Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 003763 21002916 na godz. na dobę w sumie
Twoja e-platforma. Jak się wybić w świecie pełnym zgiełku - książka
Twoja e-platforma. Jak się wybić w świecie pełnym zgiełku - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6299-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> social media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Michael Hyatt pisarz z list bestsellerów 'New York Timesa'Michael Hyatt, jeden z pionierów sieci społecznościowych i blogowania, dzieli się swoimi pomysłami. To gwarancja udanej kampanii, mającej na celu zwiększenie widoczności w Internecie. Czerp z jego doświadczeń i zaoszczędź sobie frustracji. Zyskaj czas i pieniądze, korzystając z jego szczegółowych wskazówek.
SKIP PRICHARD,
prezes zarządu i dyrektor wykonawczy Ingram Content Group, Inc.

Jak zyskać wpływy i zdobyć lojalnych fanów?

Do właścicieli firm, specjalistów ds. PR i marketingu, pisarzy, mówców, sprzedawców, polityków i wszystkich tych, którzy chcą, aby ich przekaz dotarł do jak najszerszego grona WŁAŚCIWYCH odbiorców! Jeśli chcesz zostać usłyszany, wykorzystaj ekspercki przepis na przyciągnięcie uwagi i spraw, by Twój głos wybił się ponad wirtualny zgiełk!

Naucz się tworzyć trwałe związki oparte na pasji i lojalności, dzięki którym Twoja publiczność będzie wiernie za Tobą podążać. Dowiedz się, jak stworzyć własną platformę - środek, za pośrednictwem którego dotrzesz do Twoich aktualnych lub potencjalnych fanów i klientów. W tej książce znajdziesz praktyczne wskazówki, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces tworzenia solidnej konstrukcji: Twojej wirtualnej sceny, w skład której wejdą strony internetowe, blogi, aplikacje i serwisy społecznościowe wraz z planem zarządzania tym genialnym konglomeratem.Michael Hyatt był prezesem wydawnictwa Thomas Nelson przez 6 lat. Jest profesjonalnym blogerem, pisarzem i mówcą. Jego blog niezmiennie zajmuje jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu źródeł poświęconych zagadnieniom produktywności, przywództwa, wydawnictw i marketingu w mediach społecznościowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Platform: Get Noticed in a Noisy World Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-246-6299-9 © 2012 by Michael Hyatt All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording, scanning, or other – except for brief quotations in critical reviews or articles, without the prior written permission of the publisher. All rights reserved. The Licensed Work published under license. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/twepla Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Wprowadzenie. ¥wiat jest teatrem CZ}¥m PIERWSZA. ZACZNIJ OD WOW! 1. Stwórz atrakcyjny produkt 2. (Przy)gotuj produkt na ogniu fascynacji 3. Wyjdě ponad oczekiwania rynku 4. Uwaga na przeszkody 5. Nie gódě siÚ na mizeriÚ 6. Wybierz dla swojego produktu ïatwÈ do zapamiÚtania nazwÚ 7. Stylowe opakowanie dla niezapomnianego wraĝenia CZ}¥m DRUGA. PRZYGOTOWANIA DO STARTU 8. Weě na siebie odpowiedzialnoĂÊ 9. MyĂl o czymĂ wiÚkszym! Nie… o jeszcze wiÚkszym! 10. Zdefiniuj cele swojej platformy 11. Stwórz prezentacjÚ wynoszÈcÈ 12. Skonfiguruj narzÚdzia tworzenia marki 13. Skompletuj zaïogÚ 14. Zadbaj o Ăwietne referencje 15. Zrób sobie Ăwietne zdjÚcie portretowe 16. Opracowanie zestawu niezbÚdnika medialnego w trybie online CZ}¥m TRZECIA. ZBUDUJ BAZ} DOMOWk 17. Zapoznanie z modelem platformy 18. Koncentracja wysiïków w trybie online 15 21 23 27 33 40 42 46 50 55 57 60 64 67 71 75 80 84 87 97 99 102 Poleć książkęKup książkę 12 Spis treĂci 19. Strzeĝ siÚ samozwañczych ekspertów mediów spoïecznoĂciowych 20. Rozpocznij pisanie nowego bloga (lub reaktywuj stary) 21. Sam twórz zawartoĂÊ swojego bloga 22. Korzystaj z szablonu wpisu 23. Stwórz listÚ pomysïów na artykuïy 24. Twórz swoje wpisy szybciej 25. Twórz nagrania wideo z wywiadów 26. Nie zatrudniaj korektora 27. Chroñ swojÈ wïasnoĂÊ intelektualnÈ 28. Unikaj typowych bïÚdów blogerów 29. Stwórz lepszÈ stronÚ „O mnie” 30. Opracowanie stron docelowych 31. Tworzenie strony poĂwiÚconej wystÈpieniom publicznym 32. Zapomnij o statystykach (na razie) CZ}¥m CZWARTA. DOTRZEm JAK NAJDALEJ 33. Poĝegnaj starÈ formÚ marketingu 34. Zrozum, co nie jest waĝne 35. Generowanie wiÚkszego ruchu na blogu 36. Tworzenie listy subskrybentów 37. Promuj swoje wczeĂniejsze wpisy 38. Publikuj wpisy goĂcinne 39. Podaruj kilka przedmiotów 40. Nie traÊ juĝ swoich czytelników 41. ZwróÊ uwagÚ na te dane 42. Zaprzyjaěnij siÚ z Twitterem 43. Opanuj podstawy Twittera 44. Nie rezygnuj z Twittera! 45. PoĂwiÚÊ trzydzieĂci minut dziennie 46. Zbierz wiÚcej obserwatorów 47. Jak broniÊ siÚ przed klikniÚciami na przycisk „Przestañ obserwowaÊ”? 48. Wykorzystaj Twittera do promowania swojego produktu 105 108 115 117 120 124 128 132 134 138 142 150 155 164 167 169 173 176 182 187 191 194 198 200 203 207 215 219 221 227 231 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci 13 49. Stwórz fan page na Facebooku 50. Zastosuj spójnÈ strategiÚ kreowania marki 51. BÈdě przygotowany do wykorzystania mediów tradycyjnych CZ}¥m PIkTA. ZAANGA¿UJ SWOJE PLEMI} 52. ZdobÈdě wiÚkszÈ liczbÚ komentarzy 53. Nie odpowiadaj na wszystkie komentarze 54. Niech rozmowa bÚdzie na poziomie 55. Opracowanie polityki reguï komentowania 56. Stosuj zasadÚ 20-do-1 57. Monitoruj swojÈ markÚ 58. Broñ swojego wizerunku 59. Nie dokarmiaj trolli 60. Zarabianie na blogu WNIOSKI. Zrób pierwszy krok DODATEK A. ZgodnoĂÊ z wytycznymi FTC DODATEK B. Pomysïy dla powieĂciopisarzy Zasoby PodziÚkowania O autorze Skontaktuj siÚ z autorem 235 239 241 247 249 252 254 257 260 262 265 273 275 279 281 287 291 295 297 299 Poleć książkęKup książkę 14 Spis treĂci Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE ¥wiat jest teatrem P onad cztery wieki temu William Szekspir napisaá: „ĝwiat jest teatrem1”, a dziĞ jego sáowa są prawdziwsze niĪ kiedykolwiek wczeĞniej. JeĞli masz coĞ do powiedzenia — czy to za poĞrednictwem bloga, wystąpienia, ksiąĪ- ki, piosenki, scenariusza, kazania lub sztuki scenicznej — jesteĞ na scenie. JeĞli masz coĞ do sprzedania — niezaleĪnie od tego, czy rozmawiasz z klien- tem twarzą w twarz, czy stoisz przed wielkim táumem, czy moĪe sprzedajesz w internecie — takĪe znajdujesz siĊ na scenie. Jednak ta scena nigdy nie byáa bardziej zatáoczona. Przebywanie na niej nie ma wiĊkszego znaczenia, jeĞli to nie na Tobie koncentruje siĊ Ğwiatáo reflektorów lub jeĞli widownia jest pusta. Ta ksiąĪka opowiada o tym, jak przyciągnąü publicznoĞü, wáączyü naj- jaĞniejsze reflektory i pielĊgnowaü relacje oparte na pasji i lojalnoĞci, dziĊ- ki którym Twoja publicznoĞü bĊdzie z Tobą do ostatniego wiersza, ostatniej sceny czy ostatniego aktu. Nie chodzi tu o dopieszczanie wáasnego ego lub pozostanie w centrum zainteresowania. Chodzi o to, aby przekazywaü coĞ wartoĞciowego i znajdywaü najskuteczniejsze sposoby przekazywania tych wartoĞci, tak aby mogli z niej skorzystaü takĪe inni ludzie. JeĞli jesteĞ początkującym (lub juĪ z sukcesami) pisarzem, artystą, mu- zykiem, mówcą, sprzedawcą, kandydatem na urząd publiczny — kimkol- wiek, kto ma coĞ do powiedzenia lub do sprzedania — chciaábym pomóc Ci dostaü siĊ na scenĊ i zostaü zauwaĪonym po to, aby sukces wykraczający poza marzenia z Twoich najĞmielszych fantazji staá siĊ Twoim udziaáem. 1 Ze sztuki Szekspira zatytuáowanej Jak wam siĊ podoba w przekáadzie Stanisáawa BaraĔczaka — przyp. táum. Poleć książkęKup książkę 16 Wprowadzenie NOWA SCENA Prawdopodobnie nigdy wczeĞniej o mnie nie sáyszaáeĞ, chyba Īe jesteĞ w ja- kiĞ sposób związany ze Ğwiatem wydawniczym lub obserwujesz mojego blo- ga. Nie jestem wszak celebrytą, nie prowadzĊ wáasnego talk show w telewizji kablowej, nie nagraáem piosenki, która trafiáa na pierwsze miejsce na listach przebojów, ani nie startujĊ w wyĞcigu o jakikolwiek urząd. (DziĊki Bogu…). Jednak mimo wszystko ja mam juĪ coĞ, czego Ty potrzebujesz — coĞ, czego mocno pragniesz, jeĞli liczysz na osiągniĊcie sukcesu w swojej dzie- dzinie. Tym czymĞ jest platforma. W najprostszym rozumieniu tego sáowa platforma jest podestem, na którym musisz stanąü, aby byü sáyszanym. To Twoja scena. Jednak w prze- ciwieĔstwie do sceny teatralnej w dzisiejszych czasach platformy nie buduje siĊ z drewna lub betonu ani nie stawia na trawiastym wzgórzu. Dzisiaj plat- formy buduje siĊ z ludzi. Kontaktów. Relacji. Fanów. Twoja platforma jest Ğrodkiem, dziĊki któremu moĪesz dotrzeü do Two- ich aktualnych lub potencjalnych fanów. WĞród narzĊdzi wykorzystywa- nych do budowy platformy moĪe znajdowaü siĊ strona internetowa firmy, blog, profile w serwisach takich jak Twitter i Facebook, kanaá wideo w try- bie online lub podkast. Równie dobrze Ğrodek ten moĪe zawieraü prezen- tacje wystĊpów, nagrania z koncertów muzycznych lub rozrywkowych. Byü moĪe w tej samej kategorii znajdują siĊ takĪe informacje na temat Twoich wystĊpów w tradycyjnych mediach — w prasie codziennej lub periodykach albo w audycjach radiowych. Najprawdopodobniej bĊdzie to kombinacja wszystkich tych elementów. KTO Tak jak to bywaáo w minionych czasach, takĪe i dziĞ sukces zaleĪy nie tyle od tego, co wiesz lub co masz, ale od tego, kogo znasz. I to wáaĞnie te zna- jomoĞci są jądrem Twojej platformy. MoĪe dysponujesz juĪ tym — lub uwa- Īasz, Īe dysponujesz — co moĪna nazwaü tym istotnym czymĞ. Musisz jed- nak sprawiü, aby Twój gáos wybiá siĊ ponad zgieák tysiĊcy innych gáosów. Musisz takĪe byü w stanie zaprezentowaü komuĞ Twoje genialne coĞ. Ja po- mogĊ Ci znaleĨü te znajomoĞci, wykorzystując równanie na sukces. MoĪesz siĊ zastanawiaü, dlaczego miaábyĞ czytaü to, co mam do powie- dzenia. Oto dlaczego. Na moim blogu pojawia siĊ miesiĊcznie ponad czte- rysta tysiĊcy internautów. Ponadto mam ponad piĊüdziesiąt tysiĊcy subskry- bentów codziennych wpisów na blogu. Tak naprawdĊ ta ksiąĪka opiera siĊ Poleć książkęKup książkę ¥wiat jest teatrem 17 w duĪej czĊĞci na wielu spoĞród moich artykuáów na temat sieci spoáeczno- Ğciowych. Tak wielu ludzi proponowaáo mi, abym zebraá wszystkie przemyĞle- nia na ten temat w jednym miejscu, Īe w koĔcu napisaáem ksiąĪkĊ (uzupeá- niając wpisy pewnymi istotnymi dodatkami). Mam takĪe ponad sto tysiĊcy obserwatorów na Twitterze i piĊtnaĞcie tysiĊcy fanów na Facebooku. Takie wyniki udaáo mi siĊ osiągnąü w ciągu ostatnich szeĞciu lat. Jako osoba, której udaáo siĊ zbudowaü relacje z wieloma osobami, mo- gĊ CiĊ zapewniü, Īe konstrukcja platformy nie polega juĪ na dobijaniu siĊ do róĪnych „kluczników”, wydawaniu tysiĊcy dolarów na konsultantów lub opanowaniu róĪnych skomplikowanych technologii. Byü moĪe coĞ takiego byáo potrzebne piĊü lat temu. Ale nie dzisiaj. Tech- nologie mediów spoáecznoĞciowych wszystko zmieniáy. Teraz, po raz pierw- szy w historii, osoby nie bĊdące celebrytami — zwykli ludzie, tacy jak ja czy Ty — mogą zostaü zauwaĪeni i wiele ugraü w tym Ğwiecie wypeániającym siĊ coraz gáoĞniejszym zgieákiem. RÓWNANIE Kilka dni temu otrzymaáem e-mail od początkującej autorki, która próbo- waáa znaleĨü swoje miejsce wĞród milionów konkurujących ze sobą pisarzy. ĝwiat wydawnictw ksiąĪkowych jest jednym z tych, w których panuje naj- wiĊkszy zgieák. Autorka listu jest doskonaáym przykáadem kogoĞ, kto wierzy, Īe jej dzieáo (to coĞ) powinno byü wystarczającym elementem zapewniają- cym osiągniĊcie sukcesu. Jej przesáanie byáo typowe — jako przewodniczą- cy zarządu wydawnictwa Thomas Nelson Publishers co tydzieĔ dostajĊ wiele tego rodzaju listów. Kobieta pisaáa: Dwaj szanowani agenci literaccy stwierdzili, Īe bardzo spodobaáa im siĊ moja ksiąĪka i oferta, dlatego są gotowi do reprezentowania mnie, ale do- piero wtedy, gdy uda mi siĊ zgromadziü rzeszĊ fanów i obserwatorów na serwisach spoáecznoĞciowych liczoną w tysiącach. Ten warunek wprawia mnie w konsternacjĊ. Czy dobra ksiąĪka juĪ nie wystarczy? Czy pisarze są obecnie skazani na spĊdzanie wiĊkszoĞci swojego czasu pracy na dziaáaniach mających przyciągnąü subskrybentów bloga? OdpowiedĨ na pierwsze pytanie brzmi: nie. Dobry produkt nie jest juĪ jedynym wyznacznikiem. Jest podstawą, ale nie wystarczy do osiągniĊcia sukcesu. OdpowiedĨ na drugie pytanie jest z kolei twierdząca. Tak. Trzeba podjąü aktywne dziaáania zmierzające do uzyskania jak najwiĊkszej warto- Ğci zmiennej kto w równaniu na sukces. Aby odnieĞü sukces w dzisiejszym Poleć książkęKup książkę 18 Wprowadzenie Ğrodowisku biznesowym, potrzebujesz dwóch komponentów: atrakcyjnego produktu oraz solidnej platformy. Obecnie nie wystarczy juĪ stworzyü atrakcyjny produkt, zmajstrowaü jakiĞ przekonujący komunikat, skomponowaü piĊkny kawaáek, napisaü cu- downą powieĞü lub walczyü w imiĊ jakiejĞ istotnej sprawy. Ta prawda jest obecnie bardziej prawdziwa niĪ kiedykolwiek wczeĞniej. Dlaczego? Z dwóch powodów: 1. Nigdy wczeĞniej nie trzeba byáo walczyü z wiĊkszą konkuren- cją. Czy robiáeĞ ostatnio jakieĞ zakupy w sieci? Ja niedawno szukaáem telewizora z páaskim ekranem w serwisie Amazon i po podaniu w wyszu- kiwarce odpowiedniej frazy otrzymaáem 19 069 wyników! To Ğmieszne, ale tak wáaĞnie wygląda obecnie rzeczywistoĞü, z jaką masz do czynienia, jeĞli starasz siĊ przekazaü informacje o czymĞ, co próbujesz sprzedaü. 2. Ludzie są obecnie bardziej rozpraszani niĪ kiedykolwiek wcze- Ğniej. Nie chodzi juĪ tylko o to, Īe dostĊpnych jest wiĊcej produktów. Wzrosáa takĪe liczba mediów przekazu. Mamy do wyboru wiĊcej filmów. WiĊcej kanaáów telewizyjnych. WiĊcej aplikacji, stacji radiowych, pod- kastów i gier wideo. WiĊcej serwisów informacyjnych, blogów, no i jest jeszcze — jakĪeby inaczej — Facebook i Twitter. Innymi sáowy: uwaga lu- dzi jest zasobem ograniczonym i wszystkie inne media walczące o Two- jego przyszáego klienta są Twoją konkurencją. Takie doĞwiadczenie moĪe byü zniechĊcające — tak jak demobilizująca byáa jego ĞwiadomoĞü dla początkującej autorki, która zwróciáa siĊ do mnie. Tyle Īe ja widzĊ w tym szansĊ. Nigdy wczeĞniej nie byáo tak wielu sposobów dotarcia do ludzi! Wystarczy tylko podjąü wáaĞciwe dziaáania. I tak w natu- ralny sposób przechodzimy do zagadnienia budowy platformy. Istnieją co najmniej trzy korzyĞci związane z umiejĊtnym konstruowa- niem i starannym pielĊgnowaniem Twojej platformy: 1. Platforma zapewnia dostrzegalnoĞü. Sáowo platforma jest meta- forą sceny, o której wspominaáem wczeĞniej. Jest pomostem, na którym znajdujesz siĊ ponad táumem. DziĊki temu wszyscy mogą CiĊ zobaczyü. Taki pomost liczy siĊ zwáaszcza teraz, gdy zewsząd otacza nas zgieák Ğwia- ta, w którym coraz wiĊcej osób i organizacji walczy o naszą uwagĊ. 2. Platforma zapewnia wzmocnienie sygnaáu. DziĊki niej Twój gáos wybije siĊ ponad ryk táumu. Haáas. Przed pojawieniem siĊ nowoczesnych systemów nagáoĞnienia kaznodzieje i politycy wspinali siĊ na jakieĞ wy- Poleć książkęKup książkę ¥wiat jest teatrem 19 soko poáoĪone miejsce, aby ich gáos docieraá do wszystkich zgromadzo- nych. Nowoczesne systemy dĨwiĊkowe wykorzystują naturalną akustykĊ i sprawiają, Īe gáos dociera do dziesiątków tysiĊcy ludzi. Dzisiaj nowo- czesne media — a zwáaszcza media spoáecznoĞciowe — stanowią okazjĊ, aby jeszcze bardziej zwiĊkszyü zasiĊg Twojego „gáosu”. 3. Platforma gwarantuje budowanie relacji miĊdzyludzkich. Plat- formy mediów tradycyjnych dają szansĊ na swoistą intymnoĞü — ale tyl- ko jednostronną. „Znasz” gospodarza talk show, artystĊ na scenie lub prelegenta na konferencji. Natomiast media spoáecznoĞciowe przenio- sáy to doĞwiadczenie na zupeánie nowy poziom. Sprawiáy, Īe moĪliwa jest intymnoĞü obustronna — dwustronne zaangaĪowanie. W efekcie moĪesz mieü lepszy niĪ kiedykolwiek wczeĞniej kontakt ze swoimi fana- mi, klientami i sympatykami. *** Teraz, gdy rozumiesz juĪ podstawowe koncepcje skáadające siĊ na definicjĊ platformy, wyjaĞniĊ, jak zamierzam pomóc Ci w budowie solidnej, trwaáej platformy dla Ciebie, Twoich produktów, usáug lub Twojej sprawy. Z pierwszej czĊĞci zatytuáowanej „Zacznij od Wow!” dowiesz siĊ, jak stwo- rzyü, nazwaü i opakowaü przekonujący produkt (to coĞ). JeĞli nie zrobisz te- go wáaĞciwie, wszystko inne nie ma znaczenia. Kiedy juĪ opanujesz te pod- stawy, moĪesz wypáynąü na gáĊbokie wody (i przejĞü do kto). CzĊĞü „Przygotowania do startu” obejmuje szeroką tematykĊ — od two- rzenia narzĊdzi sáuĪących do budowy wizerunku marki do przygotowania zestawu referencyjnego i stworzenia internetowego zestawu dla mediów. NastĊpnie przejdziemy do czĊĞci trzeciej zatytuáowanej „Zbuduj bazĊ domową” (gdzie zajmiemy siĊ szczegóáami budowania solidnej strony do- mowej), a nastĊpnie do czĊĞci czwartej, noszącej tytuá „Dotrzeü jak najdalej”, którą poĞwiĊcimy tematyce blogowania, wykorzystania profili Twittera i Facebooka. KsiąĪkĊ zakoĔczymy czĊĞcią piątą — „ZaangaĪuj swoje plemiĊ” — gdzie znajdziesz cenne informacje na temat zagadnienia monitorowania stanu wizerunku marki i wchodzenia w bliskie relacje z odbiorcami Two- ich treĞci. Platforma zostaáa pomyĞlana tak, aby byáa ksiąĪką maksymalnie przy- jazną czytelnikowi. MoĪesz przeczytaü caáoĞü od deski do deski albo znaleĨü temat, który CiĊ najbardziej interesuje, i skoncentrowaü siĊ na wybranym rozdziale. (Przypuszczam, Īe wielu z Was natychmiast przeskoczy do ostat- niego rozdziaáu zatytuáowanego „Zarabianie na blogu”). Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoja e-platforma. Jak się wybić w świecie pełnym zgiełku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: