Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 003335 24077503 na godz. na dobę w sumie
Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonania prawa głosu w prawie polskim i amerykańskim - ebook/pdf
Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonania prawa głosu w prawie polskim i amerykańskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 332
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-845-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Umowy akcjonariuszy co do prawa głosu, są elastycznym narzędziem regulowania zasad współpracy akcjonariuszy. Umowy te pełnią istotna funkcję w praktyce obrotu. Monografia ta jest pierwszą publikacją prawnicza w Polsce, w której dokonuje się pogłębionej analizy zagadnień dotyczących umów akcjonariuszy co do prawa głosu w prawie polskim i amerykańskim.
Za szczególnie interesujące, należy uznać dwie grupy problemów związanych z umowami akcjonariuszy: dopuszczalność zawierania umów akcjonariuszy co do prawa głosu oraz ich skutki. Niewątpliwą zaletą tej publikacji jest oparcie, przeprowadzonej analizy umów, na dorobku orzecznictwa i doktryny amerykańskiej. Uwagi te są istotne, ze względu na ekonomiczną perspektywę analizy umów akcjonariuszy w tym systemie prawnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie polskim i amerykañskim W serii: Prof. Stanis³aw W³odyka KODEKSOWE SPÓ£KI ATYPOWE Dr Arkadiusz Radwan PRAWO POBORU W SPÓ£CE AKCYJNEJ Adam Borowski KONSTRUKCJA I CHARAKTER PRAWNY UMÓW DOTYCZ¥CYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Dr Fryderyk Zoll KLAUZULE DOKUMENTOWE PRAWO DOKUMENTÓW D£U¯NYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Dr Micha³ Romanowski WARUNKOWE PODWY¯SZENIE KAPITA£U ZAK£ADOWEGO Dr Monika Tarska SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ Dr Piotr Pinor PODZIA£ SPÓ£EK KAPITA£OWYCH W PRAWIE POLSKIM I NIEMIECKIM Dr Jarema Trzebiñski ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORGANIZACYJNA WSPÓLNIKÓW I CZ£ONKÓW ORGANÓW SPÓ£EK HANDLOWYCH Dr Adam Mariañski / Adam Karolak ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ£ONKÓW ZARZ¥DU ZA ZOBOWI¥ZANIA SPÓ£KI Z O.O. W ŒWIETLE PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO I PODATKOWEGO www.sklep.beck.pl £ukasz Gasiñski Umowy akcjonariuszy codosposobuwykonywania prawa g³osu w prawie polskim i amerykañskim Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych, Sp. z o.o. w Krakowie. Redakcja: Aleksandra Kutyma © Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7387-845-9 S³owo wstêpne S³owo wstêpne S³owo wstêpne Niniejsze opracowanie stanowi uaktualnion¹ i rozszerzon¹ wersjê roz- prawy doktorskiej obronionej w 2003 r. na Wydziale Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warszawskiego. Pragnê w tym miejscu z³o¿yæ podziêko- wanie osobom i instytucjom, bez których pomocy i wsparcia niniejsza praca nie mog³aby powstaæ. Szczególne wyrazy wdziêcznoœci kierujê pod adresem mego Promotora, prof. zw. dr. hab. Józefa Okolskiego, za opiekê naukow¹ oraz pomoc przy ustalaniu koncepcji pracy, okreœlaniu pola na- ukowej refleksji i rozwi¹zywaniu wielu kwestii merytorycznych. O przy- jêcie podziekowañ proszê równie¿ Recenzentów: prof. zw. dr. hab. Marka Safjana oraz prof. zw. dr. hab. Stanis³awa So³tysiñskiego, których wnikli- we uwagi pomog³y mi w przygotowaniu publikacji w ostatecznym kszta³cie. Bardzo serdecznie dziêkujê wszystkim Pleno Titulo Pracowni- kom i Doktorantom Instytutu Prawa Cywilnego, a w szczególnoœci Kate- dry Prawa Handlowego, których cenne komentarze stanowi³y dla mnie istotne Ÿród³o inspiracji. Sk³adam równie¿ podziêkowania Fundacji Ko- œciuszkowskiej oraz Fundacji Vontobel, których stypendia umo¿liwi³y mi roczne studia prawnicze oraz badania naukowe na Columbia University w Nowym Jorku. Chcia³bym tak¿e wyraziæ serdeczn¹ wdziêcznoœæ moim Rodzicom i Przyjacio³om, którzy swym wsparciem i ¿yczliwym zaintere- sowaniem umacniali moj¹ motywacjê. Szczególnie gor¹co dziêkujê mojej ¯onie Paulinie, której ogromnemu osobistemu zaanga¿owaniu i wyrozu- mia³oœci zawdziêczam mo¿liwoœæ realizacji zamierzeñ naukowych. V Przegl¹d treœci Przegl¹d treœci Przegl¹d treœci VII S³owo wstêpne ........................................................................................... IX Przegl¹d treœci ............................................................................................ Spis treœci ................................................................................................... XIII Wykaz skrótów .......................................................................................... XXXV Literatura .................................................................................................... XXXIX Wprowadzenie ........................................................................................... Czêœæ A. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu – zagadnienia podstawowe.................................................. Rozdzia³ 1. Ogólna charakterystyka umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ........ 1.1. Pojêcie umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie polskim ..................................................... 1.2. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a statut spó³ki w prawie polskim...................................................... 1.3. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a inne instrumenty pozastatutowe odnosz¹ce siê do g³osowania na walnym zgromadzeniu ..................................... Rozdzia³ 2. Prawo g³osu i zasady jego wykonywania w prawie polskim ..................................................................................... 2.1. Charakter prawny prawa g³osu ...................................................... 2.2. Prawo g³osu a normatywne postacie praw podmiotowych........... 2.3. Zakres spraw podlegaj¹cych g³osowaniu akcjonariuszy w ramach walnego zgromadzenia ................................................. 2.4. Uprzywilejowanie akcji co do prawa g³osu .................................. 2.5. Uprawnienia przyznane osobiœcie akcjonariuszowi, a dopuszczalnoœæ przyznania prawa veta akcjonariuszom ........... 2.6. Ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu wynikaj¹ce ze statutu......................................................................................... 2.7. Ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu wynikaj¹ce z Kodeksu spó³ek handlowych ...................................................... 2.8. Wykonywanie prawa g³osu w spó³kach akcyjnych ........................ Rozdzia³ 3. Funkcje umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ............................................. 3.1. Funkcje umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikty interesów w spó³ce akcyjnej .................. 1 9 11 11 15 28 31 31 39 40 45 47 55 58 60 63 63 VII Przegl¹d treœci 3.2. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikt interesów akcjonariuszy oraz spó³ki .................. 3.3. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikt interesów miêdzy akcjonariuszami .................... 3.4. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikt interesów akcjonariuszy i wierzycieli spó³ki...... Czêœæ B. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie amerykañskim. Dopuszczalnoœæ, ograniczenia w zawieraniu i skutki ........................................................ Rozdzia³ 4. Dopuszczalnoœæ zawierania umów co do sposobu wykonywania prawa g³osu oraz ograniczenia w kszta³towaniu ich postanowieñ......................................................................................... 4.1. Uwagi wprowadzaj¹ce – pojêcie umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ................................... 4.2. Zakaz sprzeda¿y g³osów na gruncie prawa amerykañskiego ....... 4.3. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie 65 74 74 81 83 83 89 do zaleceñ spó³ki na przyk³adzie standstill agreements ............... 105 4.4. Umowy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ akcjonariusza reprezentuj¹cego mniejszoœæ kapita³ow¹............... 116 4.5. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ osób trzecich ................................................................ 119 4.6. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a voting trusts ....................................................................... 124 4.7. Ograniczenia autonomii stron w ustalaniu czasu zwi¹zania g³osów w umowie akcjonariuszy .................................................. 131 Rozdzia³ 5. Skutki umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie amerykañskim ...... 5.1. Uwagi wprowadzaj¹ce ................................................................... 5.2. Dochodzenie realnego wykonania zobowi¹zañ umownych 133 133 w prawie amerykañskim – kryteria dopuszczalnoœci.................... 136 5.3. Niewykonanie umowy co do prawa g³osu a sposoby egzekucji realnego wykonania zobowi¹zañ umownych ................................. 148 5.4. Nieodwo³alne pe³nomocnictwo jako sposób zabezpieczenia realizacji zobowi¹zañ z umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ............................................................... 156 5.5. Skutki g³osowania na podstawie niewa¿nej umowy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ................................... 159 Czêœæ C. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie polskim. Dopuszczalnoœæ, ograniczenia i skutki .... Rozdzia³ 6. Dopuszczalnoœæ zawierania umów co do sposobu wykonywania prawa g³osu oraz ograniczenia w kszta³towaniu ich postanowieñ......................................................................................... 161 163 VIII Przegl¹d treœci 6.1. Dopuszczalnoœæ zawierania umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ............................................................ 6.2. Ograniczenia w zawieraniu umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w œwietle pogl¹dów doktryny .......... 6.3. W³aœciwoœæ (natura) stosunku zobowi¹zania a umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu............. 6.4. Natura spó³ki akcyjnej a w³aœciwoœæ (natura) umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu............. 6.5. Zakaz rozszczepiania praw akcyjnych a umowy akcjonariuszy 163 171 175 183 co do sposobu wykonywania prawa g³osu......................................... 200 6.6. Obejœcie prawa a umowy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ............................................................................................... 210 6.7. Sprzeda¿ g³osów a dopuszczalnoœæ zawierania umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu............. 6.8. Umowy akcjonariuszy co do prawa g³osu a ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu wynikaj¹ce ze statutu ................... Rozdzia³ 7. Skutki umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie polskim ...................................... 7.1. G³osowanie niezgodne z postanowieniami umowy 228 232 236 co do sposobu wykonywania prawa g³osu .................................... 236 7.2. Nieodwo³alne pe³nomocnictwo jako przyk³ad sposobu zabezpieczenia wykonania umowy akcjonariuszy co do prawa g³osu ............................................................................................... 7.3. Skutki g³osowania na podstawie niewa¿nej umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu .................................... Podsumowanie............................................................................................ Indeks rzeczowy ......................................................................................... 269 280 287 295 IX Spis treœci S³owo wstêpne ........................................................................................... Spis treœci Spis treœci Przegl¹d treœci ............................................................................................ Spis treœci ................................................................................................... V VII XI Wykaz skrótów .......................................................................................... XVII Literatura .................................................................................................... XIX Wprowadzenie ........................................................................................... Czêœæ A. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu – zagadnienia podstawowe ................................................ Rozdzia³ 1. Ogólna charakterystyka umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ............................................. 1.1. Pojêcie umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie polskim ..................................................... 1.1.1. Pojêcie spó³ki akcyjnej......................................................... 1.2. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a statut spó³ki w prawie polskim...................................................... 1.2.1. Statut – uwagi wprowadzaj¹ce............................................. 1.2.2. Charakter prawny statutu ..................................................... 1.2.3. Ró¿nice miêdzy statutem a umowami akcjonariuszy............ 1.3. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a inne instrumenty pozastatutowe odnosz¹ce siê do g³osowania na walnym zgromadzeniu ..................................... Rozdzia³ 2. Prawo g³osu i zasady jego wykonywania w prawie polskim ...................................................................................................... 2.1. Charakter prawny prawa g³osu ...................................................... 2.2. Prawo g³osu a normatywne postacie praw podmiotowych........... 2.3. Zakres spraw podlegaj¹cych g³osowaniu akcjonariuszy w ramach walnego zgromadzenia ................................................. 2.4. Uprzywilejowanie akcji co do prawa g³osu .................................. 2.5. Uprawnienia przyznane osobiœcie akcjonariuszowi a dopuszczalnoœæ przyznania prawa veta akcjonariuszom ........... 2.6. Ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu wynikaj¹ce ze statutu......................................................................................... 2.7. Ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu wynikaj¹ce z Kodeksu spó³ek handlowych ...................................................... 2.8. Wykonywanie prawa g³osu w spó³kach akcyjnych ........................ 1 9 11 11 11 15 15 17 23 28 31 31 39 40 45 47 55 58 60 XI Spis treœci Rozdzia³ 3. Funkcje umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu....................................................................... 3.1. Funkcje umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikty interesów w spó³ce akcyjnej ................. 3.2. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikt interesów akcjonariuszy oraz spó³ki............................. 3.2.1. Próba „wrogiego przejêcia” a umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu .......................... 3.2.2. Inne przypadki wykorzystania umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w zwi¹zku z konfliktem interesów akcjonariuszy oraz spó³ki.............. 3.3. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikt interesów miêdzy akcjonariuszami ......... 3.4. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a konflikt interesów akcjonariuszy i wierzycieli spó³ki................ Czêœæ B. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie amerykañskim. Dopuszczalnoœæ, ograniczenia w zawieraniu i skutki ............................................................................... Rozdzia³ 4. Dopuszczalnoœæ zawierania umów co do sposobu wykonywania prawa g³osu oraz ograniczenia w kszta³towaniu ich postanowieñ......................................................................................... 4.1. Uwagi wprowadzaj¹ce – pojêcie umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ................................... 4.2. Zakaz sprzeda¿y g³osów na gruncie prawa amerykañskiego ....... 4.2.1. Tradycyjne ujêcie zasady zakazu sprzeda¿y g³osów ........... 4.2.2. Zakaz sprzeda¿y g³osów w œwietle najnowszych orzeczeñ................................................................................ 4.3. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie 63 63 65 65 72 74 77 81 83 83 89 89 96 do zaleceñ spó³ki na przyk³adzie standstill agreements ............... 4.3.1. Standstill agreements w œwietle krytycznych pogl¹dów 105 doktryny .............................................................................. 105 4.3.2. Standstill agreements a naruszenie uprawnieñ w³aœcicielskich akcjonariuszy ............................................. 4.3.3. Wp³yw standstill agreements na mo¿liwoœæ wykonywania prawa g³osu przez akcjonariuszy......................................... 4.4. Umowy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ akcjonariusza reprezentuj¹cego mniejszoœæ kapita³ow¹............... 4.5. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ osób trzecich ................................................................ 4.5.1. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ wierzycieli spó³ki............................................... 4.5.2. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie 108 111 116 119 119 do zaleceñ innych ni¿ wierzyciele osób trzecich ............... 122 4.6. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a voting trusts ................................................................................. 124 XII Spis treœci 4.6.1. Voting trusts w prawie amerykañskim ................................. 4.6.2. Ró¿nice miêdzy umowami akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a voting trusts w prawie amerykañskim ...................................................................... 125 127 4.6.3. Dopuszczalnoœæ zawierania umów akcjonariuszy a voting trusts....................................................................... 129 4.7. Ograniczenia autonomii stron w ustalaniu czasu zwi¹zania g³osów w umowie akcjonariuszy .................................................. 131 Rozdzia³ 5. Skutki umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie amerykañskim........................... 5.1. Uwagi wprowadzaj¹ce ................................................................... 5.2. Dochodzenie realnego wykonania zobowi¹zañ umownych w prawie amerykañskim – kryteria dopuszczalnoœci.................... 5.2.1. Adekwatnoœæ odszkodowania pieniê¿nego ......................... 5.2.2. Inne ograniczenia w dochodzeniu realnego wykonania 133 133 136 136 zobowi¹zañ umownych........................................................ 139 5.2.3. G³osowanie niezgodne z umow¹ akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a kryteria stanowi¹ce o dopuszczalnoœci egzekwowania realnego wykonania zobowi¹zañ umownych........................................................ 5.3. Niewykonanie umowy co do prawa g³osu a sposoby egzekucji realnego wykonania zobowi¹zañ umownych ................................. 5.3.1. Sposoby egzekucji wykonania umowy akcjonariuszy 141 148 co do prawa g³osu ................................................................ 148 5.3.2. Egzekucja realnego wykonania umowy akcjonariuszy co do prawa g³osu w œwietle orzecznictwa amerykañskiego.................................................................... 5.4. Nieodwo³alne pe³nomocnictwo jako sposób zabezpieczenia realizacji zobowi¹zañ z umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ............................................................... 5.5. Skutki g³osowania na podstawie niewa¿nej umowy co do 150 156 sposobu wykonywania prawa g³osu ............................................. 159 Czêœæ C. Umowy akcjonariuszyco do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie polskim. Dopuszczalnoœæ, ograniczenia i skutki ........ Rozdzia³ 6. Dopuszczalnoœæ zawierania umów co do sposobu wykonywania prawa g³osu oraz ograniczenia w kszta³towaniu ich postanowieñ......................................................................................... 6.1. Dopuszczalnoœæ zawierania umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu .................................... 6.2. Ograniczenia w zawieraniu umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w œwietle pogl¹dów doktryny .......... 6.3. W³aœciwoœæ (natura) stosunku zobowi¹zania a umowy 161 163 163 171 akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu............. 175 XIII Spis treœci 6.3.1. Pojêcie w³aœciwoœci (natury) stosunku zobowi¹zaniowego – uwagi wprowadzaj¹ce....................................................... 6.3.2. W³aœciwoœæ (natura) stosunku zobowi¹zaniowego jako kryterium delimituj¹ce wolê stron przy zawieraniu umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu – wybrane przyk³ady............................................................ 6.4. Natura spó³ki akcyjnej a w³aœciwoœæ (natura) umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu............. 6.4.1. Pojêcie natury spó³ki akcyjnej – uwagi wprowadzaj¹ce ........... 6.4.2. Natura spó³ki akcyjnej jako kryterium delimituj¹ce wolê stron przy kszta³towaniu postanowieñ umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu ......................... 6.5. Zakaz rozszczepiania praw akcyjnych a umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu......................................... 6.5.1. Pojêcie rozszczepiania praw akcyjnych 175 179 183 183 187 200 – uwagi wprowadzaj¹ce....................................................... 200 6.5.2. Zakaz rozszczepiania praw inkorporowanych w akcji na gruncie KH oraz KSH ..................................................... 203 6.6. Obejœcie prawa a umowy co do sposobu wykonywania prawa g³osu .................................................................................... 6.6.1. Obejœcie prawa – uwagi wprowadzaj¹ce ............................ 6.6.2. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ akcjonariusza reprezentuj¹cego mniejszoœæ kapita³ow¹ a zarzut obejœcia prawa ..................................... 6.6.3. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ wierzycieli oraz innych osób trzecich a zarzut obejœcia prawa...................................................................... 6.6.4. Umowy akcjonariuszy wymagaj¹ce g³osowania stosownie do zaleceñ spó³ki a zarzut obejœcia prawa........................... 6.6.5. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu przewidziane w KSH ................................................. 6.7. Sprzeda¿ g³osów a dopuszczalnoœæ zawierania umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu............. 6.8. Umowy akcjonariuszy co do prawa g³osu a ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu wynikaj¹ce ze statutu ................... Rozdzia³ 7. Skutki umów akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu w prawie polskim ...................................... 7.1. G³osowanie niezgodne z postanowieniami umowy co do sposobu wykonywania prawa g³osu .................................... 7.1.1. G³osowanie niezgodne z postanowieniami umowy co do sposobu wykonywania prawa g³osu a zaskar¿anie uchwa³ walnego zgromadzenia............................................ 210 210 216 221 224 227 228 232 236 236 236 XIV Spis treœci 7.1.2. Obowi¹zek wykonania umowy w prawie polskim – realizacja roszczenia na podstawie art. 64 KC oraz art. 1047 KPC............................................................... 7.1.3. Realizacja roszczenia z umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu na podstawie art. 64 KC oraz art. 1047 KPC a charakter prawny uchwa³.. 7.1.4. Realizacja roszczenia z umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu na podstawie art. 64 KC oraz art. 1047 KPC a charakter prawny aktu g³osowania .................................................................. 7.1.5. Realizacja roszczenia z umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu na podstawie art. 64 KC oraz art. 1047 KPC a natura stosunku prawnego spó³ki akcyjnej ................................................... 7.1.6. Szczególne problemy pojawiaj¹ce siê w zwi¹zku z realizacj¹ roszczenia z umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu na podstawie art. 64 KC oraz art. 1047 KPC ............................................ 7.1.7. Niewykonanie zobowi¹zania z umowy co do prawa 239 243 248 253 260 g³osu a roszczenie o zap³atê odszkodowania ...................... 268 7.2. Nieodwo³alne pe³nomocnictwo jako przyk³ad sposobu zabezpieczenia wykonania umowy akcjonariuszy co do prawa g³osu ............................................................................................... 7.3. Skutki g³osowania na podstawie niewa¿nej umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu............. Podsumowanie............................................................................................ Indeks rzeczowy ......................................................................................... 269 280 287 295 XV Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów InFinU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finan- sowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporz¹dzenie Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 5.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) OfPublU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³ki pu- bliczne (Dz.U. Nr 183, poz. 1539) PrBank . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) PrUpadNapr . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Nr 60, poz. 535 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KPP . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego NP. . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSPiKA . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych OSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Gospodarczych XVII Wykaz skrótów OSN . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PG. . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPW . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartoœciowych Pr. Sp. . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek Prz. S¹d. . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rz. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita TPP. . . . . . . . . . . . Transformacja Prawa Prywatnego artyku³ czêœæ jak wy¿ej litera 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . cz. . . . . . . . . . . . . . j.w. . . . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . . . niepubl.. . . . . . . . . niepublikowany np.. . . . . . . . . . . . . na przyk³ad m.in. . . . . . . . . . . . miêdzy innymi op. cit.. . . . . . . . . . opus citatum (dzie³o cytowane) pkt . . . . . . . . . . . . Punkt przyp. s. . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . t. jedn. . . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . uchwa³a ust. . . . . . . . . . . . . ustêp wyr. . . . . . . . . . . . wyrok zeszyt . . . . . . . . . . . . . z. zdanie zd. . . . . . . . . . . . . zw. . . . . . . . . . . . . zwi¹zek . . . . . . . . . przypis strona tom tekst jednolity XVIII Literatura 1. Literatura polska Literatura Literatura 1. M. Allerhand, Kodeks Handlowy, Ksiêga pierwsza. Komentarz, Biel- 2. 3. 4. sko-Bia³a 1991 K. Bandarzewski, Prawa akcjonariusza, Kraków 1996 A. Ca³us, Przewodnik po Ÿród³ach i podstawowych instytucjach prawa pry- watnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992 A. Ch³opecki, Jeszcze o porozumieniach w spó³kach publicznych, PPW 2001, Nr 12 5. W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys Wyk³adu, wyd. 8, Warszawa 2002 6. R. Czerniawski, Kodeks spó³ek handlowych. Przepisy o spó³ce akcyjnej, Warszawa 2001 B. Dobrzañski, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 7 stycznia 1967 r., III CZP 32/66, OSPiKA 1967, Nr 5, poz. 97 G. Domañski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Ko- mentarz, pod red. L. Sobolewskiego, Warszawa 1997 G. Domañski, L. Stêpniak, Akcje spó³ki dominuj¹cej nabyte przez spó³kê za- le¿n¹ przed wejœciem w ¿ycie k.s.h., PPW 2001, Nr 5 7. 8. 9. 10. G. Domañski, M. Goszczyk, Wybrane zagadnienia prawne organizacji wal- nego zgromadzenia spó³ki akcyjnej, PPH 2002, Nr 1 11. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierw- sza. Czêœæ ogólna, Warszawa 1998 12. A. Doliñski, Austryackie Prawo Akcyjne, Lwów 1903 13. T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, 14. 15. £ódŸ 1999 J. Fabian, Pe³nomocnictwo, Warszawa 1963 J. Fabian, Pe³nomocnictwo nieodwo³alne i nie gasn¹ce wskutek œmierci mo- codawcy, NP 1958, Nr 1 16. A. Frankowska, A. Bodnar, Nie ka¿da „z³ota akcja” jest z³ota, PPH 2003, Nr 3 J. Fr¹ckowiak, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, pod red. K. Krucza- 17. laka, Warszawa 2001 18. M. Furtek, W. Jurcewicz, Corporate Governance – ³ad korporacyjny w spó³kach akcyjnych, PPH 2002, Nr 6 19. £. Gasiñski, Dopuszczalnoœæ wprowadzenia „z³otej akcji” do konstrukcji spó³ki akcyjnej, PPH 1999, Nr 3 20. £. Gasiñski, Dopuszczalnoœæ zawierania umów (porozumieñ) akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa g³osu, PPH 2000, Nr 10 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonania prawa głosu w prawie polskim i amerykańskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: