Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003358 24077632 na godz. na dobę w sumie
Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 265
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-922-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium 'Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice' podzielone jest na trzy części:
część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.:

część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:

część trzecia - TABLICE przedstawiające m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Repetytoria C. H. Beck adresowane s¹ do studentów prawa, ekonomii, aplikantów oraz s³uchaczy studiów podyplomowych. Opracowania uka- zuj¹ce siê w tej serii pomog¹ w szybkim przygotowaniu siê do egzaminów i kolokwiów. Materia³ poszczególnych pozycji, jego uk³ad i ujêcie po- rz¹dkuj¹ i sprawdzaj¹ wiedzê z danej dziedziny prawa. Repetytorium „Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice” podzielone jest na trzy czêœci: czêœæ pierwsza – TESTY dotycz¹ce m.in.: 3 3 3 typologii i klasyfikacji umów w obrocie gospodarczym, charakterystyki poszczególnych typów umów, zasad funkcjonowania umów w obrocie gospodarczym, czêœæ druga – KAZUSY z rozwi¹zaniami uwzglêdniaj¹ce zagadnienia m.in.: 3 3 3 ograniczonych praw rzeczowych (np.: zastaw, hipoteka), funkcjonowania umów nazwanych (np.: ubezpieczenia, porêczenia, dostawy, kontraktacji, leasingu ), funkcjonowania umów nienazwanych (np.: franchisingu merchandi- , singu sponsoringu , ), czêœæ trzecia – TABLICE przedstawiaj¹ce m.in.: 3 3 3 3 zabezpieczenie wierzytelnoœci umownych w obrocie gospodarczym, umowy przenosz¹ce w³asnoœæ praw i rzeczy, umowy poœrednictwa w obrocie gospodarczym, umowy korporacyjne. Dziêki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiado- moœci z zakresu umów w obrocie gospodarczym. Szymon Pszczó³ka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy • kazusy • tablice m y z c r a d o p s o g e i c o r b o w y w o m U a b m e r a Z / i k z d o r k S / a k z d o r k S / a k ³ ó z c z s P www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-922-8 9 7 8 8 3 7 4 8 3 9 2 2 8 Cena: 45,00 z³ A I R O T Y T E P E R K C E B · H · C REPETYTORIA C·H·BECK repetytoria c·h·beck Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka PRAWO UMÓW HANDLOWYCH, T. 5, wyd. 2 System Prawa Handlowego A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 9, zapowiedź Studia Prawnicze T. Mróz, M. Stec PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 7 Podręczniki Prawnicze J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 7 Podręczniki Prawnicze A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka K. Pietrzykowski (wprow.) PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO, T. I i II Zbiory Orzecznictwa Becka M. Rozwadowska-Hermann KODEKS CYWILNY, wyd. 2 KodeksSystem E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. EDYCJA TRZECIA KodeksSystem KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, KOSZTY SĄDOWE CYWILNE, wyd. 10 Edycja Sądowa www.sklep.beck.pl Umowy w obrocie gospodarczym testy • kazusy • tablice Szymon Pszczółka Pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku Marta Janina Skrodzka Pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku Karol Skrodzki Aplikant sądowy – Sąd Okręgowy w Białymstoku Marek Zaremba Pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008 Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6 ISBN 978-83-7483-922-8 Przedmowa Znajomość prawa umów gospodarczych jest rzeczą niezbędną do tego, aby rozumieć współczesny obrót gospodarczy i zapewnić jego uczestnikom skuteczną i profesjonalną po- moc. Wiedzę na temat kontraktów zdobywają nie tylko studenci prawa i aplikanci, ale rów- nież studenci kierunków ekonomicznych. Do nich wszystkich adresowana jest niniejsza książka. Tematyka umów gospodarczych jest obecna w wielu dostępnych na rynku publikacjach, a pomimo to z punktu widzenia potrzeb studentów odczuwalny był pewien niedosyt. Z jed- nej bowiem strony o umowach gospodarczych traktują podręczniki z zakresu prawa zobo- wiązań, ograniczając się wszakże do umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Z drugiej zaś strony podręczniki prawa gospodarczego prywatnego czy prawa handlowego porusza- ją także problematykę umów nienazwanych, ale z konieczności omawiają jedynie wybrane typy umów, preferując te najczęściej spotykane w praktyce. Osoba, która chciałaby uzyskać pełen obraz różnorodności umów zawieranych w obrocie profesjonalnym jest zatem „skaza- na” bądź na korzystanie z obszernych i bardzo szczegółowych opracowań o charakterze sy- stemowym, bądź też na żmudne gromadzenie informacji rozproszonych w rozlicznych arty- kułach czy publikacjach monograficznych. Zdobyte w ten sposób wiadomości są oczywiście bardzo cenne, problem polega jednak na tym, że nie każdy student znajdzie w sobie dość siły i wytrwałości by zmierzyć się z oceanem wiedzy dostępnym wśród bibliotecznych rega- łów. Przydatny byłby zatem swego rodzaju przewodnik, „podręcznik pierwszego kontaktu”, który pozwoli położyć fundamenty dla przyszłych pięter wiedzy i doświadczenia. Niniejsza publikacja ma ambicje stać się taką właśnie „platformą gromadzenia wiedzy” z zakresu pra- wa umów gospodarczych. Autorzy nie ograniczyli się jedynie do opracowania podstawowych – najczęściej opisy- wanych – umów, ale potraktowali temat w sposób możliwie szeroki, starając się odzwier- ciedlić pełne spektrum kontraktów zawieranych w obrocie. Repetytorium uwzględnia także umowy o dość trudnej do uchwycenia istocie jak np. umowa merchandisingu czy outsour- cingu. Autorzy pominęli natomiast najszerzej wykorzystywane (nie tylko w obrocie gospo- darczym) umowy nazwane, takie jak umowa sprzedaży czy najmu, które są w sposób do- głębny i wyczerpujący przedstawiane w każdym podręczniku prawa zobowiązań. Zgodnie z założeniem całej serii wydawniczej, wiedza jest podawana w sposób możliwie atrakcyj- ny, przejrzysty i czytelny. Poszczególne części Repetytorium są ze sobą powiązane – każ- da partia materiału opracowana została jednocześnie zarówno w postaci tablic, testów, jak i kazusów. Część Repetytorium zawierająca tablice przedstawia poszczególne typy umów stosując konsekwentnie jednolity układ materiału: począwszy od wskazania źródeł regulacji VI Przedmowa prawnej oraz definicji umowy i wskazania jej stron, a skończywszy na przedstawieniu ter- minów przedawnienia wynikających z tej umowy roszczeń. Takie ujęcie materiału w znacz- nym stopniu ułatwia jego opanowanie, w szczególności poprzez umożliwienie łatwego ze- stawienia ze sobą elementów poszczególnych typów umów i samodzielnego odnajdywania podobieństw i różnic. Czytelnik będzie miał możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy. Pozwalają na to zarówno testy, jak i kazusy. Poziom trudności pytań testowych jest zróżnicowany. Nie ograniczają się one jedynie do sprawdzenia poziomu pamięciowego opa- nowania materiału normatywnego. Niektóre z trudniejszych pytań będą zapewne inspirować do samodzielnego poszukiwania podstawy prawnej dla wskazanych w kluczu odpowiedzi, a przez to spowodują, że zdobywana wiedza nie będzie tylko zbiorem mechanicznie zapa- miętanych odpowiedzi – lecz że będzie to zasób funkcjonalnie powiązanych wiadomości. Warto także podkreślić, że każdy z kazusów zawartych w Repetytorium daje czytelnikowi możliwość skonfrontowania własnej argumentacji i sposobu rozumowania z proponowanym rozwiązaniem. Przekazywane do rąk Czytelnika Repetytorium jest więc wartościową pomocą dydak- tyczną. Daje czytelnikowi szansę zaoszczędzenia czasu i wysiłku przeznaczonego na naukę prawa umów gospodarczych – ale tylko pod warunkiem, że czytelnik zdecyduje się najpierw zainwestować trochę cennego czasu i wysiłku w przeczytanie tej właśnie książki. dr hab. Teresa Mróz Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok, luty 2008 r. Już po raz drugi wspólne opracowanie, w formie repetytorium, kolejnych zagadnień z zakresu prywatnego prawa gospodarczego, trafia do rąk odbiorców. W związku z tym składamy serdeczne podziękowania Kierownikowi Zakładu Prawa Handlowego Wydziału Prawa UwB – Pani Profesor Teresie Mróz oraz Panu Profesorowi Mirosławowi Stecowi, za wielką życzliwość i cierpliwość oraz rzeczowe wsparcie merytoryczne, bez którego niniejsze opracowanie, nie mogłoby ukazać się drukiem. Autorzy Spis treści Przedmowa__________________________________________________________ V Wykaz skrótów_______________________________________________________ XI Literatura_ __________________________________________________________ XIII Część A. Testy Test 1. Pojęcie umowy _____________________ _ 1_ Test 2. Typologia i klasyfikacja umów w obrocie gospodarczym______________ _ 2_ Test 3. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym____ _ 3_ Test 4. Umowy przenoszące własność rzeczy i praw_____________________________ _ 6_ Test 5. Umowy o korzystanie z rzeczy i praw_ __ _ 8_ Test 6. Umowy pośrednictwa w obrocie gospodarczym_ _____________________ _ 10_ Test 7. Umowy o współpracę przedsiębiorców__ _ 15_ Test 8. Umowy w zakresie czynności bankowych_________________________ _ 17_ Test 9. Umowy dotyczące inwestycji budowlanych_ ______________________ _ 20_ Test 10. Umowy transportowe________________ _ 22_ Test 11. Umowy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych______________________ _ 23_ Test 12. Inne umowy________________________ _ 24_ Odpowiedzi_do_testu_1______ 28 Odpowiedzi_do_testu_2______ 28 Odpowiedzi_do_testu_3______ 28 Odpowiedzi_do_testu_4______ 30 Odpowiedzi_do_testu_5______ 31 Odpowiedzi_do_testu_6______ 32 Odpowiedzi_do_testu_7______ 35 Odpowiedzi_do_testu_8______ 36 Odpowiedzi_do_testu_9______ 37 Odpowiedzi_do_testu_10_____ 38 Odpowiedzi_do_testu_11_____ 39 Odpowiedzi_do_testu_12_____ 39 Część B. Kazusy Kazus 1. Hipoteka______________________________________________________ Kazus 2. Zastaw_ ______________________________________________________ Kazus 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie_________________________________ Kazus 4. Umowa poręczenia_ ____________________________________________ 43 46 50 52 VIII Spis treści Kazus 5. Umowa dostawy________________________________________________ Kazus 6. Umowa kontraktacji_____________________________________________ Kazus 7. Umowa leasingu________________________________________________ Kazus 8. Umowa know-how_ _____________________________________________ Kazus 9. Umowa agencyjna_______________________________________________ Kazus 10. Umowa brokerska _____________________________________________ Kazus 11. Umowa komisu________________________________________________ Kazus 12. Umowa factoringu______________________________________________ Kazus 13. Umowa forfaitingu______________________________________________ Kazus 14. Umowa dealerska______________________________________________ Kazus 15. Umowa franchisingu____________________________________________ Kazus 16. Umowa rachunku bankowego____________________________________ Kazus 17. Umowa kredytowa_____________________________________________ Kazus 18. Umowa gwarancji bankowej_ ____________________________________ Kazus 19. Umowa o roboty budowlane_____________________________________ Kazus 20. Umowa deweloperska__________________________________________ Kazus 21. Umowa przewozu_____________________________________________ Kazus 22. Umowa spedycji_______________________________________________ Kazus 23. Umowa ubezpieczenia__________________________________________ Kazus 24. Umowa merchandisingu_ ________________________________________ Kazus 25. Umowa sponsoringu_ ___________________________________________ Kazus 26. Umowa outsourcingu____________________________________________ Część C. Tablice Rozdział I. Pojęcie umowy Tabl. 1. Definicja umowy___________________________________________ Tabl. 2. Zasada swobody umów_ ____________________________________ Tabl. 3. Granice swobody umów_____________________________________ Tabl. 4. Tryby zawierania umów_ ____________________________________ Tabl. 5. Czynności przygotowujące do zawarcia umowy gospodarczej ______ Tabl. 6. Normatywna specyfika zawierania umów_______________________ Tabl. 7. Normatywna specyfika wykonywania umów_____________________ Tabl. 8. Cechy szczególne umów handlowych w obrocie gospodarczym_ ____ Tabl. 9. Najistotniejsze cechy umów handlowych________________________ Rozdział II. Typologia i klasyfikacja umów w obrocie gospodarczym Tabl. 10. Ustawowe typy umów handlowych___________________________ Tabl. 11. Ustawowe typy umów handlowych kwalifikowane podmiotowo____ Tabl. 12. Ogólna klasyfikacja kontraktów_ _____________________________ Tabl. 13. Podział umów w obrocie gospodarczym_______________________ Rozdział III. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym Tabl. 14. Hipoteka _______________________________________________ Tabl. 15. Zastaw _________________________________________________ 55 57 59 65 67 68 70 73 84 88 91 95 100 102 106 110 113 117 120 127 130 132 135 135 135 136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 140 145 Spis treści Tabl. 16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ___________________________ Tabl. 17. Umowa poręczenia _______________________________________ Tabl. 18. Podstawowe cechy odróżniające umowę poręczenia od awalu_ ____ Rozdział IV. Umowy przenoszące własność rzeczy i praw Tabl. 19. Umowa dostawy _________________________________________ Tabl. 20. Umowa kontraktacji_______________________________________ Tabl. 21. Podstawowe różnice między umową dostawy a umową kontraktacji__________________________________________________ Tabl. 22. Podstawowe różnice między umową kontraktacji a umową sprzedaży____________________________________________________ Rozdział V. Umowy o korzystanie z rzeczy i praw Tabl. 23. Umowa leasingu __________________________________________ Tabl. 24. Podstawowe różnice między umową leasingu a umową najmu (dzierżawy)___________________________________________________ Tabl. 25. Umowa know-how_________________________________________ Rozdział VI. Umowy pośrednictwa w obrocie gospodarczym Tabl. 26. Umowa agencyjna_________________________________________ Tabl. 27. Podstawowe różnice między umową agencyjną a umową zlecenia, umową komisu i umową o pracę__________________________________ Tabl. 28. Umowa brokerska (w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego)_ __________________________________________ Tabl. 29. Umowa komisu___________________________________________ Tabl. 30. Umowa faktoringowa______________________________________ Tabl. 31. Umowa forfaitingu_________________________________________ Tabl. 32. Umowa o świadczenie usług brokerskich (w zakresie obrotu papierami wartościowymi) ______________________________________ Rozdział VII. Umowy o współpracę przedsiębiorców (umowy kooperacyjne) Tabl. 33. Umowa dealerska_________________________________________ Tabl. 34. Umowa franchisingu_ ______________________________________ Rozdział VIII. Umowy w zakresie czynności bankowych Tabl. 35. Umowa rachunku bankowego _______________________________ Tabl. 36. Umowa kredytowa________________________________________ Tabl. 37. Podstawowe cechy odróżniające umowę kredytową od umowy pożyczki_____________________________________________________ Tabl. 38. Umowa gwarancji bankowej_________________________________ Tabl. 39. Podstawowe cechy odróżniające umowę gwarancji bankowej od umowy poręczenia__________________________________________ Rozdział IX. Umowy dotyczące inwestycji budowlanych Tabl. 40. Umowa o roboty budowlane________________________________ Tabl. 41. Podstawowe cechy odróżniające umowę o roboty budowlane od umowy o dzieło_ ___________________________________________ Tabl. 42. Umowa deweloperska_____________________________________ IX 151 155 160 161 164 167 167 168 173 174 176 180 181 184 187 190 193 197 199 202 206 209 210 213 214 218 219 X Spis treści Rozdział X. Umowy transportowe Tabl. 43. Umowa przewozu_ _______________________________________ Tabl. 44. Umowa spedycji__________________________________________ Rozdział XI. Umowy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych Tabl. 45. Umowa ubezpieczenia_____________________________________ Rozdział XII. Inne umowy Tabl. 46. Umowa merchandisingu_____________________________________ Tabl. 47. Umowa sponsoringu_______________________________________ Tabl. 48. Umowa outsourcingu_______________________________________ Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 221 225 228 233 235 237 239 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DzUbezpU ____ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) EgzAdmU ____ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) FBSU ________ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrze- szaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 19, poz. 1252 ze zm.) KC __________Kodeks cywilny KM __________ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) KPC _________Kodeks postępowania cywilnego KrRejSU ______ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KRO _________Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH _________Kodeks spółek handlowych KWU ________ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. ObrIFinU _____ustawa z 29.7.2005 r. o publicznym obrocie instrumentami finansowymi z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) OrdPU _______ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. OchrKonkurU _ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, PrBank _______ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, Nr 8, poz. 60 ze zm.) poz. 331 ze zm.) poz. 665 ze zm.) poz. 1118), Nr 50, poz. 601 ze zm.) Nr 188, poz. 1848 ze zm.) poz. 535 ze zm.) PrBud ________ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, PrCzek _______ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrPrzew ______ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. PrSpółdz ______ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. PrUpNapr _____ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60 PrWeksl ______ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) XII Wykaz skrótów PrWłPrzem ____ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. SKOKU ______ustawa z 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto- z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) wych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) SysUbSpolU ___ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. SwobGospU ___ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. ZastRejU _____ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. ZamPublU ____ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ZNKU _______ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) UbezpU ______ustawa z 22.5.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, URach _______ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, WłLokU ______ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1154 ze zm.) poz. 694 ze zm.) poz. 903 ze zm.) 2. Inne skróty art. __________artykuł Dz.U. ________Dziennik Ustaw itp. __________i tym podobne nast. _________następny (-a, -e) np. ___________na przykład Nr ___________numer orz. __________orzeczenie pkt __________punkt poz. __________pozycja s. ____________strona tekst jedn. _____tekst jednolity tj. ___________to jest tzw. __________tak zwany uchw. ________uchwała ust. __________ustęp w zw. ________w związku wyr. __________wyrok Literatura G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga Trzecia. Zobowiązania, t. 1 i 2, Warszawa 2005 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniew- ski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga Trzecia. Zobowiązania, tom II, wyd. 6 zmienione, Warszawa 2005 M. Boratyńska, Przetarg w prawie polskim: zagadnienia cywilistyczne, Warszawa 2001 W. Czachórski, Zobowiązania: zarys wykładu, Warszawa 2004 A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004 A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2006 T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, Tom III, Prawo rzeczowe, wyd. 2, Warsza- wa 2007 E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2005 E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe w zarysie, Wrocław 2006 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny: komentarz, Warszawa 2006 E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, Tom IV, Prawo rzeczowe, wyd. 2, Warszawa 2007 A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 8, Warszawa 2007 A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Kraków 2006 K. Kruczalak, Umowy w obrocie handlowym krajowym i zagranicznym. Komentarz. Wzo- ry. Objaśnienia, Warszawa 1998 T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005 J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego, Tom VIII, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny komentarz, t. 1 i 2, Warszawa 2004 J. Rajski, W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, War- J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, Tom VII, Prawo zobowiązań – część szczegóło- szawa 2002 wa, Warszawa 2001 E. Rott-Pietrzyk, Agent handlowy – regulacje polskie i europejskie, Warszawa 2006 M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005 H. Witczak, A. Kawałko, Zobowiązania, Warszawa 2007 S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, Tom V, Prawo umów handlowych, wyd. 2, Warszawa 2006 XIV Literatura S. Włodyka (red.), Prawo Gospodarcze i Handlowe, Tom V, Prawo umów w obrocie gospo- darczym, Warszawa 2001 S. Włodyka, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000 S. Włodyka (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1995 A. Wójcik, Zawarcie umowy w drodze przetargu, Kraków 2000 F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Tom I i II, Kraków 2005 Część A. Testy Test 1. Pojęcie umowy 1. Kodeks cywilny nie reguluje procedury zawarcia umowy w drodze: a) złożenia oferty w postaci elektronicznej, b) aukcji, c) rokowań. 2. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami: a) oferta złożona w postaci elektronicznej przestaje wiązać, gdy druga strona nie oświadczy niezwłocznie, że ofertę przyjmuje, b) oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego tylko w przypadku, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie, c) oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego tylko w przypadku, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie, chyba że strony posta- nowiły inaczej. 3. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za: a) nową ofertę, b) zaproszenie do złożenia nowej oferty, c) przyjęcie oferty. 4. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosun- kach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi: a) poczytuje się za odrzucenie oferty, b) poczytuje się za przyjęcie oferty, c) powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą oblata, chyba że brak odpowiedzi jest następstwem okoliczności, za które oblat odpowiedzialności nie ponosi. Pszczółka, Skrodzka, Skrodzki, Zaremba, Umowy w obrocie gospodarczym Test 1 2 Część A. Testy 5. W przypadku negocjacji prowadzonych w celu zawarcia oznaczonej umowy, odpowiedzialność z tytułu culpae in contrahendo ponosi strona, która rozpo- czyna lub prowadzi negocjacje: a) z naruszeniem zasad współżycia społecznego, b) z naruszeniem dobrych obyczajów, c) w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym celem negocjacji. Test 2. Typologia i klasyfikacja umów w obrocie gospodarczym 1. Do umów, które mogą być zawierane wyłącznie w zakresie działalności przedsiębiorstwa jednej ze stron nie należy: a) umowa sprzedaży na raty, b) umowa dostawy, c) umowa komisu. 2. W świetle przepisów Kodeksu cywilnego, charakteru gospodarczego nie musi mieć umowa: a) sprzedaży na raty, b) kontraktacji, c) dostawy. 3. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, obustronnie gospodarczy charak- ter ma umowa: a) kontraktacji, b) dostawy, c) agencyjna. 4. Jeżeli z zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego definicji danego typu umo- wy (np. umowy przewozu) wynika, że jedna ze stron zaciąga swoje zobowiąza- nie w zakresie działalności przedsiębiorstwa, to umowa zawierająca wszystkie wymagane elementy, ale zawarta pomiędzy osobami które nie są przedsiębior- cami: a) będzie nieważna, b) będzie umową nienazwaną, c) będzie umową nazwaną innego typu bądź umową nienazwaną, zależnie od jej treści. 5. Przepisy o sprzedaży konsumenckiej mogą znaleźć zastosowanie w przypad- ku zawartej przez przedsiębiorcę i konsumenta: a) umowy najmu, Test 2 Pszczółka, Skrodzka, Skrodzki, Zaremba, Umowy w obrocie gospodarczym Część A. Testy b) umowy o dzieło, c) umowy o roboty budowlane. 3 Test 3. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym 1. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowionym w celu za- bezpieczenia oznaczonej wierzytelności, zgodnie z którego treścią wierzyciel może dochodzić: a) zaspokojenia z nieruchomości będącej własnością jego dłużnika osobistego i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi tego dłużnika, b) zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, jed- nak bez pierwszeństwa przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomo- ści, chyba że jest nim sam dłużnik, c) zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. 2. Zgodnie z ustawą z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), oprócz nieruchomości hipoteką moż- na obciążyć m.in. także: a) przedsiębiorstwo, b) prawo użytkowania, c) wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. 3. Hipoteką można zabezpieczyć: a) wyłącznie wierzytelności pieniężne, b) wierzytelności pieniężne i niepieniężne, c) wyłącznie wierzytelności niepieniężne. 4. Właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką: a) może skutecznie zobowiązać się względem wierzyciela hipotecznego, że nie do- kona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki, b) nie może skutecznie zobowiązać się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki, c) może dokonać zbycia tej nieruchomości wyłącznie za zgodą wierzyciela hipo- tecznego. 5. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości będącej przedmio- tem hipoteki: a) co do zasady następuje w drodze egzekucji z tej nieruchomości, Pszczółka, Skrodzka, Skrodzki, Zaremba, Umowy w obrocie gospodarczym Test 3 4 Część A. Testy b) co do zasady następuje poprzez przewłaszczenie tej nieruchomości na wierzycie- la hipotecznego, c) następuje poprzez przewłaszczenie tej nieruchomości na wierzyciela hipoteczne- go, jeżeli umowa o ustanowienie hipoteki tak przewiduje. 6. Zastawnik może dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej, bez względu na to czyją stała się własnością: a) zawsze z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, b) z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne, c) z zachowaniem zasady proporcjonalnego zaspokojenia roszczeń wszystkich za- stawników. 7. Umowa o ustanowienie zastawu ma charakter: a) realny, b) konsensualny, c) realny, za wyjątkiem sytuacji w której rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzy- ciela. 8. Przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem: a) pociąga za sobą przeniesienie zastawu, chyba że przeniesienia wierzytelności do- konano z wyłączeniem zastawu, b) pociąga za sobą wygaśnięcie zastawu z mocy prawa, c) nie jest dopuszczalne. 9. Zastaw rejestrowy może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytel- ności przysługującej: a) każdemu podmiotowi posiadającemu zdolność prawną, b) każdemu podmiotowi posiadającemu zdolność sądową, c) wyłącznie podmiotom wskazanym w ZastRejU. 10. Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest: a) zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wpisanie za- b) złożenie przez zastawcę oświadczenia woli w formie aktu notarialnego oraz wpi- c) zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz wydanie zastawnikowi przed- stawu do rejestru zastawów, sanie zastawu do rejestru zastawów, miotu zastawu. Test 3 Pszczółka, Skrodzka, Skrodzki, Zaremba, Umowy w obrocie gospodarczym Część A. Testy 5 11. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zawierana pomiędzy przedsię- biorcami jest: a) umową nazwaną, b) umową nienazwaną, c) szczególnym przypadkiem umowy zastawu. 12. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomej może być, co do zasady, zawarta z zastrzeżeniem: a) wyłącznie warunku zawieszającego, b) wyłącznie warunku rozwiązującego, c) warunku zawieszającego lub rozwiązującego. 13. Umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpieczenie z zastrzeże- niem, że przeniesienie własności rzeczy następuje pod warunkiem rozwiązu- jącym, zgodnie z którym wykonanie wierzytelności spowoduje automatyczne przejście prawa własności na dłużnika jest: a) ważna, b) nieważna, ponieważ przeniesienie własności rzeczy ruchomej nie może nastąpić z zastrzeżeniem warunku lub terminu, c) nieważna, ponieważ powrotne przeniesienie własności na dłużnika wymaga do- datkowego porozumienia stron obejmującego ich bezwarunkową zgodę na prze- niesienie własności. 14. W przypadku przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wierzy- telności rzecz przewłaszczona: a) może pozostać w posiadaniu dłużnika, b) zostaje objęta w posiadanie przez wierzyciela, c) zostaje złożona do depozytu sądowego. 15. Podobieństwo instytucji przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpiecze- nie oraz zastawu rejestrowego polega na tym, że: a) rzecz będąca przedmiotem zabezpieczenia może pozostać w posiadaniu dłużnika, b) ustanowienie takiej formy zabezpieczenia wierzytelności wymaga konstytutyw- nego wpisu do rejestru prowadzonego przez sąd, c) obydwie instytucje mogą służyć zabezpieczaniu wyłącznie wierzytelności pie- niężnych. 16. Poręczenie wygasa wskutek: a) utraty zdolności do czynności prawnych dłużnika, za którego poręczenia udzielono, b) odwołania przez poręczyciela – w przypadku bezterminowego poręczenia za dług przyszły, Pszczółka, Skrodzka, Skrodzki, Zaremba, Umowy w obrocie gospodarczym Test 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: