Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00013 003064 22413173 na godz. na dobę w sumie
Umowa deweloperska - ebook/pdf
Umowa deweloperska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2516-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W związku z dużym rozwojem rynku deweloperskiego w Polsce powstało zapotrzebowanie na publikację całościowo omawiającą problematykę powstałej w drodze praktyki, nienazwanej umowy cywilno-prawnej, jaką jest umowa deweloperska. Niniejsze opracowanie w pełni zaspokaja tę potrzebę, omawiając w sposób szczegółowy i systematyczny:

Książka przeznaczona jest nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się prawem, ale będzie przydatna każdemu, kto pragnie pogłębić wiedzę w tym temacie, np. osobom zamierzającym dokonać zakupu mieszkania na rynku deweloperskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Kunicki Umowa deweloperska 2. wydanie Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk NIERUCHOMOŒCI Umowa deweloperska Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Kopeæ FINANSOWANIE PROJEKTÓW REWITALIZACJI B. Joñska ZARZ¥RZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI KOMERCYJNYMI J. Jaworski REGLAMENTACJA ZAWODÓW RYNKU NIERUCHOMOŒCI K. Osajda NACJONALIZACJA I REPYWATYZACJA M. Tertelis, J. Karp, S. Vieyra ZARZ¥DZANIE WARTOŒCI¥ NIERUCHOMOŒCI MIESZKANIOWYCH J. Konowalczuk WYCENA NIERUCHOMOŒCI PRZEDSIÊBIORSTW A. Hetko DEKRET WARSZAWSKI – POSTÊPUJ¥CE WYW£ASZCZENIE NIERUCHOMOŒCI www.sklep.beck.pl Umowa deweloperska Piotr Kunicki 2. wydanie Redakcja: Anna £ubiñska-Bujak Redaktor prowadz¹cy: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-2515-6 ISBN e-book 978-83-255-2516-3 Spis treœci Wstêp................................................................................................. VII Wykaz skrótów.................................................................................. XIII Literatura ........................................................................................... XV Wykaz wa¿niejszych orzeczeñ ......................................................... XVII Rozdzia³ I. Istota umowy deweloperskiej .................................... 1.1. Uwagi ogólne.......................................................................... 1.2. Nazewnictwo umowy deweloperskiej ..................................... 1.3. Essentialia negotii umowy deweloperskiej ............................. 1.4. Forma umowy deweloperskiej ................................................ 1.5. Podsumowanie ........................................................................ Rozdzia³ II. Essentialia negotii umowy deweloperskiej.............. 2.1. Oznaczenie stron umowy ........................................................ 2.2. Zobowi¹zania dewelopera....................................................... 2.2.1. Zobowi¹zanie do wybudowania budynku i lokalu bêd¹cego przedmiotem umowy.................................. 2.2.2. Zobowi¹zanie do wyodrêbnienia lokalu .................... 2.2.3. Zobowi¹zanie do ustanowienia odrêbnej w³asnoœci lokalu i przeniesienia jej na kupuj¹cego................... 2.3. Zobowi¹zania kupuj¹cego....................................................... 2.3.1. Zobowi¹zanie do zap³aty wynagrodzenia.................. 2.3.2. Zobowi¹zanie do odebrania lokalu ............................ Rozdzia³ III. Typowe postanowienia umowy deweloperskiej.... 3.1. Oœwiadczenia dewelopera ....................................................... 3.1.1. Oœwiadczenie o posiadaniu tytu³u prawnego do nieruchomoœci ............................................................. 3.1.2. Oœwiadczenie o braku obci¹¿eñ na nieruchomoœci .. 3.1.3. Oœwiadczenie o uzyskaniu ostatecznej decyzji po- zwolenia na budowê ................................................... 3.2. Aran¿acja lokalu ..................................................................... 3.3. Oœwiadczenie kupuj¹cego o zapoznaniu siê z projektem budynku i lokalu ..................................................................... 1 1 8 11 15 24 27 27 28 28 41 43 49 49 51 54 54 54 56 58 59 62 VI Spis treœci 3.4. Obliczanie powierzchni lokalu ................................................ 3.5. Odbiór lokalu .......................................................................... 3.6. Cesja praw i obowi¹zków ....................................................... 3.7. Gwarancja............................................................................... 3.8. Postanowienia koñcowe umowy deweloperskiej..................... Rozdzia³ IV. Postanowienia niedozwolone (abuzywne) .............. 4.1. Wprowadzenie ........................................................................ 4.2. Typowe postanowienia niedozwolone w umowach deweloperskich........................................................................ 4.2.1. Przerzucanie ryzyka zmiany VAT na kupuj¹cego..... 4.2.2. Zmiana powierzchni lokalu ........................................ 4.2.3. Ograniczenie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej . 4.2.4. Odbiór lokalu .............................................................. 4.2.5. Administracja nieruchomoœci¹.................................... 4.3. Œrodki ochrony konsumenta.................................................... Rozdzia³ V. Umowa przedwstêpna a deweloperska.................... Rozdzia³ VI. Wnioski koñcowe...................................................... Aneks ................................................................................................ 1) Wyrok S¹du Najwy¿szego z 9.7.2003 r. .................................... 2) Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Klient–Deweloper.......... Zasady obowi¹zuj¹ce Dewelopera .......................................... Zasady obowi¹zuj¹ce Klienta kupuj¹cego nieruchomoœci mieszkaniowe ........................................................................... Przepisy koñcowe .................................................................... 3) Wzór wniosku do Polskiego Zwi¹zku Firm Deweloperskich .... 63 65 68 74 76 79 79 93 94 97 99 102 105 106 113 123 129 129 135 135 136 137 138 Indeks rzeczowy................................................................................ 141 Wstêp WstêpWstêpNa gruncie prawa polskiego umowa deweloperska jest umow¹ niena- zwan¹, która wykszta³ci³a siê w polskim obrocie prawnym w latach dzie- wiêædziesi¹tych. Przyczyn¹ powstania tej umowy by³o pojawienie siê prywatnych inwestycji zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym, które z uwagi na panuj¹cy w latach poprzedzaj¹cych system gospodar- czy nie mia³y wczeœniej miejsca. Powsta³a potrzeba stworzenia dla ty- ch¿e inwestycji umowy zawieranej pomiêdzy deweloperem a kupuj¹cym na mocy której, kupuj¹cy zobowi¹zany by³by do zap³aty wynagrodzenia, a deweloper zobowi¹za³by siê do wybudowania budynku wraz z lokalem i przeniesienia na kupuj¹cego prawa w³asnoœci. Umowa deweloperska by³a w tym czasie stosowana w innych krajach europejskich, jak Francja, Belgia, czy te¿ Austria. Z przyjêtych tam rozwi¹zañ czerpali wiêc inwe- storzy na polskim rynku mieszkaniowym. Z jednej strony kszta³tuj¹cy siê rynek kapitalistyczny wymaga³, aby deweloper w celu czêœciowego sfinansowania inwestycji mia³ mo¿liwoœæ „sprzeda¿y” lokalu przed jego wybudowaniem, z drugiej zaœ strony, rozwi¹zania prawne przyjête przez polskiego ustawodawcê nie pozwala³y na sprzeda¿ nieruchomoœci z za- strze¿eniem warunku. Tak¿e rozwi¹zania prawne przyjête w art. 9 usta- wy z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie umo¿liwia³y deweloperom osi¹gniêcia celów inwestycji de- weloperskich. Regulacje te okaza³y siê bowiem zbyt rygorystyczne z uwagi chocia¿by na wymóg posiadania przez w³aœciciela nieruchomo- œci – dewelopera – pozwolenia na budowê oraz koniecznoœci wpisania roszczenia wynikaj¹cego z umowy zawartej w formie aktu notarialnego do ksiêgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomoœci. Brak korzystania przez deweloperów z rzeczonej regulacji wynika³ tak¿e z tego, i¿ kon- strukcja umowy uregulowanej w art. 9 ust. 1 ustawy o w³asnoœci lokali wci¹¿ budzi zastrze¿enia natury prawnej. St¹d te¿ powsta³a w drodze praktyki gospodarczej umowa deweloperska, która jak dot¹d nie znalaz³a uregulowania w przepisach prawnych. VIII Wstêp Nie ukaza³a siê jednak na rynku do dnia dzisiejszego jakakolwiek po- zycja na temat umowy deweloperskiej, która w sposób przystêpny dla czytelnika omówi³aby szczegó³owo istotê zagadnienia. Dostêpne publi- kacje albo stanowi¹ krótkie artyku³y omawiaj¹ce poszczególne zagad- nienia zwi¹zane z umow¹ dewelopersk¹, albo stanowi¹ szersze publika- cje, ale poruszaj¹ce tematykê wokó³ umowy deweloperskiej (np. klauzule zakazane, ochronê konsumenta itp.). Dlatego te¿ niniejsza pu- blikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które z ró¿nych po- wodów s¹ zainteresowane problematyk¹ umowy deweloperskiej, ale któ- re nie zajmuj¹ siê zawodowo prawem. Z drugiej strony niniejsza pozycja bêdzie zapewne przydatna równie¿ szerokiej rzeszy prawników, którzy poszukuj¹ usystematyzowanego omówienia umowy deweloperskiej pod wzglêdem istoty tej umowy, a tak¿e elementów, które zazwyczaj zawie- rane s¹ w tego rodzaju umowach. Zwa¿ywszy, ¿e umowa deweloperska nie jest umow¹ uregulowan¹ przepisami prawa, tylko umow¹ nienazwan¹, mieszan¹, zawieraj¹c¹ ele- menty zapo¿yczone z innych umów nazwanych, pierwsza czêœæ opraco- wania omawia istotê tej umowy, jej charakter oraz typowe dla tej umowy nazewnictwo. Wi¹¿e siê z tym koniecznoœæ omówienia konsekwencji nieprawid³owego sformu³owania nazwy tej umowy, a tak¿e omówienie formy w jakiej taka umowa powinna byæ zawarta. W nastêpnej czêœci znajduje siê opis essentialia negotii umowy deweloperskiej, czyli posta- nowieñ umownych, które przes¹dzaj¹ o jej zaklasyfikowaniu jako umo- wy deweloperskiej. W tej znacz¹cej czêœci opracowania znajduje siê omówienie podstawowych zobowi¹zañ dewelopera oraz kupuj¹cego, a tak¿e omówienie kwestii zwi¹zanych z budow¹ inwestycji, wynagro- dzeniem dewelopera, a tak¿e przeniesieniem w³asnoœci lokalu i roz- mieszczeniem powy¿szych zdarzeñ w czasie. W dalszej czêœci opraco- wania, omówione zosta³y typowe postanowienia umowne, które zazwyczaj zostaj¹ zawarte w umowach deweloperskich. W tej czêœci rozwa¿ane s¹ kwestie zwi¹zane z postanowieniami, które nie s¹ koniecz- ne do zawarcia umowy deweloperskiej, ale które s¹ najczêœciej spotyka- ne i które dotycz¹ zarówno oœwiadczeñ dewelopera o stanie prawnym nieruchomoœci i zagwarantowania wywi¹zania siê dewelopera z przyjê- tych na siebie zobowi¹zañ, jak i kwestii zwi¹zanych z wykañczaniem lo- kalu i zmian wykoñczenia w stosunku do wersji zaprojektowanej przez dewelopera oraz procedury zwi¹zanej z odbiorem lokalu. W dalszej czê- œci opracowania omówione zosta³y najczêœciej spotykane w umowach deweloperskich postanowienia abuzywne, istota tych postanowieñ oraz ich konsekwencje. W tej czêœci poruszona zostaje równie¿ kwestia Wstêp IX zwi¹zana z mo¿liwoœciami rozwi¹zywania sporów pomiêdzy kupuj¹cym a deweloperem powsta³ych na tle klauzul abuzywnych. W ostatniej czê- œci opracowania zostaje dokonane porównanie umowy przedwstêpnej z umow¹ dewelopersk¹. W tej czêœci rozwa¿any jest problem zwi¹zany z podobieñstwem wy¿ej wymienionych umów. Niniejsza praca nie stanowi ca³oœciowego omówienia umowy dewe- loperskiej, a tym bardziej wszelkich stosunków prawnych jakie mog¹ za- istnieæ pomiêdzy kupuj¹cym a deweloperem. Zadaniem jakie spe³niæ ma niniejsza publikacja jest przybli¿enie charakteru umowy deweloperskiej i próba zdefiniowania jej istoty. Tak¿e omawianie poszczególnych ele- mentów umowy deweloperskiej zosta³o ograniczone do zasygnalizowa- nia najistotniejszych kwestii, a pog³êbiona analiza zosta³a zastosowana wy³¹czenie tam gdzie wydaje siê to niezbêdne. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z bardzo szerok¹ problematyk¹ umowy deweloperskiej, która dotyka zarówno przepisów prawa budowlanego i elementarnych zasad budownictwa, jak równie¿ kwestii zwi¹zanych z przepisami do- tycz¹cymi przenoszenia prawa w³asnoœci nieruchomoœci, prawem konsu- menckim, a tak¿e prawem podatkowym. Szczegó³owa analiza pojedynczych elementów umowy deweloper- skiej prawdopodobnie powstanie w miarê coraz szybszego rozwoju in- westycji deweloperskich w Polsce i zapotrzebowania na gruntowne usys- tematyzowanie prawnych kwestii zwi¹zanych z nabywaniem lokali przez konsumentów. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e umowa deweloperska zostanie uregulowana przepisami prawa, które dla lepszej przejrzystoœci systemu prawnego powinny zostaæ umieszczone w Kodeksie cywilnym. Umiesz- czenie przepisów reguluj¹cych umowê dewelopersk¹ w Kodeksie cywil- nym pozwoli³oby na lepsz¹ dostêpnoœæ przepisów, a tak¿e podkreœli³oby, ¿e jest to umowa, która w chwili obecnej wchodzi w podstawowy kanon powszechnie zawieranych umów. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z 2.8.2010 r. (S 3/10, nie- publ.). Trybuna³ w postanowieniu tym zwróci³ uwagê na to, ¿e brak regu- lacji dotycz¹cych umowy deweloperskiej w polskim systemie prawnym powoduje wyst¹pienie luki prawnej w tym zakresie. W wydanym posta- nowieniu Trybuna³ wezwa³ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radê Ministrów do podjêcia inicjatywy legislacyjnej, która jest niezbêdna do zapewnienia ochrony konsumentów, w szczególnoœci w przypadku upad³oœci deweloperów. Tym samym Trybuna³ potwierdzi³ stanowisko, zgodnie z którym umowa deweloperska jest umow¹ mieszan¹, nieuregu- lowan¹ przepisami prawa. Trybuna³ zwróci³ uwagê na to, ¿e Polska po- zostaje jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w których nie ma X Wstêp prawnych instrumentów ustanawiaj¹cych ochronê konsumentów w rela- cji z deweloperem. W niektórych krajach, jak Francja, umowa dewelo- perska jest wrêcz uregulowana w Kodeksie cywilnym jako nazwany ro- dzaj umowy. Wed³ug Trybuna³u, powsta³a luka prawna pozostaje w sprzecznoœci z art. 75 i 76 Konstytucji RP. Œwiadomoœæ praw przys³uguj¹cych kupuj¹cym jest coraz wiêksza, a firmy deweloperskie coraz czêœciej musz¹ rywalizowaæ pomiêdzy sob¹ o pozyskanie klientów. Po okresie kryzysu na rynku nieruchomoœci w la- tach 2008–2010, pozycja negocjacyjna deweloperów zosta³a bardzo mocno os³abiona. Obecnie, konsumenci maj¹ du¿o wiêksze mo¿liwoœci negocjowania treœci zawieranej umowy deweloperskiej, a to ze wzglêdu na to, ¿e poda¿ jest wiêksza ni¿ popyt. Tym samym, to kupuj¹cy mog¹ swobodnie wybieraæ spoœród oferty ró¿nych deweloperów, nie bêd¹c pod presj¹ koniecznoœci podjêcia szybkiej decyzji co do zawarcia umowy de- weloperskiej dotycz¹cej wybranego przez siebie lokalu mieszkalnego. Coraz czêœciej firmy deweloperskie zabiegaj¹ o zbudowanie wiarygod- nego wizerunku, który zapewni klientów o uczciwych warunkach trans- akcji i o pewnoœci inwestycji. W tym celu niezbêdne jest przedstawienie klientowi umowy, która w jednakowy sposób bêdzie gwarantowaæ prawa obu stron, a tak¿e, która nie bêdzie zawiera³a niejasnoœci powoduj¹cych niepewnoœæ transakcji. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e poziom ochrony praw konsumentów wzrós³ znacz¹co po kolejnych inicjatywach Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sporz¹dzeniu raportu o klauzulach abuzywnych zawartych w umowach deweloperskich. Na szereg firm deweloperskich UOKiK na³o¿y³ tak¿e kary pieniê¿ne za sto- sowanie nieuczciwych praktyk godz¹cych w prawa konsumentów. Wydaje siê tak¿e, i¿ zagadnienie prawnego uregulowania umowy de- weloperskiej – chocia¿ dotyczy tak wra¿liwej kwestii jak przenoszenie w³asnoœci nieruchomoœci – winno zostaæ rozstrzygniête na wzór umowy timesharingu, na poziomie Unii Europejskiej. W tym zakresie najlepszy instrument regulacyjny stanowi dyrektywa. Objêcie regulacj¹ dyrektywy rozwi¹zañ prawnych przyjêtych w poszczególnych pañstwach Unii Eu- ropejskiej pozwoli³oby na zniesienie prawnych i socjologicznych barier w obrocie nieruchomoœciami lokalowymi w ca³ej Unii Europejskiej. Aczkolwiek projekt ów wymaga³by uwzglêdnienia wszystkich ró¿nic wystêpuj¹cych w regulacjach poszczególnych pañstw Unii Europejskiej w zakresie prawa obrotu nieruchomoœciami, to wydaje siê, ¿e próby sys- temowego uregulowania umowy deweloperskiej nie mo¿na z góry ska- zywaæ na pora¿kê. Skoro Unia Europejska prowadzi tak szerokie projek- ty jak Draft Common Frame of Reference, to przyjêcie dyrektywy Wstêp XI reguluj¹cej b¹dŸ to umowê dewelopersk¹, b¹dŸ ochronê konsumentów przy zawieraniu umowy deweloperskiej, nie mo¿na traktowaæ jako rze- czy niemo¿liwej. Przeciwnie, przyjêcie dyrektywy w tym zakresie by³oby korzystne zarówno dla konsumentów, jak i deweloperów. Ci ostatni, uzyskaliby mo¿liwoœæ prowadzenia inwestycji deweloper- skich na warunkach zbli¿onych – w zakresie sprzeda¿y lokali mieszkal- nych – we wszystkich pañstwach Unii Europejskiej. Autor Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów CenU..................... ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) KC......................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPA ...................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania admini- stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ...................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KWU..................... ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipote- PrBud .................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. ce (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) ProjBudR ............. rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 3.7.2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.) W³LokU................ ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce SA ......................... S¹d Apelacyjny SN ......................... S¹d Najwy¿szy SO ......................... S¹d Okrêgowy SOKiK .................. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA ..................... Wojewódzki S¹d Administracyjny 3. Czasopisma BSN ..................... Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. M.P. MSiG ................... Monitor S¹dowy i Gospodarczy ................... Dziennik Ustaw ..................... Monitor Prawniczy XIV Wykaz skrótów NP ......................... Nowe Prawo OSA ..................... Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSN ..................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prok. i Pr. – wk³. .. Prokuratura i Prawo – wk³adka Rej. Wok. ...................... Rejent .................... Wokanda ....................... artyku³ .................... miêdzy innymi 4. Inne skróty art. KDP ...................... Kodeks Dobrych Praktyk KRS ...................... Krajowy Rejestr S¹dowy m.in. Nr.......................... Numer np. ........................ na przyk³ad orz. ....................... orzeczenie por. ...................... porównaj PZDF .................... Polski Zwi¹zek Firm Deweloperskich rozp. ..................... rozporz¹dzenie s. t.j. uchw. wyr. ...................... wyrok ze zm. .................. ze zmianami .......................... strona ........................ tekst jednolity ................... uchwa³a Literatura Literatura Literatura Bielecki M., Umowa deweloperska – istota, forma, niedozwolone posta- nowienia, Nieruchomoœci 2005, Nr 11 (87) Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomoœci – Problematyka prawna, War- szawa 2004 Boñczak-Kucharczyk E., Zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkaniowy- mi. Nowe regulacje ustawowe, wzory umów, wykaz pomocniczych aktów prawnych, Warszawa 2003 Borkowski P., Trzeœniewski-Kwiecieñ J., Oleszko A., Wpisy do ksi¹g wie- czystych, Warszawa 2002 Brzeszczyñska S., Umowy w obrocie nieruchomoœciami, Warszawa 2005 Doliwa A., Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2005 Drozd E., Ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokali, Rej. 1994, Nr 12 Drozd E., Umowa przedwstêpna a umowa przyrzeczona, NP 1973, Nr 11 Dziczek R., W³asnoœæ lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sa- dowych, Warszawa 2003 Dziwiñski R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2005 Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006 Ignaczewski J., Umowy nienazwane, Warszawa 2004 Kl¹ska³a M., Wykonanie zobowi¹zania z umowy deweloperskiej, Rej. 2003, Nr 3 Krajewski M., Umowa przedwstêpna, Warszawa 2000 £êtowska E., ¯u³awska Cz., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999 £êtowskiej E. (red.), Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenc- kich, Warszawa 2004 Mojak J., Obrót wierzytelnoœciami, Warszawa 2001 Myczkowski L., W³asnoœæ budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce, Warszawa 2005 Oleszko A., Starannoœæ zawodowa notariusza w œwietle art. 80 Prawa o notariacie, Rej. 1997, Nr 9 Oleszko A., Wójcik S., Ksiêgi Wieczyste – zagadnienia prawne, Kraków 1996 XVI Literatura Oleszko A., Oœwiadczenie w³aœciciela nieruchomoœci o ustanowieniu dla siebie odrêbnej w³asnoœci lokalu oraz sprzeda¿ tego¿ lokalu jako eks- pektatywy, Rej. 1996, Nr 10 Oleszko A., Pewnoœæ obrotu prawnego nieruchomoœciami a zasada wpisu w ksiêdze wieczystej, cz. 1, Rej. 1998, Nr 6 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, Warszawa 2004 Rudnicki S., Pietrzykowski J., Komentarz do ustawy o ksiêgach wieczys- tych i hipotece, Warszawa 1996 Turlej A., Wspólnota mieszkaniowa. Charakter prawny. Prawa i obo- wi¹zki w³aœcicieli. Zarz¹d nierchomoœci¹ wspóln¹, Warszawa 2004 Wrzo³ek-Romañczuk M., Umowa przedwstêpna, Warszawa 1998 Zoll F., Zobowi¹zania w zarysie wed³ug polskiego Kodeksu zobowi¹zañ, Warszawa 1948 Wykaz wa¿niejszych orzeczeñ Wykaz wa¿niejszych orzeczeñ Wykaz wa¿niejszych orzeczeñ Orzeczenie SN z 23.2.1950 r. (WaC 28/49, Legalis) Wyrok SN z 5.9.2001 r. (I CKN 379/00, niepubl.) Wyrok SN z 3.10.2002 r. (III RN 153/01, OSNP 2003, Nr 18, poz. 423) Wyrok SN z 9.7.2003 r. (IV CKN 305/01, OSNC 2004, Nr 7–8, poz. 130) Wyrok SN z 13.7.2005 r. (I CK 832/04, BSN 2005, Nr 11, poz. 13) Wyrok SN z 26.11.1996 r. (II CKU 35/96, Prok.i Pr. – wk³. 1997, Nr 4, poz. 26) Uchwa³a SN z 19.9.1997 r. (III CZP 45/97, OSNC 1998, Nr 2, poz. 22) Uchwa³a SN z 13.7.2006 r. (III SZP 3/06, OSNP 2007, Nr 1–2, poz. 35) Postanowienie SN z 3.10.2000 r. (I CKN 940/00, niepubl.) Postanowienie SN z 26.6.2001 r. (I CA 1/01, OSNC 2002, Nr 2, poz. 26) Wyrok SA w Lublinie z 25.6.1998 r. (I ACa 201/98, OSA 1998, Nr 4, poz. 18) Wyrok SA w Warszawie z 21.9.2004 r. (I ACa 59/04, Wok. 2006, Nr 6, s. 40) Wyrok WSA w Warszawie z 4.3.2004 r. (II SA 1603/03, Legalis) Wyrok WSA w Warszawie z 7.10.2004 r. (IV SA 589/03, niepubl.) Wyrok SOKiK z 25.3.2004 r. (XVII Ama 517/03, Wok. 2005, Nr 4, poz. 58) Wyrok SOKiK z 18.5.2005 r. (XVII Amc 86/03, MSiG 2006, Nr 218, poz. 13920) Wyrok SOKiK z 6.10.2004 r. (XVII Amc 47/03, MSiG 2005, Nr 75, poz. 3993) Wyrok SOKiK z 21.12.2004 r. (XVII Amc 69/03, MSiG 2005, Nr 252, poz. 14933) Wyrok SOKiK z 23.9.2004 r. (XVII Amc 51/03, MSiG 2005, Nr 71, poz. 3795) XVIII Wykaz wa¿niejszych orzeczeñ Wyrok SOKiK z 18.11.2004 r. (XVII Amc 49/03, MSiG 2005, Nr 221, poz. 13101) Wyrok SOKiK z 16.2.2004 r. (XVII Amc 12/03, MSiG 2005, Nr 221, poz. 13096) Wyrok SOKiK z 22.11.2004 r. (XVII Amc 55/03, MSiG 2005, Nr 134, poz. 8191) Rozdzia³ I. Istota umowy deweloperskiej 1.1. Uwagi ogólne Umowa deweloperska jest umow¹ nienazwan¹ zawart¹ pomiê- Rozdzia³ I. Istota umowy deweloperskiej 1.1. Uwagi ogólne dzy deweloperem a kupuj¹cym, na podstawie której deweloper zo- bowi¹zuje siê do wybudowania budynku mieszkalnego, wyodrêb- nienia w nim lokalu oraz przeniesienia w³asnoœci tego lokalu na kupuj¹cego, a kupuj¹cy zobowi¹zuje siê do zap³aty na rzecz dewe- lopera wynagrodzenia. Tak mo¿na ogólnie zdefiniowaæ istotê umowy deweloperskiej. W literaturze zauwa¿a siê, ¿e przyczyn¹ powstania umów nienazwanych jest poszukiwanie nowych instru- mentów prawnych pozwalaj¹cych na optymalne osi¹gniêcie celu gospodarczego1. Umowa deweloperska czêsto porównywana jest z umow¹ przed- wstêpn¹ oraz z umow¹ okreœlon¹ w art. 9 ustawy z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm., zwa- nej dalej: W³LokU – umow¹ o wzniesienie budynku. O szcze- gó³owych ró¿nicach pomiêdzy umow¹ dewelopersk¹ a umow¹ przedwstêpn¹ bêdzie mowa w dalszej czêœci opracowania. Wed³ug art. 9 ust. 1 W³LokU odrêbna w³asnoœæ lokalu mo¿e powstaæ tak¿e w wykonaniu umowy zobowi¹zuj¹cej w³aœciciela gruntu do wybu- dowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia – po zakoñcze- niu budowy – odrêbnej w³asnoœci lokali i przeniesienia tego prawa na drug¹ stronê umowy lub na inn¹ wskazan¹ w umowie osobê. Umowa o wzniesienie budynku ró¿ni siê od umowy deweloperskiej przede wszystkim tym, ¿e w przypadku umowy deweloperskiej nie jest wymagane, by roszczenie o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu oraz przeniesienie tego prawa by³y ujawnione w ksiêdze wie- czystej, a tak¿e by umowa zosta³a zawarta w formie aktu notarialne- 1 J. Ignaczewski, Umowy nienazwane, Warszawa 2004, s. 4.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa deweloperska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: