Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 005043 21761994 na godz. na dobę w sumie
Umowy na projekty informatyczne - ebook/pdf
Umowy na projekty informatyczne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 39
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2921-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Prowadzenie projektów informatycznych czy korzystanie z outsourcingu IT skutkuje koniecznością zawierania umów. Ze strony spółki takimi dokumentami w zakresie IT często musi się zajmować zarówno informatyk, jak i prawnik, którzy będą wzajemnie uzupełniać swoją wiedzę. W tym ebooku podpowiadamy na co powinien zwracać uwagę informatyk, biorąc udział w przygotowaniu najczęściej zawieranych umów, np. na outsourcing, pozycjonowanie czy audyt bezpieczeństwa. Wyjaśniamy również, jak od strony formalnej nadzorować realizację umowy i jak postępować w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowy na projekty informatyczne Umowy na projekty informatyczne 1 R A P O R T Y Korzystanie z zewnętrznych usług IT wymaga uregulowania kompetencji wykonawcy Kontrakty SLA pozwalają stronom precyzyjnie określić parametry świadczenia usług Depozyt kodu źródłowego może skutecznie zabezpieczyć przed upadłością licencjodawcy Rozliczanie usług pozycjonowania powinno być uzależnione od osiągniętych rezultatów Wynagrodzenie za audyt nie zależy od wyników Kary umowne można zmniejszyć lub zastąpić innymi zapisami Błędy zamawiających mogą utrudniać prowadzenie projektów IT w zamówieniach publicznych Protokół odbioru jest dla wykonawcy ważnym potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy Usługi IT świadczone bankom nie muszą się wiązać z restrykcyjnymi wymogami formalnymi Zmiana zakresu prac nie zawsze wymaga aneksu Odstąpienie od wdrożenia przez zamawiającego odbiera mu prawo egzekwowania kar umownych Siła wyższa może być okolicznością zwalniającą wykonawcę od odpowiedzialności Zmiana haseł dostępu wymaga poinformowania wcześniej klienta o tej czynności E K S P E R T O D P O W I A D A Wskazanie marki w zamówieniu publicznym dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami Stosowna klauzula w umowie może chronić przed konfliktem interesów Cytat musi zawierać wskazanie autora i źródła Przeniesienie licencji wymaga pisemnej umowy z twórcą oprogramowania W razie opóźnienia z winy wykonawcy można zlecić realizację kontraktu innej firmie Wykonywanie praw zależnych wymaga zgody autora utworu pierwotnego Umowy na projekty informatyczne 2 4 7 11 13 14 16 18 22 25 29 30 32 33 34 35 35 36 37 38 AUTORZY Łukasz Bazański radca prawny, itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Filipowicz dyrektor zarządzający, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Filipowicza Katarzyna Kaczanowska niezależny konsultant IT Marcin Sarna radca prawny Jarosław Straś aplikant radcowski, itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Marta Trochym-Pieniak associate, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Filipowicza Krzysztof Węgier adwokat Umowy na projekty informatyczne 3 Korzystanie z zewnętrznych usług IT wymaga uregulowania kompetencji wykonawcy Przenoszenie informatyki poza obszar podstawowej działalności gospodarczej skutkuje koniecznością zawierania umów outsourcingowych. Ze strony spółki takim dokumentem w zakresie IT musi się zajmować zarówno informatyk, jak i prawnik, którzy będą wzajemnie uzupełniać swoją wiedzę. Outsourcing oznacza wyprowadzenie części czynności związanych z prowadzeniem przed- siębiorstwa „na zewnątrz”, z reguły w celu ograni- czenia kosztów. Taki model prowadzenia biznesu oznacza konieczność zawarcia umowy, na pod- stawie której dochodzi do zlecenia zewnętrzne- mu podmiotowi obsługi określonych obszarów biznesowych przedsiębiorcy. Zasady współpracy W ostatnich latach powstało wiele firm (tzw. przyj- mujący), które specjalizują się w obsłudze innych przedsiębiorców (tzw. powierzający) na zasadzie out- sourcingu. Zazwyczaj mają one własne wzory umów, co wcale nie musi być ułatwieniem. Oznacza raczej konieczność szczególnie uważnego ich czytania i ro- zumienia zastosowanych konstrukcji prawnych. Nie ma czegoś takiego jak wzór umowy outso- urcingowej, od którego można wyjść. Co więcej, przepisy prawa nie regulują odrębnie tego rodzaju dokumentu i zazwyczaj stanowi on mieszankę ele- mentów z umów zlecenia, o dzieło, dostawy, a tak- że umów agencyjnej, sprzedaży, a nawet licencyj- nej. Dlatego szczególnie ważne jest czuwanie nad spójną konstrukcją i jednolitą terminologią. Ponieważ mamy do czynienia z umową o świad- czenie usług, stosuje się do niej odpowiednio prze- pisy dotyczące umowy zlecenia. Przede wszystkim te, które odnoszą się do warunków rozwiązania współpracy. Z tego też powodu nie ma koniecz- ności umieszczania tych postanowień, ponieważ będą one obowiązywały z mocy samego prawa. Przedmiot umowy W przypadku outsourcingu IT przedmiot umo- wy można określić np. tak: „Przedmiot umowy stanowią usługi świadczone odpłatnie przez Przyjmującego na rzecz Powierzającego, polega- jące na bieżącej obsłudze informatycznej Powie- rzającego i obejmujące w szczególności: zarzą- dzanie infrastrukturą serwerową oraz stacjami roboczymi w zakresie i na warunkach opisanych w umowie”. Szczegółowa specyfikacja usług jest najczęściej określana – ze względu na jej obszer- ność – w załącznikach. Określając przedmiot umowy, należy się kon- centrować na celu danej usługi i jej efektywnym wykonaniu. Dlatego najważniejsze jest jasne określenie zobowiązań wykonawcy. Natomiast zazwyczaj nie ma znaczenia dla zleceniodawcy, na jakim sprzęcie jest realizowana usługa, ilu lu- dzi zatrudnia wykonawca i czy korzysta z pod- wykonawców. Definicje Ważną rolę odgrywa obszerne definiowanie po- jęć na początku umowy. Przyjrzyjmy się najważ- niejszym z nich (są to tylko propozycje, które na- leży dostosować do konkretnej sytuacji): ■ Administrator – pracownik Powierzające- go upoważniony do dostępu do sprzętu oraz oprogramowania; ■ Awaria – okresowy brak możliwości korzysta- ■ Czas Reakcji – okres pomiędzy otrzymaniem przez Przyjmującego zamówienia na Usługę a przystąpieniem do realizacji zamówienia; ■ Usługa – wyszczególnione w załączniku nr x do umowy czynności Przyjmującego, mające na celu wykonanie przedmiotu umowy; ■ Czas Realizacji – Czas Reakcji powiększony o okres pomiędzy zawiadomieniem o przy- nia ze sprzętu lub oprogramowania; Umowy na projekty informatyczne 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy na projekty informatyczne
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: