Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01059 019607 21098896 na godz. na dobę w sumie
Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-276-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia

pracownicze, związane z takimi kwestiami jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. A zatem zawieranie umów cywilnoprawnych może się okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Zwłaszcza że, pomimo obowiązywania niekorzystnych przepisów dotyczących oskładkowania umów zleceń, nadal mogą być one atrakcyjne ze względu na możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia. Po spełnieniu bowiem określonych warunków z umowy zlecenia obowiązkowo

opłaca się tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada jeszcze inny tytuł do ubezpieczeń (tzw. zbieg tytułów) i jego podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu wynosi kwotę co najmniej minimalnej płacy, a także wówczas, gdy zlecenie wykonywane jest w trakcie urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego. Nadal atrakcyjne jest zawieranie umów z uczniami i studentami, gdyż nie podlegają one żadnym ubezpieczeniom ani obowiązkowo ani dobrowolnie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach stan prawny 20 kwietnia 2018 r. Praca zbiorowa - - 3 6 7 2 7 3 1 8 3 8 8 7 9 - - SpiS treści WSTĘP  ..............................................................................................................................  4 ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH  .......................................................  5 Czy podczas urlopu wypoczynkowego pracownik może podjąć zlecenie ................... 5 Czy w umowie zlecenia można doprecyzować czynności i czas ich wykonywania .... 6 Kiedy można uznać umowę zlecenia za wykonywaną nieprawidłowo ........................ 8 Czy dopiski znajdujące się pod podpisami stron umowy zlecenia są dla nich wiążące ... 9 Czy na druk gazety należy zawrzeć umowę zlecenia czy umowę o dzieło ................. 11 Czy można zatrudnić sprzątaczkę na podstawie umowy o dzieło ................................ 11 Czy hostessę należy zatrudnić na umowę zlecenia czy na umowę o dzieło ................ 12 Czy dopuszczalne jest zawieranie umowy cywilnoprawnej na zamieszczanie komentarzy w internecie ............................................................................................... 13 Kiedy można zatrudnić osobę na podstawie umowy o dzieło .................................... 17 WYNAGRODZENIE ZA UMOWĘ ZLECENIA  .......................................................... 18 Czy w umowie zlecenia można określać wynagrodzenie w stałej kwocie miesięcznej ....................................................................................................... 18 Czy osobę otrzymującą minimalne wynagrodzenie z innego tytułu obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej .................................................................... 19 Czy zleceniobiorcę można objąć umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie ................................................................................................... 22 Czy zleceniobiorcom można potrącić wynagrodzenie za spóźnienia do pracy albo za używanie odzieży roboczej .............................................................................. 23 Jak rozliczać wynagrodzenie, gdy zleceniobiorca nie wystawia rachunku w każdym miesiącu ....................................................................................................... 25 Czy możliwe jest zawieranie nieodpłatnych umów zlecenia ........................................ 27 Jak wypłacać wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, jeżeli zleceniobiorcy nie pracują w każdym miesiącu .................................................................................... 28 Jak określić termin wypłaty w umowie zlecenia .......................................................... 29 Jakie wynagrodzenie przysługuje za wykonanie zlecenia, jeżeli zleceniobiorca korzystał ze zwolnienia lekarskiego ............................................................................. 31 Czy można zawierać umowy zlecenia na okresy nieprzekraczające miesiąca, a wynagrodzenie wypłacać kilkadziesiąt dni po ich zakończeniu ............................... 32 Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy zlecenia powinien otrzymać świadczenia z tytułu zagranicznej podróży służbowej ................................................. 34 Kiedy zleceniodawca musi zwrócić zleceniobiorcy wydatki poniesione w celu wykonania zlecenia ........................................................................................... 35 WYNAGRODZENIE ZA UMOWĘ O DZIEŁO  ........................................................... 37 Czy można odmówić zapłaty za umowę o dzieło ........................................................ 37 Czy wykonawca umowy o dzieło może otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc ....... 39 2 20 kwietnia 2018 r. Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach OSKŁADKOWANIE UMÓW ZLECENIA  ................................................................... 41 Czy nieodpłatna umowa zlecenia podlega oskładkowaniu ........................................... 41 Czy cudzoziemcy wykonujący w Polsce umowy zlecenia posiadający potwierdzenie niemieckiego ubezpieczenia na druku A1 podlegają polskim ubezpieczeniom .......... 44 Czy należy oskładkować umowę zlecenia z własnym pracodawcą wykonywaną w czasie łączenia pracy i zasiłku macierzyńskiego ...................................................... 47 Jak oskładkować przychody emeryta realizującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy ................................................................................................... 49 Czy podjęcie studiów przez pracownika, który zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą, wpływa na obowiązki płatnika wobec ZUS ............................................ 52 Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za realizowaną na rzecz pracodawcy ..... 53 Od kiedy osoba, która ma przedłużony termin złożenia egzaminu dyplomowego, podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia ...................................................... 56 UMOWY ZLECENIA W TRAKCIE URLOPÓW ZWIĄZANYCH  Z RODZICIELSTWEM  .................................................................................................. 59 Jakie składki należy opłacać za pracownicę, która w trakcie urlopu wychowawczego wykonuje zlecenie ......................................................................................................... 59 Jakie składki powinien opłacać pracodawca od umowy zlecenia zawartej z własną pracownicą przebywającą na urlopie rodzicielskim ..................................................... 61 Jakim ubezpieczeniom podlega umowa zlecenia, która w części była wykonywana w trakcie urlopu ojcowskiego ....................................................................................... 63 UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH   Z UMOWY ZLECENIA  .................................................................................................. 65 Czy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego w związku z wykonywaniem umowy zlecenia zawsze przysługuje zasiłek chorobowy .......................................................... 65 Czy ubezpieczona pobierająca zasiłek macierzyński nadal może świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia ...................................................................................... 67 ZGŁASZANIE DO ZUS, FUNDUSZE POZAUBEZPIECZENIOWE I INNE  ZAGADNIENIA   ............................................................................................................... 69 Jak ustalić obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę ........................................................................................................... 69 Jaki podatek pobrać od wynagrodzenia określonego w umowie zlecenia w kwocie netto .............................................................................................................. 72 Jaką dokumentację zgłoszeniową przesyła do ZUS płatnik zatrudniający osobę wykonującą równolegle dwie umowy zlecenia ............................................................ 73 Jak zgłaszać do ubezpieczeń zleceniobiorcę wykonującego równolegle dwie (lub więcej) umowy zlecenia u tego samego płatnika ......................................... 76 Czy uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę powoduje konsekwencje ubezpieczeniowe ........................................................................................................... 80 20 kwietnia 2018 r. 3 Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach wStĘp Umowy o pracę nie są jedyną podstawą świadczenia pracy. Przedsiębiorca może alternatyw­ nie zastosować umowy cywilnoprawne, które są regulowane przepisami Kodeksu cywilne­ go. Wśród umów cywilnoprawnych najczęściej stosowane są jako forma zatrudnienia umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokona­ nia określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Przepisy dotyczą­ ce umów zlecenia stosuje się także do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wyko­ nania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, by działanie przyjmującego określone zamówienie doprowadziło do konkretnego, indywidualnie oznaczonego efektu (dzieła). Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, gdy pracodawca nie planuje zatrud­ niać pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące upraw­ nienia pracownicze, związane z takimi kwestiami jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. Zawieranie umów cywilnoprawnych może się zatem okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Zwłaszcza że, pomimo obowiązywania niekorzystnych przepisów dotyczących oskład­ kowania umów zleceń, nadal mogą być one atrakcyjne ze względu na możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia. Po spełnieniu bowiem określonych warunków z umowy zlecenia obo­ wiązkowo opłaca się tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to sytuacji, gdy zle­ ceniobiorca posiada jeszcze inny tytuł do ubezpieczeń (tzw. zbieg tytułów) i jego podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu wynosi kwo­ tę co najmniej minimalnej płacy, a także wówczas, gdy zlecenie wykonywane jest w trak­ cie urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego. Nadal atrakcyjne jest zawieranie umów z uczniami i studentami, gdyż nie podlegają one żadnym ubezpieczeniom ani obowiązkowo ani dobrowolnie. 4 20 kwietnia 2018 r. Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach zawieranie UmÓw cywilnoprawnych Czypodczasurlopuwypoczynkowegopracownik możepodjąćzlecenie Niedługo nasz pracownik zacznie korzystać z urlopu wypoczynkowego. Chcemy, żeby w ramach umowy zlecenia zawartej z pracodawcą wykonywał pracę obejmującą czynności inne od wykony­ wanych w ramach stosunku pracy. Czy jest to dopuszczalne? Wykonywanie na podstawie zlecenia przez pracownika podczas urlopu wypoczynkowego in­ nej pracy niż przewidziana w umowie o pracę jest możliwe. Należy jednak liczyć się z tym, że w takiej sytuacji cel urlopu, czyli wypoczynek pracownika, nie będzie osiągnięty. Wykonywanie pracy podczas urlopu wypoczynkowego nawet na podstawie odrębnej umowy zlecenia jest ryzykowne. Jeżeli praca byłaby wykonywana na rzecz obecnego praco­ dawcy, to wprost może zostać to uznane za obejście przepisów nakazujących udzielenie pra­ cownikowi urlopu. To z kolei może grozić karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Poza tym ważny jest rodzaj wykonywanych czynności. W przypadku gdyby uznać, że praca na podstawie umowy zlecenia jest pracą tożsamą z tą wynikającą ze stosunku pracy – wówczas oprócz zakwestionowania pracy w czasie urlopu wypoczynkowego pojawi się za­ pewne pytanie, czy taka umowa zlecenie w ogóle mogła zostać zawarta. Przykładowo, Sąd Najwyższy w uchwale z 12 kwietnia 1994 r. (I PZP 13/94, OSNP 1994/3/39) uznał, że umo­ wa zlecenia zawarta przez zakład pracy z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, przewidująca wykonywanie przez niego po godzinach – za ustalonym w niej wy­ nagrodzeniem – pracy tego samego rodzaju co określony w umowie o pracę, stanowi umowę uzupełniającą umowę o pracę. Można rozważyć zawarcie umowy zlecenia w czasie urlopu wypoczynkowego przewi­ dującej wykonywanie innej pracy niż ta objęta umową o pracę. Takie rozwiązanie nie jest co do zasady zabronione, niemniej jednak, jeżeli praca miałaby być wykonywana na terenie za­ kładu pracy lub nawet poza nim, ale w ciągłym kontakcie pracownika będącego na urlopie z pracodawcą, to cel urlopu nie byłby spełniony. Dlatego takiego rozwiązania nie można re­ komendować. cel urlopu wypoczynkowego nie zostanie osiągnięty, jeżeli podczas tego urlopu pracownik będzie wykonywał zlecenie na podstawie umowy zawartej ze swoim pracodawcą. Podstawa Prawna: ff art. 152, art. 282 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 357). PRZEMYSŁAW CISZEK radca prawny, wykładowca na wydziale zarządzania Uniwersytetu warszawskiego 20 kwietnia 2018 r. 5 Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach Czywumowiezleceniamożnadoprecyzowaćczynności iczasichwykonywania Zawieramy umowy zlecenia na sprzątanie terenu wokół firmy. Czy w umowach możemy do­ precyzować czas, w jakim czynności te mogą być wykonywane? Czy zapisy wymieniające, co konkretnie (jakie czynności) ma wykonywać zleceniobiorca, są w takich umowach dopusz­ czalne? W umowie zlecenia można doprecyzować godziny świadczenia usług oraz konkretne czyn­ ności, które ma wykonywać zleceniobiorca. Bez tych informacji mogą powstawać konflikty między stronami umowy zlecenia co do czasu i zakresu realizacji zobowiązania, a w niektó­ rych przypadkach podejrzenie istnienia stosunku pracy. Jasne, dokładne i wyczerpujące okre­ ślenie zobowiązania, czyli w przypadku umowy zlecenia określenie, jakie czynności ma wy­ konywać zleceniobiorca, ma podstawowe znaczenie w zakresie prawidłowej konstrukcji tej umowy. Często na podstawie samego wskazania ogólnej nazwy czynności, jakie ma wykony­ wać zleceniobiorca, nie można ustalić faktycznego katalogu czynności, który strony umowy zlecenia miały na myśli. W umowach zlecenia strony zazwyczaj ograniczają się do ogólnego określenia wykony­ wanych czynności, np. sprzątanie terenu wokół siedziby zlecającego, co jest połączone z ko­ niecznością doprecyzowania, co ma być wykonywane i w jaki sposób. Zleceniodawca może dawać zleceniobiorcy wiążące wskazówki co do sposobu wykonywania zlecenia, nie może jednak wydawać poleceń służbowych w rozumieniu przepisów prawa pracy. Przy takim zaś dookreślaniu przez zlecającego czynności, jakie ma wykonywać zleceniobiorca, łatwo może dojść do podporządkowania pracowniczego. zleceniodawca nie może wydawać zleceniobiorcy poleceń służbowych. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagro­ dzeniem. Zatrudnienie na tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 Kodeksu pracy). Niekiedy występują obawy dotyczące wprowadzania jakichkolwiek doprecyzowań w umowach cywilnoprawnych, wskazujących na czynności, jakie mają być wykonywane, a także na ich czas i miejsce. Tymczasem właśnie bez tych elementów można uznać, że umo­ wa zlecenia spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę. W wyniku uszczegółowienia tego, co konkretnie ma wykonywać zleceniobiorca, nie po­ wstaje domniemanie rzeczywistego podporządkowania zleceniobiorcy drugiej stronie umo­ wy. W przypadku gdy zobowiązanie jest określone w sposób bardzo ogólny, można zakładać, że skoro zleceniobiorca wykonuje konkretne czynności wchodzące w zakres danego poję­ cia (sprzątanie, promocja itp.), ktoś wskazuje mu, co i kiedy ma robić. W takich sytuacjach 6 20 kwietnia 2018 r. Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach w praktyce łatwo spotkać się z zarzutem, że zleceniodawca wykracza poza same wskazów­ ki dotyczące sposobu wykonywania zlecenia i de facto wydaje polecenia drugiej stronie. Podobnie bowiem jak w przypadku stosunku pracy mamy wówczas tylko ogólne wskazanie rodzaju czynności i następnie ich doprecyzowanie w formie zakresu czynności. To stano­ wi już jednak typowe uprawnienie kierownicze pracodawcy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 15 października 1999 r. (I PKN 307/99, OSNP 2001/7/214), stwier­ dzając, że w sposobie wykonywania zatrudnienia przez powódkę charakterystyczne było, że zgłaszała się do pracy, bez z góry określonych czynności, które miała wykonywać, i dopiero pozostając w dyspozycji strony pozwanej, wykonywała polecenia. W tym zakresie podporząd- kowanie nie miało zwykłych cech koordynacji wykonania z góry określonych czynności, lecz było typowym podporządkowaniem pracowniczym, w którym pracownik pozostaje w dyspo- zycji pracodawcy i wykonuje wydane mu polecenia. Bez doprecyzowania zakresu usług w umowie zlecenia mogą również wystąpić trudności z dochodzeniem ewentualnej szkody powstałej w związku z niewykonaniem lub nieprawidło­ wym wykonaniem umowy przez zleceniobiorcę. Czynności, jakie ma wykonywać zlecenio­ biorca, mogą być wymienione w treści umowy bądź w załączniku do niej. Samo wskazanie w zleceniu czasu czy miejsca wykonywania pracy nie jest jeszcze rów­ noznaczne z podporządkowaniem zleceniobiorcy drugiej stronie umowy. Określenie tych ele­ mentów wykonywania zlecenia w treści umowy nie może zostać uznane za podporządko­ wanie wykonującego zlecenie zlecającemu, gdyż jest to ustalenie wynikające z wolnej woli stron. Dopiero zapisy pozwalające zleceniodawcy na jednostronne narzucanie drugiej stro­ nie miejsca i czasu wykonywania usług będzie w rzeczywistości kreowaniem podporządko­ wania zleceniobiorcy, a co za tym idzie – będzie to umowa o charakterze umowy o pracę, a nie zlecenia. Tak też orzekł SN w wyroku z 6 października 1998 r. (I PKN 389/98, OSNP 1999/22/718), stwierdzając, że określenie w umowie czynności z zastrzeżeniem ich osobistego wykonywania w określonych dniach i godzinach nie przesądza o nawiązaniu stosunku pracy, ponieważ takie elementy występują też w stosunkach cywilnoprawnych. Zatem samo wyznaczanie w umowie zlecenia dni i godzin czynności nie może być wy­ starczające do uznania, że praca jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy. W wielu przypadkach bardzo ważne jest dookreślenie czasu realizacji usług objętych zleceniem. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy są one powiązane z godzinami pra­ cy innych osób, dostawców, usługobiorców itp. Przy wielu czynnościach jest ważne tak­ że to, by ich wykonanie nie kolidowało z normalną działalnością firmy. Usługa sprzątania może być jedną z nich. Dla zlecającego może mieć znaczenie to, by nie była wykonywana wówczas, gdy na terenie świadczą pracę pracownicy, odbywają się dostawy, przyjeżdżają klienci itp. Przykład Zleceniodawca zawierał umowę zlecenia na sprzątanie terenu wokół firmy. Zakład funkcjonuje w godz. 8.00–18.00. W tym czasie odbywają się dostawy do magazynu firmy oraz przyjeżdżają do niego klienci i kontrahenci. Dlatego w umowie zlecenia ustalono, że sprzątanie terenu wokół 20 kwietnia 2018 r. 7 Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach firmy może się odbywać w godz. 18.30–21.00 oraz w godz. 6.00–7.30. Takie ustalenie jest pra­ widłowe i nie przesądza o uznaniu umowy zlecenia za stosunek pracy. Podstawa Prawna: ff art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 357), ff art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 398). MAREK ROTKIEWICZ specjalista z zakresu prawa pracy Kiedymożnauznaćumowęzlecenia zawykonywanąnieprawidłowo Zatrudniłem na podstawie umowy zlecenia osobę do sprzątania pomieszczeń. Umowa wskazuje, że zleceniobiorca ma „sprzątać pomieszczenia biurowe firmy...”. Tylko w taki sposób scharaktery­ zowano w niej zobowiązanie do wykonywania pracy. Zleceniobiorca nie przyszedł jednego dnia do pracy. Czy mogę uznać to za nieprawidłowe wykonywanie umowy? Zobowiązanie zleceniobiorcy zostało przez Państwa i zleceniobiorcę określone w umowie bardzo ogólnie. W przedstawionej sytuacji, opierając się jedynie na tym, że zleceniobiorca jednego dnia nie wykonywał zlecenia, nie można uznać, że nieprawidłowo wykonuje swoją pracę. Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych podstawowe znaczenie ma dokładne i wyczer­ pująco sformułowane zobowiązanie. W wielu umowach cywilnoprawnych zakres zobowią­ zania wykonawcy jest wskazywany bardzo ogólnie. Określenia „usługi marketingowe”, „pro­ mocja”, „obsługa stoiska na targach” powodują, że sposób wykonywania pracy może być różnie rozumiany. Zwykle strony umowy zlecenia dokładnie „dopowiadają” sobie ustnie, co ma być wyko­ nywane i w jaki sposób (zleceniodawca może dawać zleceniobiorcy wiążące wskazówki co do sposobu wykonywania zlecenia, nie może jednak wydawać poleceń służbowych w zna­ czeniu, jakie przyznają przepisy prawa pracy). Sprzątanie jest pewnym zakresem czynności, jednak z niczego nie wynika, czy zlecenio­ biorca każdego dnia ma odkurzać, myć okna, czyścić meble, zmywać naczynia, trzepać dy­ wany itd. lub wykonywać tylko niektóre z tych prac, mimo że wszystkie te działania wchodzą w zakres pojęcia „sprzątanie”. W razie sporu nie ma możliwości wykazania, na co stro­ ny właściwie się umówiły. Może to poważnie ograniczyć możliwość dochodzenia np. kary umownej w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania. Aby można było bezspornie stwierdzić, że zobowiązanie wynikające z umowy zlecenia było wy­ konywane nieprawidłowo, trzeba wykazać, jaka była dokładna treść tego zobowiązania. Zobowiązanie osoby przyjmującej zlecenie to nie tylko to, co zleceniobiorca ma wyko­ nywać, ale czasami również – kiedy i gdzie ma wykonywać zlecone czynności. Z ogólnego 8 20 kwietnia 2018 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: