Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 002474 22774545 na godz. na dobę w sumie
Umowa kontraktacji - ebook/pdf
Umowa kontraktacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7215-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W tym e-booku wyjaśniamy zasady zawierania i wykonywania umowy kontraktacji oraz możliwości kształtowania jej treści. Omawiamy elementy odróżniające kontraktację od innych umów. Opisujemy obowiązki i uprawnienia rolników wynikające z umowy kontraktacji oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia interesu rolników. Przedstawione zagadnienia ilustrujemy bogatym orzecznictwem sądów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowa kontraktacji Umowa kontraktacji – jak zabezpieczyć swoje interesy Umowa kontraktacji to kluczowy kontrakt, w praktyce najczęściej zawierany przez podmioty rynku produkcji rolnej. Kontraktacja wzmacnia pozycję rolnika w obrocie, w szczególności w ten sposób, że umożliwia mu uchylenie się od skutków niewykonania umowy z powodu działania sił przyrody, na które rolnik nie miał wpływu. Jednak nieprzemyślane podpisanie umowy bez znajomości podstawowych zasad kontraktacji może narażać rolnika na poważne straty finansowe. I chociaż drobni rolnicy mają ograniczone możliwości, aby negocjować indywidualne warunki umowne, to zawsze powinni dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, zanim podpiszesz umowę kontraktacji. ANNA MARIA KOLASA radca prawny Niniejsze opracowanie powstało, żeby przybli- żyć rolnikom zagadnienia związane z umową kontraktacji i uchronić ich przed błędami lub zdarzającymi się niekiedy nieuczciwymi prak- tykami skupujących w fazie negocjowania kontraktu. W opracowaniu omawiamy zasady zawierania i wykonywania umowy kontraktacji oraz moż- liwości kształtowania jej treści. Przedstawiamy elementy odróżniające kontraktację od innych umów w obrocie. Opisane zostały obowiązki i uprawnienia rolników wynikające z umowy kontraktacji oraz dodatkowe sposoby zabez- pieczenia interesu prawnego rolników. Zagad- nienia zostały przedstawione na tle aktualnego orzecznictwa dotyczącego umów kontraktacji. 1. STRONY UMOWY KONTRAKTACJI Kontraktacja to inaczej umowa zawarta pomię- dzy producentem rolnym a kontraktującym. Jak wynika z tej definicji, stronami umowy kontraktacji są z jednej strony – producent rolny (ewentualnie grupa producentów rol- nych lub ich związek) oraz z drugiej strony – kontraktujący (tj. podmiot skupujący, zwany też pierwszym nabywcą albo odbiorcą pro- duktów rolnych). Kodeks cywilny (dalej: kc) nie zawiera defini- cji producenta rolnego. Określenie „producent rolny” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem zwierzęcia lub posiadaczem zwierzęcia w rozu- mieniu przepisów o systemie identyfikacji i reje- stracji zwierząt lub rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatno- ści bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej poli- tyki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, dalej: rozporządzenie). Tak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden- cji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. nr 10, poz. 76 ze zm.). Jak wskazują sądy, definicję tę można odnieść do art. 613 kc (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 kwietnia 2014 r., I ACa 866/13). Z kolei rolnik oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym traktatów oraz które prowadzą działalność rolniczą (art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia). „ UWAGA Producent rolny powinien: • posiadać gospodarstwo rolne i • prowadzić działalność rolniczą. Gospodarstwo rolne oznacza wszystkie jed- nostki wykorzystywane do działalności rol- niczej i zarządzane przez rolnika, znajdujące się na terytorium tego samego państwa człon- kowskiego (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia). Natomiast działalność rolnicza oznacza: • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt, jak również utrzymywanie zwie- rząt do celów gospodarskich lub • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt 2 UMOWA KONTRAKTACJI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa kontraktacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: