Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 007892 21303548 na godz. na dobę w sumie
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami - książka
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2942-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> turbo pascal - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Turbo Pascal w analizie konkretnych przykładów

Turbo Pascal to wciąż popularny proceduralny język programowania, który doskonale nadaje się do nauki programowania strukturalnego. Dobry programista, student lub nauczyciel informatyki, a także każdy człowiek zainteresowany programowaniem powinien znać podstawy tego języka i umieć rozwiązywać konkretne zadania. Podobnie zresztą powinien opanować najważniejsze zagadnienia dotyczące programowania w językach Java i C++ - i stosować je w praktyce. Trzyczęściowy zbiór, w którym zamieszczono te same lub bardzo zbliżone zadania wraz z rozwiązaniami w każdym z wyżej wymienionych języków, pozwala sprawdzić i uzupełnić wiedzę poprzez analizę podanego kodu.

Książka 'Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami ' to jedna z trzech części zbioru zadań programistycznych, zawierająca zadania w języku Turbo Pascal. Dzięki ich analizie zrozumiesz, na czym polegają operacje wejścia/wyjścia, do czego można używać instrukcji warunkowych oraz iteracji, jak wykorzystać tablice jedno i dwuwymiarowe. Nauczysz się stosować elementy programowania obiektowego w tym języku oraz dowiesz się więcej o plikach tekstowych. Taki układ książki ułatwi Ci przyswojenie sobie najważniejszych zagadnień z Turbo Pascala w najlepszy możliwy sposób - na prostych, konkretnych przykładach.

Praktycznie opanuj podstawy języka Turbo Pascal.


Zajrzyj także do:

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

Zbiór zadań adresowany jest do maturzystów, studentów, nauczycieli informatyki oraz osób zainteresowanych programowaniem lub rozpoczynających naukę programowania w języku Turbo Pascal.

Uczniowie techników informatycznych mogą zbiory zadań wykorzystać do szybkiej powtórki przed egzaminem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Autor: Mirosław Kubiak ISBN: 978-83-246-2942-8 Format: 140×208, stron: 128 Turbo Pascal w analizie konkretnych przykładów • Proste operacje wejścia/wyjścia • Tablice, iteracje oraz instrukcje warunkowe • Programowanie obiektowe i pliki tekstowe Turbo Pascal to wciąż popularny proceduralny język programowania, który doskonale nadaje się do nauki programowania strukturalnego. Dobry programista, student lub nauczyciel informatyki, a także każdy człowiek zainteresowany programowaniem powinien znać podstawy tego języka i umieć rozwiązywać konkretne zadania. Podobnie zresztą powinien opanować najważniejsze zagadnienia dotyczące programowania w językach Java i C++ – i stosować je w praktyce. Trzyczęściowy zbiór, w którym zamieszczono te same lub bardzo zbliżone zadania wraz z rozwiązaniami w każdym z wyżej wymienionych języków, pozwala sprawdzić i uzupełnić wiedzę poprzez analizę podanego kodu. Książka „Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami” to jedna z trzech części zbioru zadań programistycznych, zawierająca zadania w języku Turbo Pascal. Dzięki ich analizie zrozumiesz, na czym polegają operacje wejścia/wyjścia, do czego można używać instrukcji warunkowych oraz iteracji, jak wykorzystać tablice jedno ¬ i dwuwymiarowe. Nauczysz się stosować elementy programowania obiektowego w tym języku oraz dowiesz się więcej o plikach tekstowych. Taki układ książki ułatwi Ci przyswojenie sobie najważniejszych zagadnień z Turbo Pascala w najlepszy możliwy sposób – na prostych, konkretnych przykładach. • Proste operacje wejścia/wyjścia • Instrukcje warunkowe i instrukcje wyboru • Iteracje • Tablice jedno- i dwuwymiarowe • Programowanie obiektowe • Rekurencja • Pliki tekstowe Praktycznie opanuj podstawy języka Turbo Pascal Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĂci Od autora Rozdziaï 1. Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia Instrukcje wyjĂcia Instrukcje wejĂcia Rozdziaï 2. Podejmujemy decyzje w programie Rozdziaï 3. Rozdziaï 4. Iteracje Tablice Tablice jednowymiarowe Tablice dwuwymiarowe Rozdziaï 5. Podprogramy Procedury Funkcje Rozdziaï 6. Programowanie obiektowe Rozdziaï 7. Pliki tekstowe 5 7 7 8 17 29 57 57 61 81 81 101 105 117 1 Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia W tym rozdziale zamieszczono proste zadania z przykïadowymi rozwiÈ- zaniami ilustrujÈce, w jaki sposób komputer komunikuje siÚ z uĝyt- kownikiem w jÚzyku Turbo Pascal. Kaĝda aplikacja powinna posiadaÊ moĝliwoĂÊ komunikowania siÚ z uĝytkownikiem. WykorzystujÈc prosty przykïad pokaĝemy, w jaki sposób program napisany w jÚzyku Turbo Pascal komunikuje siÚ z nim poprzez standardowe operacje wejĂcia-wyjĂcia. Instrukcje wyjĂcia Do wyprowadzania danych na ekran sïuĝÈ dwie instrukcje (procedury1 standardowe): Writeln i Write. Instrukcja Writeln powoduje wyprowa- dzenie danych na ekran monitora i automatyczne przejĂcie kursora do nowej linii. Jej ogólna postaÊ jest nastÚpujÈca: Writeln(lista argumentów); gdzie lista argumentów moĝe byÊ ciÈgiem znaków staïych, zmiennych lub wyraĝeñ oddzielonych od siebie przecinkami. 1 WiÚcej informacji o procedurach znajdzie czytelnik w rozdziale 5. 8 Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Instrukcja Write umoĝliwia wyprowadzenie danych na ekran monito- ra, nie powodujÈc automatycznego przejĂcia kursora do nowej linii. Jej ogólna postaÊ to: Write(lista argumentów); gdzie lista argumentów równieĝ moĝe byÊ ciÈgiem znaków staïych, zmiennych lub wyraĝeñ oddzielonych za pomocÈ przecinków. Instrukcje wyjĂcia Writeln i Write umoĝliwiajÈ przedstawienie liczb w postaci sformatowanej, tj. z okreĂlonÈ liczbÈ miejsc przed i po krop- ce dziesiÚtnej. Aby uzyskaÊ sformatowanÈ postaÊ liczby rzeczywistej, naleĝy argument tych funkcji uzupeïniÊ o okreĂlenie szerokoĂci pól w nastÚpujÈcej postaci: : szerokoħè pola: liczba miejsc po kropce Zapis Write(suma:6:2) oznacza, ĝe wartoĂÊ zmiennej suma zostanie wyĂwietlona w polu o szerokoĂci szeĂciu znaków z dwoma cyframi po kropce. Instrukcje wejĂcia Do wprowadzania zmiennych do uruchomionego programu w Turbo Pascalu sïuĝÈ dwie instrukcje (procedury standardowe): Read i Readln. Instrukcja Read umoĝliwia wprowadzenie do uruchomionego pro- gramu wartoĂci zmiennych z klawiatury, nie powodujÈc automa- tycznego przejĂcia kursora do nowej linii. Jej ogólna postaÊ jest na- stÚpujÈca: Read(lista argumentów); gdzie lista argumentów moĝe byÊ ciÈgiem znaków staïych, zmiennych lub wyraĝeñ oddzielonych od siebie przecinkami. Readln równieĝ jest instrukcjÈ umoĝliwiajÈcÈ wprowadzenie do uru- chomionego programu wartoĂci zmiennych z klawiatury, powoduje ona jednak (po wprowadzeniu danych) automatyczne przejĂcie kur- sora do nowej linii. Jej ogólna postaÊ jest nastÚpujÈca: Readln(lista argumentów); gdzie lista argumentów moĝe byÊ ciÈgiem znaków staïych, zmiennych lub wyraĝeñ oddzielonych od siebie przecinkami. Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 9 Z A D A N I E 1.1 Napisz program, który oblicza pole prostokÈta. WartoĂci bo- ków a i b wprowadzamy z klawiatury. W programie naleĝy przyjÈÊ, ĝe zmienne a i b oraz pole sÈ typu Real (rzeczywistego). Dla zmiennych tych przyjmujemy format wyĂwietlania ich na ekranie w polu czteroznakowym z dwoma miejscami po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.1 program Project1; // Zadanie 1.1 {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var a, b, pole: Real; // deklarujemy zmienne typu Real begin Writeln( Program oblicza pole prostokata. ); Writeln( Podaj bok a. ); Readln(a); Writeln( Podaj bok b. ); Readln(b); pole := a*b; // obliczamy pole prostokata Write( Pole prostokata o boku a = , a:4:2, i boku b = , b:4:2); Write( wynosi , pole:4:2, . ); Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter end. Zmienne okreĂlonego typu deklarujemy w programie za pomocÈ sïowa kluczowego var. Linijki kodu var a, b, pole: Real; // deklarujemy zmienne typu Real umoĝliwiajÈ deklaracjÚ zmiennych a, b i pole. Wszystkie te zmienne sÈ typu rzeczywistego — Real. Instrukcja Writeln( Program oblicza pole prostokata. ); wyĂwietla na ekranie komputera komunikat Program oblicza pole prostokata. Instrukcja Readln(a) czeka na wprowadzenie z klawiatury liczby, która nastÚpnie zostanie przypisana zmiennej a. Pole prosto- kÈta zostaje obliczone w instrukcji 10 Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami pole := a*b; // obliczamy pole prostokata Za wyĂwietlenie wartoĂci zmiennych a, b oraz pole wraz z odpo- wiednim opisem odpowiedzialne sÈ nastÚpujÈce linijki kodu: Write( Pole prostokata o boku a = , a:4:2, i boku b = , b:4:2); Write( wynosi , pole:4:2, . ); Instrukcja Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter czeka na uĝycie klawisza Enter, aby po jego naciĂniÚciu zamknÈÊ ekran dziaïajÈcego programu. Komentarze oznaczamy w programie dwoma ukoĂnikami lub dwoma nawiasami klamrowymi: // to jest komentarz do kodu {to teĪ jest komentarz do kodu} Komentarze sÈ ignorowane przez kompilator w procesie kompilacji. Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.1. Program oblicza pole prostokata. Podaj bok a. 1 Podaj bok b. 2 Pole prostokata o boku a = 1.00 i boku b = 2.00 wynosi 2.00. Rysunek 1.1. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.1 Z A D A N I E 1.2 Napisz program, który wyĂwietla na ekranie komputera war- toĂÊ predefiniowanej staïej S = 3,14… Naleĝy przyjÈÊ format wyĂwietlania jej w polu 10-znakowym z oĂmioma miejscami po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.2 program Project1; // Zadanie 1.2 {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 11 begin Writeln( Program wyswietla wartosc predefiniowanej stalej pi ); Writeln( z dokladnoscia osmiu miejsc po kropce. ); Writeln( Pi = , pi:10:8); Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter end. Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.2. Program wyswietla wartosc predefiniowanej stalej pi z dokladnoscia osmiu miejsc po kropce. Pi = 3.14159265 Rysunek 1.2. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.2 Z A D A N I E 1.3 Napisz program, który wyĂwietla na ekranie komputera pier- wiastek kwadratowy z wartoĂci predefiniowanej S = 3,14… Naleĝy przyjÈÊ format wyĂwietlania wyniku w polu 10-znakowym z oĂmioma miejscami po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.3 program Project1; // Zadanie 1.3 {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; begin Writeln( Program wyswietla pierwiastek kwadratowy z wartosci ´predefiniowanej pi ); Writeln( z dokladnoscia osmiu miejsc po kropce. ); Writeln( Sqrt(pi) = , Sqrt(pi):10:8); Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter end. Pierwiastek kwadratowy ze staïej pi obliczamy za pomocÈ funkcji Sqrt(). Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.3. 12 Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Program wyswietla pierwiastek kwadratowy z wartosci predefiniowanej pi z dokladnoscia osmiu miejsc po kropce. Sqrt(pi) = 1.77245385 Rysunek 1.3. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.3 Z A D A N I E 1.4 Napisz program, który oblicza objÚtoĂÊ kuli o promieniu r. WartoĂÊ promienia wprowadzamy z klawiatury. W programie naleĝy przyjÈÊ, ĝe promieñ r jest typu Real (rzeczywistego). Dla zmiennych r oraz objetosc przyjmujemy format wyĂwietlania ich na ekranie w polu czteroznakowym z dwoma miejscami po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.4 program Project1; // Zadanie 1.4 {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var r, objetosc: Real; begin Writeln( Program oblicza objetosc kuli o promieniu r. ); Writeln( Podaj promien r. ); Readln(r); objetosc := 4*Pi*r*r*r/3; Write( Objetosc kuli o promieniu r = , r:4:2); Writeln( wynosi , objetosc:4:2, . ); Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter end. ObjÚtoĂÊ kuli oblicza nastÚpujÈca linijka kodu: objetosc := 4*Pi*r*r*r/3; gdzie potÚgowanie zamieniono na mnoĝenie. Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.4. Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 13 Program oblicza objetosc kuli o promieniu r. Podaj promien r. 1 Objetosc kuli o promieniu r = 1.00 wynosi 4.19. Rysunek 1.4. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.4 Z A D A N I E 1.5 Napisz program obliczajÈcy wynik dzielenia caïkowitego bez reszty dwóch liczb a = 37 i b = 11. Wskazówka Naleĝy zastosowaÊ operator dzielenia caïkowitego bez reszty div. Umoĝliwia on uzyskanie caïkowitej wartoĂci liczbowej z wyniku dzielenia, podczas gdy reszta jest odrzucana. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.5 program Project1; // Zadanie 1.5 {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; const a = 37; b = 11; begin Writeln( Program oblicza wynik dzielenia calkowitego bez reszty dwoch ´liczb. ); Writeln; // wyswietlenie pustej linii Writeln( Dla liczb a = , a, i b = , b); Writeln(a, div , b, = , a div b, . ); Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter end. Staïe a i b definiujemy w programie za pomocÈ sïowa kluczowego const, tak jak pokazujÈ nastÚpujÈce linijki kodu: const a = 37; b = 11; 14 Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.5. Program oblicza wynik dzielenia calkowitego bez reszty dwoch liczb. Dla liczb a = 37 i b = 11 37 div 11 = 3. Rysunek 1.5. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.5 Z A D A N I E 1.6 Napisz program, który oblicza resztÚ z caïkowitego dzielenia dwóch liczb a = 37 i b = 11. Wskazówka Naleĝy zastosowaÊ operator reszty z caïkowitego dzielenia mod (modulo). Umoĝliwia on uzyskanie tylko reszty z dzielenia, natomiast caïkowita wartoĂÊ liczbowa jest odrzucana. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.6 program Project1; // Zadanie 1.6 {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; const a = 37; b = 11; begin Writeln( Program oblicza reszte z calkowitego dzielenia dwoch liczb. ); Writeln; Writeln( Dla liczb a = , a, i b = , b); Writeln(a, mod , b, = , a mod b, . ); Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter end. Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.6. Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 15 Program oblicza reszte z calkowitego dzielenia dwoch liczb. Dla liczb a = 37 i b = 11 37 mod 11 = 4. Rysunek 1.6. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.6 Z A D A N I E 1.7 Napisz program, który oblicza sumÚ, róĝnicÚ, iloczyn i iloraz dwóch liczb x i y wprowadzanych z klawiatury. W programie naleĝy przyjÈÊ, ĝe liczby x i y sÈ typu Real (rzeczywistego). Dla zmiennych x, y, suma, roznica, iloczyn i iloraz przyjmuje- my format wyĂwietlania ich na ekranie w polu czteroznako- wym z dwoma miejscami po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.7 program Project1; // Zadanie 1.7 {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var x, y : Real; suma, roznica, iloczyn, iloraz : Real; begin Writeln( Program oblicza sume, roznice, iloczyn i iloraz dwoch liczb. ); Writeln( Podaj x. ); Readln(x); Writeln( Podaj y. ); Readln(y); suma := x+y; roznica := x-y; iloczyn := x*y; iloraz := x/y; Writeln( Dla x = , x:4:2, i y = , y:4:2); Writeln; // wyswietlenie pustej linii Writeln( suma = ,suma:4:2, , ); Writeln( roznica = , roznica:4:2, , ); 16 Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Writeln( iloczyn = , iloczyn:4:2, , ); Writeln( iloraz = , iloraz:4:2, . ); Readln; // czeka na nacisniecie klawisza Enter end. Za obliczenie w programie sumy, róĝnicy, iloczynu i ilorazu odpo- wiadajÈ nastÚpujÈce linijki kodu: suma := x+y; roznica := x-y; iloczyn := x*y; iloraz := x/y; Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.7. Program oblicza sume, roznice, iloczyn i iloraz dwoch liczb. Podaj x. 3 Podaj y. 2 Dla x = 3.00 i y = 2.00 suma = 5.00, roznica = 1.00, iloczyn = 6.00, iloraz = 1.50. Rysunek 1.7. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: