Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 003010 22421624 na godz. na dobę w sumie
Turbo Pascal. Poradnik dla nauczyciela - książka
Turbo Pascal. Poradnik dla nauczyciela - książka
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-516-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> turbo pascal - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nieoceniona pomoc i przewodnik dla nauczycieli informatyki

W świecie profesjonalnych programistów królują języki C++ i Java, ale Turbo Pascal nadal pozostaje najpopularniejszym językiem w nauczaniu informatyki. Napisane w Pascalu programy są łatwe do analizowania i objaśniania, a przede wszystkim doskonale nadają się do przedstawiania metod rozwiązywania zagadnień informatycznych, czyli do tworzenia algorytmów. Turbo Pascal, mimo upływu lat, nadal jest uważany za język, od którego najłatwiej rozpocząć naukę programowania. Z tych właśnie powodów język ten jest często włączany do programu zajęć z podstaw informatyki w szkołach i na uczelniach.

Książka 'Turbo Pascal. Przewodnik dla nauczyciela' jest poradnikiem dla wszystkich tych, którzy prowadzą zajęcia z Turbo Pascala. Sposób przedstawienia materiału powoduje, że książka może pełnić rolę konspektu. Kolejne rozdziały to wykłady mające na celu wyrobienie w uczniach umiejętności 'algorytmicznego' myślenia i sposobu analizowania i rozwiązywania problemów informatycznych z zastosowaniem Turbo Pascala.

Wykorzystując informacje zawarte w tej książce, można być pewnym, że uczniowie nie będą nudzić się na zajęciach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Turbo Pascal. Poradnik dla nauczyciela Autorzy: Andrzej Kierzkowski, Tomasz M. Sadowski ISBN: 83-7361-516-4 Format: B5, stron: 342 Nieoceniona pomoc i przewodnik dla nauczycieli informatyki W ġwiecie profesjonalnych programistów króluj¹ jêzyki C++ i Java, ale Turbo Pascal nadal pozostaje najpopularniejszym jêzykiem w nauczaniu informatyki. Napisane w Pascalu programy s¹ ³atwe do analizowania i objaġniania, a przede wszystkim doskonale nadaj¹ siê do przedstawiania metod rozwi¹zywania zagadnieñ informatycznych, czyli do tworzenia algorytmów. Turbo Pascal, mimo up³ywu lat, nadal jest uwa¿any za jêzyk, od którego naj³atwiej rozpocz¹æ naukê programowania. Z tych w³aġnie powodów jêzyk ten jest czêsto w³¹czany do programu zajêæ z podstaw informatyki w szko³ach i na uczelniach. Ksi¹¿ka „Turbo Pascal. Przewodnik dla nauczyciela” jest poradnikiem dla wszystkich tych, którzy prowadz¹ zajêcia z Turbo Pascala. Sposób przedstawienia materia³u powoduje, ¿e ksi¹¿ka mo¿e pe³niæ rolê konspektu. Kolejne rozdzia³y to wyk³ady maj¹ce na celu wyrobienie w uczniach umiejêtnoġci „algorytmicznego” myġlenia i sposobu analizowania i rozwi¹zywania problemów informatycznych z zastosowaniem Turbo Pascala. • Przygotowanie ġrodowiska roboczego • Algorytmy • Obs³uga ġrodowiska programistycznego Turbo Pascal • Struktury danych • Elementy programu w Turbo Pascalu • Instrukcje warunkowe i pêtle • W³asne funkcje i procedury • Obs³uga plików i klawiatury • Ogólne zasady tworzenia programów Wykorzystuj¹c informacje zawarte w tej ksi¹¿ce, mo¿na byæ pewnym, ¿e uczniowie nie bêd¹ nudziæ siê na zajêciach. Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Przygotowanie środowiska roboczego 11 Która wersja?...................................................j................................................. 11 Instalacja ...................................................j...................................................j....12 Turbo Pascal 5.5 ...................................................j.....................................12 Turbo Pascal 7.0...................................................j..................................... 13 Konfigurowanie...................................................j........................................... 13 Windows ...................................................j................................................. 13 DOS...................................................j...................................................j...... 15 Ustawienia IDE...................................................j...................................... 15 Łaty...................................................j...................................................j.............. 16 Rozdział 2. Pierwszy kontakt z Turbo Pascalem 17 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.......19 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.........................19 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................j19 Rozdział 3. Wróćmy do metod 21 Problem...................................................j...................................................j......21 Algorytm...................................................j...................................................j....22 Najprostsze algorytmy...................................................j..........................24 Algorytmy matematyczne ...................................................j....................26 Algorytmy rekurencyjne i iteracyjne...................................................j...30 Złożoność obliczeniowa...................................................j.......................32 Algorytmy numeryczne...................................................j........................38 4 S P I S T R E Ś C I Podsumowanie...................................................j.............................................40 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.......41 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.........................41 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................j42 Rozdział 4. Jak zapisać algorytm? 45 Podsumowanie...................................................j.............................................55 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.......56 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................j56 Rozdział 5. Krótki kurs obsługi IDE 59 Uruchomienie programu i kończenie pracy ..............................................60 Podsumowanie...................................................j.............................................66 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.......67 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.........................67 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................j67 Rozdział 6. Elementy programu w Pascalu 69 Podsumowanie...................................................j.............................................72 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.......72 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.........................73 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................j73 Rozdział 7. Jak wypisać dane — instrukcje wyjścia 75 Podsumowanie...................................................j.............................................82 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.......82 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.........................82 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................j83 Rozdział 8. Liczby i wyrażenia 85 Podsumowanie...................................................j.............................................91 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.......91 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.........................91 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................j92 Rozdział 9. Stałe, zmienne i najczęściej stosowane typy 93 Podsumowanie...................................................j...........................................107 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....107 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................108 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................108 S P I S T R E Ś C I 5 Rozdział 10. Instrukcje wejścia 111 Podsumowanie...................................................j........................................... 114 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j..... 115 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j....................... 115 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................. 115 Rozdział 11. Funkcje predefiniowane 117 Podsumowanie...................................................j...........................................122 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....122 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................122 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................. 123 Rozdział 12. Instrukcja warunkowa 125 Podsumowanie...................................................j........................................... 133 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j..... 133 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j....................... 133 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................. 134 Rozdział 13. Pętla for 135 Podsumowanie...................................................j...........................................144 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....145 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................145 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................145 Rozdział 14. Pętle repeat i while 147 Podsumowanie...................................................j...........................................157 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....157 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................158 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................158 Rozdział 15. Własne funkcje i procedury 161 Podsumowanie...................................................j...........................................184 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....185 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................186 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................186 Rozdział 16. Tablice 189 Podsumowanie...................................................j...........................................201 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.... 202 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j...................... 202 Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania ...............................................203 6 S P I S T R E Ś C I Rozdział 17. Definiowanie własnych typów 205 Podsumowanie...................................................j........................................... 211 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j..... 211 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................212 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................212 Rozdział 18. Typy wyliczeniowe 213 Podsumowanie...................................................j.......................................... 220 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j...................... 220 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................ 220 Rozdział 19. Moduły standardowe 223 Podsumowanie...................................................j...........................................238 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....239 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................239 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................ 240 Rozdział 20. Instrukcja wyboru 241 Podsumowanie...................................................j...........................................246 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................246 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................ 247 Rozdział 21. Zbiory 249 Podsumowanie...................................................j...........................................255 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....255 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................256 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................256 Rozdział 22. Typ rekordowy 257 Podsumowanie...................................................j...........................................264 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....264 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................265 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................265 Rozdział 23. Sortowanie 267 Podsumowanie...................................................j...........................................273 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.... 274 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................ 274 Rozdział 24. Obsługa plików 275 Podsumowanie...................................................j...........................................291 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.... 292 S P I S T R E Ś C I 7 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j...................... 292 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................293 Rozdział 25. Zmienne dynamiczne i wskaźniki 295 Podsumowanie...................................................j...........................................303 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j.....303 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j.......................303 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania .................................................304 Rozdział 26. Dynamiczne struktury danych 305 Podsumowanie...................................................j........................................... 316 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia...................................................j..... 317 Wskazówki dla ćwiczących...................................................j....................... 317 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................. 317 Rozdział 27. Kilka uwag o pisaniu programów 319 Cykl życia projektu...................................................j.................................... 319 Wymagania ...................................................j.................................................320 Projekt i architektura...................................................j................................. 321 Metody, algorytmy i struktury danych...................................................j... 321 Kodowanie...................................................j..................................................322 Zalecenia stylistyczne ...................................................j................................322 Nazewnictwo...................................................j........................................322 Stałe i typy...................................................j.............................................323 Komentarze ...................................................j..........................................323 Układ tekstu, wcięcia i odstępy...................................................j..........323 Nawiasy ...................................................j.................................................324 Standardowe konstrukcje (idiomy)...................................................j...325 Konsekwencja zapisu i standardy kodowania....................................325 Procedury...................................................j..............................................325 Czytelność i ergonomia interfejsu ...................................................j..........326 Optymalizacja ...................................................j............................................326 Dokumentowanie projektu...................................................j......................326 Uruchamianie i testowanie...................................................j.......................327 Kompilacja i przygotowanie do testowania........................................328 Testowanie wewnętrzne ...................................................j......................328 Testowanie przez użytkowników ...................................................j......328 Utrzymanie programu i pomoc techniczna .............................................329 Skorowidz 331 2 Pierwszy kontakt z Turbo Pascalem Zanim przejdziemy do programowania, poświęcimy nieco czasu zagadnie- niom teoretycznym. Już w następnym rozdziale zajmiemy się sposobami rozwiązywania problemów, czyli algorytmami. Aby jednak nie zaczynać cał- kiem na sucho (i zaspokoić ciekawość niecierpliwych), rozpoczniemy od bar- dzo prostego programu. Nie będziemy się na razie wgłębiać w jego budowę ani szczegółowo omawiać sposobu jego wpisywania i uruchamiania. Na- szym zadaniem będzie jedynie go wpisać, uruchomić i zobaczyć efekt jego działania. Celem tego ćwiczenia jest głównie dostarczenie zachęty i motywa- cji do przebrnięcia przez dwa kolejne, bardziej teoeretyczne rozdziały. Aby nie komplikować sobie życia, poprzestaniemy na programie witają- cym użytkownika jego imieniem. Oto on: Ćwiczenie 2.1 Napisz prosty program wypisujący powitanie. Najprostszy program w Pascalu. Sposób jego wpisania, urucho- mienia i obejrzenia wyniku. RTQITCO2QYKVCPKG ]2TQITCOY[RKUWLGRQYKVCPKGQUQD[MVÎTCYRKUGUYQLGKOKú_ ]YQFRQYKGFPKGOKGLUEG_ EQPUV KOKG #PFTGL ]VWYRKUYđCUPGKOKú_ DGIKP YTKVGNP 9KVCL  KOKG    GPF 1 8 2 . P I E R W S Z Y K O N T A K T Z T U R B O P A S C A L E M Aby wpisać i wykonać program, należy wpierw uruchomić Turbo Pasca- la poprzez wpisanie polecenia VWTDQ (DOS) lub dwukrotne kliknięcie odpo- wiedniej ikony (Windows). W wersji 7.0 po uruchomieniu należy otworzyć nowe okno edytora za pomocą polecenia New z menu File lub kombinacji klawiszy Alt + F, N (co prawda może się okazać, że IDE otworzy puste okno automatycznie zaraz po uruchomieniu, ale dla uniknięcia zamieszania naj- lepiej wymusić otwarcie nowego okna). Jako że to nasz pierwszy program, najlepiej po prostu wpisać go w edyto- rze bez jakichkolwiek zmian i dodatków (uważając, by nie popełnić żadnych błędów). Jedyną modyfikacją, którą można zalecić, jest zmiana imienia An- drzej na własne. Wyróżnienie niektórych elementów programu w tekście (po- grubieniem) i na ekranie (kolorem — tylko w Turbo Pascalu 7) najlepiej zi- gnorować — zajmiemy się tym podczas omawiania struktury programu, na razie zaś wystarczy przyjąć, że poprawia ono czyteleność tekstu. Nadszedł moment uruchomienia. Dokonuje się tego poprzez naciśnię- cie klawiszy Ctrl + F9, wydanie polecenia Run z menu Run albo naciśnięcie sekwencji klawiszy Alt + R, R. Jeżeli mimo ostrożnego przepisywania w pro- gramie pojawiły się jakieś błędy, informacja o tym zostanie wyświetlona w najwyższym lub najniższym wierszu okna Turbo Pascala. W takiej sytuacji najprościej będzie dokładnie porównać treść okna edytora z powyższym wydrukiem, ustalić, w którym miejscu wystąpiła niezgodność i usunąć ją. Wyjaśnianie znaczenia komunikatu jest w tej chwili nieco na wyrost, cho- ciaż ambitniejsi mogą się o to pokusić. Warto też wspomnieć, że błędu nale- ży zwykle szukać w wierszu poprzedzającym kursor. Jeżeli program został wpisany poprawnie, jego uruchomienie wyświetli na ekranie treść powitania. Ponieważ po zakończeniu pracy następuje na- tychmiastowy powrót do edytora, tekst wyprowadzony na ekran nie będzie widoczny (program może wręcz wykonać się tak szybko, że użytkownik ni- czego nie zauważy). Aby wyświetlić zawartość ekranu znajdującego się „pod” oknem Turbo Pascala, należy nacisnąć klawisze Alt + F5. 6WTDQ2CUECN8GTUKQP QR[TKIJV E $QTNCPF+PVGTPCVKQPCN 9KVCL#PFTGL Powrót do edytora następuje po naciśnięciu dowolnegeo klawisza. Po wykonaniu tego prostego ćwiczenia pozostaje opuścić środowisko Turbo Pascala poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt + X lub wybra- nie z menu File polecenia Quit (wersja 5.5) bądź Exit (wersje 6 i 7). Na pytanie, czy zapisać zmiany, należy odpowiedzieć przecząco. P I E R W S Z Y K O N T A K T Z T U R B O P A S C A L E M 1 9 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia ♦ Podczas pracy w środowiskach sieciowych nie należy dopeuszczać do uruchamiania Turbo Pascala 7 bezpośrednio w jego kaetalogu macierzystym, gdzie ćwiczący mogą nie mieć uprawnień edo zapisywania plików. W takiej sytuacji próba uruchomieneia się nie powiedzie. W systemach Windows problem ten elimineuje udostępnienie użytkownikom odpowiednio zdefiniowanyche skrótów. Wskazówki dla ćwiczących ♦ Podczas pracy w Windows należy zwrócić uwagę, by zamyekanie IDE nie odbywało się poprzez klikanie przycisku zamknięciea okna, lecz za pomocą klawiszy Alt + X (lub polecenia z menu). Wymuszone zakończenie pracy poprzez zamknięcie okna powoduje w perzypadku Turbo Pascala 7 pozostawienie w katalogu roboczym plikeów tymczasowych (o rozszerzeniu $$$), które później trzeba usuwać ręcznie. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ♦ Zmień przykładowy program z ćwiczenia 2.1 tak, by wyświeetlał dzisiejszą datę, zapisaną w postaci ciągu znaków (poedobnie jak nazwisko w oryginalnym przykładzie).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Turbo Pascal. Poradnik dla nauczyciela
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: