Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 005617 22956066 na godz. na dobę w sumie
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie - książka
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2184-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Właściwie ulokuj swój kapitał!

Twój osobisty doradca finansowy

Dzięki Twojej pracowitości, przezorności, szczęściu, a może wiedzy zdobytej po lekturze poprzednich części serii Twoje finanse posiadasz całkiem sporo wolnych środków, które mógłbyś z powodzeniem pomnożyć. Czy znasz najpopularniejsze i najbezpieczniejsze alternatywy dla 'trzymania pieniędzy w skarpecie'? Czy masz ochotę wkroczyć na rynek inwestycyjny i poczuć się niczym prawdziwy gracz giełdowy? A może wolisz wybrać opcję mniej ryzykowną, ale także pozwalającą zwiększyć Twój kapitał?

Sposób inwestowania zależy głównie od Twoich własnych predyspozycji dotyczących możliwego do zaakceptowania ryzyka oraz czasu, w jakim chcesz prowadzić inwestycje. Jednak bez względu na to, czy zdecydujesz się na bezpieczne obligacje, czy bardziej emocjonującą przygodę z giełdą, nie traktuj inwestycji jak hazardu. To proces decyzyjny i działania oparte na prawach obiektywnych. To nauka ekonomii i finansów, praw rynku i ich psychologicznych podwalin. Nie trać czasu, nie trać pieniędzy -- czytaj!

Książka stanowi czwartą część cyklu Twoje finanse. Zapoznaj się także z tytułami:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie Autor: Marek Lipiñski ISBN: 978-83-246-2184-2 Format: 122x194, stron: 144 W³aœciwie ulokuj swój kapita³! • Okreœl swoje cele inwestycyjne • Poznaj dostêpne rynki inwestycyjne i mo¿liwoœci lokowania na nich kapita³u • Wybierz najodpowiedniejsze dla Ciebie strategie i taktyki inwestowania • Podejmij ryzyko, ale nie szar¿uj Twój osobisty doradca finansowy Dziêki Twojej pracowitoœci, przezornoœci, szczêœciu, a mo¿e wiedzy zdobytej po lekturze poprzednich czêœci serii Twoje finanse posiadasz ca³kiem sporo wolnych œrodków, które móg³byœ z powodzeniem pomno¿yæ. Czy znasz najpopularniejsze i najbezpieczniejsze alternatywy dla „trzymania pieniêdzy w skarpecie”? Czy masz ochotê wkroczyæ na rynek inwestycyjny i poczuæ siê niczym prawdziwy gracz gie³dowy? A mo¿e wolisz wybraæ opcjê mniej ryzykown¹, ale tak¿e pozwalaj¹c¹ zwiêkszyæ Twój kapita³? Sposób inwestowania zale¿y g³ównie od Twoich w³asnych predyspozycji dotycz¹cych mo¿liwego do zaakceptowania ryzyka oraz czasu, w jakim chcesz prowadziæ inwestycje. Jednak bez wzglêdu na to, czy zdecydujesz siê na bezpieczne obligacje, czy bardziej emocjonuj¹c¹ przygodê z gie³d¹, nie traktuj inwestycji jak hazardu. To proces decyzyjny i dzia³ania oparte na prawach obiektywnych. To nauka ekonomii i finansów, praw rynku i ich psychologicznych podwalin. Nie traæ czasu, nie traæ pieniêdzy — czytaj! Ksi¹¿ka stanowi czwart¹ czêœæ cyklu Twoje finanse. Zapoznaj siê tak¿e z tytu³ami: • Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów • Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj¹tku • Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Rozdział 1 Przez edukację finansową do inwestowania 9 Rozdział 2 Inwestycje — istota, cele, instytucje Rozdział 3 Gdzie inwestować? Przegląd rynków inwestycyjnych Rynek finansowy Rozdział 4 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? Lokaty Bony skarbowe Obligacje Akcje Fundusze inwestycyjne Kontrakty terminowe i opcje Nieruchomości Inwestycje w inne aktywa niefinansowe Zakończenie 5 7 17 23 24 55 59 64 68 72 94 110 128 133 141 3 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? Rozdział 4 Na rynku finansowym dostępnych jest bardzo wiele rodza- jów inwestycji i sposobów inwestowania. Jeśli chcesz być inwestorem, musisz dokonać wyboru przedmiotu inwesty- cji oraz przyjąć odpowiednią strategię i taktykę. W co i jak inwestować? Odpowiedź na to pytanie to jed- nocześnie najważniejsza decyzja, którą mamy do podjęcia. Inwestując na rynku finansowym, podejmujemy ją wielo- krotnie i to bez względu na to, czy dokonujemy transakcji, czy nie. Wstrzymanie się bowiem od zakupu lub zanie- chanie sprzedaży posiadanych walorów to też decyzja. Dlatego też przed omówieniem poszczególnych rodzajów inwestycji, jakie masz do wyboru, spróbuję Ci podpowie- dzieć, co wziąć pod uwagę, decydując o planowanych in- westycjach. Najważniejsze jest odpowiedzialne określenie, na jak długo chcesz zainwestować swoje pieniądze. To jest fundamen- talna sprawa przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu. 55 Racjonalne inwestowanie 56 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? O znaczeniu wyboru horyzontu czasowego wspominałem już wcześniej. Decyzja o tym, czy inwestujesz krótko-, średnio- czy dłu- goterminowo, jest bardzo ważna, gdyż determinuje w za- sadzie, jakie papiery wartościowe powinieneś preferować i jaką stosować strategię. Równie ważne jest ustalenie, ja- kie ryzyko jesteś gotowy ponieść. Musisz określić, czy chcesz mieć pewność, że nic nie stra- cisz (lub ograniczysz ryzyko do minimum) i w konsekwen- cji zadowolisz się niewielkim, kilkuprocentowym zyskiem w skali roku, czy też — ryzykując mniej lub bardziej — chcesz osiągnąć duże zyski, w skali kilkudziesięciu czy kilkuset procent. Inwestując oszczędności, które chciałbyś przeznaczyć na przykład na emeryturę lub na kształcenie dzieci, zachowasz się inaczej niż w przypadku inwesto- wania części pieniędzy, bez których możesz się obejść. Różnicę powinieneś czuć instynktownie. Decydując, w co i jak zainwestujesz, musisz określić, ile czasu możesz poświęcić na to, by pilnować swoich in- westycji. Na rynkach finansowych obowiązuje zasada, że tylko najbezpieczniejsze, ale i najmniej zyskowne walo- ry można kupić i nie śledzić ich na bieżąco. Ale i w takim wypadku wskazana jest okresowa kontrola. W pozostałych przypadkach (czyli w większości) musisz na bieżąco śledzić, co dzieje się na rynku, analizować trendy rynkowe, infor- macje z podmiotów uczestniczących w rynku oraz ogólną sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną, aby odpo- wiednio szybko reagować — sprzedać z zyskiem lub kupić tanio. Powinieneś także ciągle poszerzać swoją wiedzę, aby inwestować w bardziej skomplikowane instrumenty finan- sowe i aby umieć dokładnie analizować sytuację przedsię- wzięć, w które inwestujesz. 57 Racjonalne inwestowanie Jeśli masz czas i wiedzę — jesteś w „komfortowej” sytuacji (cudzysłów nie jest tu przypadkowy, bo przy podejmowa- niu decyzji finansowej rzadko występuje komfort), możesz ruszać na szerokie wody i o wszystkim sam decydować. Jeśli nie — powierz zarządzanie swoimi pieniędzmi specja- listom. Wtedy tylko ogólnie decydujesz o tym, czy chcesz inwestować krótko- czy długoterminowo, bezpiecznie, czy agresywnie, a eksperci, dysponujący wiedzą i umiejęt- nościami oraz możliwościami organizacyjnymi i instytucjo- nalnymi, wybierają najefektywniejsze rozwiązania. Na rynku pieniężnym i kapitałowym dostępnych jest wiele instrumentów finansowych, w które możesz inwestować, oraz mechanizmów, które to ułatwiają. Możesz inwestować samodzielnie w akcje, obligacje lub instrumenty pochodne albo powierzyć środki finansowe bankom, firmom ubezpie- czeniowym, funduszom inwestycyjnym, brokerom lub fir- mom zarządzającym portfelem papierów wartościowych. Jak przytaczałem na wstępie, ułatwia to inwestowanie oso- bom niemającym dostatecznej wiedzy lub tym, którym bra- kuje czasu na zajmowanie się inwestycjami. Różne inwestycje pociągają za sobą różne ryzyko. Kupując obligacje Skarbu Państwa można być pewnym, że po określonym czasie odzyska się swój wkład wraz z niewielkim zyskiem. W przypadku kupna akcji pewność inwestycji zależy od spółek, w które się inwestuje, oraz od sytuacji na ryn- ku. Można się spodziewać, że cena akcji dużych, uznanych firm będzie rosła, a ewentualne spadki nie będą znaczne i długotrwałe. Jednak jeśli wystąpi recesja w gospodarce lub bessa na giełdzie, wówczas inwestycja w akcje nawet najbardziej renomowanych firm może przynieść straty. 58 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? Najostrożniejszym trzeba być w przypadku skomplikowa- nych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty ter- minowe, warranty lub opcje. Zysk jest wprost proporcjonalny do ryzyka. Papiery wartościowe, które mogą przynieść wysoki zysk, są ryzykowne. Z kolei te mniej ryzykowne nie przynoszą aż tak atrakcyjnego zysku. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraź sobie, że istnieją spółki atrakcyjne technologicz- nie, z dobrymi wynikami finansowymi i perspektywami rozwoju. Ich akcje są oceniane przez rynek jako bardzo pewne i jednocześnie przynoszące wysoki zysk. Wszyscy inwestorzy kupowaliby właśnie te akcje. Tak samo byłoby z najbardziej renomowanymi i efektywnymi funduszami in- westycyjnymi. W efekcie ich cena szybko by wzrosła i nie przynosiłyby takich zysków, jak na początku. Niskiemu ry- zyku towarzyszyłby więc niski zysk. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ważna jest dy- wersyfikacja ryzyka. Polega ona na tym, że nie powinniśmy inwestować wszyst- kich naszych oszczędności w jeden nawet najbardziej obie- cujący instrument kapitałowy, lecz różnicować je. Jeśli bowiem inwestycja w jeden walor przyniesie stratę, może być zrekompensowana zyskiem z inwestycji w inny. Lokaty Wiele osób zadaje sobie pytanie: W jakim celu ban- ki przyjmują lokaty, skoro muszą za nie płacić osobom i instytucjom, które takie lokaty tworzą? 59 Racjonalne inwestowanie Odpowiedź jest następująca: Podstawową działalnością banku jest udzielanie pożyczek i kredytów. Banki nie mają jednak możliwości tworzenia czy też „drukowania” pie- niędzy. By dysponować coraz większym kapitałem, muszą one go pożyczać. Dużym źródłem takich pożyczek jest pań- stwo poprzez bank centralny, z tym że w tym przypadku to państwo, realizując swoją politykę finansową, określa, na jakich warunkach, głównie przy jakim oprocentowaniu, jest skłonne te pieniądze udostępnić bankom. Dlatego też banki niejako są zmuszone do tego, aby szukać kapitału na wolnym rynku głównie poprzez udostępnianie produk- tów zwanych lokatami; konkurencja pomiędzy bankami powoduje znaczne różnice pomiędzy dostępnymi ofertami. Lokaty bankowe cechują się przede wszystkim bardzo małym ryzykiem. Jeżeli bank, w którym chcemy złożyć lo- katę, jest objęty polskim systemem gwarancyjnym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wówczas lokaty w 90 do równowartości 22 500 euro są objęte gwarancją wypła- ty. Zwrotu pozostałej kwoty możemy domagać się w po- stępowaniu upadłościowym. Ponadto w polskim systemie istnieje kilka instytucji finansowych, których zadaniem jest ochrona systemu bankowego. Dlatego też w przypadku tej inwestycji możemy mówić, że należy ona do bardziej bez- piecznych. Ważną cechą jest elastyczność takiej inwestycji i okres, na jaki umowa została zawarta. W ofertach banków występują lokaty o terminie zwią- zania umową w przedziale od kilku dni do nawet kilku lat. Jako lokaty krótkoterminowe traktowane są umowy do 12 miesięcy, pozostałe to długoterminowe. Zazwyczaj banki zawierają w umowie warunek, że jeże- li umowa zostanie wcześniej zerwana, wówczas właściciel lokaty nie uzyska należnych mu odsetek. 60 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? Jest to standardowa procedura, ponieważ bank jako stro- na umowy chciałby posiadać zabezpieczenie, że w okre- ślonym czasie będzie mógł stosunkowo swobodnie dysponować powierzonymi mu środkami finansowymi, co w skali tak dużej instytucji, jaką jest bank, pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów poprzez utrzymywanie mniejszych rezerw na wcześniejsze wypłaty z powierzo- nych mu lokat. Inną bardzo ważną cechą lokat bankowych jest spo- sób i częstotliwość, z jaką wypłacane są należne odsetki od zdeponowanej lokaty. Odsetki te mogą być wypłacane na koniec umowy za okres, na jaki umowa była zawarta, lub też w czasie jej trwania. W drugim przypadku istnieje możliwość różnej częstotliwo- ści ich wypłaty, może to być częstotliwość miesięczna, kwar- talna bądź roczna. Ważne jest też, w jaki sposób w czasie trwania umowy są one wypłacane, tj. czy powiększają war- tość lokaty, czy też są przelewane na inne konto, np. rachu- nek bieżący (niżej lub całkowicie nieoprocentowany). Należy pamiętać, że odsetki przypisywane jako powiększenie lokaty „pracują” przez cały okres lokaty i im częściej są naliczane, tym większy zysk osiągniemy z takiej inwestycji. Działa tu tak zwany mechanizm odsetek składanych, który jest szerzej omówiony w książce dotyczącej oszczędzania. Cechą lokat wydającą się dla wszystkich najważniejszą jest ich oprocentowanie. Najważniejszym czynnikiem wa- runkującym wysokość oprocentowania jest okres, na jaki umowa została zawarta. Podstawowa zasada jest tu na- stępująca: na im dłuższy okres zawarta jest umowa, tym oprocentowanie jest wyższe. Wynika to z tego, że banki są skłonne więcej zapłacić za pewność korzystania z ze- wnętrznego kapitału przez jak najdłuższy okres. 61 Racjonalne inwestowanie Odsetki od złożonej lokaty mogą być też stałe lub zmien- ne. Przy odsetkach stałych, zazwyczaj przy umowach do 1 roku, bank zobowiązuje się, że w czasie trwania umo- wy uzgodnione w chwili tworzenia lokaty odsetki nie ulegną zmianie. W przypadku odsetek zmiennych bank może dokonać zmiany oprocentowania lokat w zależności od bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Ostateczne oprocentowanie lokaty obecnie waha się w przedziale od 1,5 do 5 w skali roku i o tym, czy dana lo- kata jest atrakcyjna, decydują wszystkie elementy umowy. Tak jak wspomniałem, im dłuższy okres lokaty, tym opro- centowanie w danym banku jest wyższe, oraz im więk- sza wartość lokaty, tym oprocentowanie również wyższe. W przypadku dużych kwot w większości banków istnieje możliwość negocjacji wysokości odsetek. Na ile lokata bankowa jest opłacalną inwestycją, każ- dy musi sam sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Zasta- nawiając się nad takim problemem, pamiętajmy, że wraz z upływem czasu nasze pieniądze dodatkowo tracą na wartości poprzez wpływ inflacji. Obecnie wynosi ona 3,5 – 4 rocznie. Dlatego też decydując się na lokatę, na- leży pamiętać, że uzyskane odsetki w najlepszym wypad- ku przyniosą nam niewielki wzrost ponad obecną wartość lokowanych pieniędzy. Oczywiście jest to zdecydowa- nie lepsze niż przechowywanie oszczędności w gotówce. Lecz lokata nigdy nie spowoduje znacznego wzrostu posia- danego majątku, może tylko go zabezpieczyć przed utratą wartości, czyli przed skutkami inflacji. Warto wspomnieć o tzw. lokatach z funduszem. Lokowane środki (od 20 do 50 ) inwestowane są w fun- dusze stabilnego wzrostu, zrównoważone lub akcyjne, a pozostałe na niskooprocentowanej lokacie. Konstrukcja 62 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? takiej lokaty może przyczynić się do osiągnięcia odsetek w wysokości reklamowanych 12 , gdy wzrośnie cena jed- nostki danego funduszu. Jeśli nie, to nic nie zyskasz. Jeśli nie boisz się trochę większego ryzyka i jesteś w sta- nie spokojnie obserwować stan swoich oszczędności bez zbytniej paniki, przeczekać okresy wahań kursów np. akcji, to może powinieneś zastanowić się nad wyborem innej in- westycji niż lokata. Podsumowanie Lokaty bankowe stanowią najbezpieczniejszy spo- sób lokowania oszczędności. Jednak ich podstawową wadą jest stosunkowo niskie oprocentowanie. Mogą mimo to być interesującą alternatywą dla inwesto- rów wycofujących się z innych rynków w przypadku ich okresowego rozregulowania. Lokaty bankowe zapewniają możliwość wygenerowa- nia większych zysków z oprocentowania w stosun- ku do środków ulokowanych na rachunkach a vista. W zależności od okresu umownego lokaty oprocento- wanie może być stałe lub zmienne. Im dłuższy okres ustanowienia lokaty oraz im większa jej wartość, tym oprocentowanie w danym banku jest wyższe. Pytania 1. Jakie jest oprocentowanie lokat? 2. Jak funkcjonują tzw. lokaty z funduszem? 63 Racjonalne inwestowanie 3. Jakim ryzykiem charakteryzują się lokaty? 4. Jaki jest wpływ inflacji na kapitał zabezpieczony lokatą? Bony skarbowe Finansowanie bieżących wydatków Skarbu Państwa oraz zapewnienie płynności na rynku pieniężnym można zre- alizować za pomocą wpływów (podatki, koncesje, cła itd.). Ale gdy tych wpływów zabraknie, państwo zmuszone jest zapożyczyć się, więc emituje między innymi instrumen- ty dłużne, zwane bonami skarbowymi o terminach emisji od 8 do 52 tygodni o nominalnej wartości 10 000 zł. Bony skarbowe to dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa na okaziciela. Celem ich emisji jest finansowanie krótkoterminowo deficytu budżetowego, ujemnego salda handlu zagranicznego lub spłat zobowiązań długotermi- nowych. Podstawową cechą bonów skarbowych jest zerowy sto- pień ryzyka, co sprawia, że są atrakcyjnym papierem loka- cyjnym. Za zerowe ryzyko nabywca płaci koszt w postaci niskiego oprocentowania. Jednocześnie niskie oprocento- wanie świadczy o niewielkim koszcie zaciąganego przez Skarb Państwa kredytu. Bony są również wykorzystywane przez banki centralne do regulacji obiegu pieniądza w go- spodarce. Oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter dyskon- towy. Dochodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu a war- tością nominalną bonu. 64 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? Przykład 4.1 ƒ ƒ ƒ ƒ Bon skarbowy został zakupiony w cenie 95,6 zł za 100 zł nominału oznacza to zarobek w wysokości 4,4 . Emisja tego instrumentu odbywa się za pośrednictwem ministerstwa finansów. Bony skarbowe sprzedawane są na przetargach. Na tydzień przed planowanym przetargiem podawana jest wielkość i struktura zapotrzebowania na poszczególne nominały. Obsługą obrotu zajmuje się Narodowy Bank Polski. Bony skarbowe występują w postaci zdematerializowanej, to znaczy w postaci zapisu elektronicznego. Gdzie możemy nabyć bony skarbowe? Bony skarbowe można nabyć na rynku pierwotnym i wtórnym za pośrednictwem uczestnika rynku (ban- ku, instytucji finansowej). Możesz zlecić bankowi zakup bonu skarbowego (minimalna wartość bonu to 10 000 zł). Bony skarbowe mają określony termin wykupu — 8-, 13-, 26-, 39-, 52-tygodniowy (najpopularniejsze w Polsce są 13-tygodniowe i 52-tygodniowe). Aby móc kupować bony skarbowe, musisz podpisać umowę o prowadzeniu rachunku bonów skarbowych. Kupione na organizowa- nym przetargu bony skarbowe są przedmiotem obro- tu na rynku wtórnym. Oznacza to, że możemy w każdej chwili wycofać pieniądze, zlecając bankowi ich sprzedaż. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie i zawarta w cenie bonu. 65 Racjonalne inwestowanie Opłacalność i zalety bonów skarbowych ƒ ƒ ƒ ƒ Inwestycja w tego typu instrument finansowy pozwala dokładnie określić stopę dochodu w momencie zakupu bonów skarbowych. Wiesz dokładnie, jaki będziesz miał zysk. Stały dochód z reguły przewyższy dochód depozytów bankowych. Wysoka płynność — w każdej chwili możesz odsprzedać bon skarbowy przed terminem wykupu z odsetkami na dzień sprzedaży. Bezpieczeństwo — emitentem jest Skarb Państwa, dlatego instrument ten uważa się za wolny od ryzyka. (w skali roku), = ((FV – P) / P) × (360 / t) Jak obliczyć rentowność bonu skarbowego? r r — stopa rentowności bonu skarbowego FV — wartość nominalna bonu skarbowego, P — cena bonu skarbowego, t — liczba dni do wykupu bonu skarbowego. Przykład 4.2 W dniu 28 marca 2008 roku bank X podał następujące ceny w odniesieniu do 90-dniowego bonu z terminem wy- kupu 25 czerwca 2008. (Wartość nominalna bonu wynosi 10 000 zł). Cena kupna — 9880,59 (po której bank chce kupić). Cena sprzedaży — 9885,80 (po której bank chce sprzedać). 66 Rodzaje inwestycji — w co i jak inwestować? r = {(10 000 – 9885,80) / 9885,80)} × (360/90) = 4,62 Jeśli kupisz bon skarbowy i przetrzymasz go do terminu wykupu, stopa rentowności wyniesie 4,62 w skali roku. Pytania 1. Co to jest bon skarbowy? 2. Jaka jest minimalna wartość bonu skarbowego? 3. Dlaczego warto inwestować w bony skarbowe? 4. Jakie występują terminy wykupu bonów skarbowych? 5. Jak liczy się rentowność bonów skarbowych? Podsumowanie Bony skarbowe są krótkoterminowym instrumen- tem finansowym, gwarantującym bezpieczeń- stwo inwestycji, dając inwestorowi stały, z góry określony dochód. Charakteryzują się dużą płyn- nością (bony w każdej chwili możesz sprzedać). Elektroniczny, zdematerializowany obrót chroni przed ryzykiem fałszerstwa. Inwestycja w bony skar- bowe jest najpewniejszą formą lokowania pieniędzy, ponieważ gwarantem jest Skarb Państwa. 67
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: