Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002735 22446374 na godz. na dobę w sumie
Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy - książka
Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-741-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> turbo pascal - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Turbo Pascal, mimo tego, że może być uważany za weterana na rynku języków programowania, nadal cieszy się sporą popularnością, szczególnie wśród osób poznających podstawy samodzielnego tworzenia aplikacji. Prosta i czytelna składnia, spore możliwości i sprawdzone środowiska programistyczne to przyczyny powodzenia Turbo Pascala. Za poznawaniem tego języka przemawia również fakt wykorzystywania jego nieco bardziej rozbudowanej wersji w środowisku Delphi -- jednym z najpowszechniej wykorzystywanych narzędzi do tworzenia aplikacji.

Książka 'Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy' to zbiór najbardziej niezbędnych informacji o Turbo Pascalu. Przedstawia najistotniejsze elementy języka, koncentrując się na tworzeniu aplikacji pracujących pod kontrolą systemu Windows. Zawarte w niej informacje będą szczególnie przydatne dla tych Czytelników, którzy już znają podstawowe zasady programowania w języku Turbo Pascal, a w książce będą szukali pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów związanych z samodzielnym tworzeniem aplikacji użytkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Jan Zahorski, Andrzej Or³owski ISBN: 83-7361-741-8 Format: B6, stron: 136 Turbo Pascal, mimo tego, ¿e mo¿e byæ uwa¿any za weterana na rynku jêzyków programowania, nadal cieszy siê spor¹ popularnoġci¹, szczególnie wġród osób poznaj¹cych podstawy samodzielnego tworzenia aplikacji. Prosta i czytelna sk³adnia, spore mo¿liwoġci i sprawdzone ġrodowiska programistyczne to przyczyny powodzenia Turbo Pascala. Za poznawaniem tego jêzyka przemawia równie¿ fakt wykorzystywania jego nieco bardziej rozbudowanej wersji w ġrodowisku Delphi — jednym z najpowszechniej wykorzystywanych narzêdzi do tworzenia aplikacji. Ksi¹¿ka „Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy” to zbiór najbardziej niezbêdnych informacji o Turbo Pascalu. Przedstawia najistotniejsze elementy jêzyka, koncentruj¹c siê na tworzeniu aplikacji pracuj¹cych pod kontrol¹ systemu Windows. Zawarte w niej informacje bêd¹ szczególnie przydatne dla tych Czytelników, którzy ju¿ znaj¹ podstawowe zasady programowania w jêzyku Turbo Pascal, a w ksi¹¿ce bêd¹ szukali pomocy w rozwi¹zaniu konkretnych problemów zwi¹zanych z samodzielnym tworzeniem aplikacji u¿ytkowych. • Struktura programu • Deklaracje • Typy i operatory • Instrukcje • Procedury i funkcje • Struktury • Elementy zewnêtrzne Spis treści 1. Struktura programu ...................................................p................... 9 2. Komentarze...................................................p...............................12 3. Deklaracje...................................................p................................. 14 Deklaracje etykiet Deklaracje podprogramów Deklarcje typów Zakres i zasięg deklaracji Deklaracje zmiennych 14 14 16 16 17 4. Typy ...................................................p.......................................... 18 Typy Windows API Typy literałów Typy proste Typy mnogościowe Typy okrojone Typy plikowe Typy rekordowe Typy tablicowe Typy wskazujące Typy wyliczeniowe Zgodność typów 18 19 19 22 23 23 23 24 24 25 26 3 5. Operatory ...................................................p................................. 27 Operatory arytmetyczne Operatory logiczne Operatory łańcuchowe Operatory mnogościowe Operatory relacji Priorytety operatorów 27 27 28 29 30 30 6. Instrukcje ...................................................p...................................31 Instrukcja grupująca Instrukcja kodowa Instrukcje powtarzające Instrukcja procedury (procedure) Instrukcja skoku (goto) Instrukcja przypisania (:=) Instrukcja pusta Instrukcja warunkowa (if) Instrukcja wiążąca (with) Instrukcja wyboru (case) 31 31 32 34 34 35 35 35 36 37 7. Podprogramy...................................................p............................ 39 Podprogramy kodowe Podprogramy obsługi przerwań (interrupt) Podprogramy skojarzenia parametrów z argumentami Podprogramy rekurencyjne 39 40 40 42 8. Dyrektywy kompilatora...................................................p...........43 Symbole predefiniowane 46 9. Struktury...................................................p...................................49 TMsg TOpenFilename TPoint 4 | Spis treści 49 49 51 TPaintStructure TRect TWndClass 51 51 52 10. Procedury i funkcje ...................................................p.................. 53 11. Elementy zewnętrzne programu .............................................. 115 115 Moduły Biblioteki DLL 118 Pliki włączane do programu dyrektywą {$I Nazwa_programu} 120 A API...................................................p............................................ 121 Przykład programu z wykorzystaniem funkcji API 121 Skorowidz ...................................................p.............................. 135 Spis treści | 5 Rozdział 6. Instrukcje Instrukcja grupująca Instrukcja grupująca to jedna z najważniejszych instrukcji w pro- gramie, ponieważ każdy program w Turbo Pascalu musi mieć przynajmniej jedną taką instrukcję tworzącą główny blok pro- gramu. Instrukcja grupująca rozpoczyna się słowem kluczowym begin , a kończy słowem kluczowym end. Instrukcja grupująca umożliwia wykonanie kilku instrukcji, w przypadku gdy ze względów składniowych użyć możemy tylko jednej instrukcji (pętle) lub przy budowie procedur i funkcji, np. program test; uses WinCrt; var A, C : Integer; begin C := 0; while C 10 do begin A := A + C; Inc(C); end; end. Instrukcja kodowa Instrukcja kodowa inline (argument) przeznaczona jest do umożliwienia użycia w programie instrukcji asemblera, czyli skorzystania z języka niskiego poziomu, ale za to dającego możliwość pełnej kontroli nad maszyną. inline($58); {odpowiada rozkazowi pop AX} D:PDFTurbo Pascal. Leksykon kieszonkowysklad.doc 11 lut 05 31 31 Instrukcje powtarzające Dla (for) Instrukcja powtarzająca for przeznaczona jest głównie do wy- konywania pojedynczej instrukcji lub grupy instrukcji założoną a priori ilość razy. Ilość powtórzeń pętli deklarujemy w momen- cie jej pisania, zakładając, że nic nie zakłuci jej przebiegu. Pętla dla składa się ze słowa kluczowego for, nazwy i deklaracji war- tości początkowej zmiennej sterującej, słowa kluczowego to (dow- nto), deklaracji wartości końcowej zmiennej sterującej, słowa kluczowego do, po którym następuje instrukcja (instrukcje), które mają być wykonywane w pętli. Najprostszą realizację pętli ilu- struje listing: for a := 0 to 9 do a := a + 5; {Pętla będzie się wykonywać 10 razy} Nieco bardziej skomplikowany przykład przedstawia listing: for i := 0 to 127 do for j := 0 to 127 do begin Bufor[i, j] := i + j; end; W przykładzie tym mamy do czynienia z zagnieżdżeniem pętli, co jest zjawiskiem dosyć powszechnym i często stosowanym w praktyce. Dopóki (while) Instrukcja powtarzająca dopóki składa się ze słowa kluczowego while, warunku i słowa kluczowego do. Istotną cechą tej in- strukcji jest to, że warunek początkowy jest sprawdzany każdo- razowo przed kolejnym wykonaniem pętli i jeżeli przybierze wartość False, wykonywanie pętli zostaje zakończone. Znajomość 32 | Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy 32 11 lut 05 D:PDFTurbo Pascal. Leksykon kieszonkowysklad.doc momentu sprawdzania warunku ma niezwykle istotne znaczenie dla określenia ilości powtórzeń pętli. Jeżeli o tym zapomnimy to możemy po zakończeniu pętli otrzymać wynik niezgodny z założonym czyli fałszywy. Przykłady wykorzystania instrukcji while przedstawiają listingi: X := 0; while X 10 do {Fałsz gdy X = 10} begin Inc(X); {Uwaga. Jeżeli zapomnisz nie wyjdziesz z pętli!} end; Writeln( X 10)= , X); {Wynik X = 10} X := 0; while X = 10 do {Fałsz gdy X = 11} begin Inc(X); {Uwaga. Jeżeli zapomnisz nie wyjdziesz z pętli!} end; Writeln( X = 10 = , X); {Wynik X = 11} Dopóty (repeat) Instrukcja powtarzająca dopóty składa się ze słowa kluczowego repeat , instrukcji do wykonania, słowa kluczowego until i warunku zakończenia pętli. Przykłady przedstawiają laistingi: X := 0; repeat Inc(x); {Uwaga. Jeżeli zapomnisz nie wyjdziesz z pętli!} until X 10; Writeln( X 10 = ,X); {Wynik X = 11} X := 0; repeat Inc(x); {Uwaga. Jeżeli zapomnisz nie wyjdziesz z pętli!} until X = 10; Writeln( X = 10 = ,X); {Wynik X = 11} Rozdział 6. Instrukcje | 33 D:PDFTurbo Pascal. Leksykon kieszonkowysklad.doc 11 lut 05 33 Instrukcja procedury (procedure) Instrukcja procedury składa się z : słowa kluczowego procedure, nazwy procedury, opcjonalnie w nawiasach argumentów oraz instrukcji grupującej begin..end. Procedura z parametrami procedure Dodaj(X, Y : Integer); begin X := Y + 10; end; i procedura bez parametrów procedure EkranTekstowy; begin X := ScreenSize.X; Y := ScreeSize.Y; Writeln( Długość ekranu tekstowego = , X); Writeln( Wysokość ekrany tekstowego = , Y); end; 34 | Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy 34 11 lut 05 D:PDFTurbo Pascal. Leksykon kieszonkowysklad.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: