Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 003515 21549506 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens - książka
Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3776-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W kontakcie z inteligentnym domem

Tak jak do komunikacji między człowiekiem i komputerem służą klawiatura i ekran, tak do porozumiewania się człowieka z linią technologiczną czy skomplikowanym systemem elektronicznym służy panel sterowniczy. W literaturze przedmiotu oraz w praktyce przemysłowej oznacza się go angielskim akronimem HMI (Human-Machine Interface). Panel, mający postać płaskiej powierzchni - dawniej z przyciskami, pokrętłami i licznikami, dziś z wyświetlaczem - pozwala odczytywać komunikaty systemu i wydawać mu polecenia, podłączać urządzenia zewnętrzne oraz wizualizować sam system w formie uproszczonego schematu graficznego.

Ta książka stanowi kompleksowy kurs tworzenia wizualizacji nowoczesnych paneli dotykowych HMI firmy Siemens. Rozdział po rozdziale autor pokazuje funkcje urządzenia, które trzeba poznać, by móc efektywnie wdrożyć projekt do zarządzania inteligentnym domem. Nie oznacza to, że z podręcznika skorzystają jedynie wykonawcy tego typu systemów - aktualnie panele sterownicze znajdują się w praktycznie każdej maszynie realizującej procesy technologiczne lub produkcyjne. Bardzo wiele z nich pracuje pod panelami SIMATIC firmy Siemens.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/twphsi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-3776-3 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp .................................................................................................................7 Rozdział 1. Pierwsze uruchomienie ..................................................................... 17 Konfiguracja serwera czasu ..................................................................................................... 22 Ustawienie daty i czasu ............................................................................................................ 22 Aktywacja sygnału dźwiękowego ........................................................................................... 25 Konfiguracja autostartu ........................................................................................................... 25 Aktywacja zabezpieczenia hasłem .......................................................................................... 26 Transfer projektu ...................................................................................................................... 28 Konfiguracja ekranu ................................................................................................................. 29 Rozdział 2. TIA Portal ......................................................................................... 31 Pomoc dostępna w środowisku .............................................................................................. 34 Menedżer licencji ...................................................................................................................... 35 Automatyczne aktualizacje ...................................................................................................... 35 Rozdział 3. Pierwszy projekt ............................................................................... 37 Projekt w TIA Portal ................................................................................................................ 37 Dodanie panelu ................................................................................................................. 38 Kreator ekranów ................................................................................................................ 39 Konfiguracja HMI ............................................................................................................. 47 Tworzenie ekranu ............................................................................................................. 48 Wgranie projektu do urządzenia .................................................................................... 49 Symulacja ............................................................................................................................ 53 Poleć książkęKup książkę 4 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens Rozdział 4. Sterowanie inteligentnym domem ..................................................... 55 Schemat elektryczny ................................................................................................................. 58 Warstwa sprzętowa ................................................................................................................... 61 Moduł DataLog .................................................................................................................. 61 Moduł Digital IO ............................................................................................................... 66 Moduł HSC ........................................................................................................................ 66 Moduł PLC Time .............................................................................................................. 67 Moduł PWM ...................................................................................................................... 68 Moduł Recipe ..................................................................................................................... 69 Warstwa wizualizacji ................................................................................................................ 71 Moduł Digital IO ............................................................................................................... 71 Warstwa Error ................................................................................................................... 72 Moduł Light ....................................................................................................................... 73 Moduł PLC Time .............................................................................................................. 74 Moduł Temperature .......................................................................................................... 75 Warstwa błędów ....................................................................................................................... 75 Moduł GetError ................................................................................................................. 75 Moduł OB ........................................................................................................................... 81 Moduł SoftwareError ........................................................................................................ 84 Moduł Diagnostic Buffer .................................................................................................. 87 Moduł Check Error ........................................................................................................... 87 Moduł Reset ....................................................................................................................... 88 Warstwa logiczna ...................................................................................................................... 90 Moduł ADC ....................................................................................................................... 91 Moduł DataLog ................................................................................................................. 92 Moduł Digital IO ............................................................................................................... 99 Moduł Light Control ...................................................................................................... 100 Moduł PLC Time ............................................................................................................ 119 Konfiguracja i uruchomienie ................................................................................................ 121 Rozdział 5. Ekrany ............................................................................................ 123 Dodawanie ekranów ............................................................................................................... 123 Hmi tags ................................................................................................................................... 125 Text list ..................................................................................................................................... 126 Info ............................................................................................................................................ 127 Light .......................................................................................................................................... 131 Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 Rozdział 6. Alarmy ........................................................................................... 135 Konfiguracja zmiennych do alarmów .................................................................................. 136 Ekrany ...................................................................................................................................... 138 Rozdział 7. Użytkownicy ................................................................................... 143 Przygotowanie ......................................................................................................................... 143 Konfiguracja zarządzania użytkownikami .......................................................................... 144 Uruchomienie ......................................................................................................................... 146 Rozdział 8. Języki ............................................................................................. 149 Konfiguracja ............................................................................................................................ 149 Przełączanie ekranów ............................................................................................................. 151 Uruchomienie ......................................................................................................................... 154 Podsumowanie ............................................................................................... 157 Książki ...................................................................................................................................... 158 Kursy wideo ............................................................................................................................. 159 Bibliografia ..................................................................................................... 163 Skorowidz ....................................................................................................... 164 Poleć książkęKup książkę 6 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. Ekrany W tym rozdziale zajmiemy się pracą z ekranami. Jest to podstawa, ponieważ ogólna idea wizualizacji polega na pokazywaniu odpowiednich wartości oraz tego, jak się zmieniają. To właśnie na ekranach umieszcza się elementy biblioteczne, aby przedstawić operato- rowi i obsłudze informacje o danym składniku procesu. Dodawanie ekranów Pierwszy krok to dodanie do projektu nowych ekranów, na których zostanie zbudowana wizualizacja pokazująca aktualny czas, datę oraz temperaturze otoczenia w mieszkaniu. Te informacje zostaną umieszczone na ekranie o nazwie Info. Kolejny ekran, który będzie nam potrzebny, to Light. Posłuży on do wyświetlenia informacji o aktualnym stanie sygna- łów wejściowych w sterowniku oraz do umieszczenia przycisków do włączenia/wyłączenia oświetlenia w każdym z pomieszczeń. Z drzewa projektu rozwijamy Screens i wykorzystujemy Add new screen. Dodajemy dwa ekrany i zmieniamy im nazwy zgodnie z tym, co zostało napisane wcześniej. W ten spo- sób w projekcie mamy aktualnie trzy ekrany, co przedstawia rysunek 5.1. RYSUNEK 5.1. Lista ekranów w projekcie Ekran startowy to Root screen, co jest symbolicznie zaznaczone zielonym trójkątem. Oczywiście istnieje możliwość zmiany. Każdy ekran w projekcie można ustawić, aby był startowy. Zaczniemy od utworzenia szablonu (template), który będzie dostępny na każdym z ekra- nów. Zostaną tam umieszczone obiekty, które będą potrzebne do przechodzenia pomiędzy ekranami. Jednym słowem zrobimy menu. Poleć książkęKup książkę 124 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens Z drzewa projektu wybieramy Screen management i następnie Templates. Wybieramy Add new template. Następnie zmieniamy nazwę na MyTemplate. Z prawej strony środowiska TIA Portal, z karty Toolbox dodajemy z zakładki Elements obiekt Button. Umieszczamy go w lewym dolnym narożniku. Przechodzimy do właściwości tego obiektu poprzez jego zaznaczenie. Przedstawia to rysunek 5.2. RYSUNEK 5.2. Edytowanie właściwości obiektu Przechodzimy do zakładki Properties w zakładce Properties. Następnie w General z pola Mode wybieramy Graphic i następnie w polu Graphic wybieramy z listy rozwijanej ikonę Home. Spowoduje to, że zamiast teksu na przycisku zostanie umieszczona grafika. Kolejna czynność, jaką mamy wykonać dla tego przycisku, to utworzenie zdarzenia. Bę- dzie ono polegało na tym, że po naciśnięciu tego przycisku nastąpi zmiana ekranu na ekran startowy (Root screen). Aby taką funkcjonalność utworzyć, trzeba wybrać zakładkę Events, co przedstawia rysunek 5.3. RYSUNEK 5.3. Zakładka Events Po lewej stronie są dostępne zdarzenia, które są powiązane z przyciskiem. Skorzystamy z Release, więc dopiero w momencie zwolnienia przycisku nastąpi wykonanie akcji, czyli zmiana ekranu. Akcję wybieramy z listy Add function lub można też wpisać ją ręcznie, Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. (cid:139) Ekrany 125 jeżeli znamy jej nazwę. Nas interesuje aktywizowanie określonego ekranu, dlatego wyko- rzystamy ActivateScreen. Pozostało w polu Screen name wybrać także z rozwijanej listy nazwę ekranu. Wybieramy Root screen. Analogicznie dodajemy do szablonu dwa przyciski, którym należy przypisać odpowied- nio nazwy Info oraz Light. Pozostało jeszcze dla każdego z nich utworzyć zdarzenia, aby po naciśnięciu nastąpiło przejście do ekranu, który wskazuje nazwa przycisku. W prawym dolnym rogu umieścimy obiekt Data/time field z zakładki Elements. Konfi- guracja tego obiektu została przedstawiona na rysunku 5.4. RYSUNEK 5.4. Konfiguracja obiektu Data/time field Ten obiekt wykorzystamy do wyświetlania aktualnego czasu systemowego. Dlatego w polu Field zostało tylko zaznaczone Show time. Aby czas systemowy był poprawnie synchronizowany, to w drzewie projektu należy skonfigurować zakładkę Connection. Należy tylko zmienić w kolumnie HMI time synchro- nization mode na Slave. Na wstępie napisałem o ekranach, z którymi będziemy pracować w tym rozdziale. Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania należy jeszcze przygotować kilka rzeczy. Hmi tags Przed przystąpieniem do tworzenia ekranów należy przygotować dane. W części dla PLC jest warstwa wizualizacji (01Visualization) zawierająca bloki danych ze zmiennymi, które zostaną wyświetlone w celu prezentacji wartości lub ich zmiany. Bloki danych z warstwy wizualizacji zostały przedstawione na rysunku 5.5. Poleć książkęKup książkę 126 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens RYSUNEK 5.5. Bloki wykorzystywane w projekcie Na rysunku 5.5 widzisz pięć bloków DB. Skorzystamy tylko z czterech, ponieważ blok V_InsertScene nie będzie potrzebny w tym rozdziale. W katalogu HMI tags tworzymy nowe grupy zgodnie z rysunkiem 5.6. RYSUNEK 5.6. Struktura grup w katalogu HMI tags Do każdej grupy dodajemy nową tablicę tagów o nazwie takiej samej, jak nazwa bloku danych. Wówczas pozostanie nam tylko skopiowanie danych z odpowiednich bloków danych do tablicy tagów o takiej samej nazwie. Text list Informacje można przedstawiać na wizualizacji w postaci liczb. To chyba naturalne i pew- nie tak też podejrzewałeś. Kolejny sposób to prezentacja informacji w postaci tekstowej (wyrazy, zdania). Istnieje też możliwość powiązania wartości liczbowych z tekstem. W zależności od aktualnej wartości ukaże się odpowiedni ciąg znaków. Do tego celu służą tzw. Text list. Takie powiązanie wykorzystamy na ekranie Info, aby przedstawiać w postaci słowa aktualny dzień tygodnia, oraz na ekranie Light w celu przedstawienia aktualnego stanu każdego z wejść i wyjść cyfrowych PLC. Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. (cid:139) Ekrany 127 Tworzenie list tekstowych odbywa się w Text and graphic lists, co przedstawiają rysunki 5.7 i 5.8. RYSUNEK 5.7. Powiązanie stanów logicznych z ich opisem RYSUNEK 5.8. Dni tygodnia Info Zaczniemy od przygotowania ekranu, który dodaliśmy do projektu pod nazwą Info. Do- celowy wygląd przedstawiono na rysunku 5.9. Na początku dodamy do ekranu obiekt Text field z Basic objects. Należy to wykonać pięć razy (nagłówek Info, Date, Weekday, Time, Temperature). Zaczniemy od przygotowania nagłówka Info. Będzie on informacją, na którym ekranie znajduje się aktualnie użyt- kownik. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć obiekt, który chcemy edytować. Za- czniemy od zakładki General, co przedstawia rysunek 5.10. Poleć książkęKup książkę 128 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens RYSUNEK 5.9. Wygląd ekranu Info RYSUNEK 5.10. Widok zakładki General Trzeba w polu Text zmienić nazwę na Info oraz w polu Fit to size usunąć zaznaczenie Fit object to contents. Przechodzimy do kolejnej zakładki, czyli Appearance. Ta zakładka zo- stała przedstawiona na rysunku 5.11. RYSUNEK 5.11. Widok zakładki Appearance W tej zakładce należy zmienić w polu Background kolor na niebieski. Natomiast w polu Text zmieniamy kolor na biały. Pozostało nam tylko przejść do zakładki Layout, co przedstawia rysunek 5.12. Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. (cid:139) Ekrany 129 RYSUNEK 5.12. Widok zakładki Layout Ta zakładka służy do ustawienia pozycji i rozmiaru pola tekstowego. My jednak ustawi- my to ręcznie za pomocą myszy. Należy tylko w polu Fit to size usunąć zaznaczenie Fit object to contents. Pozostało nam tylko ręczne ustawienie obiektu pola tekstowego, aby przypominało na- główek. Pozostałym obiektom pól tekstowych należy zmienić odpowiednio nazwy (zakładka Ge- neral i następnie pole Text). Zmiany rozmiaru czcionki lub jej typu dokonuje się w zakładce Text format, co przedstawia rysunek 5.13. RYSUNEK 5.13. Widok zakładki Text format Zmieniamy tylko rozmiar czcionki i dodajemy pogrubienie, więc należy zmienić pole Font. Analogiczne zmiany robimy dla pozostałych pól tekstowych. Wówczas pozostanie mam tylko odpowiednio porozmieszczać te obiekty. Do wyświetlenia poszczególnych składników daty i czasu potrzebujemy obiektów znaj- dujących się w Elements, który nazywa się dokładnie I/O field. Należy dodać łącznie sześć takich obiektów. Jedynie do wyświetlenia dnia tygodnia będzie na potrzebny obiekt o nazwie Symbolic I/O. Poleć książkęKup książkę 130 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens Zaczniemy od parametryzacji obiektu, który będzie wyświetlał aktualny dzień miesiąca. Po zaznaczeniu obiektu I/O field przechodzimy do jego właściwości, które zostały przed- stawione na rysunku 5.14. RYSUNEK 5.14. Właściwości obiektu I/O field W polu Process należy wskazać tag, który powinien być wyświetlany. W tym przypadku będzie to dzień, więc wciskamy przycisk zawierający trzy kropki. Pojawi się dodatkowe okno, gdzie w katalogu HMI tags znajdujemy tablicę o nazwie V_SystemTime. Ten pro- ces przedstawia rysunek 5.15. RYSUNEK 5.15. Zawartość tablicy V_SystemTime Z tej tablicy wybieramy tag o nazwie V_SystemTime_ReadSystemTime (który w tym wy- padku jest strukturą) i wybieramy Day. Ponieważ ten obiekt będzie służył jedynie do wyświetlania aktualnego dnia tygodnia, to w polu Type na liście rozwijanej zmieniamy Mode na Output. Z tego względu, że dzień miesiąca może być tylko jedno- lub dwucy- frowy, w Format pattern (pole Format) wpisujemy 99. W podobny sposób należy wybrać odpowiednie składniki z tagu V_SystemTime_Read (cid:180)SystemTime dla pozostałych obiektów I/O field. Trzeba pamiętać, że rok jest czterocyfro- wy, więc odpowiednio należy ustawić Format pattern (pole Format). Wpisujemy 9999. Założyliśmy, że dzień tygodnia będziemy wyświetlać w postaci tekstu. Do tego celu mu- simy koniecznie użyć obiektu Symbolic I/O. Parametryzację przedstawia rysunek 5.16. Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. (cid:139) Ekrany 131 RYSUNEK 5.16. Właściwości obiektu Symbolic I/O Zmiana tekstu nastąpi w zależności od wartości tagu. Dlatego w polu Process wybieramy odpowiedni tag. W polu Contents wybieramy utworzoną przez nas wcześniej listę tek- stową o nazwie tl_Weekday. W przypadku wyświetlania temperatury poza wskazaniem tagu z tablicy V_Temperature należy zmienić Format pattern na s9999.99. Temperatura może być dodatnia lub ujem- na, a literka s powoduje dodanie znaku. Wystarczy dokładność dwóch miejsc po prze- cinku, więc tak przygotowano wzór do wyświetlania temperatury. W ten sposób ekran Info został przygotowany. Light Pozostało nam przygotować ekran Light, który powinien wyglądać podobnie, jak przed- stawiono na rysunku 5.17. RYSUNEK 5.17. Wygląd ekranu Light Zaczynamy od przygotowania nagłówka ekranu, czyli Light. Postępujemy analogicznie jak na poprzednim ekranie. Następnie możemy przejść do dodania pól tekstowych opisujących nazwy sygnałów wejścio- wych (umieszczamy je z lewej strony ekranu Light) oraz pól tekstowych do opisu sygnałów Poleć książkęKup książkę 132 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens wyjściowych (umieszczamy je z prawej strony ekranu Light). Zmieniamy rozmiar czcionki na 15px oraz pogrubiamy. Stany sygnałów wejściowych zostaną wyświetlone w postaci tekstu. Z tego powodu do- dajemy obiekty Symbolic I/O. Przykładowa konfiguracja dla czujnika ruchu (Motion Sensor) została przedstawiona na rysunku 5.18. RYSUNEK 5.18. Przykładowa konfiguracja dla czujnika ruchu (Motion Sensor) Tagi znajdują się tym razem w V_Digital. Są tam dwa tagi typu Array (czyli typ tablicowy). Ponieważ czujnik ruchu jest podłączony do wejścia cyfrowego o adresie 0, dlatego został wskazany w polu Tag zerowy element. Tym razem w polu Text list trzeba wybrać listę o nazwie tl_LevelIO. Analogicznie postępujemy z pozostałymi polami Symbolic I/O. Należy tylko wskazać kolejne indeksy dla V_Digital_IO_Input. W przypadku sygnałów wyjściowych dla Living room dodajemy obiekt Field IO. Konfi- guracja została przedstawiona na rysunku 5.19. RYSUNEK 5.19. Konfiguracja obiektu Field IO Jako tag podpinamy V_Light_LivingRoom. W polu Mode został użyty typ Input/output. Wynika to z faktu, że to pole powinno wyświetlać aktualną wartość ustawionego natęże- nia oświetlenia, jak również powinna być możliwość wprowadzenia nowej wartości. Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. (cid:139) Ekrany 133 Dla Anteroom wstawiamy obiekty Switch oraz Button. Za pomocą tych dwóch obiektów użytkownik będzie miał możliwość zmiany (włączenia lub wyłączenia) oświetlenia w przedpokoju. Konfigurację obiektu Switch przedstawia rysunek 5.20. RYSUNEK 5.20. Konfiguracja obiektu Switch Podobnie jak w przypadku innych obiektów, również obiekt Switch wymaga powiązania z tagiem. W tym wypadku będzie to V_Light_Anteroom. Dla każdego z dostępnych stanów (stan niski, stan wysoki) można w polu Label ustawić etykietę. W przypadku obiekt Button zmieniamy nazwę na Switch. Następnie we właściwościach tego obiektu trzeba przejść do zakładki Events. W zakładce Release należy wybrać zda- rzenie InvertBit i wybrać także tag V_Light_Anteroom. Dzięki temu naciśnięcie przyci- sku będzie powodowało zmianę wartości tagu, a tym samym zmianę stanu oświetlenia. Analogicznie należy skonfigurować obiekty i powiązać je z tagami dla Bathrom i Children room. Ostatnia rzecz, jaką należy zrobić w celu poprawienia wyglądu, to zgrupowanie obiek- tów. Na początku zaznaczamy wszystkie obiekty, które zostały dodane na ekranie Light (poza nagłówkiem). Następnie przechodzimy do właściwości i wybieramy Miscellaneo- us, co przedstawia rysunek 5.21. RYSUNEK 5.21. Widok zakładki Miscellareous Poleć książkęKup książkę 134 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens Tutaj ustawiamy w polu Layer warstwę 1-Layer_1. Ogólna zasada jest taka, że im wyższy numer warstwy, tym bliżej użytkownika znajdują się obiekty. Zatem obiekty znajdujące się na niższych warstwach są przysłaniane. Do zgrupowania obiektów wykorzystamy te o nazwie Rectangle. Należy dodać dwa takie obiekty. Każdy z nich powinien znajdować się na warstwie 0 – Layer_0. W zakładce Appearance należy ustawić odpowiednie kolory (pole Color). Dla każdego obiektu Rectangle należy przygotować nagłówek z opisem, co znajduje się na danej „zakładce”. Nagłówek przygotowujemy analogicznie jak nagłówki dla ekranu. Nagłówek również powinien znajdować się na warstwie 1-Layer_1. Pozostało tylko zrobić kompilację całego projektu i wgrać ją na panel HMI (lub uru- chomić symulator). Przetestuj informacje wyświetlane na każdym z ekranów. Sprawdź, czy stany sygnałów odpowiadają tym, które są prezentowane na HMI. Czas prawdopo- dobnie nie będzie się zgadzał. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A ADC, 91 aktywacja sygnału dźwiękowego, 25 alarm analogowy, 138 Alarm indicator, 140 view, 141 window, 139 Alarms, 41, 135, 140, 142 Appearance, 128 Attributes, 135 automatyczne aktualizacje, 35 wylogowanie, 147 autoryzacja, 146 autostart, 25 B Basic objects, 45 blok EventDirectionHSC3, 104 EventEqualHSC3, 104 LC_ManegmentRecipe, 108 LC_ParameterDBL, 108 LC_ParametersRecipe, 108 LC_SceneData, 114 OB100, 76, 81, 92, 104 OB80, 84 Buttons, 43 C Check Error, 87 Connections, 45 Controls, 46 czas, 22 czujnik ruchu, 132 D data, 22 Data/time field, 125 DataLog, 61, 92 Device configuration, 44 Diagnostic Buffer, 87 Digital IO, 66, 71, 99 dodawanie ekranów, 123 języków, 149 panelu HMI, 38 zdarzeń, 142 dostęp do panelu, 26 E edytowanie właściwości obiektu, 124 ekran, 29, 39, 123, 138 Alarms, 140 Light, 131 Root screen, 44 Service, 143 ekrany dodawanie, 123 przełączanie, 151 wizualizacji, 44 Elements, 46 Error, 72 Events, 124 F Field IO, 132 funkcja ADC_Class(), 92 DIO_ClassDigitalIO(), 99 DIO_ReadIO(), 99 DL_AddressState(), 95 DL_CheckChanges(), 97 DL_ClassDataLog(), 98 DL_ControlFunction(), 93 DL_CreateLogs(), 93 DL_WriteRecord(), 96 ERR_ClassCheckError(), 88 ERR_ClassGetError(), 77, 80, 81 ERR_ClassReset(), 90 ERR_CompareGetError (cid:180)Component(), 79 ERR_CompareOB80OBnr(), 83 ERR_CompareSoftware (cid:180)Error(), 85 ERR_GetErrorFrom (cid:180)Structure(), 78 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 165 ERR_GetErrorID(), 78 ERR_GetFaultID(), 82 ERR_GetSoftwareError(), 86 ERR_OB80(), 83 ERR_OverflowBuffer (cid:180)Control(), 79 ERR_ResetGetError(), 89 ERR_ResetOB80(), 89 ERR_ResetSoftwareError(), 89 ERR_SaveErrorToBuffer(), 80 ERR_SaveSoftwareError (cid:180)ToBuffer(), 86 HD_CTRL_HSC(), 67 HD_CTRL_PWM(), 68 HD_DataLogClose(), 65 HD_DataLogCreate(), 63 HD_DataLogOpen(), 64 HD_DataLogWrite(), 65 HD_RD_SYS_T(), 67 HD_RecipeExport(), 69 HD_RecipeImport(), 70 HD_WR_SYS_T(), 68 LC_AnteroomLight(), 101 LC_ClassLight(), 102 LC_ClassRecipe(), 114 LC_ClassScene(), 115 LC_ControlLoadMemory(), 109 LC_ControlRecipe (cid:180)Function(), 110 LC_CopyLoadMemory(), LC_ExportRecipe(), 110 LC_ImportRecipe(), 113 LC_InitializationScene(), 112 115 LC_Light(), 100 LC_LightLevel(), 105 LC_LivingRoom(), 106 LC_SceneActivate(), 117 LC_WeekdayCarculate(), 116 PT_ClassPLCTime(), 121 PT_ReadTimeOfDay(), 119 PT_SetTimeOfDay(), 120 G General, 128 GetError, 75 Global screen, 139 Graphics, 47 Groups, 145 H Hardware, 61 hasło, 26 Historical data, 45 HMI, Human Machine Interface, 7 alarms, 45 tags, 45, 125 HSC, 66 I/O field, 130 Info, 127 języki, 149 I J K katalog HMI tags, 126 kompilowanie projektu, 49 konfiguracja, 17, 121 alarmów, 141 alarmu analogowego, 138 autostartu, 25 czasu, 23, 24 dla czujnika ruchu, 132 ekranu, 29 HMI, 47 obiektu Alarm indicator, 140 Alarm window, 139 Data/time field, 125 Field IO, 132 Switch, 133 projektu, 47, 48 serwera czasu, 22 zakładki Toolbar, 141 zarządzania użytkownikami, 144 zmiennych do alarmów, 136 zdarzenia, 144 zdarzenie SetTag, 154 kreator ekranów, 39 książki, 158 kursy wideo, 159 L Layout, 129 licencja, 35 Light, 73, 131 Light Control, 100 Login, 147 M menedżer licencji, 35 Miscellaneous, 133 moduł ADC, 91 Check Error, 87 DataLog, 61, 92 Diagnostic Buffer, 87 Digital IO, 66, 71, 99 GetError, 75 HSC, 66 Light, 73 Light Control, 100 OB, 81 PLC Time, 67, 74, 119 PWM, 68 Recipe, 69 Reset, 88 SoftwareError, 84 Temperature, 75 Motion Sensor, 132 multipanel, 9 Poleć książkęKup książkę 166 Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens O OB, 81 obiekt Alarm indicator, 140 Alarm window, 139 Data/time field, 125 I/O field, 130, 132 Switch, 133 Symbolic I/O, 131 okno Create a new project, 37 Global screen, 139 kreatora Alarms, 41 Buttons, 43 PLC connections, 39 Screen layout, 40 Screen navigation, 42 System screens, 42 Login, 147 nadzoru, 50 Project texts, 150 Start Center, 21 symulatora, 54 Online diagnostics, 44 P panel Basic, 12, 13 Comfort, 12, 13 HMI KTP400 Basic, 17 panele I generacji, 10 II generacji, 11 mobilne, 8 przyciskowe, 8 pierwszy projekt, 37 PLC, Programming Logic Controller, 7 connections, 39 Time, 67, 74, 119 podłączenie zasilania, 19 pomoc, 34 Portal view, 31 program Start Center, 20 TIA Portal, 31 WinCC Basic, 53 Project texts, 150 stt_ERR_Enum_SoftwareE rror, 84 stt_ERR_SoftwareError, 85 view, 33 projekty dodawanie języków, 149 kompilowanie, 49 konfiguracja, 47, 48, 121 okno nadzoru, 50 uruchomienie, 121 w pamięci urządzenia, 51 w TIA Portal, 37 przełączanie ekranów, 151 przycisk LogOff, 148 przełączania ekranów, 151 Reset, 142 PWM, 68 R receptury, 106 Recipe, 69 Recipes, 45 Reset, 88 Root screen, 44, 48 Runtime setting, 44 S SCADA, Supervisory Control and Data Acqusition, 7 sceny, 114 Scheduled tasks, 45 schemat elektryczny, 58 Screen layout, 40 management, 44 navigation, 42 Screens, 44 Service, 143 serwer czasu, 22 NTP, 23 SetTag, 154 SoftwareError, 84 Start Center, 20 sterowanie, 55 struktura stt_DL_Parameters, 62 stt_ERR_Enum_SoftwareE rror, 84 stt_ERR_GetError, 77 stt_ERR_OB80, 82 stt_ERR_SoftwareError, 85 stt_PWM, 68 V_ErrorOB_Int0, 137 V_InsertScene, 73 V_Light, 73 V_SoftwareError_Int, 136 V_SystemTime, 74, 130 V_Temperature, 75 Switch, 133 sygnał dźwiękowy, 25 Symbolic I/O, 131 symulacja, 53 system SCADA, 7 System screens, 42 T tablica tagów Language, 152 V_SystemTime, 130 tag ActualLanguage, 153 Temperature, 75 Text and graphic lists, 45 format, 129 list, 126 TIA Portal, 31 drzewo narzędzi, 33 karta zadań, 34 kreator ekranów, 39 obszar roboczy, 33 okno nadzoru, 34 pasek edycji, 34 pasek narzędzi, 33 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 167 pierwszy projekt, 37 zmiana widoku środowiska, 34 Toolbar, 141 transfer projektu, 28 tworzenie ekranu, 48 U uruchamianie, 17, 121 symulatora, 53 User administration, 45, 144 groups, 145 ustawienia domyślne, 52 użytkownicy, 143 V Visibility, 153 W warstwa błędów, 75 Error, 72 Hardware, 61 logiczna, 90 sprzętowa, 61 wizualizacji, 71 widok Portal view, 31, 33 wizualizacja, 44, 71 panelu, 155 właściwości obiektu, 124 właściwość Visibility, 153 wylogowanie, 147 Z zakładka Appearance, 128 Attributes, 135 Events, 124 General, 128 Groups, 145 Layout, 129 Miscellaneous, 133 Text format, 129 Toolbar, 141 User administration, 144 User groups, 145 zapisywanie domyślnych ustawień, 52 zarządzanie użytkownikami, 144 zasilanie, 19 zdarzenie, 142, 144 SetLanguage, 152 SetTag, 154 zestaw startowy, 56 złącza, 18 zmiana języka, 152 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: