przeprowadzonej egzekucji z majątku spółki. Jednak odpowiedzialność ponoszą tylko osoby, które są członkami zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia zobowiązania spółki, o ile nie zaistniały przesłanki egzoneracyjne. W artykule omawiamy, jak kształtuje się odpowiedzialność zarządu oraz jakie kroki należy podjąć, aby jej uniknąć. Wskazujemy kiedy bezskuteczność egzekucji wymaga formalnego stwierdzenia. Sama istota bezskuteczności ogranicza się bowiem wyłącz- nie do wykazania negatywnego rezultatu zakończonego postępowania egzekucyjnego. Wyjaśniamy etapy postępowania komornika, w sytuacji gdy nie znalazł on majątku dłużnika, z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję. 1 lutego • Weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem (Dz.U. z 2014 r., poz. 146) luty 1s 2n ▌3p 4w 5ś 6cz 7p 8s 9n ▌10p 11w 12ś 13cz 14p 15s 16n ▌17p 18w 19ś 20cz 21p 22s 23n ▌24p 25w 26ś 27cz 28p • Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności rzecznika ubezpieczonych i jego biura (Dz.U. z 2014 r. poz. 153). • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. Z a p i s Z s i ę n a b e Z p ł a t n y n e w s l e t t e r poz. 1717). • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy www.spolkazoo.pl o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2014 r. poz. 84). marzec • Weszło w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1326). 2 2 1 O Z A 17 lutego • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 85) • Weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107). 1s 2n ▌3p 4w 5ś 6cz 7p 8s 9n ▌10p 11w 12ś 13cz 14p 15s 16n ▌17p 18w 19ś 20cz 21p 22s 23n ▌24p 25w 26ś 27cz 28p 29s 30n ▌31p 3 marca • Wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 151). 10 marca • Wchodzi w życie ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1474). opłaty uiszczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Stawki obowiązujące w 2014 roku 31 marca • Wchodzi w życie ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1152). • Wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. z 2013 r. poz. 1297)). Składki ZUS za styczeń – grudzień 2014 Emerytalne 438,73 zł Ubezpieczenia społeczne Rentowe 179,81 zł Chorobowe 55,07 zł Wypadkowe 43,38 zł Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy 270,40 zł 55,07 zł Stawki obowiązujące w 2013 roku Składki ZUS za styczeń – grudzień 2013 Emerytalne 434,87 zł Ubezpieczenia społeczne Rentowe 178,22 zł Chorobowe 54,58 zł Wypadkowe 43,00 zł Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy 261,73 zł 54,58 zł Źródło: Kwoty na podstawie obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej pod- stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 roku oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r. poz. 1028). 2 2 1 o z B Każdy może inwestować i zarabiać. Aby jednak inwestycja nie skończyła się klapą, trzeba bezwzględnie przestrzegać sprawdzonych zasad. Dlatego też przygotowaliśmy cykl książek „Biblioteczka Inwestora”. Zdobądź fachową wiedzę na temat inwestycji na giełdzie i zacznij zarabiać! Zamów na: www.fabrykawiedzy.com lub skontaktuj się naszym Centrum Obsługi Klienta email: cok@wip.pl, tel.: 22 518 29 29 D o r a d c a p r e z e s a s p ó ł k i z o . o . a k t u a l i z a c j a M a r z e c – K w i e c i e ń 2 0 1 4 DP r a W O • z a r z ą d z a N i e • f i N a N S e oradca prezesa spółki z o.o. marzec–kwiecień, nr 1 (122) issn 2353-429X t e m a t m i e s i ą c a transaKCJe assets Deal i sHare Deal Na popularności zyskują w ostatnich latach transakcje assets deal oraz share deal. Wykorzystywane przy transakcjach fuzji i przejęć stały się jednym z głównych sposobów zdoby- wania rynku, koncentracji kapitału, a nawet sposobem na ochronę przed upadłością lub likwidacją spółki. W bie- żącym numerze szczegółowo omawiamy konstrukcję prawną umów, skutki związane z przeprowadzeniem takich transakcji oraz samą procedurę ich przeprowadzenia. 2 7 12 pOraD eKsperta rOtaCJe persOnalne – KOnseKwenCJe Dla FirMy Organ zarządzający spółką nie jest strukturą niezmienną i powinien być stworzony tak, aby zapewniać jej stabilny rozwój. Warto więc posiadać wiedzę, jak go zbudować lub zmienić, gdy stanie się to konieczne. Należy jednak pamiętać także o negatywnych skutkach tej decyzji. Są nimi formalności związane ze zmianą w ścisłym składzie menedżerskim, ale także mogą być to konsekwencje finansowe. W numerze omawiamy negatywne konsekwencje częstych rotacji personalnych na stanowiskach zarządzających spółki. str. 53 19 18 i Instytucja tag along w umowie spółki 10 Zobowiązania spółki z o.o. w organizacji 11 Brak absolutorium a odpowiedzialność 12 Podstawa prawna działania członka zarządu 14 Automatyczne umorzenie udziałów Zabezpieczenie wspólnika o Powołanie zarządu w na czas nieokreślony Zmiana aktu t założycielskiego c Aport wniesiony a do firmy 20 n Wyłączenie dziedziczenia w spółce 22 z c Likwidacja spółki z o.o. 23 c Sprzeciw wspólnika 25 e d z r o a r o 17 . orZeCZeNIe NUmerU wekSel mUSI IdeNtyFIkowaĆ wyStawCĘ Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że weksel pozostaje ważny bez określenia formy prawnej spółki, ale z podaniem jej aktualnego numeru z KRS. Weksel musi być sporządzony ściśle według obowiązujących przepisów – taki formalizm wynika z jego abstrakcyjnego i gwarancyjnego charakteru. Sąd Najwyższy uznał jednak, że najistotniejsza jest możliwość jednoznacznej identyfikacji wystawcy weksla in blanco, która może nastąpić za pomocą prawidłowo wskazanego numeru KRS. sKUtKi MObbinGU w MieJsCU praCy – ODpOwieDZialnOŚĆ Pracodawca jest odpowiedzialny za skutki mobbingu. Odpowiada, zarówno gdy sam się go dopuścił, marzec–kwiecień, nr 1 (122) jak i wtedy, gdy sprawcą był inny pracownik, a on tolerował takie zachowanie. 15 ISSN 2353-429X Warto pamiętać, że skutkami wykrytego w firmie mobbingu mogą być m.in. zarówno pogorszenie jej wizerunku (reputacji) w związku z wykrytymi działaniami, częstsza absencja chorobowa pracowników, pogorszona wydajność ich pracy, jak i konkretne o str. 73 roszczenia odszkodowawcze pracowników. o Dane OsObOwe – JaK Je CHrOniĆ i prZetwarZaĆ Każda firma, która dysponuje danymi osobowymi (np. jeśli zatrudnia pracowników, gromadzi bazę z klientów itp.), powinna dane te chronić, m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i wprowadzenie związanych z tym procedur, tak by przede wszystkim i k zabezpieczyć te dane przed ich utratą oraz dostępem do nich osób nieupoważnionych. wyŁUdZeNIe podatkU to praNIe pIeNIĘdZy Sprawnie działający system ochrony danych osobowych w firmie, o czym warto Sąd Najwyższy orzekł, że można skazać przedsiębiorcę ł w pierwszej kolejności pamiętać, powinien opierać się na kilku podstawowych wyłudzającego VAT zarówno za przestępstwo skarbowe, ó zasadach, które omawiamy w aktualnym wydaniu. jak i za przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Jednocześnie SN nadał uchwale moc zasady prawnej, co oznacza jej zwiększoną p „skuteczność” – każdy skład orzekający w podobnej sprawie s musi zastosować się do jej sentencji. a s e z e r p ZarZĄd NIe odpowIe Za NIeopŁaCoNy ZUS Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że to ZUS ma obowiązek wykazania, iż istnieją zaległości spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi ponadto udowodnić, że zobowiązania powstały w okresie pełnienia funkcji przez członka zarządu, którego dotyczą, a także że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Członka zarządu obciąża natomiast obowiązek wykazania istnienia str. 17 przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność. str. 6 str. 9 str. 87 Z a D a J p y t a n i e e K s p e r t O M , p r Z e Ś l i J J e n a a D r e s Z O @ w i p. p l D ZaGraNICZNĄ SpÓŁkĘ moŻNa poZwaĆ prZed SĄd polSkI Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że jeśli doszło do naruszenia majątkowych praw autorskich, to poszkodowany autor może wnieść przed sąd swojego kraju pozew przeciwko naruszającemu, którego siedziba jest w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Sytuacja dotyczyła zwielokrotnienia utworu na nośniku materialnym rozpowszechnianym za pośrednictwem sieci Internet przez inne osoby w innych krajach str. 35 członkowskich. p o N a d t o : tylko w drodze wyjątku PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zatrzymanie wadium jest zgodne z prawem PRAWO CYWILNE Sąd ma prawo do ingerowania w karę umowną PRAWO PRACY Pracodawca nie odpowiada za szkodę, która powstała, gdy pracownik nie wykonywał swoich obowiązków PRAWO PRACY Umowy z pracownikami o zakazie konkurencji są dozwolone pomimo stwierdzenia braku konkurencji na rynku PRAWO PRACY Zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe jednak jedynie w przypadku zmiany zakresu obowiązków Z a d a j p y t a N I e e k S p e r t o m , p r Z e ś l I j j e N a a d r e S Z o @ w I p. p l 7 1 1 1 4 1 6 1 7 „Doradca Prezesa spółki z o.o.” to w 100 praktyczna publikacja, która powstała na bazie rzeczywistych kwestii dotyczących spółek z o.o.    W jednym miejscu znajdziesz zestaw praktycznych porad dla zarządu, obejmujących m.in. przepisy KSH, kodeksu cywilnego, prawa pracy. Nasi eksperci pomogą Ci rozwiązywać bieżące problemy związane z zarządzaniem spółką, a Ty będziesz mógł spać spokojnie. Możesz być całkowicie pewien, że wszystkie informacje i porady, które znajdziesz w publikacji, są bezpieczne i gotowe do natychmiastowego wykorzystania. Skorzystaj z porad i wskazówek zawartych w „Doradcy Prezesa spółki z o.o.” ZAMÓW PUBLIKACJĘ NA: OI 165x235 broszury inwestycyjne.indd 1 UOI06 okladka.indd 2 2014-03-14 09:16:26 ZO 250x353.indd 1 7/21/2014 1:23:00 PM 2014-03-13 10:42:15 Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne Michał Pietrzyca UOI06 srodki.indd 1 UOI06 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/17/2014 2:00:01 PM 7/17/2014 2:00:01 PM Autorzy: Michał Pietrzyca, analityk, Dom Maklerski BOŚ Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2844-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne” chroniona jest prawem autorskim. Prze- druk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra fi nan- sów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów fi nansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwa- lifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzial- ności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji. UOI06 srodki.indd 2 UOI06 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/17/2014 2:00:36 PM 7/17/2014 2:00:36 PM Spis treści Spis treści Ewolucje na średnich kroczących – kilka trików na EMA .............................................. Tendencje i stany na średniej EMA ......................................................................................... Ćwiczenia .................................................................................................................................. Po czym można poznać, że zbliża się trend boczny .............................................................. W jaki sposób można obliczyć krok notowań ....................................................................... Co to jest krok notowań ........................................................................................................... Jak wykorzystywać przecięcia średnich kroczących i fi ltry czasowe do wychwytywania sygnałów ................................................................................................... Jak kontrolować ryzyko i zyski ................................................................................................ Kanały zakresów zmiany – triki na zmienności cen ....................................................... Formacja Th ree Drives – trik ułatwiający poszukiwanie punktów zwrotnych ............... Jak odczytywać układy na wzrosty i spadki ........................................................................... Najlepsze triki ze zbioru Price Action ............................................................................. Trik „4 High” .............................................................................................................................. Trik „2B” .................................................................................................................................... Trik „2B+” ................................................................................................................................. Pin bar, czyli trik na słupku cenowym ............................................................................. Dlaczego M.Pring nazwał taki rodzaj świec słupkiem Pinokia i jak to się ma do stop-lossów ........................................................................................................................... Dlaczego świeca Pinocchio Bar jest taka cenna .................................................................... Czego brakuje do zadziałania strategii akcyjny PB ............................................................... Trik Pitchforka i zastosowania Median Line ................................................................... Jak szukać punktów zwrotnych na wykresie ................................................................. Ćwiczenia .................................................................................................................................. Trik, który pozwala „nie ubrać się w akcje” na tzw. górce cenowej ................................. Słownik inwestora ............................................................................................................ 5 5 7 30 32 32 33 35 36 37 37 40 40 40 41 43 46 46 47 48 48 50 52 58 3 UOI06 srodki.indd 3 UOI06 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/17/2014 2:00:36 PM 7/17/2014 2:00:36 PM Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne 4 UOI06 srodki.indd 4 UOI06 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/17/2014 2:00:37 PM 7/17/2014 2:00:37 PM Ewolucje na średnich kroczących – kilka trików na EMA Ewolucje na średnich kroczących – kilka trików na EMA W ostatnich miesiącach przeceny na akcjach niejednokrotnie sięgały progów mentalnego bólu, a roszady ekonomiczne czy polityczne doprowadzały do zawrotów głowy. Nic nie wska- zuje na to, by w najbliższych miesiącach sytuacja miała się uspokoić. Dlatego prezentujemy tri- ki inwestycyjne, dzięki którym będziesz wiedział, jak poradzić sobie z każdą sytuacją na rynku. Zmiany nastrojów u inwestorów następują czasami nawet co miesiąc. Natomiast poszcze- gólne tendencje na akcjach czy towarach mogą zmieniać się jeszcze szybciej albo w ogóle diametralnie się odwrócić. Dlatego, jeśli inwestujesz i chcesz wypracować przyzwoitą stopę zwrotu, musisz posiadać kilka asów w kieszeni. Zobacz zatem, jakich trików musisz się na- uczyć, aby poprawnie zajmować pozycje na akcjach i wychodzić z nich z zyskami oraz w jaki sposób możesz zarabiać nawet w bessie. Techniki, które Ci przedstawimy w tym poradniku, są uniwersalne dla każdych ram czasowych oraz działają dla większości instrumentów. Jeśli zdecydujesz się je zastosować, Twoje wyniki inwestycyjne zauwa- żalnie się poprawią. Przekonasz się, że łatwo można omijać podwyż- szone ryzyka inwestycyjne oraz zarabiać nawet podczas spadków cen. Gdy jeszcze nie było nowoczesnych technologii IT, ekonomiści i inwestorzy rysowali na papierze milimetrowym różnorodne tendencje, zmiany cen oraz to wszystko, co składało się na ich strategie rynkowe. Obliczali zależności pomiędzy kursami bieżącymi a tymi odległymi w czasie. Nanosili powstałe warianty na papier, wizualizując różnorakie średnie, linie regresji, wartości mediany i dominanty oraz wiele innych wskaźników. Teraz wszystko mamy prezen- towane na wyraźnych i precyzyjnych ekranach. Samo jednak podejście do średnich, przecięt- nych wartości nie zmieniło się. Być może spotkałeś się z opinią, że średnie wykładnicze czy zwykłe arytmetyczne są gorsze od innych wskaźników, bo są opóźnione. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że opóźnienie to wynika ze złego sposobu pojmowania samych średnich. Tak naprawdę mogą być one lepsze od najprecyzyjniejszych wskaźników, jeśli są poprawnie stosowane. Zobacz zatem, jakich trików musisz się nauczyć, aby poprawnie zajmować pozycje na akcjach i wychodzić z nich z zyskami. Tendencje i stany na średniej EMA Obserwowanie i badanie zachowania wyłącznie samej średniej kroczącej jest super trikiem. W poruszaniu się średniej EMA tkwi cenny klucz. Uzyskujemy pewne twarde i utrwalone sta- tystycznie dane o tym, że zmiany cen akcji czy innych instrumentów przyjmują dany kierunek. 5 UOI06 srodki.indd 5 UOI06 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/17/2014 2:00:39 PM 7/17/2014 2:00:39 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Triki inwestycyjne – najlepsze, sprawdzone, skuteczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: