Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01282 027354 21137864 na godz. na dobę w sumie
Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2785-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Praca poświęcona jest angloamerykańskiej konstrukcji trustu oraz innym stosunkom powierniczym znanym na kontynencie Europejskim. W dobie wzmożonego obrotu  międzynarodowego, trust coraz częściej wchodzi w styczność z obszarami państw, w których nie jest znany. Pojawia się też w Polsce, bądź polskie podmioty działające za granicą coraz częściej napotykają na tego typu konstrukcję. Stanowi on dla organów stosujących prawo i praktyków źródło zasadniczych trudności w procesie poszukiwania prawa właściwego i jego stosowania. Korzystając z dorobku literatury i judykatury zagranicznej, autor formułuje propozycje konkretnych rozwiązań na użytek sądów i praktyki prawniczej co do sposobów kolizyjnoprawnego postępowania z tego typu nieznaną w Polsce instytucją prawną.

Praca skierowana jest do wszystkich, którzy mają do czynienia ze sprawami o charakterze transgranicznym, czy to w sytuacjach, w których międzynarodowy stosunek prawny ma być oceniany w Polsce, czy też na skutek prowadzenia określonej działalności na terytorium innych państw, niezależnie od tego czy chodzi o działalność o charakterze gospodarczym, czy indywidualnym. Książka będzie użyteczna dla doradców prawnych stron, którzy w swojej pracy mają do czynienia z transgranicznym inwestowaniem i zarządzaniem majątkiem. Przydatna będzie również dla sędziów i notariuszy, którzy mogą się zetknąć z trustowym stosunkiem prawnym ukształtowanym na terenie obcego państwa, który następnie „pojawia się” w Polsce. Ze względu na istotne walory teoretyczne i dogmatyczne praca powinna zainteresować także teoretyków prawa interesujących się prawem prywatnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ACIEJ Z ACHARIASIEWICZ Popiołek, Adwokaci i Doradcy w Katowicach M jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prawnikiem współpracującym z Kancelarią . Od 2014 roku jest członkiem Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie. Pełni także funkcję krajowego korespondenta UNCITRAL do spraw konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w szczególności w prawie obrotu międzynarodowego i arbitrażu. W swym dorobku ma kilkadziesiąt publikacji w języku polskim i angielskim z tych dziedzin prawa. Niniejsza rozprawa poświęcona jest angloamerykańskiej konstrukcji trustu oraz innym stosunkom powierniczym znanym na kontynencie europejskim. Korzystając z dorobku literatury i judykatury zagranicznej, autor formułuje propozycje konkretnych rozwiązań na użytek sądów i praktyki prawniczej co do sposobów kolizyjnoprawnego postępowania z tego typu nieznaną w Polsce instytucją prawną. P O R Ó W N A W C Z Y M . . . D I S S E R T A T I O N E S I U R I D I C A E U N I V E R S I T A T I S S I L E S I E N S I S D D D U U U I I I ISSERTATIONES URIDICAE ISSERTATIONES URIDICAE ISSERTATIONES URIDICAE S S S ILESIENSIS NIVERSITATIS ILESIENSIS NIVERSITATIS NIVERSITATIS ILESIENSIS MACIEJ MACIEJ MACIEJ ZACHARIASIEWICZ ZACHARIASIEWICZ ZACHARIASIEWICZ TRUST TRUST I INNE STOSUNKI POWIERNICZE I INNE STOSUNKI POWIERNICZE W PRAWIE PORÓWNAWCZYM W PRAWIE PORÓWNAWCZYM I PRAWIE PRYWATNYM I PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM MIĘDZYNARODOWYM T R U S T I I N N E S T O S U N K I M A C I E J Z A C H A R I A S I E W I C Z P O W I E R N I C Z E W P R A W I E Więcej o książce CENA 40 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-785-2 IX W Y D A W N I C T W O U N I W E R S Y T E T U Ś L Ą S K I E G O K A T O W I C E 2 0 1 6 Trust  i  inne  stosunki  powiernicze  w  prawie  porównawczym  i  prawie  prywatnym  międzynarodowym NR  3398 Maciej Zachariasiewicz Trust  i  inne  stosunki  powiernicze  w  prawie  porównawczym  i  prawie  prywatnym  międzynarodowym Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016 Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis Tom 9 Rada Naukowa Bogdan Dolnicki — przewodniczący Kazimierz Marszał Maksymilian Pazdan Recenzent Piotr Stec Publikacja finansowana ze środków na naukę w latach 2008—2009 przez MNiSW w ramach grantu promotorskiego Publikacja jest dostępna także w wersji elektronicznej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Spis treści Wykaz skrótów                                                                                             13 Akty prawne i zbiory reguł pozanormatywnych                                                13 Organy orzekające                                                                                        16 Czasopisma i zbiory orzecznictwa                                                                              17 Inne                                                                                                           20 Wprowadzenie                                                                                                                21 1   Uwagi ogólne                                                                                                         21 2   Zagadnienie kwalifikacji                                                                                        24 Rozdział I Analiza  historyczna  —  rozwój  stosunków  powierniczych  na  przestrzeni  dziejów                                                                                                                             31 1   Klasyczna angielska konstrukcja trustu                                                                 31 1 1   Equity                                                                                             31 1 2   Geneza angielskiego trustu                                                                             34 1 3   Trust jako instytucja prawa rzeczowego                                                37 2   Niektóre instytucje powiernicze kręgu kontynentalnej tradycji prawnej            38 2 1   Fideicommissum w prawie rzymskim                                                            38 2 2   Fideikomisy i ordynacje w Europie kontynentalnej                                 40 2 3   Fiducia cum amico w prawie rzymskim                                               41 2 4   Powiernictwo w prawie Kościoła katolickiego                                            43 3   Trust i ius commune                                                                                               44 3 1   Wpływ prawa rzymskiego na rozwój angielskiego common law i equi­ ty oraz na ewolucję trustów                                                                          44 3 2   Ius commune i prawo szkockie                                                                     47 3 3   Ewolucja trustu w Republice Południowej Afryki                                      49 3 4   Trust w stanie Luizjana                                                                                 50 3 5   Podsumowanie i wnioski                                                                    51 6 Spis treści Rozdział II Społeczno-gospodarcze funkcje realizowane za pomocą trustów i innych  stosunków powierniczych                                                                                            53 1   Uwagi ogólne                                                                                                         53 1 1   Trust — wszechstronne zastosowanie                                                           53 1 2   Rozwój trustu w państwach anglosaskich i na świecie                            56 1 3   Klasyfikacja ogólnych funkcji trustu                                                             57 1 4   Przyczyny sukcesu trustów                                                                            58 2   Społeczno-gospodarcze zastosowania stosunków powierniczych                     61 2 1   Zarząd majątkiem prywatnym                                                                        61 2 1 1   Planowanie losów majątku za życia i po śmierci darczyńcy za  pomocą trustu (estate planning)                                                         61 2 1 2   Fideikomisy                                                                            65 2 1 3   Wykonawca testamentu                                                                       70 2 1 4   Relacja pomiędzy trustem a dziedziczeniem                                 72 2 1 5   Zarząd  majątkiem  rodzinnym  powierzonym  między  żyjącymi  w systemach kontynentalnych                                                    75 2 1 6   Inne funkcjonalne ekwiwalenty trustu                                         79 2 2   Powiernicze nabycie, zbycie i dzierżenie majątku                                      88 2 2 1   Powiernicze nabycie                                                                            88 2 2 2  Współwłasność nieruchomości                                                   89 2 2 3   Prawo do domu rodzinnego                                                                89 2 2 4   Roszczenie o wydanie rzeczy w umowie sprzedaży                       91 2 2 5   Testamenty wspólne                                                                             92 2 2 6   Darowizna mortis causa                                                                      94 2 2 7   Darowizna inter vivos                                                               94 2 3   Sposoby  wykorzystania  trustów  w  działalności  gospodarczej  (trusty  handlowe)                                                                                        95 2 3 1   Wprowadzenie                                                                         95 2 3 2   Fundusze inwestycyjne                                                             96 2 3 3   Pracownicze fundusze emerytalne                                              98 2 3 4   Sekurytyzacja                                                                                      99 2 3 5   Zarządzanie przedmiotem zabezpieczenia                                  101 2 3 6   Podział środków uzyskanych w postępowaniu sądowym               101 2 3 7   Wypełnianie obowiązków administracyjnych                              102 2 4   Trusty pożytku publicznego (charitable trusts)                                    102 2 5   Restytucja  składników  majątku  za  pomocą constructive i resulting trusts                                                                                                              104 2 5 1   Stany faktyczne, w których powstaje trust umożliwiający resty- tucję z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia                               104 2 5 2   Odpowiedzialność  akcesoryjna  (knowing assistance i  knowing receipt)                                                                                 106 Rozdział III Elementy  struktury  normatywnej  trustów  i  innych  stosunków  powierni- czych                                                                                                            108 1   Konstrukcja trustów angloamerykańskich                                                      108 1 1   Definicja                                                                                                        109 Spis treści 7 1 2   Konstrukcja                                                                                                   110 1 3   Klasyfikacja trustów                                                                                    116 1 3 1   Express trust                                                                                       116 1 3 2   Rodzaje express trusts                                                             118 1 3 3   Trusty powstające ex lege                                                        119 1 3 4   Trust ustawowy                                                                                  122 1 4   Stosunek fiducjarny                                                                                      122 2   Pomiędzy stosunkiem obligacyjnym a rzeczowym — natura trustu               124 2 1   Trust jako instrument prawa rzeczowego                                                    125 2 2   Trusty a umowy                                                                                           127 2 3   Pozycja beneficjenta względem osób trzecich                                            129 2 4   Wewnętrzny stosunek powierniczy                                                             133 2 5   Trust jako jednostka organizacyjna                                                            136 2 6   Element zaufania                                                                             138 2 7   Podsumowanie                                                                                139 3   Trust w „mieszanych” systemach prawnych                                              141 3 1   Szkocja                                                                                         142 3 2   Republika Południowej Afryki                                                                     144 4   Wybrane instytucje powiernicze systemów prawa stanowionego                      145 4 1   Niemiecki Treuhand                                                                                    145 4 1 1   Ochrona beneficjentów powiernictwa niemieckiego                     146 4 1 2   Porównanie niemieckiego Treuhand z angloamerykańskim tru- stem                                                                                     148 4 2   Szwajcaria                                                                                      150 5   Sprzeczność trustu z zasadami kontynentalnego porządku prawnego               152 5 1   Sprzeczność trustu z zasadą numerus clausus praw rzeczowych              155 5 2   Sprzeczność trustu z zasadą jednolitej własności                                       158 5 3   Sprzeczność trustu z zasadą jedności majątku                                           159 5 4   Kilka  ważnych  zasad  w  systemach  prawnych  tradycji  kontynentalnej  i common law — porównanie                                                                      159 5 4 1   Zasada numerus clausus praw rzeczowych w systemach praw- nych common law                                                                  160 5 4 2   Zasada jednolitej własności w systemach kontynentalnej trady- cji prawnej                                                                            161 6   Trust  jako  instrument  umożliwiający  restytucję  z  tytułu  bezpodstawnego  wzbogacenia w systemach prawnych kręgu common law                                 162 Rozdział IV Trust  w  prawie  prywatnym  międzynarodowym  państw  kręgu  common law                                                                                                                                  169 1   Uwagi wstępne                                                                                      169 2   Tradycyjne  sposoby  poszukiwania  prawa  właściwego  dla  trustów  w  pań- stwach kręgu common law                                                                      170 2 1   Prawo właściwe dla ważności trustu                                                   171 2 2   Prawo właściwe dla zarządu trustem                                                  173 3   Wpływ podziału na common law i equity na kwalifikację kolizyjną               175 4 Constructive  i  resulting  trust  jako  instrumenty  umożliwiające  restytucję  z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia                                                                177 4 1   Kwalifikacja kolizyjnoprawna                                                           177 8 Spis treści 4.2. Prawo właściwe . . . . . . . . . . . . . . . 181 4.3. Procesowy charakter remedial constructive trust w prawie USA . . 183 Rozdział V Trust w prawie prywatnym międzynarodowym państw kontynentalnej tradycji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1.1. Przyczyny trudności . . . . . . . . . . . . . . 185 1.2. Podstawowe rodzaje problemów kolizyjnych . . . . . . . 189 1.3. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne trustu . . . . . . . . 190 1.4. Uznawanie trustów i ochrona porządku publicznego . . . . . 191 2. Kwalifikacja kolizyjnoprawna . . . . . . . . . . . . 201 2.1. Specyfika trudności kolizyjnoprawnych w odniesieniu do trustów . 201 2.2. Metody kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . 204 2.3. Kwalifikacja kolizyjnoprawna trustów w orzecznictwie i doktrynie . 206 2.3.1. Trusty inter vivos . . . . . . . . . . . . . 206 2.3.2. Trusty mortis causa . . . . . . . . . . . . 216 3. Prawo właściwe dla trustu . . . . . . . . . . . . . 223 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . 223 3.2. Poszukiwania prawa właściwego w ramach kwalifikacji kontraktowej 223 3.2.1. Wybór prawa . . . . . . . . . . . . . . 223 3.2.2. Prawo właściwe w braku wyboru prawa . . . . . . 228 3.3. Poszukiwanie prawa właściwego w ramach kwalifikacji korporacyjnej 232 3.4. Znaczenie rozstrzygnięcia kwalifikacyjnego — poszukiwanie prawa na podstawie norm kolizyjnych miarodajnych dla umów i dla osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 3.5. Prawo właściwe dla trustów mortis causa . . . . . . . . 235 3.6. Normy kolizyjne miarodajne dla trustów w nowych kodyfikacjach prawa prywatnego międzynarodowego . . . . . . . . . 237 4. Rozgraniczenie zakresów statutu trustu z polem zastosowania innych sta- tutów. Szczególne zagadnienia stosowania prawa właściwego . . . . 238 4.1. Legitymacja powiernika przed organami w państwach kontynentalnej tradycji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . 238 4.2. Powiernik a wykonawca testamentu . . . . . . . . . 242 4.3. Szczególne trudności w stosowaniu jako właściwego prawa nieznają- cego instytucji trustu . . . . . . . . . . . . . 244 4.4. Dopuszczalność i ważność trustu ustanowionego w testamencie pod rządami statutu spadkowego nieznającego tej instytucji . . . . 247 4.5. Ochrona spadkobierców koniecznych wyłączonych od dziedziczenia w następstwie ustanowienia trustu . . . . . . . . . . 251 4.5.1. Przyczyny trudności . . . . . . . . . . . . 251 4.5.2. Trust a uprawnienia spadkobierców koniecznych . . . . 253 4.5.3. Ochrona spadkobierców koniecznych a ordre public . . . 255 4.5.4. Sposób dochodzenia ochrony z tytułu rezerwy lub zachowku . 258 4.6. Zakaz podstawień powierniczych . . . . . . . . . . 260 4.7. Łaciński system praw rzeczowych a ochrona porządku publicznego . 262 4.8. Ingerencja statutu rzeczowego . . . . . . . . . . . 263 5. Przegląd najważniejszych orzeczeń dotyczących trustów wydanych przez sądy państw Europy kontynentalnej . . . . . . . . . . . 265 Spis treści 9 5.1. Harrison v. Crédit Suisse . . . . . . . . . . . . 265 5.2. Courtois v. de Ganay . . . . . . . . . . . . . 266 5.3. Société des Editions Hermann v. Mac Henry i inni . . . . . 270 5.4. Francis Spence v. Thierry de Ganay . . . . . . . . . 271 5.5. Caron v. Odell . . . . . . . . . . . . . . . 274 5.6. Sprawa rodziny Loiseau . . . . . . . . . . . . . 275 5.7. Sprawa pani B. (orzeczenie Tribunal de grande instance w Bayonne z 1975 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . 278 5.8. Rybolovlev v. Rybolovleva . . . . . . . . . . . . 279 Rozdział VI Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu . . 282 1. Uwagi wprowadzające. Cele konwencji o prawie właściwym dla trustów . 282 1.1. Szczególny charakter konwencji . . . . . . . . . . 282 1.2. Dopuszczalność poddania trustu prawu obcemu mimo braku elementu obcego . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 2. Zakres zastosowania konwencji haskiej o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu . . . . . . . . . . . . . . . . 294 2.1. Wyłączenie z zakresu zastosowania konwencji „kwestii wstępnych” (art. 4 konwencji) . . . . . . . . . . . . . . 294 2.2. Konwencyjny model trustu — podstawowe cechy konstrukcji . . 297 2.3. Kwalifikacja kolizyjnoprawna . . . . . . . . . . . 303 2.4. Szczegółowy zakres zastosowania konwencji o prawie właściwym dla trustów . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 3. Prawo właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3.1. Wybór prawa . . . . . . . . . . . . . . . 316 3.2. Prawo właściwe w braku wyboru prawa . . . . . . . . 317 4. Zakres zastosowania prawa właściwego, dopuszczalność i skuteczność tru- stu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 4.1. Pojęcie uznawania trustu na tle konwencji . . . . . . . . 320 4.2. Zakres zastosowania prawa właściwego dla trustu . . . . . 322 4.3. Uznanie trustu . . . . . . . . . . . . . . . 325 4.4. Ocena zakresu „uznawania” na podstawie art. 11 i art. 15 HTC . 333 4.5. Ujawnianie trustów w rejestrach . . . . . . . . . . 335 4.6. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie i klauzula porządku pu- blicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 5. Ocena potrzeby przystąpienia do konwencji przez Polskę . . . . . 339 Rozdział VII Trust i inne stosunki powiernicze w polskim prawie prywatnym między- narodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 1. Uwagi wstępne i zasadnicze kierunki poszukiwania prawa właściwego dla trustu w polskim prawie prywatnym międzynarodowym . . . . . 343 2. Kwalifikacja kolizyjnoprawna . . . . . . . . . . . . 348 2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . 348 2.2. Spadkowy model kwalifikacji . . . . . . . . . . . 349 2.3. Model kwalifikacji kontraktowej . . . . . . . . . . 352 2.4. Trust jako jednostronna czynność prawna . . . . . . . . 361 10 Spis treści 2 5   Model kwalifikacji korporacyjnej                                                      364 2 6   Optymalny  model  kwalifikacji  kolizyjnoprawnej  w  odniesieniu  do  trustów                                                                                           365 2 6 1   Zaszeregowanie  trustów  do  ogólnej  klauzuli  najściślejszego  związku z art  67 p p m  z 2011 r                                                    365 2 6 2   Zakres  art   67  p p m   z  2011  r   w  obszarze  trustowych  i  po- wierniczych stosunków prawnych                                             368 2 6 3   Podsumowanie                                                                       371 3   Prawo właściwe                                                                                    372 3 1   Uwagi wstępne                                                                                              372 3 2   Stosowanie  klauzuli  najściślejszego  związku  z  art   67  p p m   z 2011 r                                                                                                        372 3 3   Prawo  właściwe  dla  trustów  przyporządkowanych  do  zakresu  statutu  personalnego osób prawnych                                                             374 3 4   Prawo  właściwe  dla  stosunków  powierniczych  przyporządkowanych  do zakresu normy kolizyjnej miarodajnej dla umów                                 377 4   Zakres  zastosowania  statutu  trustu  i  rozgraniczenie  z  polem  zastosowania  innych statutów  Szczególne zagadnienia stosowania prawa właściwego         380 4 1   Legitymacja powiernika do występowania przed polskimi organami      380 4 1 1   Powiernik w stosunkach zewnętrznych trustu                                  380 4 1 2   Rejestracja praw przysługujących powiernikowi                          382 4 1 3   Trust jako kwestia wstępna                                                               382 4 1 4   Rozgraniczenie statutu trustu i procesowej lex fori                     383 4 2   Trust a statut spadkowy                                                                              384 4 2 1   Ustanowienie  trustu  w  testamencie  lub  za  pomocą  innej  czyn ności  prawnej  mortis causa  pod  rządami  polskiej  legis successio nis                                                                          384 4 2 2   Zakaz podstawień powierniczych                                              396 4 2 3   Ochrona  zachowku  w  przypadku  ustanowienia  trustu  z  naru- szeniem uprawnień spadkobierców koniecznych                          400 4 3   Trust  a  statut  rzeczowy  i  inne  statuty  majątkowe  składników  wcho- dzących w skład trustu                                                                                 406 4 3 1   Uwagi wstępne                                                                      406 4 3 2   Dopuszczalność  ustanowienia  trustu  obejmującego  składniki  majątkowe położone w Polsce                                                 408 4 3 3   Powiernik  jako  pełnoprawny  właściciel  składników  majątku  powierniczego                                                                       408 4 3 4   Rozgraniczenie statutu trustu i statutu rzeczowego                        412 4 3 5   Rozgraniczenie  statutu  trustu  i  innych  statutów  miarodajnych  do oceny skutków rozporządzających                                       418 4 3 6   Ochrona wierzycieli założyciela trustu i wierzycieli beneficjen- tów trustu                                                                                          422 4 3 7   Ochrona beneficjenta trustu na tle prawa polskiego                     423 4 4   Statut trustu a upadłość                                                                                427 4 5   Prawo do domu rodzinnego                                                                        431 5   Trust  jako  instrument  umożliwiający  restytucję  z  tytułu  bezpodstawnego  wzbogacenia w polskim prawie prywatnym międzynarodowym                    434 5 1   Uwagi wstępne                                                                                              434 5 2   Kwalifikacja                                                                                                  436 5 3   Nienależne świadczenie                                                                                441 Spis treści 11 5 4   Rozporządzenie Rzym II                                                                  442 5 5   Pomieszanie, połączenie, przetworzenie                                              443 5 6   Nieuprawnione osiągnięcie korzyści ze stosunku fiducjarnego                444 5 7   Procesowy charakter remedial constructive trust                                       445 6   Inne przypadki constructive trusts                                                            446 6 1   Odpowiedzialność akcesoryjna                                                                     446 6 2   Trustee de son tort                                                                                       450 6 3   Roszczenie o wydanie rzeczy w umowie sprzedaży                             451 Podsumowanie                                                                                                              453 Konwencja  haska  o  prawie  właściwym  dla  trustów  i  ich  uznawaniu  z 1985 roku                                                                                                  463 Bibliografia                                                                                                                   473 Summary                                                                                                                           501 Résumé                                                                                                          503 Wykaz skrótów Akty prawne i zbiory reguł pozanormatywnych nowe rozporządzenie       —   rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady Bruksela I                              (UE)  nr  1215/2012  z  12 12 2012  r   w  sprawie  ju- rysdykcji  i  uznawania  orzeczeń  sądowych  oraz  ich  wykonywania  w  sprawach  cywilnych  i  han- dlowych (Dz Urz  UE L nr 351, s  1) stare rozporządzenie        —   rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 12 2000 r Bruksela I                              w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądo- wych  oraz  ich  wykonywania  w  sprawach  cywil- nych i handlowych (Dz Urz  WE L nr 12, s  1) rozporządzenie                 —   rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady Rzym I                                   (WE) nr 593/2008 z 17 06 2008 r  w sprawie prawa  właściwego  dla  zobowiązań  umownych  (Rzym  I)  (Dz Urz  UE L nr 177, s  6) rozporządzenie                 —   rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady Rzym II                                  (WE)  nr  864/2007  z  11 07 2007  r   dotyczące  pra- wa  właściwego  dla  zobowiązań  pozaumownych  (Rzym II), (Dz Urz  UE L nr 199, s  40) rozporządzenie                 —   rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady spadkowe                                (UE)  nr  650/2012  z  4 07 2012  r   w  sprawie  ju- rysdykcji,  prawa  właściwego,  uznawania  i  wyko- nywania  orzeczeń,  przyjmowania  i  wykonywania  dokumentów urzędowych dotyczących dziedzicze- nia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego po- wiadomienia  spadkowego  (Dz Urz   UE  L  nr  201,  s  107) 14 Wykaz skrótów k c                                    —   ustawa  z  23  kwietnia  1964  r   —  Kodeks  cywilny  (Dz U  nr 16, poz  93 z późn  zm ) k p c                                 —   ustawa z 17 listopada 1964 r  — Kodeks postępo- wania cywilnego (Dz U  nr 43, poz  296 ze zm ) p p m  z 1965 r                —   ustawa z 12 listopada 1965 r  — Prawo prywatne  międzynarodowe (Dz U  nr 46, poz  290 ze zm ) p p m  z 1926 r                —   ustawa z 2 sierpnia 1926 r  o prawie właściwym dla  stosunków prywatnych międzynarodowych (Dz U   nr 101, poz  581) p p m  z 2011 r                —   ustawa z 4 lutego 2011 r  — Prawo prywatne mię- dzynarodowe (Dz U  2011, nr 80, poz  432) pr  a s c  z 1986 r            —   ustawa  z  29  września  1986  r   —  Prawo  o  aktach  stanu  cywilnego  (tekst  jedn   Dz U   2004,  nr  161,  poz  1688) pr  a s c  z 2014 r            —   ustawa  z  28  listopada  2014  r   —  Prawo  o  aktach  stanu cywilnego (Dz U  z 8 grudnia 2014 r ) DIPB                               —   ustawa  z  16  lipca  2004  r   wprowadzająca  belgij- ski  kodeks  prawa  prywatnego  międzynarodowego  (Moniteur belge z 27 lipca 2004 r ) EGBGB                           —   Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Ge setzbuche  — ustawa wprowadzająca niemiecki kodeks cywil- ny z 18 sierpnia 1896 r CC                                   —   Code Civil z 21 marca 1804 r  — francuski kodeks  cywilny LDIP                                —   Loi  fédérale  sur  le  droit  international  privé  du  18  décembre 1987 — szwajcarska ustawa związkowa  z 18 grudnia 1987 r  o prawie prywatnym między- narodowym (Recueil Officiel 1988, nr 44, s  1776) CCS                                 —   Code civil suisse du 10 décembre 1907 — szwaj- carski  kodeks  cywilny  (Recueil  Officiel  1907,  nr 24, s  245) CO                                   —   Code  d’obligations  —  loi  fédérale  complétant  le  Code civil suisse du 30 mars 1911 — szwajcarski  kodeks zobowiązań (Recueil Officiel 1911, nr 27,  s  321) LPCC                               —   Loi fédérale sur les placements collectifs de capi- taux du 22 novembre 2006 — szwajcarska federal- na  ustawa  o  funduszach  inwestycyjnych  (Recueil  Officiel 2006, s  5379) LDA                                 —   Loi  fédérale  sur  le  droit  d’auteur  et  les  droits  voisins  du  9  octobre  1992  —  szwajcarska  fede- Wykaz skrótów 15 ralna  ustawa  o  prawach  autorskich  i  podobnych  z 1992 r  (Recueil Officiel 1993, s  1798) LB                                   —   Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épar- gne du 8 novembre 1934 — szwajcarska federalna  ustawa  o  bankach  i  kasach  oszczędnościowych  (Recueil Officiel 1934, nr 51, s  121) rumuński k c                    —   ustawa  nr  287/2009  z  17 07 2009  r   —  rumuń- ski  kodeks  cywilny  —  Codul  civil  al  României  (Monitorul Oficial nr 505 z 15 07 2011) czeska p p m                    —   czeska ustawa nr 91/2012 z 25 01 2012 r  o prawie  chińska p p m                  —   chińska  ustawa  z  28 10 2010  r   o  prawie  prywat- prywatnym międzynarodowym nym międzynarodowym TWE                                —   Traktat Ustanawiający Wspólnotę Euro pejską (wer- sja  skonsolidowana,  Dz Urz   WE  z  29 12 2006  r ,  C 321, s  5 TFUE                               —   Traktat o Funkcjonowaniu Unii Euro pejskiej (wer- sja  skonsolidowana,  Dz Urz   UE   z  9 05 2008  r ,  C 115, s  47) Konwencja lugańska       —   Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń z 1988 r                                 sądowych  w  sprawach  cywilnych  i  handlowych,                                                sporządzona w Lugano 16 września 1988 r  (Dz U   z 18 lutego 2000 r ) Konwencja lugańska       —   Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wyko- z 2007 r                                  nywaniu  orzeczeń  sądowych  w  sprawach  cywil- nych i handlowych sporządzona w Lugano 30 paź- dziernika 2007 r  (Dz U  WE 2009, L 147, s  5) Konwencja brukselska     —   konwencja z 27 09 1968 r  o jurysdykcji i uznawa- z 1968 r                                  niu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra- wach  cywilnych  i  handlowych  (Dz Urz   UE  L  2007, nr 339, s  3) PETL                               —   Principles  of  European  Trust  Law  (Prin ciples of European Trust Law   Eds   D   Hayton,  S   Kortmann,  H L E   VerHagen   The  Hague  1999) — Zasady Europejskiego Prawa Trustów DCFR                              —   Draft  Common  Frame  of  Reference  (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)   Eds   C   Von Bar,  E   CliVe,  H   SCHulte nölKe  et  al   Munich  2009  (same  zasady  i  normy  wy- dane  jako  Outline  Edition  oraz  „pełne  wydanie”  16 Wykaz skrótów wraz z komentarzem jako Full Edition)) — Projekt  Wspólnych Ram Odniesienia Restatement (Second)     —   Restatement of the Law Second, Conflict of Laws of Conflict of Laws              (1971), American Law Institute Restatement (Third)         —   Restatement  of  the  Law  Third,  Trusts  (2007), of Trusts                                American Law Institute Restatement (Second)     —   Restatement  of  the  Law  Second,  Trusts  (1959), of Trusts                                American Law Institute Restatement of the Law  —   Restatement of the Law — Restitution and Unjust of Restitution (1937)             Enrichment (1937) UTC                                 —   Uniform Trust Code (2000, as amended in 2005),  National Conference of Commissioners on Uniform  State Laws HTC                                 —   the  Hague  Convention  on  the  Law Applicable  to  Trusts  and  Their  Recognition  of  1  July  1985  —  Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów  i ich uznawaniu z 1985 r Organy orzekające BGH                                —  Bundesgerichtshof (Sąd Najwyższy, Niemcy) Cour de Cassation           —  Cour de Cassation (Sąd Kasacyjny, Francja) Cour d’Appel                   —  Sąd Apelacyjny (Francja) Cass  Civ                         —   Cour de Cassation, Chambre Civile (Sąd Kasacyjny  — Izba Cywilna, Francja) Cass  Crim                      —   Cour  de  Cassation,  Chambre  Crimelle  (Sąd  Kasacyjny — Izba Karna, Francja) ETS                                 —   Trybunał  Sprawiedliwości  Wspólnot  Europejskich  (przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony) LG                                   —  Landgericht (Niemcy) OLG                                —  Oberlandesgerichtshof (Niemcy) SN                                   —  Sąd Najwyższy TSUE                               —   Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  (po  Trb  Fédéral                     —   Tribunal  Fédéral  Suisse  (Sąd  Najwyższy,  wejściu w życie Traktatu z Lizbony) Trb  de Seine                   —  sąd pierwszej instancji dla miasta Paryża (Francja) Trb                                   —   Tribunal  (Francja,  Belgia,  Szwajcaria)  / Tribunale  Szwajcaria) (Włochy) Trb  de grande instance   —  sąd pierwszej instancji (Francja) Wykaz skrótów 17 Czasopisma i zbiory orzecznictwa Ala  L  Rev                      —   „Alabama Law Review” A C                                  —   „Appeal Cases” All ER                             —  „All England Law Reports” Am  J  Comp  L              —   „American Journal of Comparative Law” ASDI                               —   „Annuaire suisse de droit international” ATF                                 —   „Receuil Officiel des Arrêts du Tribunal Fédéral” AUL                                —   „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Iuridica AUWr                              —   „Acta Universitatis Wratislaviensis”  Prawo BJM                                —   „Basler Juristicher Mitteilungen” BlatterZR                         —   „Blatter fur zurcherische Rechtsprechung” Bull  Civ                         —   „Bulletin civil” Ch                                   —   „Chancery Division Reports” Ch D                               —   „Chancery Division Reports” (1875—1990) CL                                   —   „The Company Lawyer” CLJ                                  —   „Cambridge Law Journal” CLP                                 —   „Current Legal Problems” Colum  L  Rev                —   „Columbia Law Reviev” Colum  J  Eur  L  Online  —   „Columbia Journal of European Law Online” Conv                                —   „Conveyancer and Property Lawyer” Cornell L  Rev                —   „Cornell Law Review” CPH                                 —   „Czasopismo Prawno-Historyczne” Emory Int’l L  Rev          —   „Emory International Law Review” EP                                    —   „Edukacja Prawnicza” EPS                                 —  „Europejski Przegląd Sądowy” Eur  L  Forum                 —   „The European Legal Forum” ERPL                              —   „European Review of Private Law” Fisc  Eur                         —   „Fiscalité Européenne” Foro It                             —   „Foro Italiano” Gaz  Pal                          —   „Gazette du Palais” Giur  It                            —   „Giurisprudenza Italiana” GSP                                 —   „Gdańskie Studia Prawnicze” Harv  L  Rev                   —   „Harvard Law Review” IBLJ                                —   „International Business Law Journal” Int’l Bus Law                 —   „International Business Lawyer” ICLQ                               —   „International   Comparative Law Quarterly” InDret                              —   „InDret: Revista Para el Analisis del Derecho” IPRax                              —   „Praxis  des  Internationalen  Privat-  und  Ver- IPRspr                             —   „Die  deutsche  Rechtsprechung  auf  dem  Gebiete  des Internationalen Privatrechts” fahrensrecht” 18 Wykaz skrótów J  Corp  L                       —   „Journal of Corporation Law” J  Comp  Leg    Int’l L   —   „Journal  of  Comparative  Legislation  and  Inter- J I B L R                         —   „Journal  of  International  Banking  Law  and  Re- national Law” J  Int’l Tr  Corp  Plan      —   „Journal  of  International  Trusts  and  Corporate  gulation” Planning” JDI                                  —   „Journal de droit international” (Clunet) J  L  Econ                       —   „Journal of Law and Economics” ILM                                —   „International Legal Materials” Int  Law                           —   „The International Lawyer” J  Trb                               —   „Journal des Tribunaux” J  Trb  DF                       —   „Journal des Tribunaux, Droit Féderal” KPP                                 —   „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Kr  St  Praw                    —   „Krakowskie Studia Prawnicze” La  L  Rev                       —   „Louisiana Law Review” LQR                                —   „Law Quarterly Review” McGill L J                       —   „McGill Law Journal” MLR                                —   „Modern Law Review” Notar  Int’l                      —   „Notarius International” M  Praw                          —   „Monitor Prawniczy” N Y                                  —   „New York Reports” N Y U  L  Rev                 —   „New York University Law Review” NP                                   —   „Nowe Prawo” NPN                                —   „Nowy Przegląd Notarialny” Nw  U  L  Rev                —   „Northwestern University Law Review” Ohio N U  L  Rev           —   „Ohio Northern University Law Review” OSNC                              —   „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna” OSP                                 —   „Orzecznictwo Sądów Polskich” OSPiKA                          —   „Orzecznictwo  Sądów  Polskich  i  Komisji  Arbi- trażowych” P C B                               —
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: