Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 002629 20673126 na godz. na dobę w sumie
Trudności szkolne. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Trudności szkolne. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-379-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-51%), audiobook).

 

 

Praktyczny poradnik, w którym znajdziesz informacje o przyczynach niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudnościach w uczeniu się (jak np. dysleksja), skuteczne sposoby i metody pracy z dzieckiem. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: syndrom braku osiągnięć, wyuczona bezradność, jak polubić czytanie, jak polubić zadania matematyczne, rozwiązywanie konfliktów, relacje z rodzeństwem i rówieśnikami, czego wymagać od szkoły i nauczyciela, symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej. Książka zawiera również przykłady ćwiczeń usprawniających czytanie (przy dysleksji), kształtujących poprawność pisowni (przy dysortografii), rozwijających właściwy kształt pisma (przy dysgrafii), poprawiających pamięć, równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową. Polecamy również e-book „Jak wychowywać trudne dziecko”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Mózg człowieka najszybciej i najin- tensywniej rozwija się w dzieciństwie. Dzieci już od dnia narodzin uwielbiają się uczyć. Niestety, wraz z rozpoczęciem nauki szkolnej część z nich napotyka trudności, z którymi nie potra(cid:160) sobie poradzić. Pojawia się niechęć do nauki i szkoły. Dlaczego tak się dzieje? Trudności szkolne Trudności w na- uce a niepowo- dzenia szkolne Trudności w procesie uczenia się są czymś naturalnym. Nowe zagadnienie, temat, zadanie wymagają wysiłku, by je przyswoić lub rozwiązać. Nie bez powodu mówi się przecież o zdobywa- niu wiedzy czy wykształcenia. Zawsze towarzyszy temu pewne napięcie– stres mobilizujący do działania. Zazwyczaj trudności te dziecko pokonuje samodzielnie, wień- cząc swoją pracę sukcesem: dobrze wykonanym zadaniem, sprawdzianem na piątkę. Niektóre dzieci jednak, z różnych przyczyn, nie potra(cid:160) ą sobie poradzić– trudności wydają się prze- rastać ich siły. Konieczna jest wtedy pomoc rodziców i nauczycieli. Jeśli jej zabraknie, początkowe trudności mogą dopro- wadzić do niepowodzeń szkolnych. Niepowodzenia szkolne to sytuacja, w której dziecko-uczeń mimo możliwości nie opanowuje materiału, nie spełnia wymagań określonych programem na- uczania w danej klasie (w kla- sach I-III) lub w zakresie przed- miotu (w klasach starszych). 1 Dlaczego dzieci, które są na co dzień żywiołowe, bystre i zdrowe, mają trudności z opanowaniem materiału przewidzianego w programie szkol- nym, a zdobywanie satysfakcjonują- cych stopni jest dla nich zadaniem ponad siły? Kluczem do rozwiązania problemu niepowodzeń szkolnych dziecka jest znalezienie przyczyny złego funkcjonowania, a także zapobiega- nie takim kłopotom na przyszłość. Trudności szkolne Niepowodzenia szkolne mają miejsce, gdy: 1. Dziecko stara się przyswoić wiedzę i umiejętności, lecz jego wysiłki nie przynoszą oczekiwanych efektów – zaległości się pogłębiają, a oceny nie są zadowalające. 2. Widoczne są postępy w nauce i do- bre oceny, lecz nauka dokonuje się poprzez zbyt duży wysiłek dziec- ka, niewspółmierny do poziomu stawianych wymagań, lub wyłącznie przy staraniach i wysiłku rodziców, korzystaniu z korepetycji i dodatko- wej pomocy. 2 JAK POWSTAJĄ NIEPOWODZENIA SZKOLNE? Dziecko ma częściowe i stosunkowo niewielkie braki w wiadomościach: szczególnie w zakresie matema- tyki i języka polskiego, często niezauważane przez nauczyciela. Braki pogłębiają się do tego stopnia, że dziecko nie potra(cid:160) ich uzupełnić, odstaje od rówieśników, nie nadąża, próbuje radzić sobie za pomocą ścią- gania, spisywania prac domowych i podpowiedzi kolegów, wzrasta nie- chęć do nauki oraz instytucji szkol- nej, pojawiają się lęki i fobie szkolne, rodzą się kon’ ikty z rówieśnikami, zachowania niewłaściwe, agresywne. Niepowodzenia ujawniają się w postaci negatywnych ocen, dziecko nie jest w stanie nadrobić zaległości, otrzymuje etykietkę ucznia słabego lub trudnego, unika sytuacji sprawdzających jego wiedzę i umiejętności (sprawdzia- nów, odpytywania), spóźnia się na lekcje, wagaruje, porzuca szkołę. Zaległości prowadzą do powta- rzania nauki w tej samej klasie. Z udzieleniem pomocy dziecku nie można zwlekać do momentu, gdy jego oceny przestaną być pozytywne! Ponieważ to rodzice najlepiej znają swoje pociechy, muszą stale mieć na uwadze, w jakim stopniu przyswajają one wiedzę, i jak najszybciej dostrzec pojawiające się trudności. Wsparcie i pomoc rodziców są bardzo ważne i pozwalają uniknąć pojawienia się poważnych trudności szkolnych. Brak sukcesów w nauce, złe stopnie i negatywne uwagi nauczycieli – to szczyt góry lodowej, pod którym kryją się ograniczenia, de(cid:1) cyty i inne trudności, których doświadcza dziec- ko w procesie uczenia się, np. niska odporność na stres, słaba pamięć, wada wzroku, dysleksja rozwojowa. Potr zeby człowiek a Trzeba jak najszybciej rozpoznać przyczyny niepowodzeń. Dzię- ki temu niepowodzenia szkolne można całkowicie zniwelować lub ograniczyć do minimum. Co czuje dziecko, które doświadcza niepowodzeń w nauce? • wstyd • niską samoocenę • niskie poczucie własnej wartości • przekonanie o nieskuteczności swoich działań • brak wiary we własne możliwości • brak motywacji • niechęć do przedmiotów szkolnych i nauki • strach przed kolejnymi niepowodze- niami • drażliwość, napięcie • zmniejszoną odporność emocjonalną • zahamowanie myślenia. Potrzeby człowieka Piramida potrzeb Maslowa es- tetyki potrzeby piękna, harmonii potrzeba wiedzy potrzeba samorealizacji potrzeba uczenia się potrzeba osobistego rozwoju potrzeby szacunku i uznania potrzeby społecznej akceptacji potrzeby więzi i miłości potrzeby społeczne potrzeby bezpieczeństwa potrzeby stabilizacji potrzeby (cid:5) zjologiczne potrzeby podstawowe potrzeby wyższego rzędu potrzeby niższego rzędu 3 Trudności szkolne Funkcjonowanie człowieka zależy od tego, czy jego potrzeby są zaspo- kajane. Jeżeli dziecko odczuwa brak w zakresie podstawowych potrzeb (jest chore lub pozbawione troskli- wej opieki), nie można liczyć na to, że zostaną zaspokojone potrzeby wyższe- go rzędu, w tym potrzeba samoreali- zacji i sukcesu – również szkolnego! Zarówno niezaspokojone potrze- by, jak i nadmiar oddziaływań na poszczególne sfery objawiają się podobnie – pogorszeniem po- ziomu funkcjonowania dziecka. Na przykład problemy z koncentra- cją mogą pojawić się, gdy dziecko jest głodne lub przekarmione (wysoki poziom cukru powoduje senność), a niechęć do nauki może wynikać zarówno z braku zain- teresowania ze strony rodziców, jak i nadmiernej opiekuńczości. Największy wpływ na zaspokoje- nie potrzeb dziecka mają najbliższe mu osoby: mama, tata, rodzeń- stwo, dziadkowie, a w dalszej kolejności koleżanki i koledzy. Dla dziecka bardzo ważne są też akceptacja i uznanie ze strony na- uczyciela. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepszy nauczyciel nie zaspokoi potrzeb dziecka w takim stopniu, w jakim mogą uczynić to osoby najwięcej dla niego znaczące. 4 Nieprzygotowanie do lekcji lub brak odrobionego zadania pozbawiają dziecko poczucia bezpieczeństwa. Odczuwa duży stres, gdy nie potra(cid:160) wywiązać się z zadania lub sprawia mu to duże trudności. Odczuwa strach przed odpytywaniem lub sprawdzianem i unika takich sytuacji, wymyślając barwne historie mające usprawiedliwić nieprzygotowanie. Tworzy się zamknięte koło – im więcej dziecko ma braków w nauce, tym bardziej oddala od siebie szansę odniesienia sukcesu. Bardzo ważne jest, aby zarówno ro- dzice, jak i nauczyciele interesowali się dzieckiem i jego problemami, zawsze służyli pomocą i radą, po to, aby ograniczyć doświadcza- ne przez dziecko przykrości. Co jest przyczy- ną niepowodzeń szkolnych? Przyczyny mogą mieć źródło: • w dziecku ((cid:160) zyczno-psychiczne) • w środowisku (sytuacja rodzinna, warunki socjalne) • w szkole (niewłaściwe metody nauczania, zawyżony poziom ocze- kiwań).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trudności szkolne. Porady lekarza rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: