Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 016070 21745328 na godz. na dobę w sumie
Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - ebook/pdf
Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-535-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka  „Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” przedstawia typowe księgowania na poszczególnych kontach objętych załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia. Plan kont określony w tym załączniku obowiązuje również samorządowe zakłady budżetowe, prowadzące działalność zbliżoną do działalności podmiotów gospodarczych, ale w niektórych przypadkach brak jest wyraźnego rozgraniczenia operacji księgowych na jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.

Autor książki pogrupował typowe księgowania na kontach opisanych w załączniku nr 3 w zależności od potrzeb w rozbiciu na operacje charakterystyczne dla:

Poza typowymi księgowaniami na kontach syntetycznych, przeznaczonych do ewidencji księgowej operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego księgowania, przedstawiono typowe zapisy na kontach pozabilansowych, służących w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych do dokonywania na podstawie odpowiednich dokumentów księgowań zgodnie z zasadą pojedynczego zapisu.

Dzięki publikacji dowiesz się m.in. na temat zapisu strony Wn i Ma kont :

zespołu 0 – „Majątek trwały”
zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”
zespołu 3 – „Materiały i towary”
zespołu 4 – „Koszty według rodzajów”
zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
zespołu 6 – „Produkty”
zespołu 7 – „Przychody, dochody i koszty”
zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
pozabilansowe

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBlIOTeKA INfORlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony Wn i Ma kont bilansowych ............................................................ 6 1.1. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 0 – „Majątek trwały” ......................................... 6 1.1.1. Konto 011 „Środki trwałe” ............................................................................... 6 1.1.2. Konto 013 „Pozostałe środki trwałe” ................................................................ 7 1.1.3. Konto 014 „Zbiory biblioteczne” ...................................................................... 9 1.1.4. Konto 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” .............................................. 9 1.1.5. Konto 016 „Dobra kultury” ............................................................................ 11 1.1.6. Konto 017 „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy” .................................................... 11 1.1.7. Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne” ............................................... 12 1.1.8. Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” .......................................... 13 1.1.9. Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” ..................................................................................................... 13 1.1.10. Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” ............................ 15 1.1.11. Konto 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe” ........ 16 1.1.12. Konto 077 „Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” ............................ 16 1.1.13. Konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” ...................................... 17 1.2. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” .... 18 1.2.1. Konto 101 „Kasa” ........................................................................................... 18 1.2.2. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” ...................................................... 19 1.2.3. Konto 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych” .... 24 1.2.4. Konto 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” .......................... 25 1.2.5. Konto 134 „Kredyty bankowe” ..................................................................... 26 1.2.6. Konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” ........ 26 1.2.7. Konto 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych” ............................ 27 1.2.8. Konto 137 „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” ......................................................................... 28 1.2.9. Konto 138 „Rachunek środków europejskich” .............................................. 29 1.2.10. Konto 139 „Inne rachunki bankowe” ............................................................. 29 1.2.11. Konto 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” ......................................... 30 1.2.12. Konto 141 „Środki pieniężne w drodze” ........................................................ 31 1.3. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” ...................... 31 1.3.1. Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” ................................... 32 1.3.2. Konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” ............................ 33 1.3.3. Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” ........................................ 35 1.3.4. Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” ........................................ 36 1.3.5. Konto 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich” .................................................................. 38 1.3.6. Konto 225 „Rozrachunki z budżetami” ......................................................... 39 1.3.7. Konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe” ................................... 40 1.3.8. Konto 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich” ......... 41 1.3.9. Konto 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” ......................................................................... 42 1.3.10. Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” .................................. 42 1.3.11. Konto 230 „Rozliczenia z budżetem środków europejskich” ........................ 43 1.3.12. Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” .......................................... 44 1.3.13. Konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” .................................... 45 1.3.14. Konto 240 „Pozostałe rozrachunki” .............................................................. 46 1.3.15. Konto 245 „Wpływy do wyjaśnienia” ........................................................... 47 1.3.16. Konto 290 „Odpisy aktualizujące należności” .............................................. 48 1.4. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 3 – „Materiały i towary” ................................. 49 1.4.1. Konto 300 „Rozliczenie zakupu” .................................................................. 49 1.4.2. Konto 310 „Materiały” .................................................................................. 50 1.4.3. Konto 330 „Towary” ...................................................................................... 51 1.4.4. Konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” ....... 51 1.5. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” ........................................................................................................ 52 1.5.1. Konto 400 „Amortyzacja” ............................................................................. 52 1.5.2. Konto 401 „Zużycie materiałów i energii” .................................................... 53 1.5.3. Konto 402 „Usługi obce” .............................................................................. 54 1.5.4. Konto 403 „Podatki i opłaty” ........................................................................ 55 1.5.5. Konto 404 „Wynagrodzenia” ......................................................................... 55 1.5.6. Konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” ........................... 56 1.5.7. Konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” ...................................................... 56 1.5.8. Konto 490 „Rozliczenie kosztów” ................................................................. 58 1.6. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” ........................................................................................................ 60 1.6.1. Konto 500 „Koszty działalności podstawowej” ............................................. 60 1.6.2. Konto 530 „Koszty działalności pomocniczej” ............................................. 61 1.6.3. Konto 550 „Koszty zarządu” ......................................................................... 62 1.6.4. Konto 580 „Rozliczenie kosztów działalności” ............................................. 63 2 czerwiec 2014 r. 1.7. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 6 – „Produkty” ................................................ 64 1.7.1. Konto 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty” ............................................... 64 1.7.2. Konto 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” ......................... 65 1.7.3. Konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” ..................................... 65 1.8. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 7 – „Przychody, dochody i koszty” ................ 66 1.8.1. Konto 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” .......................... 66 1.8.2. Konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” ............................ 68 1.8.3. Konto 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” .................................. 69 1.8.4. Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje” .................................................. 70 1.8.5. Konto 750 „Przychody finansowe” ............................................................... 72 1.8.6. Konto 751 „Koszty finansowe” ..................................................................... 73 1.8.7. Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” .............................................. 74 1.8.8. Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne” ..................................................... 75 1.8.9. Konto 770 „Zyski nadzwyczajne” ................................................................. 77 1.8.10. Konto 771 „Straty nadzwyczajne” ................................................................. 77 1.9. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” ..... 78 1.9.1. Konto 800 „Fundusz jednostki” .................................................................... 78 1.9.2. Konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” ............................................................ 82 1.9.3. Konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” ........................................... 83 1.9.4. Konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” ............... 84 1.9.5. Konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” ............................... 85 1.9.6. Konto 853 „Fundusze celowe” ...................................................................... 86 1.9.7. Konto 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” ............................. 86 1.9.8. Konto 860 „Wynik finansowy” ..................................................................... 87 1.9.9. Konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” ...................................................................... 90 2. Konta pozabilansowe ........................................................................................................ 91 2.1. Konto 970 „Płatności ze środków europejskich” ..................................................... 91 2.2. Konto 975 „Wydatki strukturalne” .......................................................................... 92 2.3. Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” ....................................... 92 2.4. Konto 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” ........................................... 93 2.5. Konto 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” ...................................... 95 2.6. Konto 982 „Plan wydatków środków europejskich” ............................................... 96 Konto 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego” .... 96 2.7. Konto 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat” ...... 97 2.8. 2.9. Konto 985 „Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych” ... 98 2.10. Konto 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” ... 100 2.11. Konto 992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa” ................................................................................................................. 101 2.12. Konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” ................. 102 2.13. Konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” ................... 107 czerwiec 2014 r. 3 Jan Charytoniuk wieloletni pracownik kontroli skarbowej oraz finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, głównie sektora samorządowego a235c5ad-caef-48e9-9ac2-ee17f8fea126 Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wstęp Ewidencja księgowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych rządzi się innymi zasadami niż ewidencja podmiotów prowadzących rachunkowość głów- nie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Dzieje się tak za sprawą obo- wiązywania w jednostkach budżetowych szczególnych zasad rachunkowości i pla- nów kont określanych rozporządzeniami Ministra Finansów na podstawie delegacji ustawowych zawartych w kolejnych ustawach o finansach publicznych, a wcześniej w prawie budżetowym. Aktualnie jednostki budżetowe prowadzą rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w usta- wie o finansach publicznych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budże- towych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza granicami Rze- czypospolitej Polskiej. W urzędach jednostek samorządu terytorialnego integral- ną częścią ewidencji księgowej jest ewidencja podatków prowadzona na podsta- wie rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jed- nostki budżetowej. W rozporządzeniu w sprawie ewidencji podatków w opisie kont szczegółowo określono zakres operacji księgowanych na poszczególnych kontach oraz okre- ślono, z jakim kontem dany zapis księgowy koresponduje. W rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont opisy kont, z nie- licznymi wyjątkami, ograniczają się do ogólnego określenia zakresu operacji, bez zaznaczenia, z jakim kontem dana operacja koresponduje. W książce przedsta- wiono typowe księgowania na poszczególnych kontach objętych załącznikiem 4 czerwiec 2014 r. nr 3 do tego rozporządzenia. Plan kont określony w tym załączniku obowiązu- je również samorządowe zakłady budżetowe, prowadzące działalność zbliżoną do działalności podmiotów gospodarczych, ale w niektórych przypadkach brak jest wyraźnego rozgraniczenia operacji księgowych na jednostki budżetowe i za- kłady budżetowe. W książce typowe księgowania na kontach opisanych w załączniku nr 3 w zależności od potrzeb pogrupowano w rozbiciu na operacje charaktery- styczne dla: ●● państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych. Poza typowymi księgowaniami na kontach syntetycznych, przeznaczonych do ewidencji księgowej operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego księ- gowania, przedstawiono typowe zapisy na kontach pozabilansowych, służących w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych do dokony- wania na podstawie odpowiednich dokumentów księgowań zgodnie z zasadą poje- dynczego zapisu. ●● czerwiec 2014 r. 5 Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony Wn i Ma kont bilansowych Opisy kont syntetycznych, zamieszczone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Fi- nansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, sa- morządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont), ograniczają się do ogólnego określenia operacji ujmowanych na stronie Wn i na stronie Ma poszczegól- nych kont, bez przedstawienia kont korespondujących. Wyjątek od tej zasady stanowią ope- racje związane z przeksięgowaniami rocznymi oraz ujmowanie okresowych przeksięgowań zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie sprawozdań budżetowych. 1.1. Zapisy strony Wn i Ma kont zespołu 0 – „Majątek trwały” Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji: ●● rzeczowego majątku trwałego, ●● wartości niematerialnych i prawnych, ●● finansowego majątku trwałego, ●● umorzenia majątku, ●● inwestycji. 1.1.1. Konto 011 „Środki trwałe” Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środ- ków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość począt- kową środków trwałych, 2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych, 3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, 4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, 2) ujawnione niedobory środków trwałych, 3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. 6 czerwiec 2014 r. Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: 1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, 2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, 3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 011 „Środki trwałe” L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Treść operacji Przychody z zakupu nowych lub używanych środków trwałych według ceny brut­ to pomniejszonej o VAT podlegający odliczeniu od należnego VAT Przychody środków trwałych w wyniku rozliczenia inwestycji prowadzonych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Przychody środków trwałych pochodzących z inwestycji prowadzonych przez in­ westora zastępczego lub z inwestycji wspólnej prowadzonej przez inną jednostkę Wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych Przychody środków trwałych nowo ujawnionych Nieodpłatne przyjęcie na stan nowych środków trwałych Nieodpłatne otrzymanie używanych środków trwałych: a) wartość nieumorzona, b) wartość dotychczasowego umorzenia Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny: a) w zakresie wartości bilansowej, b) w zakresie dotychczasowego umorzenia Wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania: a) wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie), b) dotychczasowe umorzenie Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny: a) w zakresie wartości bilansowej, b) w zakresie dotychczasowego umorzenia Wartość wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych: a) wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie), b) dotychczasowe umorzenie Wn 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 800 071 800 071 800 071 Strona Ma 201 080 240 080 800 800 800 071 800 071 011 011 011 011 011 011 1.1.2. Konto 013 „Pozostałe środki trwałe” Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środ- ków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używa- nia na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. czerwiec 2014 r. 7 Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wy- jątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji, 2) nadwyżki środków trwałych w używaniu, 3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, 2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdu- jących się w używaniu w wartości początkowej. Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 013 „Pozostałe środki trwałe” L.p. Treść operacji Strona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Przychody z zakupu pozostałych środków trwałych według ceny brutto pomniej­ szonej o VAT podlegający odliczeniu od należnego VAT Przychody środków trwałych w wyniku rozliczenia inwestycji prowadzonych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Przychody pozostałych środków trwałych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji niewymagające postępowania wyjaśniającego Przychody pozostałych środków trwałych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Przyjęcie do użytkowania nieodpłatnie otrzymanych nowych pozostałych środ­ ków trwałych od innych jednostek organizacyjnych Pozostałe środki trwałe otrzymane przez państwowe jednostki organizacyjne w ramach centralnego zaopatrzenia Nieodpłatnie otrzymane używane pozostałe środki trwałe: a) w formie darowizny od innych podmiotów i osób według wyceny w protokole przyjęcia, b) od innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego Wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub pod­ niesienia dolnego przedziału wartości, poniżej którego środki te są zaliczane do materiałów Wn 013 013 013 013 013 013 013 013 072 Ma 201 080 760 240 760 800 760 072 013 9. Stwierdzone niedobory pozostałych środków trwałych 072 013 8 czerwiec 2014 r. Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1.1.3. Konto 014 „Zbiory biblioteczne” Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecz- nych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności: 1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych, 2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych. Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności: 1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego prze- kazania, 2) niedobory zbiorów bibliotecznych. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komi- syjnym oszacowaniem ich wartości. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach. Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znaj- dujących się w jednostce. Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 014 „Zbiory biblioteczne” Treść operacji Strona Przychód zbiorów bibliotecznych w wyniku zakupu na podstawie faktur dostawców Przychód zbiorów bibliotecznych w wyniku zakupu dokonanego przez pracownika Otrzymane darowizny zbiorów bibliotecznych według wartości wynikającej z ko­ misyjnego oszacowania Zbiory biblioteczne przejęte od zlikwidowanych (połączonych) szkół Przychód zbiorów bibliotecznych w wyniku stwierdzonych nadwyżek inwentary­ zacyjnych według wartości wynikającej z komisyjnego oszacowania Rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłat­ nego przekazania Stwierdzone niedobory zbiorów bibliotecznych Wn 014 014 014 014 014 072 072 Ma 201 234 760 072 760 014 014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.1.4. Konto 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwo- wym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżeto- wym lub gospodarstwie pomocniczym. czerwiec 2014 r. 9 Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności: 1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce or- ganizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki, 2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekaza- nego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego, 3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jed- nostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub organu nadzorującego. Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub organ nadzorujący ujmują w szczegól- ności: 1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom, 2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bi- lansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom. Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsię- biorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami. Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej. Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprze- jętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób. Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” Strona L.p. Treść operacji 1. 2. 3. 4. Wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jed­ nostce organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki Zwiększenie wartości mienia po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, przekazanego spółce do odpłatnego korzystania lub w formie udziału, o nadwyżkę wartości wynikającej z wyceny ponad wartość bilansową Zwiększenie wartości sprzedanego mienia po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej o nadwyżkę wartości wynikającej z wartości sprzedaży ponad wartość bilansową Wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników mająt­ kowych organu założycielskiego lub organu nadzorującego 10 czerwiec 2014 r. Wn 015 015 015 015 Ma 855 855 855 855
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: