Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00451 008484 21042211 na godz. na dobę w sumie
Trzydzieści sześć strategii starożytnych Chin - książka
Trzydzieści sześć strategii starożytnych Chin - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6666-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ukryte strategie przyczajonych wojowników

Oddajemy do Twoich rąk niezwykłą, orientalną perełkę - zbiór starożytnych chińskich maksym opisujących najbardziej podstępne i misterne strategie wojenne, jakie kiedykolwiek wymyślono. Jeśli jesteś miłośnikiem Sun Tzu, ta książka będzie dla Ciebie prawdziwym objawieniem, ponieważ oprócz strategii bitewnych zawiera również taktyki wykorzystywane w wojnie psychologicznej. Ich zadaniem jest podkopać wolę walki przeciwnika oraz zmącić jego zdrowy rozsądek. Całość opatrzona została błyskotliwym komentarzem, odsłaniającym fascynującą historię i kulturę Chin.

„Dokonując morderstwa, skorzystaj z pożyczonego miecza” - radzi jeden z przytaczanych tu aforyzmów. Nasza rada: nie pożyczaj tej książki od nikogo, miej swój własny egzemplarz, ponieważ jest to tak intensywne źródło inspiracji, że trudno będzie Ci się powstrzymać przed robieniem notatek na marginesach. Ucz się sztuki podstępu od dawnych mistrzów - to sprawi, że łatwiej będzie Ci dostrzec osoby z Twojego otoczenia, które próbują działać w identyczny sposób. Chociaż gracze przychodzą i odchodzą, sama rozgrywka pozostaje niezmienna.

To klasyczne dzieło pochodzące z V wieku n.e. i mające korzenie w chińskiej historii, folklorze i mitach, początkowo przekazywane było drogą ustną. Dopiero wiele wieków później zostało spisane i wydrukowane. Wszystkie współczesne wersje Trzydziestu sześciu strategii starożytnych Chin wywodzą się z poszarpanej książki odkrytej na przydrożnym kramie w Syczuanie w 1941 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Thirty-six Strategies Of Ancient China Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski ISBN: 978-83-246-6666-9 Copyright © 1999 by Stefan H. Verstappen. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without permission in writing from the publisher. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/36stra Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność 63,675(Œ , :67Ę3 52= =,$á 26=8.$- (6$5=$ 35=(35$:,ü6,Ę35=(=025=( 52= =,$á 2 /(*$-:(,$ 85$72:$ü +$2 52= =,$á =$ ,-32Ů =21 00,( =(0 52= =,$á =$ =(.$-632.2-1,( 1$: =(53$1(*21,(35= -$ ,(/$ 52= =,$á 63/ĉ 58-3á21ĉ 20 52= =,$á 5Ð :5=$:Ę1$:6 +2 =,( $7$.8-1$=$ +2 =,( 52= =,$á 67:Ð5= 2Œ=1, =(*2 52= =,$á 267(17$ -1,(1$35$:,$-*2Œ ,1,( $327$-(01,(8 $-6,Ę 2 +·(176·$1* 52= =,$á 2 6(5:8-32Ů$5= 58*,(*2 5=(*85=(., 52= =,$á 8.5 -6=7 /(7=$8Œ0,( +(0 52= =,$á 32Œ:,ĘüŒ/,:Ę $ 2 $/,ü 5=(:2 5=26.:,1,2:( 52= =,$á 6.25= 67$-=2.$=-, 8352:$ =,ü2: Ę 52= =,$á 8 (5=$-:75$:Ę : 3á26= ü:ĘŮ$ 52= =,$á : .25= 67$- ,$á2 35= :2á$ü 8 +$ 52= =,$á : :$ 7 *5 6$=*Ð5 52= =,$á $ 2Œ=á$3$ü1$-3,(5:72: 38Œü 52= =,$á 32 5=8ü (*áĘ = /,Ů ü6,Ę 21()5 78          Poleć książkęKup książkę 75= =,(Œ ,6=(Œü675$7(*,,67$52Ů 71 + +,1 52= =,$á $ =á$3$ü $1 7Ð: 1$-3,(5:32-0,-, +35= :Ð Ę 52= =,$á : .5$ 1,- 5:$632 .27á$ 52= =,$á =0ĉü:2 Ę$ =á$3$ü5 Ę 52= =,$á =5=8ü6.Ð5Ę1, = 0=á27$ .$ $ 52= =,$á -(Œ/, + (6==á$3$ü=á2 =,(-$ =$75=$Œ1,- 5=:,   52= =,$á =$:5= -35= 0,(5=(=2 /(*á 0:52*,(0 $ 8 (5= ü:1$- /,Ů6=(*2 52= =,$á : .25= 67$- 8 =ĉ 52*Ę 32 ,ü.82 52= =,$á =$67ĉ3 (/.,635Ð +1,$á 0 5(:1(0 52= =,$á :6.$Ů1$025:Ę$/(=*$Ľ$.$ -Ę 52= =,$á 832=258-6=$/(Ľ67:2 =$ +2:8-ĉ 5Ð:12:$*Ę80 6á8 52= =,$á =:$ :52*$1$ $ + $327(0=$ ,(5= 5$ ,1Ę 52= =,$á 35= :,ĉŮ-( :$ 1(3ĉ., 286 +1,Ę7(*2 5=(:$ 52= =,$á :0,(-6 (*2Œ ,$67$Ľ6,Ę*2632 $5=(0 52= =,$á 675$7(*,$3,Ę.1 +.2 ,(7 52= =,$á 7$.7 .$27:$57 + 5$00,(-6., + 52= =,$á 7$.7 .$6,$1,$1,(=*2 52= =,$á 7$.7 .$5$1,(1,$6$0(*26,( ,( 52= =,$á 675$7(*,$32áĉ =21 +7$.7 . 52= =,$á -(Œ/,:6= 67.2,11(=$:,( =,( =$5=ĉ Ŭ2 :5Ð7 7$ /, ( +5212/2*, =1( , /,2*5$),$       Poleć książkęKup książkę 52= =,$á ⵲ ໽ 䘢 ⍋ ⵲ ໽ 䘢 ⍋ ⵲ ໽ 䘢 ⍋ ⵲ ໽ 䘢 ⍋ 26=8.$- (6$5=$ 35=(35$:,ü6,Ę 35=(=025=( : SU]SDGNX NRQIOLNWyZ Z NWyUH ]DDQJDůRZDQDMHVWGXůDOLF]EDOXG]L LVWQLHMHPRůOLZRœýXœSLHQLDF]XMQRœFL SU]HFLZQLND.LHGMHVWRQSREXG]RQ L]GUDG]DR]QDNL]QLHFLHUSOLZLHQLDQDOHůXGDZDýůHQLHURELWRQDWRELH ůDGQHJRZUDůHQLDLSU]MĊýVSRNRMQĊUR]OXŭQLRQĊSRVWDZę.LHG]DXZD ůV]ůHWHQQDVWUyMXG]LHOLâVLęWZRMHPXRSRQHQWRZLPDV]VSRVREQRœýVLęJQLęFLD SR]ZFLęVWZRMHœOLWONRSU]HSURZDG]LV]VLOQLEâVNDZLF]QDWDN ³0, $0272086$6+, 3RUXV]DQLHVLęZœUyGFLHPQRœFLLFLHQLSU]HEDQLHZRG L]RORZDQFK PLHMVFDFK F] ZV]XNLZDQLH RVâRQ MHGQLH SU]FLĊJQLHSHâQĊSRGHMU]OLZRœFLXZDJę$EVNâRQLýSU]H FLZQLNDGRRSXV]F]HQLDJDUG QDOHů G]LDâDý RWZDUFLH XNUDMĊFSUDZG]LZHLQWHQFMHSRGSâDV]F]NLHP]ZF]DM QFKFRG]LHQQFKG]LDâDľ 6WUDWHJLDWDPDSRQRýNRU]HQLHZKLVWRULLZNWyUHMEUDâXG]LDâZ ZRG]ĊFVLę]GQDVWLL7·DQJFHVDU]7·DL7VXQJ:âDGFDSURZDG]Lâ NDPSDQLę SU]HFLZNR.RUHDľF]NRPD MHJR JHQHUDâGRUDG]Lâ PX SU]HSUDZLýVLęSU]H]0RU]HŮyâWHQD3yâZVHS.RUHDľVNLWDNDE Poleć książkęKup książkę 75= =,(Œ ,6=(Œü675$7(*,,67$52Ů 71 + +,1 (32.$:$/ =ĉ +.5Ð/(67: +,1 :URNXSQHNUyOHVWZR K·LQ]ELHUDMĊFHVLâSU]H]NLONDVHWODW SRF]XâRVLęZVWDUF]DMĊFRPRFQHEZRWZDUWHMZDOFHSRNRQDý LVWQLHMĊFFKMHV]F]HSU]HFLZQLNyZ1DMSRWęůQLHMV]PVSRœUyG SR]RVWDâFKSDľVWZEâRNUyOHVWZR K·X:âDGFD K·LQZVâDâ VâDZQHJRJHQHUDâDQD]ZLVNLHP:DQJ KLHQEWHQ]DDWDNRZDâ LSRGELâ K·X5RNZF]HœQLHMWDNLHVDPHUR]ND]RWU]PDâLQQ GRZyGFD/L+VLQJSRQLyVâRQMHGQDN XSRNDU]DMĊFĊ SRUDůNę 6WDUV]LEDUG]LHMGRœZLDGF]RQ:DQJ KLHQQLHPLDâ]DPLDUX SRZWyU]ýEâęGXSRSU]HGQLNDLQLH]GHFGRZDâVLęQDRWZDUW QDMD]GQDWHUWRULXPZURJD=DPLDVWWHJR]DWU]PDâVZRMHVLâWXů SU]HGJUDQLFĊREGZXNUyOHVWZL]EXGRZDâXPRFQLRQF]ęVWRNyâ :âDGFD K·X ]DDSHORZDâ GR VZRLFK VRMXV]QLNyZ R ]PRELOL]R ZDQLHZV]VWNLFKGRVWęSQFKůRâQLHU]DQDVWęSQLHZSRœSLHFKX UR]ORNRZDâLFKSRVZRMHMVWURQLHJUDQLF3RGEXGRZDQLZF]H œQLHMV]P]ZFLęVWZHPGRZyGF K·XNDůGHJRGQLDZMHůGůDOL EZ]ZDýSU]HFLZQLNDGRELWZ:DQJLJQRURZDâMHGQDNLFK GUZLQ:LG]LDQRJRQDWRPLDVWNLHG]DůDâ]HVZRLPLOXGŭPL NĊSLHOLZSREOLVNLFKU]HNDFKLMH]LRUDFKDWDNůHXU]ĊG]DâQLH VSLHV]QHSLNQLNLZOHVLH1RFDPLRGEDâVLę]DEDZNWyUP WRZDU]V]âœSLHZLWDľFH2SUyF]WHJR:DQJVNXSLâZVLâNLQD SRGQRV]HQLXPRUDOHLXPLHMęWQRœFLVZRLFKůRâQLHU] ]DVNRF]ýZURJDDWDNLHPQDMHJRWâDFK DâSODQPLDâWONRMHGHQ VâDESXQNW³FHVDU]SDQLF]QLHEDâVLęRWZDUWFKDNZHQyZZRGQFK *HQHUDâRZLHXůOLSRGVWęSX³XGHNRURZDOLGXůVWDWHNZWDNLVSRVyE ESU]SRPLQDâSRVLDGâRœý]LHPVNĊGRWHJRZV]ęG]LHZRNyâUR] ZLHV]RQR V]WDQGDU ]DVâDQLDMĊFH ZLGRN QD PRU]H HVDU]RZL SR ZLHG]LDQRLůORNDOQDUVWRNUDWDSU]HVâDâPXVHUGHF]QH]DSURV]HQLHQD RELDGGRVZRMHMUH]GHQFMLDNLHGZâDGFD]QDOD]âVLęMXůQDSRNâDG]LH SRVLâHNLJRœFLQDSU]HFLĊJQęâVLęQDFDâĊQRFSRGF]DVJGVWDWHN QLHSRVWU]HůHQLHSRVWDZLâůDJOH1DVWęSQHJRSRUDQNDRNUęWZUD]]QL F]HJRQLHœZLDGRPPLPSHUDWRUHPGRWDUâQDPLHMVFH Poleć książkęKup książkę 26=8.$- (6$5=$ 35=(35$:,ü6,Ę35=(=025=( 3RNLONXPLHVLĊFDFKDUPLD K·X]DF]ęâDSU]HMDZLDý]QXůHQLHWĊ JUĊ-HGHQ]GRZyGFyZ K·XVWZLHUG]Lâ ³:DQJ KLHQ]RVWDâWXSU]VâDQE]DDWDNRZDýQDV]HWH UWRULXPZJOĊGDMHGQDNQDWRůHVLę]HVWDU]DâLVWUDFLâVHUFHGR WDNLFKG]LDâDľ7RRF]LVWHůHQLHPD]DPLDUXSU]SXœFLýDWDNX MHVWWXWONRSRWRE]DFKRZDýWZDU] ,QQLSU]yGF]JRG]LOLVLę]WĊRSLQLĊZ]ZLĊ]NX]F]PZLHOX ůRâQLHU] ]RVWDâRRGHVâDQFKGRVZRLFKNUDMyZ :DQJ KLHQ ZWU]PDâ]DVZRMĊSDOLVDGĊSU]H]SUDZLHFDâURNDůRVWDWQL ůRâQLHU]H K·X]UH]JQRZDOL]RF]HNLZDQLDQDMHJRDWDNL]OLNZL GRZDOLVZyMREy]EUXV]ýZGURJęSRZURWQĊGRVWROLF7R ZâDœQLHZWHG:DQJUR]ND]DâVZRLPOXG]LRPZUXV]ý]QLHQDFND L]DDWDNRZDýZFRIXMĊFHVLęVLâ K·X3RQLHZDůDUPLD]QDMGXMĊFD VLęZRGZURFLHMHVWEDUG]RSRGDWQDQDDWDNDGRGDWNRZPDVSHN WHPEâHOHPHQW]DVNRF]HQLDVLâ K·XSRQLRVâRJURPQHVWUDW DLFKJHQHUDâ]RVWDâ]JâDG]RQ:âDGFD K·XQLH]GĊůâSRQRZQLH ]HEUDýVZRLFKZRMVNWDNZLęF:DQJ KLHQEâVNDZLF]QLHQDMHFKDâ LSRGELâFDâHNUyOHVWZR ]WHUODWDSyŭQLHMZâDGFD K·LQ]RVWDâ SLHUZV]PFHVDU]HP3DľVWZDŒURGNDSU]MPXMĊFWWXâ K·LQ 6KLKKXDQJWL (32.$:$/ =ĉ +.5Ð/(67: +,1 *HQHUDâ/L0X]RVWDâREDUF]RQRGSRZLHG]LDOQRœFLĊ]DREURQę SU]HâęF] HQPHQSU]HG+VLXQJQXNWyU]QLHXVWDQQLHQDMHů GůDOLWHWHUHQ.LHG/L0XSU]HMĊâGRZyG]WZRZV]VFVSR G]LHZDOLVLęůHSLHUZV]PSRVXQLęFLHP]MHJRVWURQEęGĊDWDNL QDORNDOQHSOHPLRQD1LFWDNLHJRMHGQDNVLęQLHZGDU]âR³ ŬUyGâR:DWVRQ XUWRQWâXP5HFRUGVRIWKH*UDQG+LVWRULDQRI KLQD 6KLK KL =DSLVNLKLVWRUND@ ROXPELD8QLYHUVLW3UHVV1HZ RUN  .RQQLZRMRZQLFSURZDG]ĊFNRF]RZQLF]WUEůFLDVSUDZXMĊF ZâDG]ęQDGVWHSDPLFHQWUDOQHM$]MLQDSyâQRFL]DFKyGRG KLQ Poleć książkęKup książkę 75= =,(Œ ,6=(Œü675$7(*,,67$52Ů 71 + +,1 ]DPLDVWWHJRSU]yGFDVNXSLâVLęQDV]NROHQLXůRâQLHU]SRJUD QLF]DXSHZQLDMĊFVLęSU]WPůHVĊRQLRGSRZLHGQLRůLHQL LRSâDFDQL/L0XUR]ND]DâUyZQLHůEZUD]LHDWDNX+VLXQJQX ZV]VFZFRIDOLVLęGRMHGQHJR]XIRUWILNRZDQFKPLDVW UR]U]XFRQFKZRNROLFDSRWHPRJUDQLF]DOLG]LDâDQLDGRREURQ 3RGůDGQPSR]RUHPQLHZROQREâRQDZLĊ]DýZDONL]ZUR JLHP3U]H]NLONDNROHMQFKODW+VLXQJQX SRGF]DV NDůGHJR QD MD]GXSU]HNRQDOLVLęLůOXGQRœýLůRâQLHU]HVNUOLVLęMXů]D PXUDPLREURQQPLDQDWHUHQDFKZLHMVNLFKQLHEDUG]RMHVWFR âXSLý.RQLHFNRľFyZQLHWONR+VLXQJQXDOHUyZQLHůůRâQLHU]H /L0X SU]MęOL ůH FKRFLDů F]âRZLHN yZ MHVW V]ODFKHWQP SU] ZyGFĊFHFKXMHJRWFKyU]OLZRœý:RMVNDSRJUDQLF]DSRODWDFK WUHQLQJXEH]ZGDZDQLDVLęZELWZęQLHPRJâMXůGRF]HNDýVLę ZDONL.LHG/L0XGRVWU]HJâXVZRLFKOXG]LWDNĊFKęý]GHFGR ZDâVLęG]LDâDý1DMSLHUZZVâDâVZRLFKQDMOHSV]FKůRâQLHU]E ZRGOHJâRœFLNLONXGQLPDUV]X]DVWDZLOL]DVDG]NęQDZURJDQD VWęSQLHSR]ZROLâESDVWHU]HZSDVDOLQDâĊNDFKVWDGD]ZLHU]ĊW GRPRZFK SRG RNLHP ]DOHGZLH NLONX ]EURMQFK .LHG JUXSD MHŭGŭFyZ+VLXQJQXQDWNQęâDVLęQDEGâRSU]SXœFLâDDWDNL]PX VLâDůRâQLHU]GRXFLHF]NL1DMHŭGŭFSU]HVâDOLGRVZRMHJRZâDGF LQIRUPDFMęLů KLľF]FRSXœFLOLWRWHUWRULXPSR]RVWDZLDMĊFSR VRELHVWDGDEGâDLVâDEREURQLRQHZLRVNL.LHGFKDQXVâV]DâWH ZLHœFL]JURPDG]LâQLHSU]HEUDQH]DVWęSEQDMHFKDýWHUHQ KLQ 1LH VSRG]LHZDMĊF VLę RSRUX ]H VWURQ ÅWFKyU]OLZHJRµ /L 0X ZURJRZLHâDWZRGDOLVLęZFLĊJQĊýZ]DVDG]NęDůFLHVWUDFLâRSR QDGVWRWVLęFNRQQFKZRMRZQLNyZ+VLXQJQX3U]H]NROHMQFK G]LHVLęýODWQLHSRMDZLâDVLęDQLMHGQDJUXSDNRF]RZQLF]FKQD MHŭGŭFyZNWyUDRGZDůâDEVLęSU]HNURF]ýJUDQLFę ŬUyGâR6DZHU5DOSK WâXP8QRUWKRGR[6WUDWHJLHVIRUWKH(YHUGD :DUULRU:HVWYLHZ3UHVV RXOGHU Poleć książkęKup książkę 26=8.$- (6$5=$ 35=(35$:,ü6,Ę35=(=025=( -$32Ľ6.$+,6725,$/8 2:$ ŮâVRELHNLHGœVDPXUDMNWyUHJRSU]HœODGRZDâGXůLPĊGU V]F]XUSDQRV]ĊFVLęSRMHJRGRPX:RMRZQLNEâWDNSRLUWR ZDQWPIDNWHPůHXGDâVLęGRZLRVNLENXSLýNRWD8OLF]Q KDQGODU]VSU]HGDâPX]ZLHU]ęNWyUHMHJR]GDQLHPPLDâR]âDSDý V]F]XUD)DNWF]QLHNRWEâ]DGEDQLZGREUHMIRUPLHV]NRGQLN EâMHGQDNRGQLHJRV]EV]³WDNZLęFSRWJRGQLXVDPXUDM ZUyFLâGRKDQGODU]DLRGGDâPX]ZLHU]ę7PUD]HPVSU]HGDZFD ]DSURSRQRZDâPXGXůHJREXUHJRNRWDL]DSHZQLâůHůDGHQ V]F]XUQLH]GRâDXFLHFWHPXPLVWU]RZLSRORZDQLD*U]RľEâ MHGQDNZVWDUF]DMĊFRPĊGUEWU]PDýVLę]GDODRGWHJRSRWęů QHJR NRWD SRGZyUNRZHJR ³ Z HIHNFLH V]NRGQLN SU]HPLHV] F]DâVLęSRGRPXZF]DVLHNLHGGDFKRZLHFVSDâ*U]RľPXVLDâ XNUDýVLęSU]H]SyâGQLDDOHSU]H]GUXJĊSRâRZę]QyZPLDâ ]DSHZQLRQĊVZRERGę6DPXUDMRGGDâVSU]HGDZFLWR]ZLHU]ę DKDQGODU]SRWU]ĊVQĊâ]HVPXWNLHPJâRZĊ³VWZLHUG]LâůHGDâPX VZRMHJRQDMOHSV]HJRNRWDZLęFQLFZLęFHMQLHGDVLęMXů]URELý .LHGZRMRZQLNZUDFDâGRGRPX]RWU]PDQPL]SRZURWHP SLHQLęG]PLQDWNQĊâVLęQDPQLFKDLSRVWDQRZLâ]DVLęJQĊýMHJR UDG ]âRZLHN yZ ZVâXFKDâ KLVWRULL VDPXUDMD D SRWHP ]D SURSRQRZDâPXEVNRU]VWDâ]XVâXJNRWDPLHV]NDMĊFHJRQD WHUHQLH œZLĊWQL =ZLHU]DN Eâ VWDU L JUXE ]GDZDâ VLę WHů SUDZLHQLH]DXZDůDýIDNWXůHMHVWJG]LHœQLHVLRQSU]H]SHâQH JRSRZĊWSLHZDQLDZRMRZQLND3U]H]NROHMQHGZDWJRGQLHNRW ]DMPRZDâ VLę JâyZQLH VSDQLHP Z G]LHľ L Z QRF 6DPXUDM FKFLDâRGGDýJRGRœZLĊWQLMHGQDNPQLFKQDOHJDâE]DF]HNDý MHV]F]HMDNLœF]DV]DSHZQLDMĊFSU]WPLůGQLXFLĊůOLZHJRJU ]RQLDVĊMXůSROLF]RQH6]F]XUWDNSU]]ZF]DLâVLęGRREHFQR œFLVWDUHJRLOHQLZHJRNRWDůHV]ENRZUyFLâGRVZRLFKVWDUFK V]WXF]HNF]DVDPLSR]ZDODMĊFVRELHZUęF]QDEH]F]HOQHELHJD QLHZRNyâVWDUHJRœSLĊFHJRGUDSLHůQLND3HZQHJRGQLDV]F]XU Poleć książkęKup książkę 75= =,(Œ ,6=(Œü675$7(*,,67$52Ů 71 + +,1 ]DMęWZâDVQPLVSUDZDPLSU]HFKRG]LâEH]REDZRERNNRWD DWHQV]ENRPDFKQĊââDSĊLSU]V]SLOLâJU]RQLDGRSRGâRJL 6]F]XUQDWFKPLDVW]DNRľF]âVZyMůRW 32 6802:$1,( :WUDNFLHELWZQDMZDůQLHMV]MHVWHOHPHQW]DVNRF]HQLD1LHXIQ SU]HFLZQLNQDMSUDZGRSRGREQLHMQLHZSDGQLHZWSRZHSXâDSNL ZLęFQDMSLHUZWU]HEDXœSLýMHJRF]XMQRœý:WPFHOXQDOHů]D FKRZDýVLęWDNMDNEQLHœZLęFLâRVLęQLFQLHSU]HZLG]LDQHJR .LHGNWRœSU]]ZF]DLVLęGRF]ęVWRSRZWDU]DQFKG]LDâDľ SU]HVWDMH]GDZDýVRELH]QLFKVSUDZę*GSU]HFLZQLNQLHEęG]LH MXů]ZUDFDýQDFLHELHXZDJLQDGV]HGâF]DVE]DDWDNRZDý ŬUyGâR HVKLPDUX 7DLVHQ 7KH =HQ :D WR WKH 0DUWLDO $UWV (3 XWWRQ1HZ RUN 3VFKRORJLDRNUHœODWR]MDZLVNRMDNRKDELWXDFMęLPF]ęœFLHMMHVWHœP ZVWDZLDQLQDMDNLœERG]LHFWPVâDELHMQDQLHJRUHDJXMHP Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trzydzieści sześć strategii starożytnych Chin
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: