Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 005402 22957057 na godz. na dobę w sumie
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania - książka
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2911-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Co chciałbyś jeszcze wiedzieć? Zadaj pytanie autorowi - Maciejowi Dutko! Wyślij je na »


Błyskawicznie stwórz swoją własną stronę WWW!

Tworzenie strony internetowej zazwyczaj kojarzy nam się z bardzo skomplikowaną serią czynności, do wykonania których niezbędna jest znajomość co najmniej jednego języka programowania. Już samo to skutecznie odstrasza wielu potencjalnych twórców stron WWW, którzy nie mają aż tyle czasu i samozaparcia, by opanować tajniki tej procedury. A przecież niemal każdy potrzebuje dziś swojego miejsca w internecie. Na szczęście z pomocą przychodzą nam płatne i bezpłatne kreatory stron internetowych, pozwalające zaprojektować i opublikować serwis WWW bez wystukania na klawiaturze choćby jednego znacznika HTML. Doskonałym - i konkretnym - przewodnikiem po takich kreatorach jest właśnie ta książka.

'Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania ' pozwoli Ci szybko i bez żadnych trudności wybrać odpowiedni dla Ciebie kreator online, założyć konto w serwisie, opracować strukturę strony WWW. Z tym podręcznikiem nauczysz się łatwo edytować tekst i wstawiać różne elementy na Twojej stronie WWW. Dowiesz się, czym różnią się darmowe narzędzia od komercyjnych, a także jak zmieniać wygląd Twojego serwisu i zapewnić mu dobre miejsce w wyszukiwarkach. Jeśli w prosty sposób chcesz stworzyć własną stronę WWW, trzymasz w rękach lekturę obowiązkową!

Serwis WWW bez znajomości programowania... tak, to naprawdę możliwe!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania Autor: Maciej Dutko ISBN: 978-83-246-2911-4 Format: 158×235, stron: 112 Błyskawicznie stwórz swoją własną stronę WWW! • Gdzie szukać najlepszych kreatorów do łatwego tworzenia stron WWW? • Jak założyć konto w wybranym serwisie? • Jak łatwo zbudować strukturę swojej pierwszej strony WWW? Tworzenie strony internetowej zazwyczaj kojarzy nam się z bardzo skomplikowaną serią czynności, do wykonania których niezbędna jest znajomość co najmniej jednego języka programowania. Już samo to skutecznie odstrasza wielu potencjalnych twórców stron WWW, którzy nie mają aż tyle czasu i samozaparcia, by opanować tajniki tej procedury. A przecież niemal każdy potrzebuje dziś swojego miejsca w internecie. Na szczęście z pomocą przychodzą nam płatne i bezpłatne kreatory stron internetowych, pozwalające zaprojektować i opublikować serwis WWW bez wystukania na klawiaturze choćby jednego znacznika HTML. Doskonałym – i konkretnym – przewodnikiem po takich kreatorach jest właśnie ta książka. „Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania” pozwoli Ci szybko i bez żadnych trudności wybrać odpowiedni dla Ciebie kreator online, założyć konto w serwisie, opracować strukturę strony WWW. Z tym podręcznikiem nauczysz się łatwo edytować tekst i wstawiać różne elementy na Twojej stronie WWW. Dowiesz się, czym różnią się darmowe narzędzia od komercyjnych, a także jak zmieniać wygląd Twojego serwisu i zapewnić mu dobre miejsce w wyszukiwarkach. Jeśli w prosty sposób chcesz stworzyć własną stronę WWW, trzymasz w rękach lekturę obowiązkową! • HTML, CMS czy kreator online? • Kiedy wybrać narzędzie darmowe, a kiedy komercyjne? • Które kreatory pozwalają łatwo zarejestrować domenę? • Dlaczego aplikacje płatne są czasami… tańsze od darmowych? • Na co zwrócić uwagę przy wyborze kreatora? • Które narzędzie będzie najlepsze dla Ciebie? • Podsumowanie i próba oceny Serwis WWW bez znajomości programowania… tak, to naprawdę możliwe! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci O autorze .......................................................................................... 5 Wstöp............................................................................................... 7 Rozdziaä 1. HTML, CMS czy kreator on-line? ...................................................... 11 Rozdziaä 2. Maszynki do stron WWW................................................................. 19 2.1. otoStrona ................................................................................................................. 19 2.2. Webnode .................................................................................................................. 29 2.3. Mamfirme ................................................................................................................ 38 2.4. Alestrona ................................................................................................................. 45 2.5. Google Sites — Witryny Google ............................................................................. 51 2.6. WebOn ..................................................................................................................... 59 2.7. Home.pl ................................................................................................................... 67 2.8. SMS-em o pozostaáych............................................................................................. 71 Rozdziaä 3. Biznesklasa: WordPress i Nazwa.pl .................................................. 75 3.1. WordPress — król blogów ...................................................................................... 76 3.2. WordPress z kreatora ............................................................................................... 87 3.3. Nazwa.pl — wszystko w jednym worku .................................................................. 92 Podsumowanie i próba oceny......................................................... 107 Skorowidz .................................................................................... 111 Wstöp 7 Wstöp Profesjonalna strona WWW w 5 minut. Brzmi fantastycznie? Tymczasem to nie tylko moĪliwe, ale wrĊcz bardzo proste do osiągniĊcia! DziĊki przyjaznym kreatorom i sys- temom CMS, dziaáającym on-line, dziĞ nawet ktoĞ, kto nie ma bladego pojĊcia o tworze- niu witryn internetowych, moĪe báyskawicznie zbudowaü swój serwis. Niepotrzebna jest do tego znajomoĞü ani jednej komendy jĊzyków HTML czy PHP, ani technologii Flash, a z wielu kreatorów moĪna korzystaü caákowicie za darmo. MinĊáa juĪ epoka, kiedy wáasna witryna wymagaáa albo duĪych nakáadów czasu i pracy, albo duĪych pieniĊdzy. Niech ta ksiąĪka bĊdzie Twoim osobistym przewodnikiem, który pomoĪe Ci wybraü odpowiednie narzĊdzie i pokaĪe, jak zacząü przygodĊ ze swoją pierwszą (a moĪe kolejną juĪ) witryną internetową. Skąd pomysá i potrzeba takiej publikacji? Moja pierwsza strona WWW, którą stworzyáem w 2000 roku, powstaáa w… edytorze Word! Zgadza siĊ — ten powszechnie znany program pozwala generowaü dokumenty wizualne, które — zapisane w formacie HTML — dziaáają jako podstrony serwisu WWW. Byáem wówczas studentem i buntowaáem siĊ przeciwko nauce HTML-a na zajĊciach, argumentując, Īe przecieĪ Word wystarczy. Owszem, moĪna powiedzieü, Īe Word jest przodkiem dzisiejszych kreatorów stron WWW. Dodajmy: przodkiem bardzo niedoskonaáym. Szybko bowiem okazaáo siĊ, Īe pliki stworzone w tej aplikacji zawierają mnóstwo zbĊdnego i ciĊĪkiego kodu Ĩródáowego, a dokumenty wyĞwietlają siĊ róĪnie w róĪnych przeglądarkach. Prawdziwa praca dopiero siĊ rozpoczĊáa: stronĊ trzeba byáo przejrzeü, zwalidowaü (usunąü báĊdy w kodzie) i zoptymalizowaü — tu juĪ znajomoĞü jĊzyka HTML okazaáa siĊ niezbĊdna, a przedzie- ranie siĊ przez kilometry kodu Ĩródáowego tylko psuáo wzrok. I nerwy, oczywiĞcie. W latach 2002 – 2006 pracowaáem w TVP, gdzie po raz pierwszy zetknąáem siĊ z narzĊ- dziem typu CMS — systemem zarządzania treĞcią stron WWW, który osobie „nie- technicznej” pozwalaá áatwo i sprawnie publikowaü nawet po kilkadziesiąt newsów dziennie w internetowym serwisie informacyjnym stacji. PóĨniej zarządzaáem jeszcze witrynami kilku wydawnictw i redakcji, tworzyáem wáasne strony, przeprowadziáem teĪ kilka tysiĊcy godzin üwiczeĔ, kursów i szkoleĔ z tego zakresu. 8 Twoja pierwsza strona WWW Jednak gdy ktoĞ pytaá: No dobrze, powiedz wiĊc, jak áatwo i szybko, a do tego najle- piej za darmo, stworzyü stronĊ internetową, z bezradnoĞci spuszczaáem nos na kwintĊ i mówiáem, Īe tak siĊ nie da. MoĪliwoĞci byáy dwie: albo nauczyü siĊ samodzielnego tworzenia stron (niezbĊdny czas), albo zleciü ich wykonanie profesjonalistom (nie- zbĊdne pieniądze). Jednak pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w Polsce jak grzyby po deszczu zaczĊáy mnoĪyü siĊ serwisy pozwalające na alternatywne podejĞcie do tematu i umoĪliwiające samodzielne tworzenie witryn w sposób niespotykany wczeĞniej. Zalet takiej samoob- sáugowej strony WWW jest wiele:  intuicyjny interfejs i áatwoĞü obsáugi (wstĊpne ustawienia wprowadzamy, podąĪając krok po kroku za intuicyjnymi instrukcjami, sama edycja treĞci zaĞ podobna jest do pracy z uproszczoną wersją edytora tekstu);  niepotrzebna znajomoĞü technologii tworzenia stron WWW: HTML-a, XHTML-a, PHP, CSS-ów, JavaScript itd.;  niepotrzebna umiejĊtnoĞü projektowania graficznego (witrynĊ tworzymy w oparciu o gotowe szablony, zaprojektowane przez specjalistów: grafików i programistów);  áatwoĞü zarządzania treĞcią i strukturą serwisu — dodawanie, usuwanie, modyfikowanie dziaáów i poddziaáów oraz edytowanie wiadomoĞci (teksty, grafika, multimedia) odbywa siĊ za pomocą intuicyjnego panelu administracyjnego;  brak koniecznoĞci instalowania jakichkolwiek programów — caáa praca odbywa siĊ on-line, w oknie dowolnej przeglądarki internetowej;  minimalna wiedza w zakresie obsáugi komputera i poruszania siĊ w Internecie;  maáe (lub wrĊcz zerowe) nakáady finansowe — w polskiej Sieci dostĊpnych jest wiele kreatorów pozwalających na stworzenie i zarządzanie stronami WWW za cenĊ od kilkudziesiĊciu záotych miesiĊcznie (aplikacje komercyjne, o peánej funkcjonalnoĞci i wysokim poziomie bezpieczeĔstwa) do nawet 0 záotych (kreatory darmowe, czĊsto o ograniczonych moĪliwoĞciach, ale pozwalające na stworzenie profesjonalnego serwisu). Ciekawe opinie zebraáem od moich klientów (tylko w roku 2010 byáo ich kilkuset), którym doradziáem utworzenie strony w oparciu o takie wáaĞnie aplikacje. Oto gáosy osób, które z początku nie wierzyáy, Īe sprawa moĪe byü tak áatwa:  W istocie moĪna áatwo zaáoĪyü pierwszą stronĊ WWW.  Nie wiedziaáem, Īe to moĪe byü aĪ takie proste.  Bez jakiegokolwiek problemu zaáoĪĊ swoją darmową stronĊ WWW.  WáaĞnie zbudowaáem wáasną stronĊ internetową w oparciu o przejrzysty, zrozumiaáy dla kaĪdego program. Polecam wszystkim, którzy sądzą, Īe stworzenie wáasnej strony przekracza ich moĪliwoĞci. Wstöp 9  Okazuje siĊ, Īe zrobienie strony internetowej jest moĪliwe nawet dla niezaawansowanego uĪytkownika komputera. Polecam kaĪdemu.  Polecam bardzo wszystkim, którzy boją siĊ zacząü dziaáania przy wáasnej stronie WWW.  ZaáoĪenie strony rzeczywiĞcie banalne :) Polecam!!!  Nawet laik poradzi sobie z obsáugą tego kreatora.1 Z tej ksiąĪki teraz i Ty dowiesz siĊ:  gdzie szukaü najlepszych kreatorów do áatwego tworzenia stron WWW;  jak wybraü ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom;  jak zaáoĪyü konto w wybranym serwisie;  na co zwracaü uwagĊ przy wyborze szablonów graficznych;  jak áatwo zbudowaü strukturĊ swojej pierwszej strony WWW;  jak w prosty sposób edytowaü tekst, zamieszczaü zdjĊcia i multimedia;  czym róĪnią siĊ narzĊdzia darmowe od páatnych i dlaczego czasami warto dopáaciü kilkadziesiąt záotych za wariant komercyjny;  jakie dodatkowe moĪliwoĞci dają kreatory (np. tworzenie ankiet, moduá newsów, galerie zdjĊü, formularze kontaktowe, bezpáatne statystyki odwiedzin itd.);  jak modyfikowaü wygląd serwisu (np. ustawiü slogan gáówny, dodaü wáasne logo lub banner);  jak optymalizowaü swoją witrynĊ pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach (okreĞlanie metadanych: sáów kluczowych i opisów widocznych w wynikach wyszukiwania);  jakie ograniczenia i wady mają poszczególne narzĊdzia i co moĪna z tym zrobiü. KsiąĪka ta w zaáoĪeniu ma byü przewodnikiem jak najbardziej praktycznym. Dlatego w tekĞcie znajdziesz konkretne koszty korzystania z kreatorów páatnych (ceny regularne, nieuwzglĊdniające promocji), aby juĪ na etapie wyboru narzĊdzia móc oszacowaü koszt inwestycji i odnieĞü go do swoich indywidualnych potrzeb, oczekiwaĔ i moĪliwoĞci finansowych. Przy kaĪdej aplikacji omówiáem teĪ jej gáówne parametry (dane są zgodne ze stanem na wrzesieĔ 2010). Zmiany w Internecie zachodzą w tempie báyskawicznym, zalecam wiĊc przed rozpo- czĊciem pracy z konkretnym systemem sprawdziü najbardziej aktualne ceny zarówno regularne, jak i promocyjne. Tym bardziej Īe wraz z szybkim wzrostem popularnoĞci apli- kacji do áatwego tworzenia stron WWW spodziewaü siĊ moĪna wzrostu konkurencyjnoĞci 1 To komentarze klientów, którzy w serwisie Allegro.pl zakupili mój autorski kurs wideo pt. Nieprzyzwoicie áatwa strona WWW, pokazujący, jak krok po kroku utworzyü wáasną witrynĊ w jednym z darmowych kreatorów (omawiam go w rozdziale 2.1). 10 Twoja pierwsza strona WWW wĞród ich dostawców, co moĪe przeáoĪyü siĊ na spadek cen. RównieĪ parametry dostĊp- nych usáug zmieniają siĊ dynamicznie, dlatego istnieje duĪa szansa, Īe gdy ta ksiąĪka trafi do Twoich rąk, bĊdą one inne — warto to sprawdziü. Dodam, Īe w tej publikacji nie znajdziesz opisów popularnych systemów, takich jak Joomla! czy Mambo, które równieĪ pozwalają na przyjazne tworzenie wáasnych stron WWW, jednak wymagają wstĊpnej konfiguracji i „stawiania na serwerze”, co dla począt- kujących internautów moĪe stanowiü powaĪną barierĊ. Celem tej ksiąĪki jest prezen- tacja wyáącznie narzĊdzi intuicyjnych i niewymagających od ich uĪytkownika jakiej- kolwiek wiedzy technicznej. Jedynym wyjątkiem od tej reguáy są dwa narzĊdzia omówione w rozdziale 3., ale i w ich przypadku rozpoczĊcie pracy nad wáasną stroną WWW pozostaje w granicach moĪ- liwoĞci nawet Ğrednio zaawansowanego internauty. Owocnej lektury i… do dzieáa! Maciej Dutko Skorowidz A H Alestrona, 45 definiowanie typu serwisu, 48 Mapa strony, 49 panel administracyjny, 49 tworzenie strony, 46 wybór szablonu, 47 wybór typu strony, 47 aplikacje CMS, 12 B bezpieczeĔstwo danych, 107 blogi, 76 budĪet na utworzenie witryny, 109 CMS, 11, 12 CSS, 12 Domeny.pl, 71 drag-and-drop, 29, 37 edycja treĞci, 14 C D E G generatory stron WWW, 19 Google Sites, 51 edycja, 54 gadĪety, 56 panel ustawieĔ, 53, 58 panel zarządzania stroną, 56 tworzenie strony, 52 wybór szablonu, 54 zarządzanie treĞcią, 58 Home.pl, 67 logowanie do kreatora, 70 tworzenie strony, 68 zakáadanie konta, 68 HTML, 11 iWeb, 71 I J jĊzyk XHTML, 12 K kaskadowe arkusze stylów, 12 Kreator Kei.pl, 72 kreator on-line, 11, 16 Kreator stron eHost, 73 Kreator stron ITL, 73 Kreator Stron o12.pl, 72 Kreator WWW Osobisty, 72 M Mamfirme, 38 edycja treĞci, 41 formularz rejestracji, 40 galeria zdjĊü, 43 panel zarządzania stroną, 42 tworzenie podstrony, 43 tworzenie strony, 39 wybór szablonu, 40 metoda drag-and-drop, 29 MiastoWWW, 72 MSERWIS Kreator, 73 N nazwa.pl, 92 aktualnoĞci, 98 bloki HTML, 98 112 Twoja pierwsza strona WWW nazwa.pl dodawanie grafiki, 102 edycja struktury serwisu, 97 edycja treĞci, 100 konfiguracja serwera, 95 MenadĪer Plików, 102 meta tagi, 98 narzĊdzia, 98 opcje podstrony, 101 panel zarządzania stroną, 96 strona 404, 98 tworzenie strony, 93 wybór szablonu, 94 zakáadanie konta, 93 zarządzanie kopiami zapasowymi, 103 O otoStrona, 19 dodawanie fotogalerii, 26 dodawanie podstrony, 25 moduáy dodatkowe, 27 panel administracyjny, 23 szablony, 22 tworzenie strony, 20 wáaĞciwoĞci podstrony, 25 wprowadzanie treĞci strony, 24 wstawianie zdjĊü, 26 zarządzanie galerią zdjĊü, 27 zarządzanie stroną, 24 outsourcing, 11 outtasking, 11 Pierwsza Strona, 73 reklamy, 107 P R S samoobsáugowa strona WWW, 8 Siteor, 73 strona WWW, 13, 14 STRONAKLIK, 73 system zarządzania treĞcią, 12, 14 telepraca, 11 treĞci, 12, 108 T W WebKreator, 72 Webnode, 29 definiowanie podstron serwisu, 33 edycja treĞci, 34 formularz danych szczegóáowych, 37 formularz rejestracji, 31 moduáy, 37 panel administracyjny, 33 szablony, 32 tworzenie strony, 31 wprowadzanie treĞci, 35 wstawianie galerii zdjĊü, 37 wybór szablonu, 32 Wygląd strony, 35 zarządzanie stroną, 34 zarządzanie zawartoĞcią, 36 ZawartoĞü, 37 Webnode E-mail, 30 WebOn, 59 dodawanie fotogalerii, 64 dodawanie podstrony, 66 edycja treĞci, 63 panel zarządzania stroną, 64 pasek zadaĔ, 65 rejestracja domeny, 61 statystyki, 66 tworzenie strony, 60 wybór szablonu, 61 WebsiteBuildex, 19 Witryny Google, 51 WordPress, 75, 76 chmura tagów, 80, 81 dodawanie podstron, 83 dodawanie wpisów, 79, 81 Kategorie, 80 kokpit, 79 komentarze, 82 lista wpisów, 80 panel administracyjny, 79 szablony, 82 Tagi wpisów, 80 tworzenie strony, 77 widĪety, 84 Wpisy, 79 wprowadzanie treĞci, 79 wyszukiwarka motywów, 83 Zapisz szkic, 80 zarządzanie widĪetami, 85 WordPress z kreatora, 87 dodawanie treĞci, 90 edycja treĞci, 90 panel administracyjny, 89 rejestracja, 88 tworzenie strony, 87 wybór narzĊdzi, 107 wygląd strony, 107 XHTML, 12 YellowPages Kreator, 72 X Y Z ZaFriko, 72 zarządzanie treĞcią strony WWW, 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: