Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 001065 24504549 na godz. na dobę w sumie
Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 219
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4691-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji zostały zawarte wszystkie dokumenty najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Znaleźć w niej można zarówno wzory uchwał organów spółki, regulaminów oraz wniosków, jak i wzory pozwów oraz umów.

Do największych zalet opracowania należą:

Przystępny język, szczegółowe wzory oraz przejrzysty komentarz pozwalają nie tylko poznać istotę i charakter tej formy prowadzenia działalności, ale również ułatwią sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Nie musisz obawiać się błędów. Już teraz możesz korzystać z ponad 100 gotowych wzorów umów i dokumentów w spółce z o.o. wraz z ich objaśnieniami.

Adresaci:
Książka jest adresowana do radców prawnych, aplikantów radcowskich, pracowników spółek (księgowych, pracowników działów handlowych, windykacji), osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób zainteresowanych założeniem takiej spółki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 2. wydanie SŁAWOMIR TURKOWSKI Warszawa 2012 Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Adam Choiński Opracowanie redakcyjne Studio Diament Łamanie Studio Diament Projekt grafi czny okładki i stron tytułowych Marcin Domitrz Zdjęcie wykorzystane na okładce istockphoto.com © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-0766-6 2. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów __________________________________________________________ 13 CZĘŚĆ I Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1. Zmiany w treści umowy spółki 2. Udziały 2.1. Zbycie udziałów 2.2. Umorzenie udziałów 2.3. Księga udziałów 3. Lista wspólników 4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki 5. Kwestia dopłat w spółce 6. Indywidualna kontrola wspólników 7. Przystąpienie wspólnika do spółki 8. Problem wyłączenia wspólnika 9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru 10. Urząd Statystyczny 11. Rachunek bankowy 12. Urząd Skarbowy 13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14. Zarząd spółki 14.1. Powołanie członka zarządu spółki 14.2. Okres powołania 14.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki 14.4. Zawieszenie członka zarządu 14.5. Odwołanie członka zarządu 14.6. Rezygnacja członka zarządu 15. Pełnomocnictwo 15.1. Istota pełnomocnictwa 15.2. Treść pełnomocnictwa 15 21 23 24 26 26 26 27 27 27 28 30 31 39 39 39 39 40 40 40 40 43 44 44 46 46 46 5 SpiS treści 15.3. Rodzaje pełnomocnictwa 15.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa 15.5. Pełnomocnik 15.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania 16. Prokura 16.1. Istota prokury 16.2. Rodzaje prokury 16.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury 16.4. Odpowiedzialność prokurenta 17. Stosunek dominacji 17.1. Rodzaje dominacji 17.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji 18. Zaliczka na dywidendę 19. Zgromadzenie wspólników 19.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników 19.2. Zakres uprawnień wspólnika 19.3. Ważność uchwał podjętych po terminie 19.4. Regulamin zgromadzenia wspólników 20. Kapitał zakładowy 20.1. Podwyższenie kapitału zakładowego 20.2. Obniżenie kapitału zakładowego 21. Podział zysku 22. Dopłaty 22.1. Zwrot dopłat 23. Umowa z inną spółką 24. Rozwiązanie i likwidacja spółki CZĘŚĆ II Dokumenty związane ze stosunkiem pracy 1. Umowa o pracę na czas nieokreślony 1.1. Zasadnicza treść umowy 2. Umowa o pracę na czas określony 3. Umowa o pracę na okres próbny 4. Umowa przedwstępna do umowy o pracę 4.1. Cel umowy 4.2. Kwestia odszkodowania 4.3. Przedawnienie roszczeń 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 5.2. Przyczyny rozwiązania umowy 6 46 46 47 47 49 49 49 49 50 51 52 52 53 54 55 55 56 57 61 62 64 66 68 70 71 73 76 76 78 80 82 82 82 83 85 85 85 6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 6.1. Forma wypowiedzenia 7. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia 8. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę 9. Umowa na zastępstwo 10. Odpowiedzialność materialna pracownika 10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej 10.2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika 10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie 10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego 10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna 11. Świadectwo pracy 11.1. Treść świadectwa pracy 11.2. Terminy 11.3. Odszkodowanie 12. Kara porządkowa 12.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika 12.2. Rodzaje kar 12.3. Terminy 12.4. Wysłuchanie pracownika 12.5. Sprzeciw pracownika 13. Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę 13.1. Istota potrąceń 13.2. Zasady dokonywania potrąceń 14. Regulamin pracy CZĘŚĆ III Umowy o charakterze cywilnoprawnym 1. Umowa sprzedaży udziałów 1.1. Sprzedaż udziałów 1.2. Forma zawarcia umowy 2. Kontrakt menedżerski 2.1. Istota kontraktu menedżerskiego 2.2. Typy kontraktów menedżerskich 2.3. Najważniejsze elementy kontraktu 3. Przelew wierzytelności 3.1. Istota przelewu wierzytelności 4. Potrącenie 4.1. Istota potrącenia 4.2. Treść potrącenia SpiS treści 87 87 87 89 91 92 92 93 93 93 94 96 96 96 97 100 100 100 101 101 101 103 103 103 105 114 114 114 117 117 117 117 121 121 124 124 124 7 SpiS treści 4.3. Przesłanki potrącenia 4.4. Jednoznaczność oświadczenia 5. Oferta 5.1. Istota oferty 5.2. Związanie ofertą 5.3. Odpowiedź na ofertę 5.4. Zmiany w treści oferty 5.5. Oferty składane drogą elektroniczną 6. Umowa outsourcingu 6.1. Istota umowy outsourcingu 6.2. Odpowiedzialność 7. Umowa sprzedaży 7.1. Istotne elementy umowy 8. Elementy umowy o charakterze dodatkowym 8.1. Termin 8.2. Warunek 8.3. Zaliczka i zadatek 8.4. Kara umowna 9. Przedwstępna umowa sprzedaży 9.1. Istota umowy przedwstępnej 9.2. Treść umowy 9.3. Forma zawarcia umowy 9.4. Przedawnienie 10. Umowa o dzieło 10.1. Istota umowy o dzieło 10.2. Wynagrodzenie 10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła 10.4. Odstąpienie od umowy 10.5. Przedawnienie roszczeń 11. Umowa dzierżawy 11.1. Istota umowy dzierżawy 11.2. Obowiązki 12. Najem lokalu 12.1. Istota najmu 12.2. Obowiązki wynajmującego 12.3. Obowiązki najemcy 12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu 12.5. Okres trwania umowy 12.6. Prawo zastawu 13. Użyczenie 13.1. Istota umowy użyczenia 13.2. Udział osoby trzeciej 8 124 125 126 126 126 126 127 127 129 129 129 131 131 131 131 132 132 132 135 135 135 135 135 137 137 137 138 138 138 141 141 141 144 144 144 144 144 145 146 150 150 150 13.3. Obowiązki stron umowy 13.4. Czas trwania umowy 13.5. Przedawnienie roszczeń 14. Pożyczka 14.1. Istota pożyczki 14.2. Forma umowy 14.3. Treść umowy 14.4. Spłata pożyczki 14.5. Przedawnienie 15. Przejęcie długu 15.1. Istota przejęcia długu 15.2. Warianty przejęcia długu 15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności 16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 16.1. Istota przewłaszczenia 16.2. Forma przewłaszczenia 16.3. Przedmiot przewłaszczenia 16.4. Przewłaszczenie a zastaw 16.5. Skutki przewłaszczenia 17. Zabezpieczenie wekslowe 17.1. Istota weksla in blanco 17.2. Deklaracja wekslowa 17.3. Skutki wypełnienia weksla 17.4. Klauzule wekslowe 17.5. Wezwanie do wykupu weksla 17.6. Sprzedaż weksla 17.7. Poręczenie wekslowe 17.8. Zwrot weksla 17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego CZĘŚĆ IV pisma sądowe 1. Wezwanie do zapłaty 1.1. Istota wezwania do zapłaty 1.2. Elementy wezwania 1.3. Wadliwość wezwania 1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty 1.5. Biuro Informacji Gospodarczej SpiS treści 151 151 151 154 154 154 154 154 155 157 157 157 157 159 159 160 160 160 160 162 162 163 163 163 163 164 164 164 164 167 167 167 168 168 168 9 SpiS treści 2. Zwolnienie od kosztów sądowych 2.1. Tryb postępowania 2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych 2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku 3. Pozew w postępowaniu upominawczym 3.1. Formularz 3.2. Pozew 3.3. Właściwość sądów 3.4. Podstawa wydania nakazu 3.5. Skutki wydania nakazu 4. Pozew w postępowaniu nakazowym 4.1. Pozew 4.2. Właściwość sądu 4.3. Prekluzja dowodowa 4.4. Skutki wydania nakazu 5. Cofnięcie pozwu 5.1. Istota cofnięcia pozwu 5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu 6. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty 7. Apelacja 7.1. Istota apelacji 7.2. Termin 7.3. Procedura 7.4. Właściwość sądu 7.5. Treść apelacji 8. Sprzeciw od wyroku zaocznego 9. Rygor natychmiastowej wykonalności 10. Uzasadnienie i doręczenie wyroku 11. Zaskarżenie wyroku zaocznego 12. Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu 13. Ogłoszenie upadłości 13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości 13.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku 13.3. Elementy wniosku 13.4. Załączniki do wniosku 13.5. Przesłanki upadłości 13.6. Skutki upadłości 14. Bezskuteczność czynności upadłego 15. Skarga na przewlekłość postępowania 15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi 15.2. Właściwość sądu 10 170 170 170 170 172 172 172 173 173 173 178 178 178 178 178 181 181 181 182 184 184 184 184 185 185 189 190 190 190 191 192 192 193 193 193 194 195 195 197 197 197 SpiS treści 15.3. Treść skargi 15.4. Procedura CZĘŚĆ V pisma egzekucyjne 1. Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności 1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa 1.2. Termin 1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny 2. Powództwa przeciwegzekucyjne 2.1. Powództwo opozycyjne 2.2. Powództwo ekscydencyjne 3. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego 3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego 4. Skarga dłużnika na czynności komornika 4.1. Podstawa skargi 4.2. Termin rozpoznania skargi 4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi 4.4. Skutki wniesienia skargi 4.5. Kary dyscyplinarne 5. Umorzenie egzekucji 5.1. Podstawy umorzenia 5.2. Skutki umorzenia 6. Zawieszenie egzekucji 6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji 6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania 6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa 6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu 7. Egzekucja z nieruchomości 7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości 7.2. Zajęcie nieruchomości 7.3. Zarząd zajętą nieruchomością 7.4. Opis i oszacowanie 7.5. Licytacja nieruchomości 7.6. Rękojmia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości 8. Egzekucja z ruchomości 8.1. Istota egzekucji z ruchomości 8.2. Sprzedaż ruchomości 197 198 200 200 200 201 201 201 202 203 203 203 206 206 206 206 207 207 209 209 209 211 211 211 211 211 213 213 213 213 214 214 214 216 216 216 11 WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.p. k.p.c. KRS k.s.h. – ustawa z dnia 23 maja 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – Krajowy Rejestr Sądowy – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) pr. weksl. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.) sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 I ć ś ę z C R Ó Z W Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1. pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium A numer 111/2011 Nr kol. 222 AKT NOTARIALNY Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące jedenastego roku w Kancelarii Notarial- nej Janusza Kowalika w Krakowie przy ul. Białej 826 – stawili się: 1. Jan Kowalski, syn Jana i Malwiny, zamieszkały 38-384 Kraków przy ul. Zielonej 847 (AAA 1111), PESEL 1111111, 2. Józef Nowak, syn Jarosława i Marzeny, zamieszkały 38-385 Kraków przy ul. Złotej 347 (AAA 2222), PESEL 2222222, 3. Ludwik Lipowski, syn Pawła i Anety, zamieszkały 38-184 Kraków przy ul. Szarej 867 (AAA 3333), PESEL 33333333, 4. Janusz Wiśniewski, syn Kamila i Barbary, zamieszkały 31-684 Kraków przy ul. Białej 147 (AAA 4444), PESEL 4444444. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych wykazanych wyżej w nawiasach. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne § 1 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialno- ścią, zwaną dalej Spółką. 2. Nazwa Spółki brzmi: „STOKROTKA” – Spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością. 15 cZĘśĆ i. DokUmenty DotycZące Spółki Z ogranicZoną oDpowieDZialnością Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. R Ó Z W § 2 § 3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. § 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność usługowa, han- dlowa i wytwórcza, wykonywana na rachunek własny bądź w pośrednic- twie, we wszelkich formach współpracy z partnerami krajowymi i zagra- nicznymi, w zakresie: 1) produkcji artykułów spożywczych i napojów (PKD 15), 2) produkcji wyrobów chemicznych (PKD 24), 3) budownictwa (PKD 45), 4) obsługi nieruchomości (PKD 70), 5) pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodar- czej (PKD 74). 2. Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właści- wych zezwoleń. § 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510.000,00 zł i dzieli się na 510 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. § 6 1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w następu- jący sposób: 1) Jan Kowalski obejmuje 306 udziałów o łącznej wartości 306.000,00 zł; 2) Józef Nowak obejmuje 68 udziałów o łącznej wartości 68.000,00 zł; 3) Ludwik Lipowski obejmuje 68 udziałów o łącznej wartości 68.000,00 zł; 4) Janusz Wiśniewski obejmuje 68 udziałów o łącznej wartości 68.000,00 zł, pokrywając je w całości gotówką. 2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat do wysokości dzie- sięciokrotności objętych udziałów. W pozostałych sprawach dotyczących dopłat stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych. 3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek do wysokości dziesięciokrotno- ści kapitału zakładowego. Kwota pożyczki, jej oprocentowanie oraz termin zwrotu określone będą w uchwale Wspólników. 16 R Ó Z W 1. pełna Umowa Spółki Z ogranicZoną oDpowieDZialnością ROZDZIAŁ II. Prawa i obowiązki Wspólników § 7 1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym, że pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Zbycie i zastawienie udziału uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwo- lenia udziela Zgromadzenie Wspólników w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zezwolenie lub odmowa powinno być udzielone przez Zgromadzenie Wspól- ników w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia o zezwolenie. § 8 1. Podziału czystego zysku dokonuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym Zgromadzenie Wspólników stosowną uchwałą, podjętą na wniosek Zarzą- du, może wyłączyć od podziału pomiędzy Wspólników całość lub część zysku i przeznaczyć go na fundusze celowe. 2. Spółka może tworzyć fundusze celowe zasilane także z czystego zysku wyłączonego od podziału między Wspólników. 3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) kapitał zapasowy, 2) kapitał rezerwowy, 3) fundusz inwestycji, 4) wypłatę dywidendy, 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 4. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na wypłatę dywidendy, po- dział zysku między wspólników odbywa się w proporcji do liczby posiada- nych udziałów. 5. Zarząd może po uzyskaniu zezwolenia Wspólników wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrachunkowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową Spółki. ROZDZIAŁ III. Władze Spółki § 9 Władzami Spółki są: 1) Zgromadzenie Wspólników, 2) Zarząd. 17 cZĘśĆ i. DokUmenty DotycZące Spółki Z ogranicZoną oDpowieDZialnością § 10 R Ó Z W Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga: 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, ustalanie zakresu ich praw i obowiązków oraz wynagrodzeń; 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy; 3) udzielanie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obo- wiązków; 4) decydowanie o podziale i przeznaczeniu zysku i sposobie pokrycia strat; 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zarządzanie do- płat i decydowanie o ich zwrocie; 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzo- nej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru; 7) zmiana umowy Spółki; 8) decydowanie o połączeniu Spółek i przekształceniu Spółki; 9) rozwiązanie Spółki oraz powołanie likwidatorów; 10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; 11) wyrażenie zgody na zbycie przez Wspólnika udziałów w Spółce; 12) inne sprawy określone przepisami kodeksu spółek handlowych lub niniej- szą umową. § 11 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają su- rowszych warunków głosowania. 2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 głosów. 3. Jeden udział daje prawo do jednego głosu. 4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykony- wać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełno- mocnika wymaga zachowania formy pisemnej. 5. Wspólnik lub Wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału za- kładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, poprzez pisemne żądanie przekazane Zarządowi. § 12 1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w trybie przewidzianym w ko- deksie spółek handlowych. 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się corocznie w ciągu 6 mie- sięcy po upływie roku obrotowego. 18 1. pełna Umowa Spółki Z ogranicZoną oDpowieDZialnością 3. Protokoły Zgromadzenia Wspólników będą sporządzane zgodnie z wymo- gami kodeksu spółek handlowych. 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zwoływać także Rada Nad- zorcza. R Ó Z W § 13 Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z jednego (1) do czterech (4) Członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkiem Zarządu może być osoba spoza wspólników. § 14 Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na 3 lata. Członkowie Zarządu mogą być powołani na kolejne kadencje bez ograniczeń, jak również mogą być w każdej chwili odwołani. § 15 1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem i repre- zentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich we wszystkich spra- wach niezastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków Zarzą- du. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. § 16 1. Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom bilans, rachunek zysków i strat oraz dokładne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich Członków Za- rządu. 3. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie. § 17 1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki mają prawo Członkowie Zarządu jednoosobowo. 3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, pod- czas gdy prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu. § 18 W umowach między Spółką a Członkami Zarządu Spółka będzie reprezento- wana przez pełnomocnika. 19 cZĘśĆ i. DokUmenty DotycZące Spółki Z ogranicZoną oDpowieDZialnością ROZDZIAŁ IV. Postanowienia końcowe § 19 R Ó Z W Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku. § 20 Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji przez likwidato- rów ustanowionych przez Zgromadzenie Wspólników. § 21 We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowa- nie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty aktu niniejszego ponoszą stawający. § 22 § 23 Wypisy aktu niniejszego mają być wydawane stawającym oraz Spółce w do- wolnej ilości. 20 1. pełna Umowa Spółki Z ogranicZoną oDpowieDZialnością Umowa spółki jest najistotniejszym dokumentem określającym jej prawny kształt i zasady funkcjonowania. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzial- nością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (rejestracja w KRS). Spółka nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu. Umowa spółki powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki; 2) przedmiot działalności spółki; 3) wysokość kapitału zakładowego; 4) informację czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział; 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników; 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 1.1. Zmiany w treści umowy spółki Przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie dokonania jakichkolwiek zmian w treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba pamiętać o obowiązku zgłoszenia ich w KRS. Dopiero wówczas, gdy zmiany te zostaną zarejestrowane w KRS, staną się one prawnie wiążące. Do składanego wniosku o wpis dotyczący zmian w tre- ści umowy spółki należy dołączyć umowę spółki z wprowadzonymi już mo- dyfikacjami. Każda zmiana treści umowy spółki wymaga uchwały wspólników, która zapada większością 2/3 głosów oddanych. Dotyczy to również rozwiązania spółki. Dopiero wówczas można mówić o ważności tej zmiany. Większość 3/4 głosów jest wymagana jedynie w przypadku, gdy w grę wchodzi zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa lub przekształcenie, połączenie bądź podział spółki. Są jednak sytuacje, gdy wymagana jest zgoda wszystkich wspólników za- siadających w spółce. Wymóg ten należy spełnić, gdy uchwała, skutkująca zmianami w umowie, powoduje zmniejszenie zakresu praw udziałowych bądź też zwiększenie świadczeń wspólników. 21 R Ó Z W cZĘśĆ i. DokUmenty DotycZące Spółki Z ogranicZoną oDpowieDZialnością Kraków, dnia 16 listopada 2011 r. UCHWAŁA Nr 31/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. Zgromadzenia Wspólników „STOKROTKA” Sp. z o.o. w przedmiocie zmiany w treści umowy spółki § 1 Wprowadza się zmiany w treści umowy spółki w następującym zakresie: § 5 umowy otrzymuje następującą treść: „Organami Spółki są: 1. Zarząd, 2. Zgromadzenie Wspólników, 3. Rada Nadzorcza.” Wykreśla się zdanie drugie i trzecie w § 8. § 2 § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2011 r. Podpisy Członków Zarządu ................................................... ................................................... ................................................... 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: