Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 005905 21756804 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia - książka
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1222-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> vba - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-79%), audiobook).

Gotowe makra w Excelu!
Programy, które ułatwią Ci życie!

Visual Basic for Applications, dostępny w programie Excel język programowania, jest narzędziem bardzo przydatnym w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Jego możliwości są naprawdę ogromne, a umiejętne posługiwanie się nim pozwala na znaczne skrócenie czasu wykonywania uciążliwych, codziennych czynności. Automatyzacja zadań, szczególnie ważna w przypadku pracy z rozbudowanymi arkuszami, znacznie ułatwia nam życie i pracę oraz sprawia, że unikamy wielu pomyłek. Jednak nie każdy z nas ma czas i ochotę uczyć się programowania, by tworzyć własne makra i w ten sposób dostosowywać aplikację do własnych potrzeb. Bardzo pomocna staje się więc 'ściąga', w której można znaleźć gotowe programy z objaśnieniami konkretnych zastosowań.

'Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia' to właśnie książka, której Ci potrzeba! Znajdziesz w niej wiele programów upraszczających pracę w Excelu i wskazówki związane z ich wykorzystaniem. Dowiesz się, jak używać rejestratora makr, jak konstruować gotowy program ze stałych elementów i jak sprawić, by jego działanie odpowiadało temu, co chcesz osiągnąć. Nauczysz się deklarować zmienne, wykorzystywać pętle i wyszukiwać potrzebne Ci dane. Wszystkie te zadania zostały podane w formie praktycznych ćwiczeń, dzięki czemu bez zbędnych teoretycznych wywodów zapoznasz się z ich działaniem. Ponadto w książce tej uwzględniono sugestie i pytania czytelników jej poprzedniego wydania, co pozwoliło na jeszcze lepsze dostosowanie jej treści do potrzeb użytkowników Excela.

Niech Twój Excel pracuje dla Ciebie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. ˘wiczenia Autor: Miros‡aw Lewandowski ISBN: 978-83-246-1222-2 Format: A5, stron: 192 Gotowe makra w Excelu! Programy, kt(cid:243)re u‡atwi„ Ci ¿ycie! (cid:149) Poznaj niezwyk‡e mo¿liwo(cid:156)ci jŒzyka Visual Basic for Applications (cid:149) Naucz siŒ korzysta(cid:230) z makr poszerzaj„cych funkcje Excela (cid:149) Zaimportuj gotowe programy automatyzuj„ce uci„¿liwe zadania Visual Basic for Applications, dostŒpny w programie Excel jŒzyk programowania, jest narzŒdziem bardzo przydatnym w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Jego mo¿liwo(cid:156)ci s„ naprawdŒ ogromne, a umiejŒtne pos‡ugiwanie siŒ nim pozwala na znaczne skr(cid:243)cenie czasu wykonywania uci„¿liwych, codziennych czynno(cid:156)ci. Automatyzacja zadaæ, szczeg(cid:243)lnie wa¿na w przypadku pracy z rozbudowanymi arkuszami, znacznie u‡atwia nam ¿ycie i pracŒ oraz sprawia, ¿e unikamy wielu pomy‡ek. Jednak nie ka¿dy z nas ma czas i ochotŒ uczy(cid:230) siŒ programowania, by tworzy(cid:230) w‡asne makra i w ten spos(cid:243)b dostosowywa(cid:230) aplikacjŒ do w‡asnych potrzeb. Bardzo pomocna staje siŒ wiŒc (cid:132)(cid:156)ci„ga(cid:148), w kt(cid:243)rej mo¿na znale(cid:159)(cid:230) gotowe programy z obja(cid:156)nieniami konkretnych zastosowaæ. (cid:132)Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. ˘wiczenia(cid:148) to w‡a(cid:156)nie ksi„¿ka, kt(cid:243)rej Ci potrzeba! Znajdziesz w niej wiele program(cid:243)w upraszczaj„cych pracŒ w Excelu i wskaz(cid:243)wki zwi„zane z ich wykorzystaniem. Dowiesz siŒ, jak u¿ywa(cid:230) rejestratora makr, jak konstruowa(cid:230) gotowy program ze sta‡ych element(cid:243)w i jak sprawi(cid:230), by jego dzia‡anie odpowiada‡o temu, co chcesz osi„gn„(cid:230). Nauczysz siŒ deklarowa(cid:230) zmienne, wykorzystywa(cid:230) pŒtle i wyszukiwa(cid:230) potrzebne Ci dane. Wszystkie te zadania zosta‡y podane w formie praktycznych (cid:230)wiczeæ, dziŒki czemu bez zbŒdnych teoretycznych wywod(cid:243)w zapoznasz siŒ z ich dzia‡aniem. Ponadto w ksi„¿ce tej uwzglŒdniono sugestie i pytania czytelnik(cid:243)w jej poprzedniego wydania, co pozwoli‡o na jeszcze lepsze dostosowanie jej tre(cid:156)ci do potrzeb u¿ytkownik(cid:243)w Excela. (cid:149) Rejestrowanie makr (cid:149) Uruchamianie zapisanych projekt(cid:243)w (cid:149) Zmienne i sta‡e (cid:149) Zmienne tablicowe (cid:149) Deklarowanie zmiennych (cid:149) PŒtle (cid:149) Komunikaty (cid:149) Obs‡uga b‡Œd(cid:243)w (cid:149) Funkcje u¿ytkownika (cid:149) Zmiana danych w kom(cid:243)rkach (cid:149) Warunkowa zmiana wygl„du arkusza (cid:149) Okno edytora VBA Niech Tw(cid:243)j Excel pracuje dla Ciebie! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Dla kogo jest ta książka? Zabawy z rejestratorem makr Wprowadzenie Dla użytkowników Office 2007 Nowy wygląd — nowe problemy Rejestrowanie makr Uruchamianie zapisanych projektów Szybkie sortowanie danych Rozdział 2. Podstawy Interakcja ze skoroszytem. Zmienne i stałe Deklarowanie zmiennych i ich zasięg Zmienne tablicowe Co będzie, jeśli? Pętle Idź do, idź i wróć Dialog z użytkownikiem Obsługa błędów Makro a funkcja Rozdział 3. Przykłady Liczby słownie Wygląd zależny od warunków Nawigacja między arkuszami Wspomaganie pracy Excela 5 7 7 8 10 12 17 25 39 40 47 53 55 60 68 71 83 86 93 93 99 102 104 4 T w o r z e n i e m a k r w V B A d l a E x c e l a 2 0 0 3 / 2 0 0 7 • Ć w i c z e n i a Generowanie dźwięku Obliczanie głębi ostrości Arkusz ofert Rozdział 4. Dodatki Okno edytora VBA Procedury zdarzeniowe Właściwości formantów formularza 116 120 133 141 141 144 158 2 Podstawy Pierwszy rozdział podpowiadał, jak można sobie ułatwić co- dzienną pracę z Excelem i zautomatyzować często powtarzane czynności. Właściwie niezbyt przydała się wiedza na temat VBA — wystarczyło Ci uruchomienie rejestratora makr i pokazanie, czego oczekujesz od komputera. Jak już zdążyłeś się przekonać, rejestrator — choć bardzo pomocny — nie oferuje możliwości zapisania operacji warunkowej, przypisania zmiennej czy wyświetlenia okien dialogowych. Czynności te musie- liśmy wykonywać z poziomu edytora. Dobrze byłoby zatem poznać podstawowe polecenia i struktury odpowiedzialne za wykonywa- nie operacji, których rejestrowanie jest niemożliwe lub przynajmniej karkołomne. Wszystkie zamieszczone tu ćwiczenia możesz znaleźć na stronie http:// www.twojexcel.com. 4 0 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia Interakcja ze skoroszytem. Zmienne i stałe Czytanie i umieszczanie danych Często zdarza się, że napisane przez Ciebie makro umieszcza dane w arkuszu roboczym lub pobiera je stamtąd. VBA oferuje kilka sposo- bów adresowania komórek arkusza w zależności od tego, jakie dane są dla użytkownika dostępne. Ć W I C Z E N I E 2.1 Tworzenie tabeli z poziomu VBA Utwórz arkusz tabliczki mnożenia w zakresie od 1 do 10 według rysunku 2.1. Pomiń formatowanie. Rysunek 2.1. Arkusz tabliczki mnożenia Rozwiązanie 1. Otwórz nowy skoroszyt, uruchom edytor VBA (Alt+F11) i wstaw moduł (Insert/Module). 2. W module wprowadź następujący kod: Sub tabliczka_mnożenia() For wiersz = 1 To 10 For kolumna = 1 To 10 Cells(wiersz, kolumna) = wiersz * kolumna Next kolumna Next wiersz End Sub Rozdział 2. • Podstawy 4 1 3. Ustaw kursor w obrębie makra i naciśnij klawisz F5, aby uruchomić makro. Wyjaśnienia Zastosowane tu zostały instrukcje pętli (struktury For...Next). Poznasz je w dalszych rozdziałach tego podręcznika. Wpisanie wartości do ko- mórki wykonywane jest w poniższym wierszu kodu: Cells(wiersz, kolumna) = wiersz * kolumna Właściwość Cells, określająca adres komórki, ma dwa argumenty. Jak widać w instrukcji For...Next, zmienne wiersz i kolumna przyjmują war- tości od 1 do 10. W poleceniu Cells zatem zarówno wiersz, jak i kolum- na są określane za pomocą wartości liczbowych. Łatwo pomylić kolejność współrzędnych. Z pomocą przyjdzie wtedy edytor (rysunek 2.2), który sam podpowie, czego od Ciebie oczekuje. Rysunek 2.2. Podpowiedzi edytora VBA bywają bardzo pomocne Ć W I C Z E N I E 2.2 Wpływanie na wygląd komórek arkusza z poziomu VBA Zaciemnij wnętrza komórek od A1 do J1 i od A2 do A10, jak pokazano na rysunku 2.1. Rozwiązanie Wprowadź do modułu następujący kod i uruchom go. Sub wypełnij() Range( A1 , J1 ).Interior.ColorIndex = 15 Range( A2:A10 ).Interior.ColorIndex = 15 End Sub Wskazówki K Zauważ, że w różny sposób wpisano argumenty Range. Obydwa sposoby są poprawne. K Jak widać, za pomocą Range możemy zaznaczać całe zakresy komórek. 4 2 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia K Jako argumentów możemy użyć zmiennych (jeżeli ich wartość będzie się składać z liter i cyfr) lub znanych Ci już poleceń Cells. Nasze makro mogłoby więc wyglądać tak: Sub wypełnij() a = A1 b = J1 Range(a, b).Interior.ColorIndex = 15 Range(Cells(1, 1), Cells(10, 1)).Interior.ColorIndex = 15 End Sub Odczytywanie wartości z komórek odbywa się w sposób odwrotny, niż są umieszczane. Przećwiczymy to na bardziej użytecznym przykładzie. Ć W I C Z E N I E 2.3 Pobieranie danych z arkusza Na podstawie tabliczki mnożenia, utworzonej w ćwiczeniu 2.1, utwórz procedurę, która pobierając dane o adresie zaznaczonej komórki, będzie pobierać dane z: K K K zaznaczonej komórki; komórki z pierwszego wiersza aktywnej kolumny; komórki z pierwszej kolumny aktywnego wiersza. Dane zostaną wyświetlone w postaci komunikatu (rysunek 2.3). Do- datkowo niech procedura wyświetla komunikaty tylko w przypadku kliknięcia komórki w zakresie od A1 do J10. Rozwiązanie Sub pobieraj_dane() If ActiveCell.Row = 10 And ActiveCell.Column = 10 Then a = ActiveCell.Value mnożn1 = Cells(ActiveCell.Row, 1) mnożn2 = Cells(1, ActiveCell.Column) MsgBox (mnożn1 razy mnożn2 = a) End If End Sub Rozdział 2. • Podstawy 4 3 Rysunek 2.3. W oknie komunikatu wyświetlane są dane z pierwszych komórek aktywnego wiersza i kolumny oraz z aktywnej komórki Wskazówki K W pierwszym wierszu procedurze nadawana jest nazwa. Makro zawsze rozpoczyna się słowem kluczowym Sub, po którym podawana jest jego nazwa i ewentualnie parametry. K K W następnym wierszu zawarty jest warunek, że dalsze czynności będą wykonane tylko wtedy, gdy aktywna komórka znajduje się nie niżej niż w 10. wierszu i nie dalej niż w 10. kolumnie arkusza. W trzech kolejnych wierszach z aktywnej (zaznaczonej) komórki oraz pierwszych komórek kolumny i wiersza dane są pobierane i przypisywane zmiennym. Przypisanie wartości komórek zmiennym ułatwi Ci zapisanie argumentu dla polecenia MsgBox w następnym wierszu kodu. Jak widać, pobranie danych z komórek arkusza nie wymaga żadnych poleceń. Wystarczy operacja przypisania. K Po wyświetleniu okna dialogowego (składnię polecenia MsgBox poznasz w dalszej części podręcznika) następuje zamknięcie sekwencji operacji wykonywanych po spełnieniu warunku początkowego (End If). K Ostatnie słowo kluczowe informuje o końcu procedury (makra). Pozostaje jeszcze pytanie: jak sprawić, aby makro było uruchamiane po każdym kliknięciu myszą? Decydują o tym procedury zdarzeniowe, których opis zawarty jest w rozdziale 4. podręcznika. 4 4 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia Zmienne i stałe Korzystanie ze stałych ma sens wtedy, gdy często stosujesz tę samą wartość w procedurze. Możesz na przykład za pomocą stałej wyrazić część komunikatu często wyświetlanego w oknie dialogowym. Stałe definiuje się za pomocą słowa kluczowego Const: Const a = Wartość komórki wynosi: Const b = 13 Niewątpliwą zaletą stałej jest to, że próba jej zmiany w jakikolwiek spo- sób jest niemożliwa i kończy się wyświetleniem komunikatu o błędzie. W VBA rozpoznawanych jest kilka typów zmiennych: K K K K K K K K Boolean — zmienna logiczna — przybiera wartości true lub false. Byte — wartości całkowite — przybiera wartości od 0 do 255 (czyli tyle, ile jeden bajt). Integer — wartości całkowite — przybiera wartości od –32 768 do 32 767. Long — wartości całkowite — przybiera wartości od –2 147 483 648 do 2 147 483 647. Jeżeli operujesz na adresach całego arkusza, musisz pamiętać, że pojemność zmiennej zadeklarowanej jako Integer jest zbyt mała. Arkusz ma bowiem 65 536 wierszy. Jeżeli więc dochodzi do deklaracji zmiennej przechowującej numer wiersza, musisz użyć typu Long. Single — wartości liczb rzeczywistych — przybiera wartości od –3,4×1038 do 3,4×1038 z dokładnością sześciu cyfr po przecinku. Double — wartości liczb rzeczywistych — przybiera wartości od –1,79×10308 do 1,79×10308 (z dokładnością do 14 cyfr po przecinku). Currency — wartości kwot pieniężnych — przybiera wartości od –9,22×1011 do 9,22×1011 (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku). String — zmienna tekstowa — może zawierać tekst do dwóch miliardów znaków. Rozdział 2. • Podstawy 4 5 K Date — data i godzina — może zawierać informacje o czasie od 01.01.100 roku do 31.12.9999 roku, przy czym data 31 grudnia 1899 jest reprezentowana przez wartość 1, 1 stycznia 1900 to wartość 2 itd. Cyfry po przecinku oznaczają — tak jak w arkuszu Excela — części doby, czyli godzinę. Czas przed 31.12.1899 reprezentowany jest przez liczby ujemne. Zauważ, że VBA — w przeciwieństwie do arkusza Excela — może wykorzystywać daty sprzed 1 stycznia 1900 roku. Należy jednak pamiętać, że nawet prawidłowo obliczonego wyniku sprzed roku 1900 nie uda się wyświetlić w arkuszu roboczym w formacie daty. Musisz wspomóc się formatem tekstowym. Poniższy przykład wstawi datę 15 lipca 1410 roku do komórki A1 aktywnego arkusza. Niestety, tylko w formacie tekstowym, co oznacza, że nie będziesz mógł wykonywać na tej dacie żadnych obliczeń za pomocą funkcji arkuszowych. Sub data_przed_1900() m = DateSerial(1410, 7, 15) mr = Str(m) Cells(1, 1) = mr End Sub K Object — zmienna obiektowa — może zawierać odwołanie do dowolnego obiektu, na przykład Worksheet, Range, CommandBar i wielu innych. Będziemy z niej często korzystać w dalszych ćwiczeniach. Istotne są tutaj dwa fakty: K zazwyczaj deklarujesz odpowiedni typ zmiennej obiektowej, a nie samą zmienną; K aby przypisać wartość zmiennej obiektowej, musisz skorzystać ze słowa kluczowego Set. Przykład: Aby przypisać zmiennej obiektowej arkusz swojego skoroszytu, musisz wpisać: Dim zmienna_obiektowa As Worksheet Set zmienna_obiektowa = Sheets( Arkusz1 ) Aby przypisać zmiennej pasek narzędzi, wpisz: Dim zmienna_obiektowa As CommandBar Set zmienna_obiektowa = Application.CommandBars(8) 4 6 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia W tym przypadku zmiennej został przypisany pasek narzędzi Formularze. (W Excelu 2007 fakt zadeklarowania zmiennej obiektowej zawierającej pasek narzędzi nie ma absolutnie żadnego znaczenia). Może więc bardziej uniwersalny przykład: Dim zmienna_obiektowa As Chart Dim zmienna_obiektowa2 As Chart Set zmienna_obiektowa = Application.Charts( Wykres1 ) Set zmienna_obiektowa2 = Application.Charts(1) Jak widać, w powyższych przykładach użyłem od razu deklaracji Dim zmienna as Worksheet. Powinniśmy raczej unikać deklaracji Dim zmienna as Object i stosować ją tylko wtedy, gdy nie wiemy, jakiego obiektu się spodziewamy. Zauważ, że obiekty możemy identyfikować w kolekcji według nazw Application.Charts ( Wykres1 ) lub według ich kolejności Application.Charts(1) . Każdy ze sposobów ma swoje zalety i wady. Przekonasz się o tym, pracując nad własnymi projektami Variant — to zmienna uniwersalna. Może zawierać zarówno wartość logiczną (Boolean) czy łańcuch znaków, jak i datę czy liczbę wielkości Double. K Visual Basic nie wymaga deklarowania zmiennych. Jeżeli tego nie zro- bisz, program przypisze użytym przez Ciebie zmiennym typ Variant. Po co więc to wszystko? K Deklarowanie zmiennych pozwala programowi panować nad błędami wynikającymi z pomyłek (zamierzonych lub nie) przy wprowadzaniu danych przez użytkownika. Nie jest bowiem możliwe przypisanie łańcucha tekstowego zmiennej zadeklarowanej jako na przykład Date. K Zmienne typu Variant rezerwują sobie nawet 20 razy (!) więcej miejsca, niż zajmowałaby zadeklarowana zmienna innego typu. Jest więc nad czym się zastanowić, szczególnie gdy ma się do wykonania kilka milionów obliczeń po każdej zmianie danych. K Warto deklarować wszystkie zmienne. Wiem z doświadczenia, że zdarza się użycie zmiennej o tej samej nazwie (nadawanej najczęściej intuicyjnie) w tym samym programie do przechowywania różnych danych. Efekty takiego postępowania bywają komiczne tylko wtedy, Rozdział 2. • Podstawy 4 7 gdy masz wielkie poczucie humoru i dużo wolnego czasu. W przeciwnym razie lepiej zajrzeć do obszaru deklaracji zmiennych i wybrać nieużywaną jeszcze nazwę. Deklarowanie zmiennych i ich zasięg Zanim rozpoczniesz ćwiczenia z deklaracjami zmiennych, musisz po- znać jeszcze kilka ograniczeń dotyczących ich nazw. Nazwa zmiennej: K K K K musi rozpoczynać się od litery; nie może być nazwą polecenia, funkcji ani słowa kluczowego; nie może zawierać spacji; może być kombinacją liter i cyfr. Zmienne lokalne Zmienne deklaruje się za pomocą słowa kluczowego Dim lub Static. Różnice między sposobami deklarowania zmiennych wyjaśni poniższe ćwiczenie. Ć W I C Z E N I E 2.4 Deklarowanie zmiennych lokalnych Zadeklaruj zmienne w programie za pomocą słów Dim i Static. Dodawaj zmienne do uprzednio wyliczonego wyniku i wyświetl go. Uruchom makro kilkakrotnie. Policz, ile razy uruchomiłeś makro. Rozwiązanie Sub zmienne() Dim a, b, wynik_dim As Integer Static c, d, e, wynik_static As Integer dodawanie zmiennych dim a = 5: b = wynik_dim wynik_dim = a + b dodawanie zmiennych static c = 5: d = wynik_static wynik_static = c + d e = e + 1 4 8 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia MsgBox ( wynik dim = wynik_dim Chr(13) wynik static = wynik_static _ Chr(13) makro uruchomiono e razy ) End Sub Różnice w działaniu sposobów deklarowania zmiennych przedstawia rysunek 2.4. Rysunek 2.4. Zmienne wynik_dim i wynik_static są wynikiem tych samych obliczeń. Jednak różny sposób ich deklarowania powoduje, że po kilku uruchomieniach makra wyniki znacznie się różnią Wyjaśnienia K Pierwsze trzy wiersze kodu to nagłówek procedury i deklaracje zmiennych. K Następny wiersz jest komentarzem. Na jego początku znajduje się apostrof, więc zawartość wiersza nie jest analizowana przez program. K W piątym wierszu następuje przypisanie wartości zmiennym. Zmienna a przyjmuje wartość 5, a zmienna b — wartość zmiennej wynik_dim. Zmienna b przyjmuje wartość 0, ponieważ wynik_dim nie jest znany przy pierwszym uruchomieniu makra. K Stąd w szóstym wierszu wartość zmiennej wynik_dim wynosi 5+0, czyli 5 — co jest widoczne w oknie informacyjnym na rysunku 2.4. K W wierszach 7. – 9. powyższe czynności są powtarzane w stosunku do kolejnych zmiennych. K W wierszu 10. zmienna e jest zwiększana o 1 po każdym wykonaniu programu. Wartość początkowa zmiennej e nie została ustalona, a jej typ to Integer, więc program przyjął dla niej początkową wartość zero. Rozdział 2. • Podstawy 4 9 K Przy kolejnym uruchomieniu makra zmiennym zadeklarowanym słowem kluczowym dim zostają przywrócone domyślne wartości początkowe. A zatem wartości zmiennych b i wynik_dim ponownie wynoszą zero. K Inaczej jest ze zmiennymi zadeklarowanymi za pomocą słowa static. Ich wartości nie są zerowane. Przy drugim uruchomieniu możliwe jest więc powiększenie „licznika” e do 2, a zmienna d przyjmie wówczas wartość 5, obliczoną w czasie poprzedniego uruchomienia makra. W związku z tym wartość zmiennej wynik_static po drugim uruchomieniu makra będzie wynosić 10. K Wartości omawianych zmiennych po pięciu uruchomieniach makra widoczne są na rysunku 2.4. K Sposób wyświetlania komunikatów za pomocą polecenia MsgBox zostanie wyjaśniony w dalszej części podręcznika. W zależności od miejsca, w którym dokonasz deklaracji, zmienne będą miały różny zasięg. Jeżeli zmienne zadeklarowano wewnątrz makra (funkcji), będą one dotyczyć tylko tego makra (funkcji) i poza nim nie będą odczytywane. Zmienne takie nazywamy zmiennymi lokalnymi. To wszystkie zmienne, które deklarowałeś dotychczas. Zmienne modułu i zmienne publiczne Budując bardziej złożony program, dojdziesz do wniosku, że w celu zmniejszenia objętości kodu dobrze jest wydzielić często powtarzane czynności (na przykład wyświetlanie komunikatów) przez umieszcze- nie ich w osobnych programach, uruchamianych przez inne makra tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Wyjaśni to poniższe ćwiczenie. Ć W I C Z E N I E 2.5 Deklarowanie zmiennych publicznych Utwórz dwa makra: jedno odczytujące dane z arkusza, a drugie wy- świetlające odczytane dane w oknie komunikatu. Przekaż wartości między makrami za pomocą zmiennych. 5 0 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia Rozwiązanie Sub pobierz_dane() wart_komórki = Cells(1, 1) tekst = Wartość komórki A1 wynosi komunikat End Sub Sub komunikat() MsgBox (tekst wart_komórki) End Sub Wyjaśnienia K Makro pobierz_dane odczytuje wartość komórki A1 i przypisuje ją zmiennej wart_komórki. K Dodatkowo ustalana jest wartość zmiennej tekst, która jest wykorzystywana przez makro komunikat. K Po nadaniu wartości wykonywane jest makro komunikat, mające na celu wyświetlenie na ekranie wartości zmiennych. Wpisz do komórki A1 dowolną wartość i uruchom makro pobierz_dane. Jego efekty ilustruje rysunek 2.5. Rysunek 2.5. Mimo że składniowo wszystko jest w porządku, nie takiego efektu się spodziewaliśmy W oknie komunikatu nie zostały wyświetlone żadne informacje, ponie- waż nie zadeklarowano zmiennych na poziomie modułu. VBA uznał zatem, że ich wartości obowiązują tylko w obrębie makra, w którym zostały użyte. Aby możliwe było przekazywanie wartości zmiennych między ma- krami (funkcjami), musisz je zadeklarować na poziomie modułu. Robi się to na początku modułu, przed pierwszym słowem sub lub function. Rozdział 2. • Podstawy 5 1 Tak zadeklarowane zmienne nazywamy (jak nietrudno się domyślić) zmiennymi modułu. Kompletna jego zawartość powinna więc wyglą- dać tak: Option Explicit Dim tekst, wart_komórki Sub pobierz_dane() wart_komórki = Cells(1, 1) tekst = Wartość komórki A1 wynosi wyświetl End Sub Sub wyświetl() MsgBox (tekst wart_komórki) End Sub Wskazówki K Makro wyświetl może oczywiście być uruchamiane przez użytkownika, z tym że nie ma on możliwości podania wymaganych przez nie zmiennych. Najbardziej funkcjonalnym jego wykorzystaniem będzie ustalanie wartości zmiennych w poszczególnych makrach i wywoływanie ich nazw tak, jak zostało to przedstawione w powyższym przykładzie. Masz więc raz napisane makro, które możesz przywoływać w dowolnym miejscu programu. K Polecenie Option Explicit wymusza deklarowanie wszystkich zmiennych. Jeżeli podczas wykonywania makra zostanie wykryta niezadeklarowana zmienna, spowoduje to błąd programu (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Polecenie Option Explicit wymusza porządek w kodzie Twojego programu. Żadna niezadeklarowana zmienna nie ma racji bytu 5 2 K Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia Zauważ, że w deklaracji nie podałem typu zmiennych. Program domyślnie przypisał im typ Variant. W tym wypadku deklaracja miała na celu określenie nie typu, lecz zasięgu zmiennych. Teraz ich wartości będą odczytywane przez wszystkie makra i funkcje umieszczone w module. K Możliwe jest także zadeklarowanie zmiennych modułu za pomocą słowa kluczowego private. Zasięg zmiennych jest taki sam: będą one dostępne w module, w którym zostały użyte. Private tekst, wart_komórki K Jeżeli wszystko poszło dobrze, na ekranie powinien pojawić się w końcu komunikat jak na rysunku 2.7. Rysunek 2.7. Na zakończenie obraz cieszący oko każdego projektanta. Program działa. Przyznasz, że zabawa z VBA nie jest specjalnie trudna? Powyższe makra będą przekazywać między sobą wartości pod wa- runkiem, że zostały umieszczone w tym samym module. Często jednak zdarza się, że — dla zwiększenia przejrzystości — procedury (podpro- gramy) wywoływane przez inne programy umieszcza się w oddzielnym module. Aby zapewnić przenoszenie wartości zmiennych pomiędzy wszystkimi elementami programu, należy zadeklarować je (w dowol- nym module) za pomocą słowa kluczowego Public. Public tekst, wart_komórki Tak zadeklarowane zmienne nazywamy zmiennymi publicznymi. Rozdział 2. • Podstawy 5 3 Zmienne tablicowe Pomyśl, że chciałbyś przypisać kolejnym zmiennym wartości z ko- mórek od A1 do A1000. Możesz to oczywiście zrobić, wymyślając 1000 nazw zmiennych i wpisując 1000 wierszy kodu, ale z równym powo- dzeniem możesz spróbować ogolić się maszynką do strzyżenia owiec. Lepiej będzie użyć w tym celu 1000-elementowej tablicy jednowy- miarowej, której elementy mają tę samą nazwę i następujące po sobie wyróżniki liczbowe. Te wyróżniki pozwolą nam na szybkie przypisa- nie wartości zmiennym za pomocą pętli. Ć W I C Z E N I E 2.6 Deklarowanie zmiennych tablicowych Przypisz zmiennym wartości z komórek A1 do A1000 arkusza Excela. Rozwiązanie Option Explicit Option Base 1 Sub przypisz_wartości() Dim x As Integer Dim tablica(1000) As Integer For x = 1 To 1000 tablica(x) = Cells(x, 1) Next x End Sub Wyjaśnienia K K Option Base 1 określa, że pierwszy element tablicy będzie miał indeks 1 (zamiast domyślnego zero). Option Explicit powoduje konieczność deklarowania każdej zmiennej, nawet tej używanej w pętli jako licznik. Należy o tym pamiętać. K Tablicę musisz zadeklarować bez względu na to, czy wstawiłeś na początku polecenie Option Explicit, czy nie. Jej zasięg podlega zasadom opisanym wcześniej w tym rozdziale. 5 4 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007 • Ćwiczenia K Zmienna wchodząca w skład tablicy jednowymiarowej ma postać n(liczba), gdzie liczba określa miejsce danej w tablicy. Jeżeli chciałbyś wyświetlić zawartość 265. miejsca w tablicy utworzonej w powyższym przykładzie, wpisz: MsgBox tablica(265) K Elementy tablicy zadeklarowanej w sposób przedstawiony w tym przykładzie mają wyróżniki od 1 wzwyż, co nie zawsze bywa korzystne. Możliwe jest także zadeklarowanie tablicy w postaci: Dim tablica (501 to 1500) W tym wypadku elementy tablicy będą ponumerowane od 501 do 1500. Tablice danych mogą mieć także więcej niż jeden wymiar — można wówczas powiedzieć, że odzwierciedlają zakres kilku kolumn i kilku wierszy arkusza, lub nawet kilku arkuszy. Ć W I C Z E N I E 2.7 Deklarowanie tablic wielowymiarowych Zadeklaruj tablicę dwuwymiarową dla zakresu komórek A1 do F100 i trójwymiarową dla takiego samego zakresu w trzech kolejnych ar- kuszach. Rozwiązanie Tablica dwuwymiarowa: Dim tablica(5, 99) As Integer lub: Dim tablica(1 To 6, 1 To 100) As Integer Tablica trójwymiarowa: Dim tablica(2, 5, 99) As Integer lub: Dim tablica(1 To 3, 1 To 6, 1 To 100) Rozdział 2. • Podstawy 5 5 Wyjaśnienia K Rozmiar tablicy dwuwymiarowej to sześć kolumn i 100 rzędów. Pierwsza wartość ma współrzędne 0,0 — liczby użyte w deklaracji to uwzględniają. K W drugim sposobie rozwiązania zadania indeks początkowy i końcowy zarówno dla kolumny, jak i wiersza został narzucony. Pierwszy element tablicy będzie miał współrzędne 1,1, a ostatni — 6,100. K Dopuszczalne są mieszane sposoby deklaracji tablic. Dim tablica(2, 1 To 6, 99) Za pomocą polecenia Dim możesz deklarować tablicę, której wymiar jest od początku znany. Jeżeli ilość danych w tabeli nie jest znana w momencie rozpoczęcia procedury, możesz wstępnie zadeklarować tablicę, nie podając jej wielkości: Dim tablica() as String a następnie po uruchomieniu makra skorzystać z instrukcji ReDim: Sub makro() ilość = Cells(3, 4) pobiera wielkość tablicy z komórki aktywnego arkusza ReDim tablica (ilość) określa wielkość tablicy za pomocą zmiennej ... Taki sposób działania opisuje ćwiczenie 2.10. Co będzie, jeśli? Bardzo ważną konstrukcją w językach programowania są instrukcje warunkowe. Pozwalają one na wykonywanie określonych czynności w zależności od sytuacji, położenia kursora, wartości zmiennej czy też każdego innego zdarzenia zachodzącego w momencie wykonywania takiej instrukcji przez program. Na początek poznamy najbardziej in- tuicyjną strukturę: If...Then...Else.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: