Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 004353 24081786 na godz. na dobę w sumie
Twórczy uniwersytet – twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego - ebook/pdf
Twórczy uniwersytet – twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 145
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7525-970-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Na czym polega dojrzałość umysłowa dziś, dla Twojego pokolenia, które niedługo może być określane jako pokolenie ekranów i aplikacji? Na pierwszym roku studiów w szczególny sposób ujawni się dylemat: czy imitować wzorce znalezione w źródłach, czy twórczo je przekształcać i wykazać inwencję oraz oryginalność.

Ten podręcznik ma pomóc Ci rozeznać się w całkiem podstawowych umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych w samodzielnym uczeniu się. Postaraliśmy się zebrać najprostsze i najzwięźlejsze porady i przepisy dla rozpoczynających studia, a więc dla Ciebie!

Te kompetencje będą ważne nie tylko tu i teraz, na UŁ, ale w samodzielnym uczeniu się przez całe życie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Y Z C R Ó W T i t T e W t y Ó s r R e w C Z n Y u s t u d e n t Y Z C R Ó W T i t T e W t y Ó s r R e w C Z n Y u s t u d e n t Przewodnik dla studentów uniwersytetu Łódzkiego Pod redakcją jarosŁawa PŁuciennika i kingi klimczak Łódź 2013 Kinga Klimczak – Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Łódzki, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 107 Jarosław Płuciennik – Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Łódzki 91-431 Łódź, ul. Franciszkańska 1/5 RECENZENT Beata Przyborowska SKŁAD I ŁAMANIE Oficyna Wydawnicza Edytor.org KOREKTA Danuta Bąk PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06334.13.0.S ISBN 978-83-7525-955-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-7525-970-4 (wersja elektroniczna) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Druk i oprawa: Quick Druk sPis treŚci Wybieraj! 7 1 Jarosław Płuciennik Zwięzłość jako efekt kompetencji społecznej 9 2 Jerzy S. Czarnecki Przestrzeń samodzielności 13 3 Jarosław Płuciennik Smartfonologia na Uniwersytecie 25 4 Mieczysław Gajos Nauczyć się języków obcych – o autonomii w glottodydaktyce 29 5 Sylwia Rapacka Nie tylko o metodzie projektowej 39 6 Anna Gutowska Jak się uczą dorośli 49 7 Elwira Olejniczak Kilka uwag o stylu naukowym 57 8 Anna Kowalska-Pietrzak Najkrótszy kurs pisania tekstów naukowych 65 9 Joanna Bachura-Wojtasik Jak redagować teksty naukowe 77 10 Agata Kowalewska Jak uniknąć plagiatu 85 11 Justyna Jerzyk-Wojtecka Notatki? Zrób to sam! 89 12 Zbigniew Mikurenda Środowisko technologiczne do realizacji i wspomagania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym 97 13 Lidia Mikołajuk Przewodnik po Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 113 14 Anna Jagiełło, Leszek Piąstka Jak wychowanie fizyczne wpływa na Twoje kompetencje społeczne 125 15 Paulina Czarnek Droga nie tylko naukowa – studenckie koła zainteresowań 135 16 Paulina Dubińska, Juliusz Mroziński Akademickie Radio UL – daj się ponieść radiowej pasji 141 Wybieraj zawsze! 143 wyBieraj! Dawno, dawno temu egzamin maturalny nazywano eg- zaminem dojrzałości, mówiono w jego kontekście o spraw- dzeniu samodzielności myślenia młodych ludzi. Przemiany cywilizacyjne przesuwają granicę dojrzewania człowieka, ale studia wyższe nadal pozostają domeną nade wszystko ludzi mentalnie dorosłych. Rozpoczynasz właśnie swoją największą życiową przygodę – studia, podczas których nie wszystko co najważniejsze dzieje się w salach wykładowych czy laboratoriach. Czasami na istotne rzeczy można trafić podczas samodzielnej lektury, ćwiczeń fizycznych na pły- walni czy w trakcie rozmowy z kolegą przy obiedzie. Na czym polega dojrzałość umysłowa dziś, dla Two- jego pokolenia, które niedługo może być określane jako pokolenie ekranów i  aplikacji? Na pierwszym roku stu- diów w szczególny sposób ujawni się dylemat: czy imitować wzorce znalezione w źródłach, czy twórczo je przekształcać i  wykazać inwencję oraz oryginalność. Każdy z  Was ma przed sobą dwa losy: jeden czarny, drugi biały, każdy z Was musi samodzielnie wybierać. Pierwszy wybór i… już zawsze będziesz prowadzony(a) za rękę, drugi wybór – to sięgnięcie do pokładów nieskończonych mocy w samym sobie. Na Uniwersytecie Łódzkim ciężko pracujemy, aby moż- liwie każdy Student, który realizuje nasze programy kształ- cenia, poczuł się w przyszłości spełnionym człowiekiem, tzn.  zrealizował planowane cele życiowe, znalazł pracę i osiągnął sukces w życiu zawodowym. Stanie się to możli- we, jeśli każdy Student ufnie podejmie współpracę z kadrą akademicką oraz będzie się starał przyswoić sobie najlepsze umiejętności i kompetencje społeczne. Trzeba ze wszyst- kich sił dążyć do wyzwolenie potencjału w nas samych, aby wespół z innymi pracować, lepiej się z nimi komunikować i owocniej z nimi być, po prostu. Ten podręcznik ma pomóc Ci rozeznać się w całkiem podstawowych umiejętnościach i kompetencjach potrzeb- nych w samodzielnym uczeniu się. Postaraliśmy się zebrać najprostsze i najzwięźlejsze porady i przepisy dla rozpoczy- nających studia, a  więc dla Ciebie! Te kompetencje będą ważne nie tylko tu i teraz, na UŁ, ale w samodzielnym ucze- niu się przez całe życie. Masz możliwość wyboru, dwa losy – czarny i biały. Wybieraj… wybieraj siebie! jarosław płuciennik kinga klimczak 1 jarosŁaw PŁuciennik zwięzŁoŚć jako eFekt komPetencji sPoŁecznej „„ zwięzŁoŚć Zwięzłość to kwestia stylu, a styl bywa cnotą, albo inaczej, ważną cechą cha- rakteru człowieka. Dziś jednak chciałbym pisać o zwięzłości jako o jednej z ważnych kompetencji społecznych. Nie można na razie zapisać się na studia zwięzłości, choć już pojedyncze zajęcia dotyczące tematu „zwię- złość” można łatwo sobie wyobrazić. Zwięzłość jest jedną z kompetencji wskazywanych przez pracodawców jako kluczowe. „„ chwytaj sPosoBnoŚć Oczekiwania pracodawcy i czasów, w których żyjemy, decydują o dużej wartości omawianej kompetencji. Pracodawcy mają dziś coraz mniej czasu, nawet wywiady z kandydatami na pracowników przebiegają kon- kursowo, a w  pośpiechu kandydaci mają niewiele czasu na prezentację siebie. Co więcej, czasem przypadkowe spotkanie podczas gry w tenisa czy na polu golfowym albo na boisku piłkarskim, przypadkowe spotka- nie w miejscu publicznym narzuci Ci konieczność schwytania okazji, aby zwięźle zaprezentować swoje zainteresowania i umiejętności czy projekty. Pracodawcy oczekują od pracowników wielozadaniowości, zaś podczas spotkań rekrutacyjnych wielowymiarowości. Prezentacja tej cechy w krót- kim czasie wymaga sztuki, czyli stylu. „„ zasady Pisania maili • Przechodź od razu do rzeczy • Staraj się pisać krótko: jedną stro- nę maszynopisu • Napisz krótki, ale treściwy wers w nagłówku: najlepiej w formie rzeczy do zrobienia. Podane wyżej cechy oparte są na badaniach nad psychologią czy- tania maili. „„ cecha maili W wypowiedziach publicznych różnych pracodawców oraz w komunika- cji prywatnej z różnymi osobami wprost można spotkać wymaganie, aby najważniejsze cechy swojego projektu, który chcemy zaprezentować pra- codawcy w konkursie na jakieś stanowisko, przedstawiać w mailu, czyli jeszcze przed samym spotkaniem twarzą w twarz. Nawet jeśli zostaniesz dopuszczony(a) do rozmowy, najpierw musisz do siebie przekonać na pi- śmie w mailu. Mail trzeba traktować zadaniowo. Istnieją już aplikacje na smartfony i tablety, które w ten sposób traktują maile, właśnie jako zada- nie do wykonania. „„ skąd się wzięŁa zwięzŁoŚć? Najkrócej: z przemian cywilizacyjnych. Prawdziwy przełom cywilizacyjny został wywołany postępem komunikacyjnym, a ten dokonuje się syste- matycznie od czasu wynalezienia kolei. George Stephenson skonstruował swój parowóz w 1814 roku, a już Friedrich Nietzsche narzekał na niesa- mowite tempo cywilizacyjne i brak czasu na refleksję. Za swoje główne zadanie jako filozofa i filologa uznawał nawet to, aby spowolnić tempo, za- trzymać się na refleksji, mieć dużo czasu na wolne czytanie. Dziś to samo hasło: „wolne czytanie” pojawia się w kontekście ruchu „slow food”. „„ krótkie Formy kulturowe Coraz więcej jest krótkich form literackich, coraz mniej popularne są rozwlekłe dysertacje i wielkie powieści. Popularne są dziś szczególnego rodzaju krótkie opowiadania, takie, które możesz przeczytać w  30 mi- nut w  drodze do pracy. Czasami powstają także, bardzo popularne np. w Japonii, powieści smsowe, pisane na komórkach i czytane na nich. 10 Jarosław Płuciennik Wszechobecne są blogi literackie, mikroblogi (takie jak słynny twitter – „ćwierkacz”), w których musimy swój komunikat ograniczyć do „ćwier- ków” na 140 znaków. Popularną formą w  Internecie są krótkie wykłady, zazwyczaj ok. 15-minutowe w systemie TED; wykładowca musi w kwadrans przeko- nać do swojej historii życiowej słuchaczy. Musi być zwięzły. „„ Fast Food Ważnym kulturowym zjawiskiem, bardzo złożonym i kontrowersyjnym, jest macdonaldyzacja, na którą składa się sprawność, przewidywalność, wymierność oraz sterowanie. W  macdonaldyzacji dobre zjawiska mie- szają się ze złymi, zaś racjonalność jest podporządkowana rachunkowi ekonomicznemu. Na tym tle zwięzłość jest wypadkową przemian cywili- zacyjnych oraz jednym z ważnych aktywnych czynników zmiany. „„ wartoŚć uniwersalna Jednak zwięzłość była od zawsze i pozostaje wartością uniwersalną i po- nadczasową, tyle że występowała w kulturze w różnym natężeniu i w róż- nych kontekstach. Jean-Baptiste Le Brun pisał: Mój styl w ogóle nie będzie kwiecisty, moje wyrażenia będą proste jak prawda. W tym kontekście zwię- złość ma siłę przekonywania, bo jest oparta na założeniu posiadania małej ilości uprzedniej wiedzy. Czasem wręcz zakłada elementarną umiejętność rozumowania i  wrażliwość na zmysłową obecność tego, co narzuca się nieodparcie. Niektórzy piszą w tym kontekście o prawdzie. Na przykład piszący w stylu klasycznym nigdy nie pozwala sobie na uleganie osobi- stym zachciankom, inklinacjom czy perspektywom. Wartości kojarzone ze zwięzłością w  okresie klasycyzmu to prostota, szacunek dla prawdy, jasność, narzucająca się prawda. Zwięzłość jest intencjonalną ekspresją dokładności, komunikacją bez sugestii. „„ stań się! Lapidarność i  krótkość ekspresji były w  przeszłości wartościami łączo- nymi ze zwięzłością; wskazywane były także jako tekstowa jakość efek- tu retorycznego uniesienia, czyli wzniosłości albo górności, prowadzącej 11 ZwięZłość jako efekt kompetencji społecZnej Jarosław Płuciennik do  transu, uniesienia, entuzjazmu. Charakterystycznym wyrażeniem, obrosłym komentarzami, było słynne zdanie z  Księgi Genesis przypisy- wane Bogu: I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość – I stało się! To jedno zdanie wyrusza z milczenia i niknie w nim, jak prosty utwór muzyczny. Później zwięzłość kojarzono także z wartością estetyczną nagłości. „„ minimalizm jako styl Jednak najważniejsze, że zwięzłość jest kwestią stylu. Tak jak prostota to nie prostactwo, tak zwięzłość nie jest też wynikiem braku materiału. Stylu klasycznego można się wyuczyć, jak twierdzi Mark Turner, jest on wy- nikiem pracy, a nie wrodzonych cech, wytworem kultury, a nie natury. Podobnie zwięzłość kojarzyć można z modnym ostatnio stylem minima- listycznym. Za zwięzłością autentyczną stoi zrozumienie i cecha ta zawsze się ostoi. Dobry styl pisania i mówienia wynika ze stylu myślenia. Można nauczyć się pisania poprzez naukę stylu pisania. Powinniśmy uczyć się zwięzłości, powinniśmy uczyć się stylu. Ucz się zwięzłości, ucz się szacunku dla siebie i czasu innych! Ale oczekuj także szacunku dla siebie. 2 jerzy s. czarnecki Przestrzeń samodzielnoŚci „„ wProwadzenie Okres niedojrzałej młodości za Tobą, matura za Tobą, teraz rozpoczynasz czas studiów. Niezależnie od tego, co studiujesz, niezależnie od tego, na ilu jesteś kierunkach studiów, w pewnym momencie dużo się zmieniło w Twoim życiu. Jedna z tych zmian polega na tym, że słyszysz prawie co- dziennie: teraz to już nie jest tak, jak w szkole, teraz musisz samodzielnie studiować. Zmieniło się, bo zamiast słowa „uczyć się”, mamy słowo „stu- diować”. No i mamy dodatkowe słowo: „samodzielność”. Nie, nie przypomnisz sobie, kto Ci  powiedział na czym polega różnica, a to dlatego, że nikt Ci nie powiedział. Czasami potrafisz za- uważyć różnicę, czasami nie. Przyjmij, że tak jest w większości uczelni tego świata. Z drugiej strony – szkoła nigdy niczego nie nauczyła, jeśli ktoś sam nie chciał się nauczyć. Dlatego zapraszam Cię do praktycznego zastosowania zbioru technik, które otwierają przestrzeń samodzielno- ści. Wszystkie te techniki pokazują jeden ze sposobów praktykowania zachowań, które prowadzą do budowy i  zagospodarowania przestrze- ni samodzielności. Paradoksalnie, samodzielność przychodzi poprzez zachowanie praktykowane w zespole. Mówimy tu bowiem o indywidu- alnej zdolności i umiejętności uczenia się, choć wszystkie techniki dla swojej skuteczności wymagają grupy, zespołu, otoczenia innych ludzi. Możesz nauczyć się zbioru technik, które pokażą Ci, jak się uczyć, a potem możesz je odtwarzać w nowych gronach, z różnymi ludźmi, w różnym otoczeniu. Najważniejsze jest to, żeby zacząć. „„ zaŁożenia Droga jednokierunkowa zaŁożenie Pierwsze „ Wymiana wiedzy w ogóle, a tym bardziej proces uczenia się, czy inaczej, wzbogacania swojej wiedzy, wymaga wymiany myśli. Uczenie się to uli- ca dwukierunkowa. Komunikacja to przede wszystkim umiejętność słu- chania, dopiero potem wygłaszania zdań własnych. Komunikacja zawsze odbywa się dwufazowo: słuchasz – powtarzasz. Słuchasz tego, co ktoś do Ciebie mówi i – chcesz czy nie – tłu- maczysz to na swój sposób rozumienia świata, na obrazy, z którymi się spotkałeś, na zdania, które usłyszałeś, na wartości, które wyznajesz. Powtarzasz to, co po- wstało w  Twojej świadomości po takim przetłumaczeniu temu, od kogo usłysza- łeś pierwszą wersję. Teraz druga osoba słucha i – chce czy nie – tłumaczy to, co usłyszała … i tak dalej. Za każdym razem pojawią się niezgodności, nie- dokładności, różnice, które obie strony procesu komunikacji tłumaczą tak długo, aż uzyskają jednolity obraz – uzgodnione znaczenie komunikatu. Jeśli jest Was więcej, zajmie to więcej czasu, ale tylko na początku. Potem będziesz umiał samodzielnie uczestniczyć w pełni w zdarzeniach komu- nikacyjnych – na podstawie własnego doświadczenia. zaŁożenie drugie „ Wiedza przepływa poziomo albo inaczej – przepływ wiedzy nie uznaje nierówności. Tak, możesz zapamiętać informacje, które otrzymałeś(aś) od kogoś jednostronnie, ze źródła, z którym nie możesz rozmawiać. Radio, książka, telewizja, ale też i profesor, który stoi na katedrze i wygłasza wy- kład – to są tylko nadajniki informacji. Informacje można spamiętać, po- układać na swój sposób, przekazać dalej, powtórzyć… W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z informacją, nie z wiedzą. Wiedza po- 14 Jerzy S. CzarneCki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twórczy uniwersytet – twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: