Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00390 036365 23428154 na godz. na dobę w sumie
Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia - książka
Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2699-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zobacz świat z bliska!

Czy marzyłeś kiedykolwiek o poznaniu z bliska zagadnienia makrofotografii? Zastanawiałeś się, jak to jest stanąć twarzą w twarz z przyrodą w dużym powiększeniu? Bajecznie kolorowy świat zdjęć autorstwa najznamienitszych fotografów może być Ci teraz bliższy niż kiedykolwiek przedtem - dzieli Cię od niego dosłownie długość makroobiektywu!

A wszystko to dzięki książce, którą trzymasz w rękach. Dowiesz się z niej, jakiego sprzętu potrzebujesz, żeby rozpocząć swoją przygodę z makrofotografią, do czego służą pierścienie pośrednie oraz jak najlepiej oświetlić fotografowany obiekt. Autor w przejrzysty sposób tłumaczy, jak robić wyjątkowe zdjęcia kwiatów, wody oraz naturalnej biżuterii. W trakcie lektury poznasz tajniki fotografowania szkła, wykorzystywania cieni oraz efektu odbicia i refrakcji. Harold Davis porusza również tematykę HDR - to młoda technika w fotografii, pozwalająca na uzyskiwanie niewyobrażalnie doskonałych efektów. Sprawdź, to nie takie trudne! 'Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ' to niezbędna pozycja dla każdego pasjonata tej dziedziny. Dzięki niej poznasz wszystkie tajniki makrofotografii, a Twoje zdjęcia będą olśniewające!

Tajemniczy świat makrofotografii w zasięgu Twojego obiektywu!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ujecia.pdf 10.07.2010 13:40:49 W książkach z serii „Kreatywna fotografia” W książkach z serii „Kreatywna fotografia” autor proponuje wszechstronne i twórcze autor proponuje wszechstronne i twórcze podejście nie tylko do samego obrazu, ale podejście nie tylko do samego obrazu, ale także całego procesu fotografowania — także całego procesu fotografowania — począwszy od wyboru obiektu i prewizua- począwszy od wyboru obiektu i prewizua- lizacji zdjęcia, poprzez zastosowanie lizacji zdjęcia, poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu, na obróbce zdję- odpowiedniego sprzętu, na obróbce zdję- cia skończywszy. Podręczniki z tej serii cia skończywszy. Podręczniki z tej serii poprowadzą Cię przez wspaniały i barwny poprowadzą Cię przez wspaniały i barwny świat kreatywnej fotografii i sprawią, że świat kreatywnej fotografii i sprawią, że z pasjonata zmienisz się w perfekcyjnego z pasjonata zmienisz się w perfekcyjnego profesjonalistę, a każda sesja fotograficz- profesjonalistę, a każda sesja fotograficz- na stanie się niezapomnianą przygodą. na stanie się niezapomnianą przygodą. Połączenie pasji, kreatywności Połączenie pasji, kreatywności i doskonałej techniki, a także nastawienie i doskonałej techniki, a także nastawienie na wzbudzenie konkretnych emocji na wzbudzenie konkretnych emocji u odbiorcy sprawią, że Twoje zdjęcia będą u odbiorcy sprawią, że Twoje zdjęcia będą doskonałe! doskonałe! C M Y CM MY CY CMY K Tajemniczy świat makrofotografii w zasięgu Twojego obiektywu! Tajemniczy świat makrofotografii w zasięgu Twojego obiektywu! Czy marzyłeś kiedykolwiek o poznaniu z bliska zagadnienia makrofotografii? Zastanawiałeś Czy marzyłeś kiedykolwiek o poznaniu z bliska zagadnienia makrofotografii? Zastanawiałeś się, jak to jest stanąć twarzą w twarz z przyrodą w dużym powiększeniu? Bajecznie koloro- się, jak to jest stanąć twarzą w twarz z przyrodą w dużym powiększeniu? Bajecznie koloro- wy świat zdjęć autorstwa najznamienitszych fotografów może być Ci teraz bliższy niż wy świat zdjęć autorstwa najznamienitszych fotografów może być Ci teraz bliższy niż kiedykolwiek przedtem – dzieli Cię od niego dosłownie długość makroobiektywu! kiedykolwiek przedtem – dzieli Cię od niego dosłownie długość makroobiektywu! A wszystko to dzięki książce, którą trzymasz w rękach. Dowiesz się z niej, jakiego sprzętu A wszystko to dzięki książce, którą trzymasz w rękach. Dowiesz się z niej, jakiego sprzętu potrzebujesz, żeby rozpocząć swoją przygodę z makrofotografią, do czego służą pierścienie potrzebujesz, żeby rozpocząć swoją przygodę z makrofotografią, do czego służą pierścienie pośrednie oraz jak najlepiej oświetlić fotografowany obiekt. Autor w przejrzysty sposób pośrednie oraz jak najlepiej oświetlić fotografowany obiekt. Autor w przejrzysty sposób tłumaczy, jak robić wyjątkowe zdjęcia kwiatów, wody oraz naturalnej biżuterii. W trakcie tłumaczy, jak robić wyjątkowe zdjęcia kwiatów, wody oraz naturalnej biżuterii. W trakcie lektury poznasz tajniki fotografowania szkła, wykorzystywania cieni oraz efektu odbicia lektury poznasz tajniki fotografowania szkła, wykorzystywania cieni oraz efektu odbicia i refrakcji. Harold Davis porusza również tematykę HDR — to młoda technika w fotografii, i refrakcji. Harold Davis porusza również tematykę HDR — to młoda technika w fotografii, pozwalająca na uzyskiwanie niewyobrażalnie doskonałych efektów. Sprawdź, to nie takie pozwalająca na uzyskiwanie niewyobrażalnie doskonałych efektów. Sprawdź, to nie takie trudne! „Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia” to niezbędna pozycja dla każdego pasjonata trudne! „Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia” to niezbędna pozycja dla każdego pasjonata tej dziedziny. Dzięki niej poznasz wszystkie tajniki makrofotografii, a Twoje zdjęcia będą tej dziedziny. Dzięki niej poznasz wszystkie tajniki makrofotografii, a Twoje zdjęcia będą olśniewające! olśniewające! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fotografowanie artefaktów Fotografowanie artefaktów Wyszukiwanie obiektów do fotografii Wyszukiwanie obiektów do fotografii Rodzaj makroobiektywów Rodzaj makroobiektywów Zastosowanie pierścieni pośrednich Zastosowanie pierścieni pośrednich Wykorzystanie statywu oraz dodatkowego sprzętu Wykorzystanie statywu oraz dodatkowego sprzętu Ekspozycja zbliżeń Ekspozycja zbliżeń Ustalanie przysłony oraz głębi ostrości Ustalanie przysłony oraz głębi ostrości Wykorzystanie lampy błyskowej w makrofotografii Wykorzystanie lampy błyskowej w makrofotografii Fotografowanie kwiatów Fotografowanie kwiatów Możliwości fotografii HDR Możliwości fotografii HDR Wykorzystanie tła, cieni oraz aranżacja sceny Wykorzystanie tła, cieni oraz aranżacja sceny Fotografowanie szkła Fotografowanie szkła Cena: 49, 00 zł 5594 5594 U j ę c i a z b l i s k a Zobacz świat z bliska! harold davis Ujęcia z bliska ● ● ● Jaki sprzęt wybrać do makrofotografii? Jak fotografować kwiaty, wodę i biżuterię? Jak wykorzystać technikę HDR? Harold Davis jest profesjonalnym fotografem, wielokrotnie nagradzanym za swoje prace. Napisał ponad 30 książek, w tym: „Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia”, „Noc w obiektywie. Kreatywna fotografia”, „Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia”, „The Photoshop Darkroom: Creative Digital Post-Processing” i „Practical Artistry: Light Exposure for Digital Photographers”. Prowadzi często odwiedzany przez internautów blog Photoblog 2.0 (www.photoblog2.com). Dzięki tej książce makrofotografia nie będzie miała dla Ciebie tajemnic. Z książki dowiesz się, jak wyszukiwać obiekty do makrofotografii i w jaki sposób je oświetlić, jakich obiektywów używać i kiedy skorzy- stać ze statywu lub dodatkowego sprzętu, aby perfekcyjnie fotografować kwiaty, wodę oraz naturalną biżuterię. W książce przedstawione zostały także możliwości techniki HDR, która pozwala na uzyskanie niewyobrażalnie doskona- łych efektów. Ujêcia z bliska. Kreatywna fotografia Autor: Harold Davies T³umaczenie: Dominika Kurek ISBN: 978-83-246-2699-1 Tytu³ orygina³u: Creative Close-Ups: Digital Photography Tips and Techniques Format: 200230, stron: 240 Zobacz œwiat z bliska! • Jaki sprzêt wybraæ do makrofotografii? • Jak fotografowaæ kwiaty, wodê i bi¿uteriê? • Jak wykorzystaæ technikê HDR? Czy marzy³eœ kiedykolwiek o poznaniu z bliska zagadnienia makrofotografii? Zastanawia³eœ siê, jak to jest stan¹æ twarz¹ w twarz z przyrod¹ w du¿ym powiêkszeniu? Bajecznie kolorowy œwiat zdjêæ autorstwa najznamienitszych fotografów mo¿e byæ Ci teraz bli¿szy ni¿ kiedykolwiek przedtem – dzieli Ciê od niego dos³ownie d³ugoœæ makroobiektywu! A wszystko to dziêki ksi¹¿ce, któr¹ trzymasz w rêkach. Dowiesz siê z niej, jakiego sprzêtu potrzebujesz, ¿eby rozpocz¹æ swoj¹ przygodê z makrofotografi¹, do czego s³u¿¹ pierœcienie poœrednie oraz jak najlepiej oœwietliæ fotografowany obiekt. Autor w przejrzysty sposób t³umaczy, jak robiæ wyj¹tkowe zdjêcia kwiatów, wody oraz naturalnej bi¿uterii. W trakcie lektury poznasz tajniki fotografowania szk³a, wykorzystywania cieni oraz efektu odbicia i refrakcji. Harold Davis porusza równie¿ tematykê HDR – to m³oda technika w fotografii, pozwalaj¹ca na uzyskiwanie niewyobra¿alnie doskona³ych efektów. SprawdŸ, to nie takie trudne! „Ujêcia z bliska. Kreatywna fotografia” to niezbêdna pozycja dla ka¿dego pasjonata tej dziedziny. Dziêki niej poznasz wszystkie tajniki makrofotografii, a Twoje zdjêcia bêd¹ olœniewaj¹ce! • Fotografowanie artefaktów • Wyszukiwanie obiektów do fotografii • Rodzaj makroobiektywów • Zastosowanie pierœcieni poœrednich • Wykorzystanie statywu oraz dodatkowego sprzêtu • Ekspozycja zbli¿eñ • Ustalanie przys³ony oraz g³êbi ostroœci • Wykorzystanie lampy b³yskowej w makrofotografii • Fotografowanie kwiatów • Mo¿liwoœci fotografii HDR • Utrwalanie wody • Wykorzystanie t³a, cieni oraz aran¿acja sceny • Fotografowanie szk³a Tajemniczy œwiat makrofotografii w zasiêgu Twojego obiektywu! Spis treści 8 Wstęp 10 Cudowne światy 12 Blisko i bliżej 14 Światy fotografii zbliżeniowej 20 Fotografowanie artefaktów 134 Ruch 136 Impresjonizm 140 Kolory i abstrakcja 144 Kwiaty i malarstwo cyfrowe 30 Znajdowanie tematów do makr 148 Wszechświat w ziarenku piasku 34 Makra i ciemnia cyfrowa 38 Tworzenie zbliżeń abstrakcyjnych 44 Zbliżyć się 46 Zobaczyć z bliska i osobiście 48 Makroobiektywy 52 Pierścienie pośrednie i filtry makro 54 Więcej sprzętu do zbliżeń 60 Zbliżenia z Lensbaby 64 Używanie statywu 68 Ustawianie ostrości 72 Ekspozycja zbliżeń 76 Przesłona i głębia ostrości 80 Oświetlanie zbliżeń 84 Używanie lampy błyskowej w zbliżeniach 88 Fotografowanie kwiatów 90 Botanika pożądania 98 Kwiaty i światło 104 Przezroczystość w ogrodzie 106 Przezroczystość w studio 112 Kwiaty na bieli 114 Kwiaty na czerni 118 Kwiaty w fotografii HDR 124 Focus-stacking 132 Selektywna ostrość 150 Parada kropel wody 155 Krople, krople, krople 156 Blokada lustra 160 Naturalna biżuteria 168 Odbicia i refrakcje 180 Samotna kropla 188 Zbliżenia w studio 190 Fotografowanie martwej natury 196 Ustawianie sceny 200 Tła 206 Oświetlanie kompozycji martwej natury 212 Cienie 216 Aranżacja sceny 222 Znajdowanie tematów 226 Fotografowanie biżuterii 228 Fotografowanie szkła 234 Pomoce i dalsze lektury 236 Słowniczek 238 Skorowidz ujecia_z_bliska.indb 7 2010-05-26 16:17:52 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Zobaczyć z bliska i osobiście To ludzie, a nie aparaty robią zdjęcia. Aby na- uczyć się robić dobre zbliżenia, najważniejsze jest więc wykształcenie w sobie umiejętności starannej obserwacji… z bliska. Co intryguje Cię w temacie danego makra? Jak blisko musisz się znaleźć? Czy wyobrażasz sobie to zbliżenie w kolorze, czy czarno-białe? Gdzie skupia się ostrość? Możesz zauważyć, że większość zdjęć w tej książce wykonałem aparatem DSLR z ma- kroobiektywem lub innym specjalistycznym sprzętem do zbliżeń. Jednak nie trzeba wy- myślnych urządzeń, żeby fotografować makra. Zachęcam do robienia zbliżeń z użyciem niemalże dowolnego wyposażenia. Co ciekawe, kompaktowe, jednoobiekty- wowe aparaty cyfrowe mają nawet pewną przewagę w zbliżeniach, o ile posiadają tryb makro. Dzieje się tak dlatego, że im mniejsza matryca, tym większą można uzyskać głębię ostrości. Innymi słowy, kompaktowym apa- ratem cyfrowym można stosunkowo łatwo uzyskać zbliżenia i zorientujesz się, że można nim uchwycić ostrość na całym obiekcie, ponieważ aparaty te mają mniejsze matryce. Mała matryca stanowi wadę, jeśli chodzi o szum, ale to już inna kwestia. Jeśli masz więc ochotę na robienie fotogra- ficznych zbliżeń, nie potrzebujesz wymyśl- nego sprzętu. Do zbliżenia na tej stronie i na stronie 47 użyłem zwyczajnego automatu starej generacji, a widać, że poradził sobie dobrze w trybie makro. Aparat nie ma znaczenia. Istotne jest nato- miast, aby nauczyć się widzieć w zbliżeniu i wyobrażać sobie, jak będą wyglądały bardzo małe rzeczy pokazane w dużej skali.  Jeśli nie musisz robić wielkich odbitek lub martwić się reprodukcjami do celów muzealnych, prawie każdy aparat automatyczny z trybem makro spraw- dzi się przy robieniu zbliżeń. Wykonując to zdjęcie płatków róż i ich odbicia, nie martwiłem się sprzętem fotograficznym. Zamiast tego mogłem skupić się na kompozycji aparat jednoobiektywowy Canon Powershot G3, czujnik z ekwiwalentem ogniskowej 4,5X, 28,8 mm (odpowiednik 140 mm dla filmu 35 mm), tryb makro, 3/10 s, f/8, ISO 50, statyw  Strony 44 – 45: Użyłem wodoodpornego automatu, aby wykonać to interesujące zbliżenie w bardzo wilgotny, deszczowy dzień. Nie chciałem wystawiać moich „prawdziwych” aparatów na działanie pogody aparat jednoobiektywowy Pentax Optio WPi, czujnik z ekwiwalentem ogniskowej 6X, 13,8 mm (112 mm dla filmu 35 mm), tryb makro, 1/25 s, f/3,9, ISO 160, z ręki 46 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 46 2010-05-26 16:21:25  Te klipsy do papieru sfotografowałem w studio małym aparatem, który miałem pod ręką. Użyłem kolorowych kartonów, aby odbić kolory na lustrzane powierzchnie aparat jednoobiektywowy Canon Powershot G3, czujnik z ekwiwalentem og- niskowej 4,5X, 28,8 mm (odpowiednik 140 mm dla filmu 35 mm), tryb makro, 1/2 s, f/7,1, ISO 50, statyw Zbliżyć się 47 ujecia_z_bliska.indb 47 2010-05-26 16:21:25 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Makroobiektywy Zbieram makroobiektywy tak, jak niektórzy ludzie zbierają buty. Nie jestem może Imeldą Marcos, ale jeśli chodzi o obiektywy, bardzo bym chciał. Makroobiektywy to jedyny sprzęt do mojego aparatu DSLR, na punkcie którego mam obsesję. Gdybym miał w szafie setkę makro- obiektywów, byłbym w niebie! Mam nadzieję, że moja prawdziwa szafa z obiektywami nie znudzi Cię, ponieważ zaraz zamierzam opo- wiedzieć, co się w niej znajduje. Pomijając jednak moją obsesję, makroobiek- tyw nie jest konieczny do robienia zbliżeń. Pierścienie pośrednie i filtry makro to dwie o wiele tańsze alternatywy (patrz strona 52). Ale posiadanie makroobiektywu sprawia, że robienie zbliżeń staje się łatwe, eleganckie i przyjemne. Makroobiektyw z definicji łapie ostrość w małej odległości — często w taki sposób, że można osiągnąć nim powiększenie 1:1. (Na stronach 12 – 13 znajduje się objaśnienie terminu „powiększenie”.) Jednak większość makroobiektywów potrafi też łapać ostrość na nieskończoność i teoretycznie można ich używać jako ogólnych obiektywów stałoogni- skowych. Z nielicznymi wyjątkami obiektywy zmiennoogniskowe z ustawieniami makro nie dają prawdziwych powiększeń makro. Istnieje szeroki zakres makroobiektywów o różnych ogniskowych — od normalnego kąta widzenia (około 50 mm), aż po dłuższe teleobiektywy makro. (Prawdziwe szeroko- kątne makroobiektywy są rzadkie i optycznie trudne do stworzenia.) Im dłuższa jest ogni- skowa, tym „bliżej” obiektu zdjęcia znajduje się fotograf. Jednocześnie teleobiektywy dają mniejszą głębię ostrości. Świetnie nadają się do izolowania przedmiotów w taki sposób, by to one były ostre, a tło nie, ale nie sprawdzają się aż tak dobrze w tworzeniu zdjęć, które są w całości ostre. Szczególną kwestią w fotografowaniu makr jest to, że nadmierne zbliżenie się z obiek- tywem może zasłonić światło, rzucić cień lub wystraszyć żywe stworzenia. Użycie teleobiektywu makro pozwala uniknąć tych pułapek. (Na stronach 10 – 11 znajduje się przykład zastosowania go właśnie w taki sposób.) Wadą teleobiektywu makro jest to, że raczej nie uzyska on tak dużego powiększenia jak krótszy obiektyw. Nie ma jednego uniwer- salnego urządzenia, jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny, trzeba po prostu zapłacić swoje i zaryzykować, co może wyjaśniać moją ko- lekcję makroobiektywów. Podobnie jak w przypadku każdego obiek- tywu, przy rozważaniu ogniskowej makro- obiektywu trzeba wziąć pod uwagę wielkość matrycy aparatu, z którym będzie używany. Z nielicznymi wyjątkami (każdy jest uwzględ- niony w opisach technicznych), zdjęcia w tej książce wykonywane były aparatami DSLR Nikon z wielkością matrycy 1:1,5 w porówna- niu z klatką filmu 35 mm. Oznacza to, że aby obliczyć odpowiednik użytego obiektywu og- niskowej dla filmu 35 mm, trzeba pomnożyć długość ogniskowej przez 1,5. Jest to istotne  Użyłem obiektywu z „normalną” ogniskową do zrobienia tego umiarkowanego zbliżenia bukietu lilii azjatyckich. Zwyczajna perspektywa podkreśliła naturalny wygląd tej martwej natury makro 50 mm, 1/2 s, f/32, ISO 100, statyw 48 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 48 2010-05-26 16:21:29 ujecia_z_bliska.indb 49 2010-05-26 16:21:30 Zbliżyć się 49 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 nie dlatego, że sugeruję powrót do techniki analogowej, ale dlatego, że odpowiedniki dla filmu 35 mm stały się standardem do porównywania ogniskowych obiektywów dla różnych marek i modeli aparatów o różnych rozmiarach matryc. Oto kilka z makroobiektywów, jakich uży- wam, wraz z uwagami o tym, co w nich lubię, a czego nie. Nawet jeśli nie interesują Cię te konkretne modele, moje uwagi mogą Ci po- móc zrozumieć, co jest istotne przy kupowa- niu konkretnego rodzaju makroobiektywu. Długość ogniskowej Marka Uwagi 50 mm f/2,8 DG macro D Sigma PC Micro-Nikkor 85 mm f/2,8 D Nikon Makro-Planar 100 mm f/2 ZF Carl Zeiss AF Micro Nikkor 105 mm f/2,8 Nikon AF Micro Nikkor 200 mm f/4 ED Nikon To makroobiektyw o najkrótszej ogniskowej, jakiego używam; jego świetną cechą jest to, że zakres powiększenia jest wy- raźnie napisany na obudowie obiektywu, więc widać go, gdy dobiera się ostrość. To makroobiektyw, który pozwala na pewne przesuwanie i pochylanie, dzięki czemu można poprawić linie perspektywy — podobnie jak w tradycyjnym aparacie na ławie optycznej. To obiektyw zupełnie manualny, co oznacza, że trzeba najpierw skomponować zdjęcie, a potem ręcznie użyć przycisku, żeby za- mknąć przesłonę, kiedy jest się gotowym do wykonania zdjęcia. Ten obiektyw, świetne szkło ze „staromodną” aurą, szczególnie dobrze odzwierciedla kolory przy małej wartości przesłony. To standardowy, uniwersalny makroobiektyw, który wszędzie ze sobą wożę. Mam starszą wersję, która jest lżejsza od bieżących modeli używających stabilizacji obrazu. Dla mnie stabilizacja obrazu nie jest zbyt użyteczna przy robieniu makr, jako że korzystam zazwyczaj ze statywu. (Na stronach 64 – 67 więcej o statywach). To świetny obiektyw, który pozwala bardzo zbliżyć się do obiektu zdjęcia, a jednocześnie zachować dystans. Zawiera on kołnierz do statywu (zaskakująco użyteczny) i przedni element optyczny, który nie zmienia położenia niezależnie od tego, jaka jest ogniskowa. Wadą takiego długiego obiektywu jest to, że nie może on sięgnąć powiększenia 1:1. 50 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 50 2010-05-26 16:21:33  W tym zdjęciu użyłem teleobiektywu makro, aby wizualnie spłaszczyć leżący na lustrze kwiat irysa. Długość ogniskowej pozwoliła mi podkreślić silną kompozycję pionową stworzoną przez dekoracyjne oznakowanie mające przywabić zapylaczy makro 200 mm, pierścień pośredni 36 mm, 7,1 s, f/40, ISO 100, statyw  Zastosowanie teleobiektywu makro pozwoliło mi wykonać to zdjęcie, które wyodrębnia oczy traszki makro 200 mm, 1/320 s, f/9, ISO 640, z ręki Zbliżyć się 51 ujecia_z_bliska.indb 51 2010-05-26 16:21:35 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Pierścienie pośrednie i filtry makro Pierścienie pośrednie to puste w środku ob- ręcze, które mieszczą się pomiędzy obiekty- wem a aparatem DSLR. Filtry makro, czasami nazywane obiektywami do zbliżeń, przykręca się na przedzie obiektywu. Są to dwie niedro- gie alternatywy dla makroobiektywu, można ich też używać (pojedynczo lub obu naraz) w połączeniu z nim, aby znacznie zbliżyć się do obiektu zdjęcia. Pierścienie pośrednie pozwalają obiektywowi uchwycić ostrość bliżej, niż stanowi jego nor- malna najmniejsza odległość fotografowania. Daje to efekt powiększenia obiektu. Jako że w pierścieniu pośrednim nie ma elementów optyki, można oczekiwać rezultatów dorów- nujących efektom użycia samego obiektywu. Z umocowanym pierścieniem pośrednim zazwyczaj nie można złapać ostrości na nie- skończoność. Kolejną wadą używania pier- ścienia jest to, że dodaje on kolejną tuleję do obiektywu i ogranicza światło trafiające na matrycę. Używam zestawu pierścieni pośrednich DG firmy Kenko. Istnieją wersje tego produktu pasujące do wielu marek aparatów DSLR, w tym Canon i Nikon. W zestawie znajduje się pierścień 12 mm, 20 mm i 36 mm z po- łączeniami elektronicznymi, które pozwalają światłomierzowi działać przy zamontowanym pierścieniu. Można używać tych pierścieni pojedynczo lub razem, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć dystans. By uniknąć nieporozu- mień: pierścienie pośrednie to proste urzą- dzenia, w których niewiele może się zepsuć. Każda marka się nada. Filtr makro to szkło optyczne, które mocuje się z przodu obiektywu i które daje powięk- szenie. Dodanie jeszcze jednego kawałka szkła przed obiektywem potencjalnie zmniej- sza jakość optyczną i może stać się to proble- mem, ponieważ jakość (i cena) filtrów makro ma ogromną rozpiętość. Niestety nie ma do- brego sposobu, by ocenić, jak dobrze będzie działał dany filtr, dopóki nie wypróbuje się go ze swoim obiektywem. Dobra wiadomość jest taka, że można dość tanio zakupić całkiem przyzwoite filtry makro firm, które same nie produkują aparatów, na przykład niemieckiej firmy optycznej B W Schneider. Zarówno pierścienie pośrednie, jak i filtry ma- kro mogą być tanim i skutecznym sposobem wejścia w świat fotografii makro.  To zdjęcie pokazuje niewielki, mający nieco ponad centymetr fragment roz- gwiazdy. Użyłem filtra makro na obiekty- wie Lensbaby, aby bardzo się przybliżyć, i „podkręciłem” ISO, żeby móc przytrzymać aparat ręką. Uważam, że efekt przypomina trochę szczękę prehistorycznego potwora Lensbaby Classic, filtr makro +10, 1/320 s, f/5,6, ISO 1000, z ręki 52 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 52 2010-05-26 16:21:42  Użyłem teleobiektywu makro z pierścieniem pośrednim, aby wykonać ten „autoportret” odbity w klamce od drzwi makro 200 mm, pierścień pośredni 36 mm, 1,5 min, f/36, ISO 100, statyw ujecia_z_bliska.indb 53 2010-05-26 16:21:44 Zbliżyć się 53 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Więcej sprzętu do zbliżeń Poza makroobiektywami, pierścieniami pośred- nimi i filtrami makro dostępne jest całkiem sporo sprzętu do zbliżeń. Niektóre z bardziej popular- nych przedmiotów, o których warto wiedzieć, to: • Mieszek : Podobnie jak pierścienie pośrednie, mieszek montuje się pomiędzy obiektywem a aparatem. Jest to elastyczny czarny mate- riał lub skóra, który używa szyny z zapadkami, żeby wydłużać się i zwijać. Kiedy jest najbar- dziej rozwinięty, może bardzo przybliżyć Cię do obiektu i ma mniej więcej te same zalety i wady co pierścień pośredni. Daje również większą swobodę określenia dokładnego stop- nia powiększenia, jaki chcesz osiągnąć. W erze fotografii cyfrowej warto zwrócić uwagę na jeden fakt: mieszki mają tendencję do groma- dzenia w zagięciach kurzu, który łatwo prze- nosi się na matrycę. • : Pierścień Pierścień odwrotnego mocowania odwrotnego mocowania nakręca się w miejsce, gdzie na końcu obiektywu normalnie mocuje się filtry. Po odwróceniu obiektywu przód jego optyki przykręcony jest do pierścienia, zaś pierścień mocuje się do aparatu. Można też zacząć od teleobiektywu makro i użyć pier- ścienia odwrotnego mocowania, aby doczepić do niego odwrócony normalny obiektyw. Ten działa wtedy jak potężny filtr makro.  Użyłem pierścienia odwrotnego mocowania, aby dodat- kowo zbliżyć się do detali na tej odznace. Można ocenić, z jak bliska robione jest to zdjęcie, kiedy porówna się całą odznakę do monety pensowej na górnej fotografii Góra: makro 50 mm, połączone pierścienie pośrednie 48 mm, 6 s, f/32, ISO 100, statyw Dół: odwrotnie zamocowany obiektyw 50 mm, 1,5 min, f/32, ISO 100, statyw 54 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 54 2010-05-26 16:21:57  Użyłem makroobiektywu zamocowanego na mieszku (rozsuniętym na ok. 55 mm), aby uzyskać eks- tremalne powiększenie tego pierścionka. Zaletą używania mieszka jest to, że mogłem kontrolować dokładne powiększenie, jakie chciałem osiągnąć, co pozwoliło mi podkreślić źrenice oczek w kompozycji makro 50 mm, mieszek, 5 s, f/32, ISO 200, statyw Zbliżyć się 55 ujecia_z_bliska.indb 55 2010-05-26 16:21:59 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Oba te ustawienia z odwracaniem obiek- tywów bardzo zmniejszają dystans, dając jednocześnie dobrą jakość optyczną, cho- ciaż tylko w jednym, ekstremalnym po- większeniu. By kupić pierścień odwrotnego mocowania, trzeba znać wielkość gwintu na filtry obiektywu, zazwyczaj wyrażaną w milimetrach. • . Podobnie jak w przy- Sanki nastawcze padku mieszka, sanki nastawcze roz- ciąga się i skraca na szynie. Inaczej niż w mieszku, aparat umieszcza się na szynie z użyciem uchwytu na statyw. Pozostawiamy aparat ustawiony i zmie- niamy ostrość, przesuwając go do przodu i do tyłu na sankach. Chodzi tu o uzyska- nie bardziej precyzyjnej ostrości, niż to możliwe ręcznie, przekręcając obudowę obiektywu. Sanki są zwykle same monto- wane na statywie, chociaż czasami mogą być przypięte bezpośrednio do stołu roboczego. Jak widać, istnieje całkiem sporo sprzętu do zbliżeń. Zachęcam do jego łączenia i eks- perymentowania. Używaj tych urządzeń w niespodziewanych kombinacjach! Nie ma lepszego sposobu od metody prób i błę- dów, żeby poznać, jak te rzeczy rzeczywiście działają, i robić twórcze zbliżenia. Ekstremalna fotografia makro Kiedy użyjesz gadżetów opisanych na stronie 54, prawdopodobnie będziesz pracować w powiększeniach większych niż 1:1. W tej sferze skrajnych makr trzeba wziąć pod uwagę pewne szczególne względy: • • • • Precyzyjne wyostrzanie jest istotniejsze i trudniejsze niż w normalnej fotografii. (Na stronie 68 znajdziesz pewne sugestie, które w tym pomogą). Sprzęt fotograficzny ma tendencję do ograniczania światła, które dociera do matrycy. (Na stronie 72 więcej o naświetlaniu makr). Nie jest już możliwy ciągły autofokus. Innymi słowy, obiekt może być ostry w jednej odległości od aparatu przy jednej ogniskowej i w innej odległości przy innej, ale nie pomiędzy. Patrzenie przez celownik może dezorientować. Może być trudno „znaleźć” obszar, który chcemy sfotografować, i zorientować się, jak przesunąć aparat, żeby uzyskać pożądaną kompozycję. • Drobinki kurzu i pyłu na obiekcie fotografii będą znacznie powiększone, jak można się spodziewać, ponieważ całość zostaje ogromnie powiększona! 56 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 56 2010-05-26 16:22:02  Użyłem szerokokątnego obiektywu zmiennoogniskowego z pierścieniem pośrednim, aby uzyskać powiększenie ponad 1:1 w tym zdjęciu makro kwiatu hortensji. Połączenie nietypowego sprzętu daje rzadko widywany punkt widzenia — jednocześnie szeroki i bardzo przybliżony teleobiektyw 12 – 24 mm ustawiony na 24 mm, pierścień pośredni 12 mm, 13 s, f/22, ISO 100, statyw Zbliżyć się 57 ujecia_z_bliska.indb 57 2010-05-26 16:22:03 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2  Przeprowadziłem eksperyment z dodaniem pierścienia pośredniego i filtra makro do mojego obiektywu zmiennoognisko- wego 18 – 200 mm (który ma opcję stabilizacji obrazu, użyteczną przy robieniu zdjęć z ręki). Nie wydaje mi się, żeby projek- tant tego obiektywu spodziewał się, że zostanie on kiedykolwiek użyty jako makroobiektyw, ale właściwie nieźle się w tej roli sprawdza. Daje on odmienny, bardziej rozmyty efekt niż standardowy makroobiektyw, jak widać na tym zdjęciu kwiatu jabłoni. Aby skorzystać z tego połączenia sprzętu z wyłączonym autofokusem, ustawiłem stały punkt ostrości na obudowie obiektywu. Następnie użyłem ustawień przybliżenia — a nie pierścienia zmiany ogniskowej — aby określić ostrość. Jak już pisałem, nie jest to dokładnie to, co miał na myśli projektant, ale zadziałało obiektyw zmiennoogniskowy 18 – 200 mm ustawiony na 95 mm, pierścień pośredni 36 mm, filtr makro +2 dioptrie, 1/250 s, f/8, ISO 100, z ręki 58 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 58 2010-05-26 16:22:08  To zdjęcie pokazuje fałszywe „oko” motyla — pseudooko na skrzydle, które ma sprawiać wobec drapieżników wrażenie, że mo- tyl jest o wiele większy niż w rzeczywistości. Użyłem konfiguracji z odwróconym obiektywem, aby uzyskać ekstremalne powięk- szenie; pozorne ziarno na obrazie to w rzeczywistości delikatna faktura samego skrzydła makro 200 mm, odwrotnie zamocowany obiektyw 50 mm, 1 s, f/40, ISO 100, statyw Zbliżyć się 59 ujecia_z_bliska.indb 59 2010-05-26 16:22:31 Zbliżenia z Lensbaby opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2  Użyłem zestawu do zbliżeń Lensbaby, aby stworzyć emocjonalnie zabarwione zdjęcie makro tej małej figurki. Wyraz jej twarzy odczy- tuję jako strach Lensbaby 2.0, filtr makro +10, pierścień przesłony f/4, 1/320 s, ISO 200, statyw Lensbaby to innowacyjny obiektyw — czy też system obiektywów — który pozwala po- ruszać obudową obiektywu na elastycznej tulei. Umożliwia on zmianę obszaru ostrości, zwanego sweet spot. Ideą Lensbaby jest kontrolowanie obszaru ostrości w ogólnej kompozycji, która w atrakcyjny sposób jest nieostra. W Lensbaby nie ustawia się przesłony; zamiast tego używa się magnetycznych pierścieni przesłony, które sięgają do środka elastycznego korpusu obiektywu. Zestaw Lensbaby Close-Up Kit zawiera filtry makro +4 i +10. Można używać ich oddzielnie lub razem. Jeśli zechcesz naprawdę bardzo zmniejszyć dystans, łącząc filtry, upewnij się, że na początku, najbliżej obiektywu, umieści- łeś filtr +10. Konwerter Lensbaby 0,42x Super Wide Angle Conversion można rozkręcić i odkryć niespodziankę — naprawdę ostry obiektyw pomocniczy do zbliżeń, z którym można eksperymentować pojedynczo lub razem z filtrami makro +4 albo +10. Uwielbiam bawić się Lensbaby z akcesoriami do zbliżeń podobnie — a nawet bardziej — jak samym Lensbaby. Ten gadżet jest mi naprawdę bardzo bliski!  Ta mrówka przywędrowała w miejsce, gdzie fotografo- wałem martwą naturę i utknęła w silikażelu, którego używam, żeby utrzymać przedmioty w miejscu. Użyłem Lensbaby, aby stworzyć ten charakterystyczny portret owada Lensbaby 2.0, filtr makro +10 i +4, pierścień przesłony f/8, 1/15 s, ISO 200, statyw 60 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 60 2010-05-26 16:22:35  Tę pszczołę sfotografowałem z ręki z użyciem Lensbaby i filtra +10 z zestawu makro z zamiarem skupienia uwagi na skrzydłach i „futerku”, pozwalając jednocześnie na nieostrość tła Lensbaby Classic, filtr makro +10, pierścień przesłony f/5,6, 1/250 s, ISO 200, z ręki Zbliżyć się 61 ujecia_z_bliska.indb 61 2010-05-26 16:22:36  Użyłem Lensbaby i filtrów makro, aby skupić ostrość na kropelkach wody na tym liściu, pozwalając na nieostrość całej reszty; efekt ten kojarzy mi się z jakimś liściowym stworem Lensbaby 2.0, filtr makro +10 i +4, 1/250 s bez pierścienia przesłony, ISO 200, z ręki  To zbliżenie sukulenta sfotografowałem z użyciem Lensbaby z wysokim ISO. Najjaśniej- sze obszary kompozycji wypaliły się, ponieważ były prześwietlone, co zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem. W tym przypadku biel z prześwietlonych obszarów stała się częścią deseniu, który sprawia, że zdjęcie jest interesujące Lensbaby 2.0, filtr makro +10, pierścień przesłony f/4, 1/250 s, ISO 1000, z ręki 62 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 62 2010-05-26 16:22:40 ujecia_z_bliska.indb 63 2010-05-26 16:22:41 Zbliżyć się 63 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Używanie statywu Zbliżenia robione z ręki mają swoje bardzo praktyczne zastosowanie przy krótkich cza- sach naświetlania (patrz strony 72 – 79) lub przy używaniu lampy błyskowej (patrz strona 84). Ale ogromną większość dobrej jakości zbliżeń uzyskuje się ze statywu. Dzieje się tak dlatego, że im bardziej zbliżymy się do obiektu zdjęcia i im silniejsze jest powiększe- nie, tym większy wpływ ma na ostrość foto- grafii nawet najmniejsze poruszenie aparatu. Nawet pomijając techniczne względy utrzy- mania aparatu w bezruchu, statyw jest często pomocny w wykonywaniu zbliżeń, ponie- waż nawet lekkie przesunięcie aparatu ma gigantyczny wpływ na kompozycję. Kiedy aparat znajduje się na statywie, można lepiej kontrolować te ruchy. Możliwe jest, że statyw będziesz mieć dłużej niż aparat, warto więc zainwestować w dobry model. Wymagania wobec statywu do zbliżeń w terenie są różne od tego, czego wymaga się w studio — chociaż możliwe są rozsądne kompromisy i nie ma konieczności kupo- wać dwóch sztuk. Statyw polowy powinien być lekki, najlepiej z nogami wykonanymi z włókna węglowego — materiału używa- nego w różnych produktach od samolotów przez sztuczne kończyny po wysokiej jakości skrzydła wiatraków. Waga i przenośność nie są tak istotne w przypadku statywu do studia, ale zdolność utrzymania nawet najcięższego aparatu i obiektywu jest kluczowa. Profesjonalne statywy składają się z dwóch części: nóg i głowicy. Jeśli chodzi o nogi, dwoma z najlepszych producentów są Gitzo i Manfrotto. Głowice statywów mają wiele wariantów; ich wybór zależy od osobistego gustu. Mimo to głowica kulowa jest prawdopodobnie najlep- sza do zbliżeń i makr, ponieważ taki rodzaj statywu pozwala na największą swobodę ruchu i ustawienie aparatu w dowolnej pozy- cji. Firmy Kirk Enterprises i Really Right Stuff produkują dobre głowice kulowe oraz inne gadżety do stabilizowania aparatu użyteczne przy fotografowaniu zbliżeń. Kiedy przyjrzysz się aparatowi, zobaczysz, że ma na spodzie otwór na przymocowanie do statywu. Ale profesjonalne głowice kulowe nie zawierają pasujących śrub. Zamiast tego do aparatu na stałe przykręcona jest kostka (czasami nazywana płytką Arca-Swiss od pierwszego producenta takiego elementu). Kostkę można szybko i łatwo, ale bardzo solidnie przymocować do głowicy kulowej statywu.  Przymocowałem teleobiektyw makro do statywu z użyciem kołnierza. Jako że przód obiektywu nie zmienia pozycji, kiedy ustawiam ostrość, wiedziałem, że na obiektyw nie dostanie mi się wosk; byłem w stanie utrzymać stałą odległość od płomienia makro 200 mm, 0,8 s, f/40, ISO 100, statyw 64 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 64 2010-05-26 16:22:41 ujecia_z_bliska.indb 65 2010-05-26 16:22:45 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Zarówno Kirk, jak i Really Right Stuff oferują wiele kostek pasujących do wielu korpusów aparatów lub obiektywów z kołnierzem do statywu. Czasami możliwe jest zaimprowizowanie podpórki dla aparatu… na przykład poprzez położenie go na kamieniu. W zależności od wagi aparatu można też poszukać innych urządzeń podtrzymujących, na przykład lekkiego, alternatywnego statywu Goril- lapod z elastycznymi nogami, które mogą przyczepiać się do słupów, kamieni, krzeseł, drzew — niemalże wszystkiego. Niektórzy fotografowie są zwolennikami wypchanych toreb jako lekkiej i przenośnej podpórki w terenie (a także do robienia zdjęć z okna samochodu). Zbliżenie się do ziemi jest problemem dla tradycyjnych statywów. Do pracy na poziomie gruntu lubię używać dwóch produktów firmy Kirk. Jednym z nich jest Low Pod Mount (patrz przykład na stronie 15). Drugi to Kirk Mighty Low-Boy, skrócona wersja statywu Manfrotto z usuniętą centralną kolumną. Ideą statywu Mighty Low-Boy, przeznaczonego specjalnie do fotografii makro, jest możliwość rozsta- wienia jego nóg tak szeroko, że może on spoczywać na ziemi. Adresy internetowe tych producentów wy- mieniam na stronie 234. 66 Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia ujecia_z_bliska.indb 66 2010-05-26 16:22:49  Złapałem ostrość na oczach kraba pustelnika kryjącego się pod kamieniem i użyłem umiar- kowanej wartości przesłony, żeby uzyskać małą głębię ostrości. W ten sposób ostre były tylko oczy zwierzęcia. Być może mogłem zrobić to zdjęcie z ręki (przy czasie naświetlania 1/160 s), ale jestem przekonany, że dzięki użyciu statywu byłem w stanie stworzyć wyraźniejszy obraz i skupić się na dokładnym łapaniu ostrości, zamiast na nieruchomym trzymaniu aparatu. Pocieszająca była myśl, że nogom statywu z włókna węglowego zupełnie nie zaszkodzi słona woda, w której musiały stać, żeby wykonać to zdjęcie makro 200 mm, 1/160 s, f/7,1, ISO 100, statyw  Aby znaleźć się nisko i sfotografować te kulki, umocowałem aparat na skróconym statywie Kirk Mighty Low-Boy i szeroko rozstawiłem jego nogi makro 105 mm, 2,5 s, f/40, ISO 200, statyw Zbliżyć się 67 ujecia_z_bliska.indb 67 2010-05-26 16:22:50 ujecia.pdf 10.07.2010 13:40:49 W książkach z serii „Kreatywna fotografia” W książkach z serii „Kreatywna fotografia” autor proponuje wszechstronne i twórcze autor proponuje wszechstronne i twórcze podejście nie tylko do samego obrazu, ale podejście nie tylko do samego obrazu, ale także całego procesu fotografowania — także całego procesu fotografowania — począwszy od wyboru obiektu i prewizua- począwszy od wyboru obiektu i prewizua- lizacji zdjęcia, poprzez zastosowanie lizacji zdjęcia, poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu, na obróbce zdję- odpowiedniego sprzętu, na obróbce zdję- cia skończywszy. Podręczniki z tej serii cia skończywszy. Podręczniki z tej serii poprowadzą Cię przez wspaniały i barwny poprowadzą Cię przez wspaniały i barwny świat kreatywnej fotografii i sprawią, że świat kreatywnej fotografii i sprawią, że z pasjonata zmienisz się w perfekcyjnego z pasjonata zmienisz się w perfekcyjnego profesjonalistę, a każda sesja fotograficz- profesjonalistę, a każda sesja fotograficz- na stanie się niezapomnianą przygodą. na stanie się niezapomnianą przygodą. Połączenie pasji, kreatywności Połączenie pasji, kreatywności i doskonałej techniki, a także nastawienie i doskonałej techniki, a także nastawienie na wzbudzenie konkretnych emocji na wzbudzenie konkretnych emocji u odbiorcy sprawią, że Twoje zdjęcia będą u odbiorcy sprawią, że Twoje zdjęcia będą doskonałe! doskonałe! C M Y CM MY CY CMY K Tajemniczy świat makrofotografii w zasięgu Twojego obiektywu! Tajemniczy świat makrofotografii w zasięgu Twojego obiektywu! Czy marzyłeś kiedykolwiek o poznaniu z bliska zagadnienia makrofotografii? Zastanawiałeś Czy marzyłeś kiedykolwiek o poznaniu z bliska zagadnienia makrofotografii? Zastanawiałeś się, jak to jest stanąć twarzą w twarz z przyrodą w dużym powiększeniu? Bajecznie koloro- się, jak to jest stanąć twarzą w twarz z przyrodą w dużym powiększeniu? Bajecznie koloro- wy świat zdjęć autorstwa najznamienitszych fotografów może być Ci teraz bliższy niż wy świat zdjęć autorstwa najznamienitszych fotografów może być Ci teraz bliższy niż kiedykolwiek przedtem – dzieli Cię od niego dosłownie długość makroobiektywu! kiedykolwiek przedtem – dzieli Cię od niego dosłownie długość makroobiektywu! A wszystko to dzięki książce, którą trzymasz w rękach. Dowiesz się z niej, jakiego sprzętu A wszystko to dzięki książce, którą trzymasz w rękach. Dowiesz się z niej, jakiego sprzętu potrzebujesz, żeby rozpocząć swoją przygodę z makrofotografią, do czego służą pierścienie potrzebujesz, żeby rozpocząć swoją przygodę z makrofotografią, do czego służą pierścienie pośrednie oraz jak najlepiej oświetlić fotografowany obiekt. Autor w przejrzysty sposób pośrednie oraz jak najlepiej oświetlić fotografowany obiekt. Autor w przejrzysty sposób tłumaczy, jak robić wyjątkowe zdjęcia kwiatów, wody oraz naturalnej biżuterii. W trakcie tłumaczy, jak robić wyjątkowe zdjęcia kwiatów, wody oraz naturalnej biżuterii. W trakcie lektury poznasz tajniki fotografowania szkła, wykorzystywania cieni oraz efektu odbicia lektury poznasz tajniki fotografowania szkła, wykorzystywania cieni oraz efektu odbicia i refrakcji. Harold Davis porusza również tematykę HDR — to młoda technika w fotografii, i refrakcji. Harold Davis porusza również tematykę HDR — to młoda technika w fotografii, pozwalająca na uzyskiwanie niewyobrażalnie doskonałych efektów. Sprawdź, to nie takie pozwalająca na uzyskiwanie niewyobrażalnie doskonałych efektów. Sprawdź, to nie takie trudne! „Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia” to niezbędna pozycja dla każdego pasjonata trudne! „Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia” to niezbędna pozycja dla każdego pasjonata tej dziedziny. Dzięki niej poznasz wszystkie tajniki makrofotografii, a Twoje zdjęcia będą tej dziedziny. Dzięki niej poznasz wszystkie tajniki makrofotografii, a Twoje zdjęcia będą olśniewające! olśniewające! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fotografowanie artefaktów Fotografowanie artefaktów Wyszukiwanie obiektów do fotografii Wyszukiwanie obiektów do fotografii Rodzaj makroobiektywów Rodzaj makroobiektywów Zastosowanie pierścieni pośrednich Zastosowanie pierścieni pośrednich Wykorzystanie statywu oraz dodatkowego sprzętu Wykorzystanie statywu oraz dodatkowego sprzętu Ekspozycja zbliżeń Ekspozycja zbliżeń Ustalanie przysłony oraz głębi ostrości Ustalanie przysłony oraz głębi ostrości Wykorzystanie lampy błyskowej w makrofotografii Wykorzystanie lampy błyskowej w makrofotografii Fotografowanie kwiatów Fotografowanie kwiatów Możliwości fotografii HDR Możliwości fotografii HDR Wykorzystanie tła, cieni oraz aranżacja sceny Wykorzystanie tła, cieni oraz aranżacja sceny Fotografowanie szkła Fotografowanie szkła Cena: 49, 00 zł 5594 5594 U j ę c i a z b l i s k a Zobacz świat z bliska! harold davis Ujęcia z bliska ● ● ● Jaki sprzęt wybrać do makrofotografii? Jak fotografować kwiaty, wodę i biżuterię? Jak wykorzystać technikę HDR? Harold Davis jest profesjonalnym fotografem, wielokrotnie nagradzanym za swoje prace. Napisał ponad 30 książek, w tym: „Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia”, „Noc w obiektywie. Kreatywna fotografia”, „Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia”, „The Photoshop Darkroom: Creative Digital Post-Processing” i „Practical Artistry: Light Exposure for Digital Photographers”. Prowadzi często odwiedzany przez internautów blog Photoblog 2.0 (www.photoblog2.com). Dzięki tej książce makrofotografia nie będzie miała dla Ciebie tajemnic. Z książki dowiesz się, jak wyszukiwać obiekty do makrofotografii i w jaki sposób je oświetlić, jakich obiektywów używać i kiedy skorzy- stać ze statywu lub dodatkowego sprzętu, aby perfekcyjnie fotografować kwiaty, wodę oraz naturalną biżuterię. W książce przedstawione zostały także możliwości techniki HDR, która pozwala na uzyskanie niewyobrażalnie doskona- łych efektów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: