Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 002579 22737860 na godz. na dobę w sumie
Turystyka żeglarska - ebook/pdf
Turystyka żeglarska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 162
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8319-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka ma charakter oryginalny i wnosi nowe podejście do problematyki kształtowania rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku turystyki żeglarskiej, w tym kreowania i oferowania produktu turystycznego w tym obszarze. Podjęte przez Autorkę rozważania dotyczą zarówno strony podażowej, jak i popytowej rynku turystyki żeglarskiej, co należy uznać za ważne i zasadne, szczególnie przy relatywnie słabym naświetleniu tego problemu w literaturze polskiej i zagranicznej. Zalety metodologiczne i poznawcze pracy zapewnią jej godną uwagi wartość teoretyczną i aplikacyjną.
dr hab. Beata Meyer, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

Książka Turystyka żeglarska stanowi interesujące i w dużym stopniu oryginalne studium na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju produktu turystyki żeglarskiej. Dotyczy problemu ważnego z punktu widzenia praktyki, gdyż produkt turystyczny może być podstawą podnoszenia poziomu konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej.
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją, traktującą o ekonomicznych zagadnieniach turystyki żeglarskiej. Jest to oryginalne kompendium teoretyczne, silnie podbudowane znajomością problematyki empirycznej. Autorka posiada bardzo dobre przygotowanie, zarówno naukowo-badawcze jak i praktyczne, związane z tą formą turystyki kwalifikowanej.
dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US
Uniwersytet Szczeciński


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Alternatywą do budowy nowych portów jachtowych jest przekształcenie w porty jachtowe nieużywanych już portów handlowych, rybackich lub wojsko- wych. Tego typu działania przeprowadzone zostały m.in. w Basenie Północnym portu wojskowego w Świnoujściu, w portugalskich portach handlowych: Setubal, Faro, Lagos oraz w hiszpańskim Port Vell w Barcelonie. Zauważalna jest tenden- cja do podejmowania działań, mających na celu zainteresowanie obszarami por- towymi również turystów niezwiązanych z żeglarstwem. W tym celu dawne tereny portowe łączone są z pobliskimi miastami (jeśli takiego połączenia nie było), oraz przekształcane są w tzw. marina village, na których obszarze znajdują się nie tyl- ko porty jachtowe, ale także parki rozrywki, centra handlowe, hotele oraz inne atrakcje150. Przykładem takiego rozwiązania jest np. La Rambla del Mar w Barcelo- nie. Jest to molo o długości 4 km, które łączy ulicę La Rambla z wspomnianym już wcześniej Port Vell (rys. 1.7)151. Po to, by przyciągnąć turystów lądowych na teren portu, zlokalizowano tam m.in. centrum handlowe, oceanarium, kino i plażę. Szacuje się, że aż 75 turystów odwiedzających Barcelonę odwiedza obecnie Port Vell152. Rys. 1.7. Widok na marinę w Port Vell w Barcelonie Źródło: fotografia własna 150 Ibid., s. 75–79. 151 Port Vell był starym, zaniedbanym portem handlowym, który został obecnie przekształcony w luksusową marinę. 152 www.portvellbcn.com (11.09.2012). 44 Kolejnym przykładem może być Chantham Maritime Marina w Chantham w Wielkiej Brytanii, gdzie na terenie byłej stoczni marynarki wojennej zlokalizowa- no osiedle mieszkaniowe, port jachtowy, park rozrywki oraz budynki biurowe153. Jednak tendencja do powstawania nowych obiektów portowych nie dotyczy wszystkich państw europejskich. W Niemczech przeprowadzono badania, z któ- rych wynika, że w nadchodzących latach spadnie liczba jachtów przy jednocze- snym wzroście wieku osób uprawiających turystykę żeglarską. W związku z tym, zauważa się brak celowości rozbudowywania istniejących oraz budowania no- wych portów jachtowych. Za konieczność natomiast uznaje się dostosowanie por- tów i przystani jachtowych do obsługi osób starszych i niepełnosprawnych. Po- wstaje infrastruktura „bez barier”, która jest ułatwieniem dla osób charakteryzują- cych się niższą sprawnością fizyczną i większą potrzebą komfortu154. W niektórych portach, które już teraz zauważają nadpodaż w zakresie ist- niejących miejsc postojowych, część pomostów wykorzystuje się do cumowania przy nich całorocznych, pływających domów (rys. 1.8)155. Przyciągają one do portów jachtowych osoby, które niekoniecznie są związane z żeglarstwem i po- zwalają na ograniczenie sezonowości świadczonych usług. Rys. 1.8. Pływające domy przy pomostach w Marinie Kröslin Źródło: fotografia własna 153 B. Mazurkiewicz, Porty…, op. cit., s. 79. 154 Zob. Wassertourismus Unternehmen, Kommunen und Vereine, Bundesministerium Technologie, Silber Druck oHG, Niestetal, 2012, s. 23. 155 Takie domy stoją np. w marinach w Ueckermünde, Kröslin, Lanke, Krummin. in Deutschland Praxisleitfaden für wassertouristische für Wirtschaft und 45 Na większości obszarów europejskich, na których uprawiana jest turystyka żeglarska, widoczny jest trend do zwiększania jakości usług świadczonych na terenie portów jachtowych. Dużą popularnością, zarówno wśród portów, jak i żeglujących, cieszą się systemy certyfikacji. Zdobycie certyfikatu pozwala por- tom na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a żeglującym ułatwia dokonanie wyboru trasy rejsu. Najpopularniejsze systemy certyfikacyjne portów jachtowych w Europie to: Blue Star Marina Certification System, prowadzony przez International Marine Certification Institute (IMCI) z Brukseli. Porty certyfikowane przez IMCI znajdują się m.in. w Niemczech, Danii, Finlandii, we Wło- szech i Portugalii156, Gold Anchor International Rating Scheme for Marinas, prowadzony przez Marina Industries Association (MIA) z Australii. W Europie przy jego użyciu certyfikowane są m.in. porty w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii157. Oba systemy działają analogicznie do obowiązującego systemu kategoryzacji obiektów hotelarskich, który polega na nadawaniu odpowiedniej liczby gwiazdek w zależności od wielkości obiektu, zakresu świadczonych usług oraz wyposaże- nia158. W porcie jachtowym przeprowadzany jest audyt, służący ocenie wyposaże- nia, jakości świadczonych usług, organizacji itp. a następnie nadawana jest odpo- wiadająca danemu standardowi liczba gwiazdek (Blue Star Marina Certification System) lub kotwiczek (Gold Anchor International Rating System). Audyty prze- prowadzane są co dwa lata. Certyfikowane w danych systemach porty tworzą sie- ci, wspólnie się promują i mają programy lojalnościowe dla korzystających z ich usług turystów. Warto zauważyć, że w Polsce żaden port jachtowy nie został jesz- cze poddany certyfikacji. Widoczne są także zmiany dotyczące jachtów. Wzrasta popularność jach- tów motorowych. Budowane są coraz większe jednostki, które zapewniają wyższy komfort żeglugi. Są one w dużym stopniu zmechanizowane, co minimalizuje po- trzebę wysiłku fizycznego na pokładzie i umożliwia żeglugę nawet osobom nie w pełni sprawnym fizycznie. Jest to powiązane m.in. ze zjawiskiem starzenia się europejskiego społeczeństwa. Ogólnie w turystyce morskiej widoczne jest dążenie do zwiększenia atrak- cyjności pobytu na morzu – poprzez udostępnianie różnych atrakcji – w warun- kach i możliwościach rekreacyjnego sposobu spędzania czasu wolnego, nie ustę- pujących pobytowi na lądzie159. Widoczne jest to także w odniesieniu do turystyki żeglarskiej. Skrajnym przykładem tego nurtu jest wzrost popularności tzw. mega- jachtów (rys. 1.9) – olbrzymich jednostek, wyposażonych bardzo komfortowo 156 http://imci.org/ (24.04.2013). 157 www.goldanchor.net (24.04.2013). 158 www.hotelarze.pl (14.12.2013). 159 Kompendium wiedzy o turystyce…, op. cit., s. 31. 46 i obsługiwanych przez profesjonalną załogę. Jednostki te w Europie żeglują naj- częściej po Morzu Śródziemnym. Najdłuższy jacht świata to obecnie „Eclipse”. Ma blisko 170 m długości i dziewięć pokładów, na których do dyspozycji pasaże- rów jest m.in. basen, kino i dyskoteka. Jacht wyposażony jest również w dwa lą- dowiska dla helikopterów oraz mały statek podwodny160. Rys. 1.9. Megajacht cumujący przy Moll de Barcelona Źródło: fotografia własna Wyraźnie widoczną tendencją na całym rynku turystycznym, w tym rów- nież na rynku turystyki żeglarskiej – zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach europejskich – jest wzrost znaczenia Internetu. W turystyce żeglarskiej Internet służy do rezerwowania czarterów, kupowania miejsc w zorganizowanych rejsach oraz do zapisywania się na kursy żeglarskie. Jest również wykorzystywany przy układaniu tras rejsów, gdyż dostarcza informacji o ofercie portów w danym regio- nie. Dlatego standardem staje się posiadanie przez port jachtowy profesjonalnej strony internetowej, stanowiącej nie tylko narzędzie marketingowe, ale także wspomagające obsługę klientów. Częściowo z masowym wykorzystaniem Internetu wiąże się wzrost popu- larności rejsów zagranicznych. Innym powodem tego zjawiska jest rozwój Unii Europejskiej i możliwość swobodnego poruszania się pomiędzy granicami (za- równo lądowymi, jak i wodnymi) poszczególnych państw. Reasumując, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich posiadających odpowiednie uwarunkowania do uprawiania żeglarstwa obserwuje 160 www.forbes.pl (11.09.2012). 47 się wzrost zainteresowania turystyką żeglarską. Konkurencja ze strony podmiotów podaży nie ogranicza się już wyłącznie do podmiotów z jednego kraju, ale ze względu na postępujący proces integracji europejskiej oraz rosnącą popularność Internetu dotyczy całego rynku turystyki żeglarskiej w Europie. Jednym z czynni- ków będących szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest jakość świad- czonych usług, co jest bezpośrednią przyczyną rosnącego zainteresowania syste- mami kategoryzacji portów jachtowych. Ponadto obserwuje się wzrost popularności turystyki żeglarskiej motorowej, co można łączyć ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa krajów europejskich. Zjawisko to wywierać będzie w nadchodzących latach duży wpływ zarówno na infrastrukturę portów, jak i świadczone w oparciu o nią usługi. 48
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Turystyka żeglarska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: