Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 011044 24121656 na godz. na dobę w sumie
Tylko dla dziewczyn, czyli jak przetrwać w szkole, domu i własnym ciele - książka
Tylko dla dziewczyn, czyli jak przetrwać w szkole, domu i własnym ciele - książka
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1635-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> relacje międzyludzkie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Napisana przez dziewczyny dla dziewczyn i o dziewczynach

Chłopakom wstęp wzbroniony!
Instrukcja obsługi życia

Kiedy byłaś dzieciakiem, marzyłaś, by jak najszybciej dowiedzieć się, na czym polega cały ten fun z dorosłym życiem. A potem zaczęłaś dorastać i okazało się, że wcale nie jest łatwo. Twoje ciało się zmienia, hormony buzują, rodzina i szkoła nakładają na Ciebie więcej obowiązków, nie mówiąc już o tym, że coraz trudniej dogadać się z chłopakami. Masz sporo pytań, a jakoś nikt nie raczy podsunąć Ci porządnej i pomocnej ściągi.

Jak to nikt? Mamy dla Ciebie coś lepszego niż ściąga -- książkę, z którą na pewno dasz radę. Możesz uznać ją za swoją sekretną broń -- z pewnością będziesz sięgać po nią wielokrotnie w ciągu kilku następnych lat. To lektura nadobowiązkowa, jedna z tych, które czyta się z zapartym tchem, bo zostały napisane przez ludzi dla ludzi. Ułatwi Ci ona zrozumienie tego, co naprawdę liczy się w życiu, i zdobycie wszystkiego, czego pragniesz. Wewnątrz znajdziesz wiele wskazówek dotyczących radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i najróżniejszymi codziennymi kryzysami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tylko dla dziewczyn, czyli jak przetrwać w szkole, domu i własnym ciele Autor: Harriet S. Mosatche Ph.D., Liz Lawner T³umaczenie: Urszula Sornat, Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-1635-0 Tytu³ orygina³u: Girls: What s So Bad About Being Good?: How to Have Fun, Survive the Preteen Years, and Remain True to Yourself Format: 180x235, stron: 240 Napisana przez dziewczyny dla dziewczyn i o dziewczynach • Jaka jesteœ naprawdê? • Co jest dla Ciebie wa¿ne? • Czy dbasz o swój wygl¹d? • Co sprawia, ¿e jesteœ kimœ wyj¹tkowym? Ch³opakom wstêp wzbroniony! Instrukcja obs³ugi ¿ycia Kiedy by³aœ dzieciakiem, marzy³aœ, by jak najszybciej dowiedzieæ siê, na czym polega ca³y ten fun z doros³ym ¿yciem. A potem zaczê³aœ dorastaæ i okaza³o siê, ¿e wcale nie jest ³atwo. Twoje cia³o siê zmienia, hormony buzuj¹, rodzina i szko³a nak³adaj¹ na Ciebie wiêcej obowi¹zków, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e coraz trudniej dogadaæ siê z ch³opakami. Masz sporo pytañ, a jakoœ nikt nie raczy podsun¹æ Ci porz¹dnej i pomocnej œci¹gi. Jak to nikt? Mamy dla Ciebie coœ lepszego ni¿ œci¹ga — ksi¹¿kê, z któr¹ na pewno dasz radê. Mo¿esz uznaæ j¹ za swoj¹ sekretn¹ broñ — z pewnoœci¹ bêdziesz siêgaæ po ni¹ wielokrotnie w ci¹gu kilku nastêpnych lat. To lektura nadobowi¹zkowa, jedna z tych, które czyta siê z zapartym tchem, bo zosta³y napisane przez ludzi dla ludzi. U³atwi Ci ona zrozumienie tego, co naprawdê liczy siê w ¿yciu, i zdobycie wszystkiego, czego pragniesz. Wewn¹trz znajdziesz wiele wskazówek dotycz¹cych radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i najró¿niejszymi codziennymi kryzysami. • Œwietny wygl¹d, doskona³e samopoczucie — czyli co zrobiæ ze zmianami w Twoim ciele. • Asertywnoœæ, pewnoœæ siebie i styl — czyli jak radziæ sobie z rówieœnikami. • Rodzina i przyjaciele — czyli jak pielêgnowaæ wiêzi z bliskimi. • Nauka i obowi¹zki — czyli jak wszystko ogarn¹æ i nie spanikowaæ. • Twoja przysz³a kariera — czyli o czym marzy dziewczyna, gdy dorastaæ zaczyna. Spis treści Podziękowania 7 Wstęp 9 Rozdział 1. Prawdziwe Ja! Poznaj swoje wnętrze Rozdział 2. Silna i pewna siebie Doskonalenie kontaktów międzyludzkich drogą do zdobycia przywództwa Rozdział 3. Relacje między ludźmi Pielęgnowanie więzi rodzinnych i zyskiwanie przyjaciół Rozdział 4. Nie zadzierać ze mną! Sprytnie podejmij wyzwanie 15 49 69 99 5 Spis treści 6 Rozdział 5. Jak się uczyć Wykorzystanie czasu w szkole i poza szkołą Rozdział 6. Siła sprawcza Działaj na rzecz otoczenia Rozdział 7. Obywatelka świata Ze światem i ludźmi za pan brat Rozdział 8. Pozwól sobie pomarzyć Tworzenie i organizowanie swojej przyszłości Kilka słów na koniec 231 O autorkach 233 Skorowidz 235 121 157 181 205
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tylko dla dziewczyn, czyli jak przetrwać w szkole, domu i własnym ciele
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: