Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 003005 22421682 na godz. na dobę w sumie
Ubuntu Linux - książka
Ubuntu Linux - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0660-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> ubuntu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Ubuntu -- system Linux dostępny dla każdego

Linux zwykle kojarzy się z systemami przeznaczonymi dla zaawansowanych użytkowników komputera. Nazwa najpopularniejszej obecnie dystrybucji tego systemu -- Ubuntu -- pochodzi od afrykańskiej ideologii polegającej na człowieczeństwie wobec innych. To przesłanie przyświeca też twórcom tej wersji Linuksa, którzy udostępniają bezpłatny, w pełni funkcjonalny, łatwy w konfiguracji i obsłudze system operacyjny dla użytkowników domowych. Ubuntu ma być dostępny dla wszystkich, niezależnie od języka i stopnia umiejętności obsługi komputera -- i taki właśnie jest!

'Ubuntu Linux' to praktyczne wprowadzenie dla początkujących użytkowników tego systemu operacyjnego. Dzięki tej książce dowiesz się, jak zainstalować system Ubuntu i pracować w jego środowisku. Nauczysz się zarządzać kontami i hasłami, poruszać w systemie plików i folderów czy używać poczty elektronicznej i przeglądarki internetowej. Zobaczysz też, jak uruchamiać w Ubuntu programy dla systemu Windows, korzystać z internetowego radia i telewizji oraz używać narzędzi przydatnych w użytkowaniu domowego komputera.

Linux jest prostszy, niż Ci się wydaje!

Pobierz plik MP3 i posłuchaj recenzji o książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ubuntu Linux Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-0660-3 Format: B5, stron: 168 Poznaj Ubuntu -- system Linux dostŒpny dla ka¿dego (cid:149) Jak rozpocz„(cid:230) przygodŒ z Ubuntu?Jak zarz„dza(cid:230) najpopularniejsz„ dystrybucj„ Linuksa? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z program(cid:243)w niezbŒdnych w codziennym u¿ytkowaniu komputera? Linux zwykle kojarzy siŒ z systemami przeznaczonymi dla zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w komputera. Nazwa najpopularniejszej obecnie dystrybucji tego systemu (cid:150) Ubuntu (cid:150) pochodzi od afrykaæskiej ideologii polegaj„cej na cz‡owieczeæstwie wobec innych. To przes‡anie przy(cid:156)wieca te¿ tw(cid:243)rcom tej wersji Linuksa, kt(cid:243)rzy udostŒpniaj„ bezp‡atny, w pe‡ni funkcjonalny, ‡atwy w konfiguracji i obs‡udze system operacyjny dla u¿ytkownik(cid:243)w domowych. Ubuntu ma by(cid:230) dostŒpny dla wszystkich, niezale¿nie od jŒzyka i stopnia umiejŒtno(cid:156)ci obs‡ugi komputera (cid:150) i taki w‡a(cid:156)nie jest! (cid:132)Ubuntu Linux(cid:148) to praktyczne wprowadzenie dla pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w tego systemu operacyjnego. DziŒki tej ksi„¿ce dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) system Ubuntu i pracowa(cid:230) w jego (cid:156)rodowisku. Nauczysz siŒ zarz„dza(cid:230) kontami i has‡ami, porusza(cid:230) w systemie plik(cid:243)w i folder(cid:243)w czy u¿ywa(cid:230) poczty elektronicznej i przegl„darki internetowej. Zobaczysz te¿, jak uruchamia(cid:230) w Ubuntu programy dla systemu Windows, korzysta(cid:230) z internetowego radia i telewizji oraz u¿ywa(cid:230) narzŒdzi przydatnych w u¿ytkowaniu domowego komputera. (cid:149) Funkcjonowanie komputer(cid:243)w (cid:149) Instalowanie systemu Ubuntu (cid:149) Zarz„dzanie kontami systemowymi (cid:149) Praca z plikami i folderami (cid:149) Odczytywanie i nagrywanie p‡yt CD (cid:149) Korzystanie z poczty elektronicznej i przegl„darki internetowej (cid:149) Odtwarzanie radia i telewizji (cid:149) Uruchamianie aplikacji dla systemu Windows (cid:149) Pobieranie i odtwarzanie plik(cid:243)w MP3 Linux jest prostszy, ni¿ Ci siŒ wydaje! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! .............................................................. 11 Hardware i software ......................................................................................................... 11 BIOS ................................................................................................................................ 11 System operacyjny ........................................................................................................... 14 Zadania systemu operacyjnego ................................................................................. 14 Tekstowe korzenie Linuksa ............................................................................................. 14 Podsumowanie ................................................................................................................. 16 Rozdział 2. Komunikacja z komputerem ............................................................ 19 Klawiatura ....................................................................................................................... 19 Układ klawiatury ....................................................................................................... 20 Wpisywanie danych z klawiatury ............................................................................. 21 Kłopoty z klawiaturą ................................................................................................. 21 Mysz ................................................................................................................................ 21 Kliknięcie .................................................................................................................. 22 Dwukrotne kliknięcie ................................................................................................ 23 Kliknięcie prawym przyciskiem myszy .................................................................... 23 Przeciąganie .............................................................................................................. 23 Zasada działania myszy ............................................................................................. 23 Różne gatunki myszy ................................................................................................ 24 Kłopoty z myszą ........................................................................................................ 24 Podsumowanie ................................................................................................................. 24 Rozdział 3. Instalacja systemu ......................................................................... 25 Żmudna droga ku lepszemu ............................................................................................. 25 Co zawiera płyta? ............................................................................................................ 26 Ładowanie systemu operacyjnego z płyty CD ................................................................ 26 Opcje dostępne po załadowaniu systemu Ubuntu Linux z płyty CD .............................. 27 Zmiana języka menu ........................................................................................................ 27 Testowanie płyty CD ....................................................................................................... 28 Czyszczenie płyty CD ..................................................................................................... 28 Testowanie pamięci RAM ............................................................................................... 29 Instalacja systemu ............................................................................................................ 29 Podsumowanie ................................................................................................................. 32 4 Ubuntu Linux Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy ................................. 33 Uruchamianie komputera ................................................................................................ 33 Logowanie się do komputera ........................................................................................... 34 Logowanie w Ubuntu Linux ..................................................................................... 34 Przełączanie użytkownika ......................................................................................... 35 Wylogowywanie ........................................................................................................ 37 Ponowne uruchamianie komputera ........................................................................... 37 Wyłączanie komputera .............................................................................................. 38 Podsumowanie ................................................................................................................. 38 Rozdział 5. Pulpit Ubuntu Linux ........................................................................ 39 Menu Aplikacje ............................................................................................................... 39 Informacja o użytkowniku ............................................................................................... 41 Lista wszystkich zainstalowanych programów ............................................................... 42 Lista ulubionych programów ........................................................................................... 43 Dodawanie i usuwanie programów ................................................................................. 43 Okna ................................................................................................................................. 45 Pasek tytułu ............................................................................................................... 45 Przycisk Minimalizuj ................................................................................................ 45 Przycisk Maksymalizuj ............................................................................................. 46 Przycisk Zamknij ....................................................................................................... 47 Panele ............................................................................................................................... 48 Dodawanie elementów do panelu ............................................................................. 48 Właściwości panelu ................................................................................................... 50 Ikony widoczne na panelach ..................................................................................... 51 Aktywatory ................................................................................................................ 52 Podsumowanie ................................................................................................................. 53 Rozdział 6. Konta i hasła ................................................................................. 55 Zarządzanie kontami ........................................................................................................ 56 Tworzenie konta użytkownika komputera lokalnego ............................................... 56 Edytowanie konta ...................................................................................................... 60 Grupy ......................................................................................................................... 61 Uprawnienia do obiektu ............................................................................................ 62 Dodawanie konta użytkownika do grupy .................................................................. 63 Usuwanie konta użytkownika ................................................................................... 64 Podsumowanie ................................................................................................................. 66 Rozdział 7. Pliki i foldery .................................................................................. 67 Pliki .................................................................................................................................. 67 Skąd biorą się pliki? .................................................................................................. 68 Tworzenie pliku ......................................................................................................... 68 Nazwy i rozszerzenia plików .................................................................................... 74 Kopiowanie pliku ...................................................................................................... 75 Kopiowanie grupy plików ......................................................................................... 76 Wyszukiwanie pliku .................................................................................................. 76 Usuwanie pliku .......................................................................................................... 80 Usuwanie grupy plików ............................................................................................ 81 Odzyskiwanie usuniętego pliku ................................................................................ 81 Opróżnianie kosza ..................................................................................................... 81 Foldery ............................................................................................................................. 82 Podfolder ................................................................................................................... 83 Foldery w Ubuntu ...................................................................................................... 83 Podsumowanie ................................................................................................................. 84 Spis treści 5 Rozdział 8. Czytnik płyt CD .............................................................................. 85 Montowanie napędu ........................................................................................................ 85 Wyłączanie automatycznego montowania napędu .......................................................... 85 Wygodne wysuwanie płyty ............................................................................................. 87 Nagrywanie płyt .............................................................................................................. 88 Kopiowanie płyty ............................................................................................................ 91 Podsumowanie ................................................................................................................. 92 Rozdział 9. Mozilla Firefox ............................................................................... 93 Jak obudzić ognistego lisa? ............................................................................................. 93 Czym są wtyczki? ............................................................................................................ 93 Jak zainstalować wtyczkę? .............................................................................................. 94 Jak zmienić wielkość liter? .............................................................................................. 97 Jak wyświetlić źródło strony? .......................................................................................... 99 Jak zapisać obrazek? ........................................................................................................ 99 Zakładki ......................................................................................................................... 101 Wstawianie zakładki ............................................................................................... 102 Porządkowanie zakładek ......................................................................................... 103 Zakładki jako strona WWW .................................................................................... 104 ABC łowcy informacji ................................................................................................... 106 Chaos informacyjny ................................................................................................ 107 Cztery przykazania łowcy danych ........................................................................... 107 Jak się w tym wszystkim połapać? .......................................................................... 108 Znaki narodowe ....................................................................................................... 108 Analizowane pole .................................................................................................... 109 Ograniczenie liczby odsyłaczy ................................................................................ 109 Wyrażenia wymagane i niepożądane ...................................................................... 110 Podsumowanie ............................................................................................................... 110 Rozdział 10. Poczta elektroniczna .................................................................... 113 Konfigurowanie Evolution ............................................................................................ 113 Edycja danych użytkownika konta ................................................................................ 119 Powiadamianie o nadejściu poczty ................................................................................ 123 Listy bez obrazków ........................................................................................................ 123 Podpis ............................................................................................................................ 125 Jak włączyć sprawdzanie pisowni? ............................................................................... 126 Jak napisać list? ............................................................................................................. 127 Podsumowanie ............................................................................................................... 129 Rozdział 11. Radio i telewizja ........................................................................... 131 Radio .............................................................................................................................. 131 Telewizja ....................................................................................................................... 134 Podsumowanie ............................................................................................................... 135 Rozdział 12. Emulator systemu Windows dla Linuksa ........................................ 137 Czy w środowisku Linux można uruchomić program dla systemu Windows? ............ 137 Jak zainstalować wine? .................................................................................................. 138 Jak uruchomić program dla systemu Windows pod kontrolą wine? ............................. 143 Podsumowanie ............................................................................................................... 146 Rozdział 13. Wyszukiwanie plików MP3 ........................................................... 147 Czy pobieranie plików MP3 z sieci jest legalne? .......................................................... 147 Jak zainstalować klienta sieci P2P? ............................................................................... 148 Jak uruchomić aMule? ................................................................................................... 150 6 Ubuntu Linux Jak szukać plików? ........................................................................................................ 152 Gdzie znajdują się pobrane pliki? .................................................................................. 155 Podsumowanie ............................................................................................................... 157 Skorowidz .................................................................................... 159 Rozdział 12. Z tego rozdziału dowiesz się: t Czy programy dla systemu Windows można uruchamiać w środowisku Linux. t Jak zainstalować program wine. t Jak wykorzystywać program wine. Czy w środowisku Linux można uruchomić program dla systemu Windows? Z dotychczasowej lektury książki wynika, że Ubuntu Linux jest systemem całkowicie odmiennym od Windowsa. Czy pod Linuksem można uruchamiać programy przezna- czone dla środowiska Windows? Sprawdźmy to na praktycznym przykładzie: 1. Umieść w komputerze nośnik z programem działającym w środowisku Windows (rysunek 12.1). 2. Dwukrotnie kliknij ikonę programu. 3. Wyświetlony został komunikat o błędzie (rysunek 12.2). Wraz z systemem Ubuntu Linux rozprowadzany jest program wine. Jest on emulatorem systemu Windows. Emulator Windowsa duplikuje funkcje systemu informatycznego w Linuksie. Linux z emulatorem zwraca te same rezultaty co Windows. Emulator pozwala na uruchamianie programów przeznaczonych do pracy w środo- wisku Windows. Ubuntu Linux 138 Rysunek 12.1. Program Columns działa w środowisku Windows bez instalacji Rysunek 12.2. W systemie Linux nie można uruchomić nawet prostego programu dla środowiska Windows Emulator pozwala na uruchamianie programów przeznaczonych do pracy w środowisku Windows. Jak zainstalować wine? Aby zainstalować program wine: 1. Uruchom menedżer pakietów Synaptic (rysunek 12.3). Rysunek 12.3. Menedżer pakietów został zaliczony do programów administracyjnych Rozdział 12. ¨ Emulator systemu Windows dla Linuksa 139 2. Zmiany w programach może wprowadzać tylko osoba o uprawnieniach administratora systemu. Wyświetlone zostało okno z pytaniem o hasło. Wpisz hasło dla użytkownika root. 3. Naciśnij przycisk Continue. 4. Wyświetlone zostało okno Synaptic Package Manager (rysunek 12.4). Po lewej stronie okna widoczne są kategorie oprogramowania. Po prawej stronie okna widoczna jest lista programów należących do zaznaczonej kategorii. Rysunek 12.4. Okno menedżera pakietów Jeżeli przy nazwie programu widoczny jest pusty kwadrat, oznacza to, że program nie został zainstalowany. Zielony kwadrat przy nazwie programu oznacza, że program został zainstalowany. Zielony kwadrat z gwiazdką oznacza, że program został zain- stalowany i dostępna jest dla niego aktualizacja. 5. Przeglądanie wszystkich kategorii i programów zajmuje dużo czasu. Jeżeli znamy nazwę programu, jego poszukiwanie można uprościć. Kliknij przycisk Search. 6. Wyświetlone zostało okno Find. W polu Search wpisz nazwę poszukiwanego programu (rysunek 12.5). 140 Rysunek 12.5. Okno kryteriów wyszukiwania Ubuntu Linux 7. W polu Look in pozostaw zaznaczoną opcję Description and Name. Wyszukiwanie będzie wykonywane w nazwach i opisach programów. 8. Kliknij przycisk Search. Teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wyszukiwanie pakietu może trwać kilka minut. 9. Po odnalezieniu pakietu jest on wyświetlany w oknie menedżera (rysunek 12.6). Rysunek 12.6. Menedżer pakietów z zaznaczonym odnalezionym pakietem 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy kwadrat przy programie wine. Z menu wybierz polecenie Mark for Installation. W kwadracie pojawiło się zaznaczenie. Program został wybrany do instalacji. 11. Kliknij przycisk Apply. Rozdział 12. ¨ Emulator systemu Windows dla Linuksa 141 12. Rozpoczęte zostały przygotowania do instalacji programu. Po chwili wyświetlone zostało okno z listą pakietów, które muszą być zainstalowane, aby działał wybrany przez nas pakiet wine (rysunek 12.7). Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Mark. Rysunek 12.7. Lista pakietów, które trzeba zainstalować, aby program wine działał 13. Wyświetlone zostało okno z podsumowaniem zmian, które zostaną wprowadzone w systemie (rysunek 12.8). Zapoznaj się z nimi. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Zastosuj. Rysunek 12.8. Podsumowanie zmian, które zostaną wprowadzone w systemie 14. 15. Rozpoczęte zostało pobieranie pakietów z internetu (rysunek 12.9). Pozostaje tylko czekać na zakończenie pobierania. Kolejnym etapem jest instalacja oprogramowania (rysunek 12.10). Znów należy zaczekać na jej zakończenie. Ubuntu Linux 142 Rysunek 12.9. Pobieranie pakietów z internetu. Długość paska postępu informuje o zaawansowaniu operacji Rysunek 12.10. Instalowanie oprogramowania 16. Kliknij odsyłacz Details. 17. Wyświetlone zostało okno z informacją o szczegółach operacji (rysunek 12.11). Rysunek 12.11. W dolnej części okna wyświetlana jest lista operacji Rozdział 12. ¨ Emulator systemu Windows dla Linuksa 143 18. Możemy sobie pogratulować. Wyświetlone zostało okno z informacją o zakończeniu instalacji (rysunek 12.12). Aby kontynuować pracę, kliknij przycisk Zamknij. Rysunek 12.12. Informacja o zakończeniu instalacji Jak uruchomić program dla systemu Windows pod kontrolą wine? Aby uruchomić program dla systemu Windows pod kontrolą emulatora Windowsa: 1. Wybierz polecenia Aplikacje/Akcesoria/Wine File (rysunek 12.13). Rysunek 12.13. Po zainstalowaniu program Wine File znajduje się w menu Akcesoria 2. Wyświetlone zostało okno Wine File (rysunek 12.14). Odszukaj w nim program dla systemu Windows, który chcesz uruchomić w środowisku Linux. 3. Dwukrotnie kliknij plik (rysunek 12.15). 144 Ubuntu Linux Rysunek 12.14. Okno Wine File przypomina menedżer plików Rysunek 12.15. Columns — program, którego uruchomienie w Linuksie nie powiodło się 4. Sukces! Program wystartował (rysunek 12.16). Rozdział 12. ¨ Emulator systemu Windows dla Linuksa 145 Rysunek 12.16. Program Columns uruchomiony w środowisku Windows 5. Sprawdzimy jeszcze działanie klienta FTP. Dwukrotnie klikniemy plik WS_FTP95.EXE (rysunek 12.17). Rysunek 12.17. Plik WS_FTP95.EXE 146 Ubuntu Linux 6. Ten program również został uruchomiony (rysunek 12.18). Rysunek 12.18. Połączenie z odległym serwerem za pośrednictwem klienta FTP dla systemu Windows działającego w środowisku Linux Jeżeli program dla systemu Windows nie uruchomi się pod kontrolą emulatora wine, sprawdź konfigurację pliku (~/.wine/config). Zdefiniowane są w nim podkatalogi, które będą zamontowane jako wirtualne dyski systemu Windows (C:, D: itd.). Programy dla Windowsa przechowywane na dysku twardym powinny znajdować się w zdefiniowa- nych katalogach. Podsumowanie t Aby można było uruchamiać programy dla systemu Windows w środowisku Linux, konieczny jest emulator Windowsa. Linux z emulatorem zwraca te same rezultaty co Windows. t Wraz z systemem Ubuntu Linux rozprowadzany jest program wine. Jest on emulatorem Windowsa. t Aby korzystać z wine, należy go zainstalować, a następnie za jego pośrednictwem uruchamiać programy dla systemu Windows.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubuntu Linux
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: