Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 018424 24172802 na godz. na dobę w sumie
Umowa rachunku bankowego. Komentarz - ebook/pdf
Umowa rachunku bankowego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 338
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-435-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów prawnych regulujących umowę rachunku bankowego, należącą do umów najczęściej zawieranych w obrocie prawnym. Autor szczegółowo analizuje nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego czy Prawa bankowego, przedstawia również rozwiązania wynikające z KPC oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Publikacja zawiera omówienie zagadnień praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wywołującej największe kontrowersje w procesie stosowania prawa. Dodatkowo zamieszczono w niej przydatne wzory pism i umów najczęściej stosowanych w praktyce.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracowników banków, studentów oraz wszystkich osób i podmiotów korzystających z rachunków bankowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Umowa rachunku bankowego Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Leszek Mazur PRAWO BANKOWE. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Bernard Smykla PRAWO BANKOWE. KOMENTARZ Komentarze Becka Agnieszka Mikos USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE Monografie Prawnicze T³umaczenie: El¿bieta Pu³awska, Roman Kozierkiewicz PRAWO BANKOWE / PRAWO DEWIZOWE THE BANKING ACT / THE FOREIGN EXCHANGE ACT T³umaczenia Tekstów Ustaw Dariusz £ubowski PRAWO BANKOWE. USTAWA O KSIÊGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE. POLNISCHES BANKRECHT. GESETZ ÜBER GRUNDBÜCHER UND HYPOTHEK T³umaczenia Tekstów Ustaw PRAWO BANKOWE. USTAWA O NARODOWYM BANKU POLSKIM. USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH. PRZEPISY OGÓLNE Edycja S¹dowa www.sklep.beck.pl Umowa rachunku bankowego Komentarz Leszek Mazur Umowa rachunku bankowego Stan prawny: styczeñ 2007 r. Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-7483-435-3 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Teksty ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 93 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . 3. Kodeks postêpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . 4. Ustawa o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (t.j. Dz.U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ I. Pojêcie i konstrukcja prawna umowy rachunku bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Kodeks cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 725. Pojêcie Art. 726. Rozporz¹dzanie pieniêdzmi . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 727. Odmowa wykonania zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . Art. 728. Wyci¹g z rachunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 729. Rachunek imienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 730. Wypowiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 731. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 732. Spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe . . . Art. 733. Rozliczenia pieniê¿ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ III. Prawo bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Rodzaje rachunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Uprawnienia posiadacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Rachunek wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51a. Rachunek dla osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . Art. 51b. Rachunek dla jednostek samorz¹du . . . . . . . . . . . 1 3 5 13 21 25 27 45 66 71 75 77 81 82 83 87 89 93 100 106 111 112 116 V Spis treœci Art. 52. Umowa rachunku bankowego; oprocentowanie . . . . Art. 53. Rachunek oszczêdnoœciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Ochrona wk³adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55. Œmieræ posiadacza rachunku . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. Wyp³ata po œmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Wyj¹tki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Ma³oletni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. Rachunek powierniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Rozwi¹zanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Utrata dowodu zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Umarzanie w toku egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Kodeks postêpowania cywilnego . . . . . . . . . . . Art. 889. Zajêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 890. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8901. Wyp³aty z rachunku bankowego . . . . . . . . . . . . Art. 891. Zbieg egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8911. Zajêcie rachunku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8912. Rachunek wspólny ma³¿onków . . . . . . . . . . . . . Art. 892. Odpowiedzialnoœæ za szkodê . . . . . . . . . . . . . . . Art. 893. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8931. Zajêcie wk³adu oszczêdnoœciowego . . . . . . . . . . Art. 8932. Umorzenie ksi¹¿eczki oszczêdnoœciowej . . . . . . . Art. 8933. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8934. Odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 894. (skreœlony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ V. Ustawa o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80. Tryb postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81. Skutecznoœæ zajêcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82. Zbieg egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84. Odebranie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85. Egzekucja z wk³adu oszczêdnoœciowego . . . . . . . . Art. 86. Umorzenie dokumentu przez wierzyciela . . . . . . . . Art. 86a. Zajêcie rachunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87. Stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Wzory pism i umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Blokada œrodków na rachunku bankowym . . . . . . . . . . . 2. Pe³nomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 118 137 143 148 151 157 157 162 168 169 174 175 180 193 201 205 208 212 215 218 220 224 226 227 228 229 233 236 241 243 243 244 246 248 250 251 253 255 257 Spis treœci 3. Pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym (zabezpieczenie sp³aty kredytu) . . . . . . . . . . 4. Umowa rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego . . . . 5. Umowa rachunku bie¿¹cego/pomocniczego . . . . . . . . . . 6. Umowa rachunku terminowej lokaty oszczêdnoœciowej . . 7. Umowa o kredyt odnawialny w rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowym . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – bank . . . 9. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – posiadacz rachunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucji . . . . . . . . . . . . 11. Bankowy tytu³ egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoœci bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku . . . . . . 14. Zarzuty przeciwko planowi podzia³u . . . . . . . . . . . . . . 15. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej . . . . . . . . . . . . 16. Wniosek o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego . . . . 17. Wniosek o wyjawienie maj¹tku . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 261 266 271 274 280 281 282 283 285 287 289 291 293 294 297 VII Przedmowa Przedmowa Intensywny rozwój spo³eczny, zw³aszcza o charakterze ekonomicznym Przedmowa i informatycznym, jaki obserwujemy na prze³omie wieków XX i XXI, po- woduje równie¿ zwiêkszenie swoistego formalizmu prawnego w dwóch najwa¿niejszych jego aspektach. Po pierwsze, coraz wiêcej naszych praw i obowi¹zków kszta³towanych jest poprzez stosunki cywilnoprawne, kre- owane przez nas dobrowolnie, najczêœciej w drodze zawierania stosow- nych umów. Po drugie, tempo wspomnianego rozwoju spo³ecznego powo- duje, i¿ de facto zmuszeni jesteœmy do zawierania coraz wiêkszej iloœci ró¿nego rodzaju umów cywilnoprawnych, wkraczaj¹cych w coraz to nowe sfery naszego ¿ycia b¹dŸ œciœlej reguluj¹ce sfery, które dotychczas by³y przedmiotem ramowej jedynie regulacji prawnej. Umowa rachunku bankowego nale¿y w dzisiejszej dobie do jednej z naj- czêœciej zawieranych umów. W zwi¹zku z powy¿szym niezwykle wa¿ne jest, aby wszystkie strony tej umowy dysponowa³y pe³ni¹ informacji na te- mat praw i obowi¹zków, jakie kreuje ona w póŸniejszej praktyce jej stoso- wania. Powszechnoœæ umowy rachunku bankowego nie oznacza bowiem wcale, i¿ jest to umowa prosta i nienios¹ca ze sob¹ ¿adnych zagro¿eñ. Mo¿na nawet pokusiæ siê o stwierdzenie wrêcz przeciwne – zawarcie umo- wy rachunku bankowego powoduje powstanie z³o¿onego stosunku praw- nego, który generuje skutki prawne na wielu p³aszczyznach. Z jednej stro- ny umowê tak¹ zawiera bank, podmiot zaufania publicznego, lecz równie¿ potê¿na instytucja prowadz¹ca dzia³alnoœæ nakierowan¹ na zysk. Z drugiej strony mamy posiadacza lub posiadaczy rachunku, którzy na mocy zawartej umowy uzyskuj¹ wiele uprawnieñ i mo¿liwoœci, z których jednak powinni korzystaæ w sposób rozwa¿ny i œwiadomy. W wielu zatem przypadkach ka¿da ze stron umowy rachunku bankowego bêdzie mia³a od- mienne cele i ró¿ne œrodki, aby skutecznie d¹¿yæ do ich realizacji. Na tych te¿ aspektach koncentruje siê niniejsze opracowanie. W³aœnie mo¿liwoœæ skutecznego korzystania z uprawnieñ generowanych przez umowê rachunku bankowego oraz oczywiœcie gwarancje nale¿ytej realiza- cji obowi¹zków w niej przewidzianych, nale¿¹ do najwa¿niejszych kwe- stii, szeroko analizowanych w komentarzu który jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków zajmuj¹cych siê prawem bankowym na co dzieñ. Z tych te¿ wzglêdów g³ównym zadaniem autora by³o przedstawie- nie mo¿liwie najszerszego spektrum pogl¹dów i opinii dotycz¹cych umo- wy rachunku bankowego, jakie zosta³y przedstawione w nauce prawa, i to zarówno w zakresie prawa materialnego (Kodeks cywilny i ustawa – Pra- IX Przedmowa wo bankowe), jak i prawa procesowego (Kodeks postêpowania cywilnego i ustawa o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji). Zamiarem autora by³o bowiem kompleksowe przedstawienie instytucji rachunku bankowe- go, ³¹cznie z niezwykle istotnymi kwestiami dotycz¹cymi cywilnej i admi- nistracyjnej egzekucji z rachunków bankowych i wk³adów oszczêdnoœcio- wych. Takie podejœcie powinno mieæ wymierne praktyczne skutki jeœli zwa¿yæ, i¿ w jednym opracowaniu znajduje siê komentarz do przepisów zarówno o charakterze materialnoprawnym, jak i procesowym. Autor ma równie¿ nadziejê, ¿e doœwiadczenie zwi¹zane z zatrudnieniem w instytucjach bankowych spowodowa³o, ¿e opracowanie koncentruje siê na wa¿nych zagadnieniach spornych, kontrowersyjnych, najczêœciej poja- wiaj¹cych siê w praktyce stosowania przepisów dotycz¹cych umowy ra- chunku bankowego. Jastrzêbie Zdrój, styczeñ 2007 r. Leszek Mazur X 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów EgzAdmU . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . KPA . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . . . KWU . . . . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . PWKC . . . . . . . . . . Wykaz skrótów ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñ- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . SN (7) . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny S¹d Apelacyjny S¹d Najwy¿szy S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Apel.-W-wa . . . . . . Apelacja – S¹d Apelacyjny w Warszawie Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. GSP . . . . . . . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. NP. . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo . . . . . . . . . . . . Monitor Polski XI Wykaz skrótów ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacji Bia³ostockiej OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna do 1952 r. OSNP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Zbiór Urzêdowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz- nych (od 1.7.1994 r.) OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych Palestra Prawo Bankowe Problemy Egzekucji Problemy Egzekucji S¹dowej Pañstwo i Prawo Prawo i Zabezpieczenie Spo³eczne Poradnia Komornika S¹dowego Prawo Pracy Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego Przegl¹d Prawa Handlowego Prawo Papierów Wartoœciowych Prawo i Medycyna Prawo Gospodarcze Prawo Spó³ek Prokuratura i Prawo Przegl¹d Podatkowy Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Pal. . . . . . . . . . . . . . PB . . . . . . . . . . . . . . PE . . . . . . . . . . . . . . PES . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . PiZS . . . . . . . . . . . . PKS . . . . . . . . . . . . PP . . . . . . . . . . . . . . PPE . . . . . . . . . . . . . PPH . . . . . . . . . . . . PPW . . . . . . . . . . . . Pr. i Med. . . . . . . . . Pr. Gosp. . . . . . . . . . Pr. Sp. . . . . . . . . . . . Prok. i Pr. . . . . . . . . Przegl. Pod. . . . . . . PS . . . . . . . . . . . . . . PUG . . . . . . . . . . . . R. Pr. Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . Sam. Ter. SC.. . . . . . . . . . . . . . S³. Prac. . . . . . . . . . St.Pr.Pr.Pol.Spo³. . . TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy . . . . . . . . . . . Radca Prawny Samorz¹d Terytorialny Studia Cywilistyczne S³u¿ba Pracownicza Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo³ecznej XII 4. Inne skróty Wykaz skrótów artyku³ art. . . . . . . . . . . . . . bankowy tytu³ egzekucyjny bte . . . . . . . . . . . . . . GUS . . . . . . . . . . . . G³ówny Urz¹d Statystyczny KNB . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Bankowego KNF . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego MF . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów n. . . . . . . . . . . . . . . . niepubl. . . . . . . . . . . pkt . . . . . . . . . . . . . por. . . . . . . . . . . . . . post. . . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . . . . red. . . . . . . . . . . . . . rozp. . . . . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . . . . ust. uw. . . . . . . . . . . . . . w/w . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymieniony (a, e) wyd. wyr. z. . . . . . . . . . . . . . . . zd. . . . . . . . . . . . . . . ze zm. . . . . . . . . . . . ZUS . . . . . . . . . . . . Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nastêpny (a, e) niepublikowany (a, e) punkt porównaj postanowienie pozycja redakcja rozporz¹dzenie strona tom to jest tekst jednolity uchwa³a ustêp uwagi . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . wyrok zeszyt zdanie ze zmianami XIII Wykaz literatury B. Adamiak, Postêpowanie egzekucyjne przed organami samorz¹du teryto- Wykaz literatury Wykaz literatury rialnego, Sam. Ter. 1991, Nr 5, R. Adamus, Skutki upad³oœci i postêpowania naprawczego dla wybranych umów bankowych, PB 2004, Nr 3, D. Ambro¿uk, Glosa do wyroku SN z 26.7.2001 r., II CKN 1269/00, PiP 2003, Nr 1, M. Babiarz, Dopuszczalnoœæ zlecania przez bank wykonywania niektórych czynnoœci podmiotom zewnêtrznym, MoP 2000, Nr 10, P. Babiarz, Si³a wy¿sza w banku, MoP 2001, Nr 4, P. Babiarz, I. Ciepiela, P. Dorosz, P. Jaroñski, A. Kondracka, J. Kukulski, M. Machnij, P. Malinowski, M. Mys³owski, E. Niezbecka, M. Ok³a, I. Pluta, A. Pyka, R. Skiba, R. Trocka-Sosiñska, R. dzieborski, Prakty- ka bankowa. Edycja 2000, Warszawa 2000, Z. Banaszczyk, P. Granecki, O istocie nale¿ytej starannoœci, Pal. 2002, Nr 7–8, J. Bañka, H. ¯ó³w, Nie taki rachunek bankowy straszny..., Rzeczp. 2004, Nr 10, A. Barczak, Odpowiedzialnoœæ na zasadzie ryzyka na przyk³adzie art. 435 k.c. Wybrane problemy, TPP 2000, Nr 1–2, K. B¹czyk, Glosa do wyroku SN z 16.2.2001 r., IV CKN 244/00, OSP 2002, Nr 3, M. B¹czyk, E. Fojcik-Mastalska (red.), L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliñski, W. Pyzio³, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2002, M. B¹czyk, Glosa do wyroku SN z 23.2.2001 r., II CKN 403/00, PB 2001, Nr 9, M. B¹czyk, Glosa do uchwa³y SN (zasada prawna) z 22.12.1979 r., III CZP 27/79, NP 1981, Nr 2, M. B¹czyk, Problematyka regulatorów umów bankowych w ustawodaw- stwie polskim, NP 1990, Nr 7–9, M. B¹czyk, Odpowiedzialnoœæ prawna porêczyciela, Toruñ 1982, R. B¹k, Potr¹cenie z zajêtego rachunku bankowego, PB 2004, Nr 1, L. Be³za, Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone w ramach czynów nie- dozwolonych przy wykonywaniu powierzonej czynnoœci w œwietle teorii zwi¹zku przyczynowego, PS 1996, Nr 7–8, P. Bielski, Glosa do postanowienia SN z 28.6.2000 r., IV CKN 42/00, Pr. Sp. 2002, Nr 2, XV Wykaz literatury G. Bieniek, H. Ciep³a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko³akowski, M. Sycho- wicz, T. Wiœniewski, C. ¯u³awska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. II, Warszawa 1997, G. Bieniek, H. Ciep³a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko³akowski, M. Sycho- wicz, T. Wiœniewski, C. ¯u³awska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. II, wyd. 5, Warszawa 2003, M. Bieniak, Glosa do uchwa³y SN z 6.11.2003 r., III CZP 61/03, MoP 2005, Nr 20, A. Bieranowski, (rec.) P. Stec, Powiernictwo w prawie polskim na tle po- równawczym, Kraków 2005, Rej. 2005, Nr 11, P. Body³, Prawo banku przejmuj¹cego do ¿¹dania zmiany treœci zobo- wi¹zania banku przejêtego. Jak przywróciæ zachwian¹ równowagê w stosunkach zobowi¹zaniowych? cz. I–II, PB 2001, Nr 7–8, P. Body³-Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego, cz. I, PB 2004, Nr 76, P. Body³-Szymala, Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego, cz. II, PB 2005, Nr 1, P. Body³-Szymala, M. Ró¿alski, Prawo nie wyznaczy³o nastêpcy, Rzeczp. 2005, Nr 4, P. Body³-Szymala, Ustawowy ustrój maj¹tkowy po nowelizacji k.r.o. z per- spektywy stosunków prawnych z udzia³em banków, cz. II, PB 2005, Nr 10, P. Body³-Szymala, Zgodê mo¿e wydaæ tylko s¹d, Rzeczp. 2005, Nr 2, L. Bosek, Odpowiedzialnoœæ pañstwa za naruszenie zasady zaufania, Rzeczp. 2002, Nr 12, Z. Brodecki (red.), C. Czarzasty, M. D¹bkowska, A. Jurkowska, E. Klecha, M. Markiewicz, D. Maœniak, M. Mydlarski, A. Nowak-Far, U. Opacka, E. Pietrzak, Z. Roman, A. Stêpniak, M. Toczyñski, S. Umiñski, Finanse. Acquis communautaire, Warszawa 2004, J. Brolik, Decyzja administracyjna jako prawna podstawa egzekucji podat- ków, PP 1997, Nr 11, W. Brzozowski, Regulacja wp³ywu zmiany okolicznoœci na zobowi¹zania w œwietle nowelizacji kodeksu cywilnego z 28 lipca 1990 r., Pal. 1992, Nr 5–6, M. Chajda, Przedawnienie roszczeñ z umowy rachunku bankowego, PS 2004, Nr 7–8, A. Ch³opecki, Z. Mrowiec, Zagadnienia prawne rozliczeñ bankowych, Glosa 1996, Nr 11, M. Ciepiela, Mienie zwi¹zków komunalnych – w¹tpliwoœci dotychczaso- we i nowe, Sam. Ter. 2000, Nr 7–8, XVI Wykaz literatury H. Ciep³a, B. Czech, T. Domiñczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006, M. Cieœliñski, Mechaniczne zabezpieczenie, Rzeczp. 2004, Nr 9, W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1995, T. Czech, Przedawnienie roszczeñ posiadacza rachunku bankowego, PB 2003, Nr 10, T. Czech, Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, PB 2005, Nr 2, S. Dalka, Glosa do wyroku SA w Gdañsku z 4.3.1997 r., I ACa 151/96, PES 1997, Nr 26, S. Dalka, Glosa do uchwa³y SN z 22.10.2002 r., III CZP 61/02, PPE 2003, Nr 6–8, S. Dalka, J. Œwieczkowski, Pozyskiwanie informacji dotycz¹cych maj¹tku d³u¿nika – prawo czy obowi¹zek komornika?, PPE 2003, Nr 11–12, S. Dalka, Skutki zawieszenia postêpowania egzekucyjnego, PES 1996, Nr 15, S. Dalka, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, PES 1993, Nr 3, S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga Pierwsza. Czêœæ Ogólna, Warszawa 1998, P. Drapa³a, Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), PiP 2003, Nr 6, E. Drozd, Glosa do postanowienia SN z 26.11.1992 r., III CZP 144/92, OSP 1993, Nr 11, A. Du¿y, Dyferencyjna metoda ustalania wysokoœci szkody, PiP 1993, Nr 10, T. Dybowski, Glosa do wyroku SN z 21.5.2003 r., IV CKN 378/01, PS 2005, Nr 6, E. Fojcik-Mastalska, Glosa do wyroku NSA z 18.5.1994 r., SA/Wr 2290/93, PB 1995, Nr 4, M. Fras, Zaspokojenie wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem banko- wym (Uwagi de lege lata i de lege ferenda), Pal. 1995, Nr 9–10, E. Gawa³ek, Dola wierzyciela, Rzeczp. 2005, B. Gawlik, Zastrze¿enie w regulaminie bankowym zmiennej stopy opro- centowania kredytu lub depozytu, PB 1995, Nr 2, B. Gawlik, Pojêcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII, B. Gawlik, Umowne klauzule waloryzacyjne, Rej. 1991, Nr 4, B. Gawlik, Klauzula rebus sic stantibus w znowelizowanym kodeksie cy- wilnym, NP 1990, Nr 10–12, Z. Gawlik, Nadzwyczajna zmiana stosunków jako przes³anka modyfikacji lub rozwi¹zania umowy, MoP 1995, Nr 3, M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spó³dzielcze. Komentarz, Warszawa 1985, XVII Wykaz literatury J. Gliniecka, System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Byd- goszcz–Gdañsk 2004, J. Glumiñska-Pawlic, Skutki podatkowe umowy depozytu nieprawid³owego, R. Pr. 2001, Nr 4, P. Goleñ, Status prawny instytucji pieni¹dza elektronicznego, PB 2003, Nr 12, J. Go³aczyñski, Wybrane zagadnienia egzekucji z rachunku bankowego, Rej. 2003, Nr 10, J. Go³aczyñski, Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia siê zastawnika z zastawu zwyk³ego – wnioski de lege lata i de lege ferenda, Rej. 2001, Nr 4, W. Gontarski, Klauzule salwatoryjne, czyli ratunkowe, Rzeczp. 2006, Nr 6, W. Grajdura, Zgoda zgodzie nierówna, Rzeczp. 2004, Nr 12, G. Gorczyñski, Kilka uwag na temat waloryzacji œwiadczeñ pieniê¿nych na podstawie art. 358 (1) § 3 KC, cz. II, MoP 2004, Nr 22, G. Gorczyñski, Zasada walutowoœci w polskim prawie cywilnym, Rej. 2001, Nr 3, G. Gorczyñski, Glosa do uchwa³y SN z 2.4.2002 r., III CZP 10/04, Rej. 2005, Nr 10, P. Graniecki, Wybrane zagadnienia wyk³adni art. 362 k.c. – na marginesie wypowiedzi Profesora Tomasza Pajora, Pal. 2005, Nr 1–2, J. Grodzicki, R. W. Kaszubski, Odpowiedzialnoœæ banków za przestêpstwa zwi¹zane z kartami p³atniczymi, Glosa 2000, Nr 11, M. Grzybowski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – wstêpna próba inter- pretacji, PB 1995, Nr 3, M. Grzybowski, M. Safjan, Glosa do wyroku SN z 5.11.1996 r., II CKN 4/96, Glosa 1997, Nr 10, M. Grzybowski, M. Safjan, Cesja wierzytelnoœci a ustawowy system gwa- rantowania depozytów, Glosa 1995, Nr 11, M. Gutowski, Niewa¿noœæ i inne przypadki wadliwoœci czynnoœci praw- nych w kontekœcie odpowiedzialnoœci karnoprawnej, PiP 2004, Nr 9, H. Haak, Czynnoœci prawne przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem wspólnym, MoP 1999, Nr 6, H. Hauser, Z. Leoñski, A. Skoczylas, Postêpowanie egzekucyjne w admini- stracji. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2005, R. Hauser, Z. Leoñski, Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 1995, I. Heropolitañska, P. Kawaler, A. Kozio³, Skup i sprzeda¿ wierzytelnoœci przez banki, Warszawa 1998, J. Ignaczewski, Forma dowolna b¹dŸ dokument, Rzeczp. 2005, Nr 1, XVIII Wykaz literatury J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzin- ny i opiekuñczy z komentarzem, pod red. J. Pietrzykowskiego, War- szawa 1993, J. Jacyszyn, Umowy nienazwane, Rzeczp. 1996, Nr 10, M. Jagielska, Nowelizacja Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, MoP 2000, Nr 11, J. Jagie³a, S¹dowe postêpowanie zabezpieczaj¹ce w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego, PPE 2004, Nr 7–9, A. Janiak, Zakres czynnoœci zastrze¿onych wy³¹cznie dla banków, PB 2002, Nr 3, A. Janiak, Przywileje bankowe w prawie polskim, Kraków 2003, A. Janiak, Glosa do wyroku SN z 28.5.1999 r., III CKN 196/98, OSP 2000, Nr 7–8, A. Janiak, Glosa do uchwa³y SN z 11.4.2000 r., III CZP 42/99, OSP 2001, Nr 2, A. Janiak, Glosa do wyroku SN z 26.7.2001 r., II CKN 1269/00, OSP 2002, Nr 9, A. Janiak, Glosa do wyroku SN z 23.2.2001 r., II CKN 403/00, OSP 2002, Nr 7–8, A. Janiak, Glosa do uchwa³y SN z 14.6.1962 r., VI KO 23/62, OSPiKA 1962, Nr 11, A. Janiak, Umowa rachunku bankowego, PB 2002, Nr 7–8, A. Janiak, S¹dowa waloryzacja kwot zdeponowanych na rachunkach ban- kowych, MoP 2003, Nr 2, A. Janiak, Wykonywanie zobowi¹zañ pieniê¿nych za poœrednictwem banków, MoP 2002, Nr 11, A. Janiak, Nietrafnoœæ i nieaktualnoœæ orzeczenia Trybuna³u Konstytucyj- nego z dnia 16 maja 1995 r. o zgodnoœci przywilejów bankowych z Konstytucj¹, PS 2001, Nr 5, B. Janiszewski, Glosa do uchwa³y SN z 21.2.2003 r., III CZP 89/02, PS 2004, Nr 1, B. Janiszewski, O potrzebie zmiany klauzuli zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (g³os w dyskusji), PUG 2003, Nr 4, J. Jastrzêbski, Glosa do uchwa³y SN z 6.11.2003 r., III CZP 61/03, OSP 2004, Nr 9, J. Jastrzêbski, Odsetki za opóŸnienie a kara umowna, Pal. 2004, Nr 7–8, J. Jastrzêbski, Interferencje adekwatnej przyczynowoœci oraz winy przy odpowiedzialnoœci za szkodê maj¹tkow¹, PS 2004, Nr 7–8, J. Jastrzêbski, O wyprzedzaj¹cej przyczynowoœci, KPP 2003, Nr 3, XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa rachunku bankowego. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: