Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00610 011048 22975413 na godz. na dobę w sumie
Ubuntu Linux. Ćwiczenia - książka
Ubuntu Linux. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0659-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> ubuntu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj darmowy system operacyjny

Linux już dawno przestał być zabawką dla pasjonatów. Dynamiczny rozwój i rosnąca w ogromnym tempie popularność tego dostępnego bezpłatnie systemu operacyjnego sprawiły, że dziś jest poważną konkurencją dla systemów komercyjnych. Linux jest wykorzystywany nie tylko jako baza wydajnych i stabilnych serwerów sieciowych, ale coraz częściej także jako system operacyjny dla komputerów domowych i stacji roboczych. Wybór oprogramowania dostępnego dla Linuksa powiększa się z dnia na dzień. W sieci można znaleźć niemal wszystko -- od gier po rozbudowane aplikacje graficzne i pakiety biurowe. Jednak podstawową zaletą zarówno Linuksa, jak i przeznaczonego dla niego oprogramowania jest to, że nie trzeba za nie płacić.

Książka 'Ubuntu Linux. Ćwiczenia' zapozna Cię z podstawami obsługi jednej z odmian Linuksa, Ubuntu. Czytając ją i wykonując zawarte w niej ćwiczenia, dowiesz się, jak instalować system i logować się do niego. Nauczysz się korzystać z graficznego interfejsu użytkownika, przeglądać zawartość folderów na dysku i nagrywać płyty CD. Przeczytasz także o przeglądarce WWW Mozilla, korzystaniu z poczty elektronicznej, instalowaniu oprogramowania i pracy z pakietem biurowym OpenOffice.

Rozpocznij przygodę z Linuksem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Ubuntu Linux. Æwiczenia Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-0659-9 Format: A5, stron: 144 Wykorzystaj darmowy system operacyjny (cid:129) Zainstaluj i skonfiguruj Linuksa (cid:129) Po³¹cz siê z internetem (cid:129) Skorzystaj z do³¹czonego oprogramowania Linux ju¿ dawno przesta³ byæ zabawk¹ dla pasjonatów. Dynamiczny rozwój i rosn¹ca w ogromnym tempie popularnoœæ tego dostêpnego bezp³atnie systemu operacyjnego sprawi³y, ¿e dziœ jest powa¿n¹ konkurencj¹ dla systemów komercyjnych. Linux jest wykorzystywany nie tylko jako baza wydajnych i stabilnych serwerów sieciowych, ale coraz czêœciej tak¿e jako system operacyjny dla komputerów domowych i stacji roboczych. Wybór oprogramowania dostêpnego dla Linuksa powiêksza siê z dnia na dzieñ. W sieci mo¿na znaleŸæ niemal wszystko -- od gier po rozbudowane aplikacje graficzne i pakiety biurowe. Jednak podstawow¹ zalet¹ zarówno Linuksa, jak i przeznaczonego dla niego oprogramowania jest to, ¿e nie trzeba za nie p³aciæ. Ksi¹¿ka „Ubuntu Linux. Æwiczenia” zapozna Ciê z podstawami obs³ugi jednej z odmian Linuksa, Ubuntu. Czytaj¹c j¹ i wykonuj¹c zawarte w niej æwiczenia, dowiesz siê, jak instalowaæ system i logowaæ siê do niego. Nauczysz siê korzystaæ z graficznego interfejsu u¿ytkownika, przegl¹daæ zawartoœæ folderów na dysku i nagrywaæ p³yty CD. Przeczytasz tak¿e o przegl¹darce WWW Mozilla, korzystaniu z poczty elektronicznej, instalowaniu oprogramowania i pracy z pakietem biurowym OpenOffice. (cid:129) Instalowanie i uruchamianie systemu (cid:129) Logowanie (cid:129) Dostêp do katalogów (cid:129) Odczytywanie i nagrywanie dyskietek i p³yt CD (cid:129) Konfigurowanie X-Window (cid:129) Przegl¹danie stron WWW (cid:129) Drukowanie (cid:129) Edycja dokumentów tekstowych (cid:129) Instalowanie nowego oprogramowania i aktualizacji systemu Rozpocznij przygodê z Linuksem Wstęp Rozdział 1. Instalacja systemu Uruchamianie Ubuntu Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie Rozdział 3. Pulpit i foldery Uruchamianie aplikacji Skróty do programów Preferowane aplikacje Przełącznik obszarów roboczych Pasek zadań Narzędzie powiadamiania Przeglądanie folderów Rozdział 4. Napędy Przeglądanie dyskietki Formatowanie dyskietki Foldery Zmiana praw do zasobów Czytnik płyt CD Nagrywarka płyt CD 5 13 14 21 25 25 28 32 33 36 37 37 43 43 48 50 53 56 59 4 U b u n t u L i n u x • Ć w i c z e n i a Rozdział 5. Konfiguracja X Window Rozdział 6. Surfowanie po sieci Rozdział 7. Poczta elektroniczna Rozdział 8. Drukowanie Rozdział 9. Nie Word i nie Excel Edycja tekstów Arkusz kalkulacyjny Rozdział 10. Zarządzanie pakietami Rozdział 11. Dziennik Rozdział 12. Aktualizowanie systemu Dodatek A Zasoby internetu 63 83 93 103 109 110 119 127 131 135 139 Wraz z systemem Linux instalowana jest również przeglądarka internetowa o nazwie Mozilla. Przypadnie ona do gustu osobom, które używały programu Netscape. Ć W I C Z E N I E 6.1 Uruchamianie przeglądarki Mozilla Uruchom program Mozilla. 1. Kliknij widoczną na panelu ikonę przeglądarki Mozilla (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Ikona przeglądarki stron Web 2. Na ekranie wyświetlone zostało okno przeglądarki (browser) — rysunek 6.2. W internecie brak jest standardu dotyczącego wielkości liter używa- nych na stronach Web. Zbyt małe znaki mogą być nieczytelne. Można sobie z tym poradzić, korzystając z funkcji powiększenia. Ć W I C Z E N I E 6.2 Zmiana wielkości liter wyświetlanych w oknie przeglądarki Wczytaj stronę Web. Wyświetl tekst w dwukrotnym powiększeniu. 8 4 Ubuntu Linux • Ćwiczenia Rysunek 6.2. Okno przeglądarki Mozilla 1. Wczytaj stronę Web. 2. 3. 4. Zapoznaj się z jej wyglądem (rysunek 6.3). Wybierz polecenia: Widok/Rozmiar tekstu/Zwiększ. Tekst został powiększony (rysunek 6.4). Przy powiększaniu tekstu rozmiar obrazków nie ulega zmianie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że strona Web Cię zafascynowała? Czy chciałeś dowiedzieć się, w jaki sposób autor uzyskał taki efekt? W pro- gramie Mozilla można obejrzeć kod strony. Ć W I C Z E N I E 6.3 Wyświetlanie kodu strony Wyświetl kod strony Web. 1. 2. Wczytaj stronę Web. Wybierz polecenia: Widok/Źródło strony. Rozdział 6. • Surfowanie po sieci 8 5 Rysunek 6.3. Napisy w środkowej części strony są nieczytelne Rysunek 6.4. Tekst po powiększeniu 8 6 Ubuntu Linux • Ćwiczenia 3. W oknie Source of: widoczny będzie kod HTML strony Web (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Internet od kuchni — kod strony Web Mozilla wyposażona jest również w inne narzędzie do poznawania sekretów stron Web. Ć W I C Z E N I E 6.4 Wyświetlanie informacji o obrazkach publikowanych na stronach WWW Wyświetl informacje o obrazku widocznym na stronie Web. Zapisz go na twardym dysku komputera. 1. Wczytaj stronę Web. 2. 3. Kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 6.6). Rozdział 6. • Surfowanie po sieci 8 7 Rysunek 6.6. Menu podręczne obrazka 4. 5. 6. 7. Wyświetlone zostanie okno Właściwości elementu (rysunek 6.7). Zamknij okno Właściwości elementu. Kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz polecenie Zapisz obrazek jako... (rysunek 6.8). 8. 9. Wyświetlone zostało okno Zapisz obrazek (rysunek 6.9). W polu Nazwa wpisz nazwę pliku, do którego ma zostać zapisany obrazek. Kliknij pozycję Przeglądaj inne foldery. Wskaż folder docelowy. Nazwa foldera docelowego pojawiła się w oknie Zapis w folderze. Kliknij przycisk Zapisz. 10. 11. Czasami w internecie trzeba długo szukać, aby znaleźć potrzebną in- formację. Jeżeli chcemy, aby adres ciekawej strony Web nie poszedł w zapomnienie, możemy go zapisać. Mozilla wyposażona jest w narzę- dzie do zapisywania adresów i zarządzania nimi. 8 8 Ubuntu Linux • Ćwiczenia Rysunek 6.7. Informacja o właściwościach obrazka Rysunek 6.8. Polecenie zapisu obrazka znajduje się w menu podręcznym Ć W I C Z E N I E 6.5 Tworzenie zakładki Utwórz zakładkę do strony Web. 1. Załaduj stronę Web. Rozdział 6. • Surfowanie po sieci 8 9 Rysunek 6.9. Zapisywanie obrazka 2. Wybierz polecenia: Zakładki/Dodaj do zakładek (rysunek 6.10). Rysunek 6.10. Menu Zakładki 3. Wyświetlone zostało okno Dodaj do zakładek (rysunek 6.11). W polu Nazwa widoczny jest tytuł strony. Rysunek 6.11. Okno Dodaj do zakładek z ustawieniami domyślnymi 4. 5. Kliknij przycisk Dodaj. Sprawdzimy, jak wygląda utworzona zakładka. Wybierz polecenie Zakładki. Nazwa zakładki jest identyczna z tytułem strony (rysunek 6.12). Zakładka została dodana do folderu Zakładki. Ć W I C Z E N I E 6.6 Edytowanie opisu zakładki Zmień opis zakładki. 1. Wybierz polecenia: Zakładki/Zarządzaj zakładkami. 9 0 Ubuntu Linux • Ćwiczenia Rysunek 6.12. Menu Zakładki z nową zakładką 2. Wyświetlone zostanie okno z listą zakładek. Zaznacz wiersz, który chcesz edytować. 3. 4. Wybierz polecenia: Zmień nazwę. Wyświetlone zostało okno Właściwości. W polu Nazwa wpisz nowy opis zakładki. Kliknij przycisk Ok. 5. Zakładki można zapisać w pliku. Ma on format *.html. Plik można przesłać jako załącznik do listu lub opublikować w internecie jako stronę Web. Ć W I C Z E N I E 6.7 Archiwizowanie zakładek Zapisz zakładki w pliku. 1. 2. 3. 4. 5. Wybierz polecenia: Zakładki/Zarządzaj zakładkami. Wyświetlone zostanie okno Menedżer zakładek. Wybierz polecenia: Plik/Eksportuj. Wyświetlone zostanie okno Eksportuj plik zakładek. W polu Nazwa wpisz nazwę pliku. Domyślnie jest to bookmarks.html. 6. Plik zostanie zapisany do foldera domowego. Jeśli chcesz zmienić folder docelowy, kliknij pozycję Przeglądaj inne foldery, a następnie wybierz folder. 7. Kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 6. • Surfowanie po sieci 9 1 Nie zawsze pamiętamy o utworzeniu zakładki do strony. Na szczęście Mozilla rejestruje odwiedzane strony. Jeśli pamiętamy, kiedy odwiedzi- liśmy stronę, do której chcemy wrócić, możemy odnaleźć jej adres. Ć W I C Z E N I E 6.8 Przeglądanie historii odwiedzonych stron Wyświetl listę stron odwiedzonych dzisiaj. 1. 2. W oknie przeglądarki wybierz polecenia: Przejdź/Historia. Wyświetlone zostanie okno Historia (rysunek 6.13). Kliknij w nim pozycję Dzisiaj. Rysunek 6.13. Przeglądanie historii odwiedzonych stron 3. 4. 5. Kliknij ikonę plus (+) widoczną przy adresie strony. Dwukrotnie kliknij odsyłacz. Załadowana zostanie strona, której adres przechowywany był w folderze okna Historia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubuntu Linux. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: