Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 002815 20676585 na godz. na dobę w sumie
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2019 r. - ebook/pdf
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2019 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 180
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-413-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa, jaką należy zapewnić osobom wykonującym pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Dwa lata po wejściu w życie nowych regulacji nadal trwają kontrole PIP w zakresie wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Na podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej inspekcja może nałożyć karę grzywny od 1000 do 30 000 zł. Kontrole prowadzi też ZUS, który często kwestionuje umowy o dzieło.
Poradniczy charakter publikacji sprawia, że Czytelnicy otrzymują gotowe rozwiązania dotyczące najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego i wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać.
Z publikacji Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
• jakie prace można wykonywać na umowę zlecenia, a jakie na umowę o dzieło,
• jak ustalić granicę potrącenia i kwotę wolną od potrąceń w przypadku wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej,
• do jakich świadczeń chorobowych mają prawo osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział i. Umowa zlecenia – kiedy można ją podpisać Zleceniobiorcy i osoby osobiście świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodar- czej zarejestrowanej w Polsce lub poza krajami UE mają prawo od 1 stycznia 2017 r. do minimalnej staw- ki za każdą godzinę pracy. W porównaniu z 2018 r. stawka godzinowa za pracę wykonywaną począwszy od 1 stycznia 2019 r. wzrosła o 1 zł i nie może być niższa od 14,70 zł brutto. Ponadto musi zostać wypła- cona w formie pieniężnej. Przy umowach zlecenia zawartych na okres dłuższy niż miesiąc wypłata wyna- grodzenia wynikającego ze stawki minimalnej musi nastąpić przynajmniej raz w miesiącu. Sankcje za niezapewnianie minimalnego wynagrodzenia są dotkliwe i mogą wynieść nawet 30 000 zł. Jest to już ko- lejna niedogodność związana z zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych. Należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2016 r. w wyniku zmian dotyczących zasad obejmowania obowiąz- kowymi ubezpieczeniami społecznymi umów zlecenia i innych umów, do których stosuje się przepisy doty- czące zlecenia, znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń osób zatrudnianych na tej podstawie. Od tej daty bowiem znaczenie dla obowiązku ubezpieczeń społecznych ma wysokość osiąganych przez zleceniobior- ców przychodów w danym miesiącu. W tej sytuacji pracodawcy mogą preferować np. zatrudnianie osób z innym tytułem do ubezpieczeń społecznych zapewniającym przychód w wysokości co najmniej minimal- nej płacy albo, pod pewnymi warunkami, zawierać więcej niż jedno zlecenie z tą samą osobą na kwotę nad- wyżki ponad minimalny przychód podlegający składkom emerytalnej i rentowej, aby od wynagrodzenia tych osób opłacić tylko składkę zdrowotną. Od 1 stycznia 2019 r. osoby zatrudnione w ramach niepracowni- czych form, m.in. na zlecenie, samozatrudnieni uzyskają prawo do zrzeszania się w związki zawodowe. Pomimo wprowadzenia tych niekorzystnych zmian w przypadku zleceń, zawieranie umów cywilnopraw- nych nadal będzie opłacalne. Zatrudnionym na umowy cywilnoprawne nie przysługują bowiem uprawnienia pracownicze, takie jak np. urlop wypoczynkowy, prawo do wynagrodzenia chorobowego, rekompensata za godziny nadliczbowe. W przypadku umów o dzieło, jeżeli nie są one zawierane z własnym pracownikiem, w dalszym ciągu nie trzeba opłacać składek ZUS. Przedsiębiorca będzie musiał jednak rozważyć, czy bar- dziej opłacalne nie okaże się zawarcie innej umowy cywilnoprawnej niż umowy zlecenia. Umowa zlecenia podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Charakteryzuje się ona tym, że przyjmujący zlecenie, tj. zleceniobiorca, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, tj. zleceniodawcy (art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego). Czynnością prawną jest np. zawarcie umo- wy bądź reprezentowanie zleceniodawcy przed organami sądowymi lub administracyjnymi. Mimo że definicja umowy zlecenia nie obejmuje zleceń dotyczących wykonywania faktycznych czyn- ności, to jednak w praktyce tę umowę często stosuje się także w odniesieniu do takich właśnie czyn- ności, polegających np. na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, roznoszeniu ulotek czy testowaniu określonego programu komputerowego. Przepisy dotyczące umów zlecenia stosujemy bowiem do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (art. 750 Kodeksu cywilnego). PRZYKŁAD 1PRZYKŁAD Spółka z o.o. zamierza zatrudnić hostessy na targach wędliniarskich, które organizuje. Ich zadaniem będzie zachęcanie klientów do degustacji produktów firmy. Hostessy będą zatrudnione w celu zwiększenia sprze- daży i poprawy wizerunku produktów firmy. Jednak nie będą rozliczane z tego, czy i w jakiej ilości produkty firmy zostaną sprzedane. W przedstawionej sytuacji nie można również określić, że rezultat pracy hostess będzie mierzony jakimkolwiek wymiernym efektem w postaci np. liczby złożonych zamówień przez klientów, którym hostessy prezentowały produkty firmy. Dlatego hostessy mogą być zatrudnione na umowę zlecenia. PRZYKŁAD 2PRZYKŁAD Przedmiotem umowy cywilnoprawnej ma być wykonanie półek dla firmy X. Jeżeli półki będą wykonywa- ne przy użyciu narzędzi należących do wykonawcy, u niego w domu, na podstawie jego własnych pro- 8 prAwo prACY i ZUs nr 2 roZdZiAł i. UmowA ZleCeniA – KiedY moŻnA JĄ podpisAĆ jektów, wówczas właściwe będzie podpisanie z nim umowy o dzieło. Natomiast gdy półki będą wyko- nywane w siedzibie firmy X, zgodnie z projektem przygotowanym przez tę firmę, przy zastosowaniu materiałów przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy ich wykonywaniu będą pomagały inne osoby wskazane przez firmę X, to z taką osobą będzie można podpisać umowę zlecenia. Umowa zlecenia, wskutek której dochodzi do nawiązania między jej stronami stosunku cywilnoprawne- go, jest umową starannego działania. Sformułowanie „umowa starannego działania” oznacza w tym przy- padku, że o wywiązaniu się z umowy nie decyduje jej efekt, ale odpowiednie wykonywanie czynności oraz dołożenie należytej staranności w realizowaniu określonych działań (np. adwokat zobowiązuje się do starannego prowadzenia sprawy swojego klienta, ale nie zobowiązuje się do jej wygrania). 1. obowiązki stron umowy zlecenia Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niepo- siadające osobowości prawnej. Obowiązki stron umowy zlecenia kształtują się w ten sposób, że zleceniobiorca powinien przede wszyst- kim podejmować działania, które pozwolą mu na jak najlepsze wykonywanie zleconych mu prac. Powinien przy tym kierować się wskazówkami otrzymanymi od zleceniodawcy. Może jednak odstąpić od wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia, bez jego wcześniejszej zgody, w sytuacji gdy nie może uzyskać takiej zgody, a przypuszcza (i to przypuszczenie jest uzasadnione), że zleceniodawca, wiedząc o istniejącym stanie rzeczy, zgodziłby się na zmianę (art. 737 Kodeksu cywilnego). Taka zmiana może doty- czyć jedynie sposobu wykonania czynności objętej umową zlecenia, nie zaś samej czynności. Zleceniobiorca ma ponadto obowiązek wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia uzyskał dla zle- ceniodawcy, nawet we własnym imieniu. Ponadto nie wolno mu używać na własne potrzeby rzeczy i pie- niędzy zleceniodawcy. Jest też zobowiązany zapłacić zleceniodawcy odsetki ustawowe od środków pie- niężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca powinien udzielać zlecającemu potrzebnych informacji o przebiegu sprawy, a po wyko- naniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie (art. 740 Kodeksu cy- wilnego). Wystarczające będzie w tym przypadku udzielenie informacji na wezwanie zleceniodawcy oraz zawiadomienie go o wykonaniu prac lub o niemożności ich wykonania. Z kolei sprawozdanie powinno zawierać niezbędne informacje o przebiegu sprawy oraz zestawienie wszelkich wydatków i przycho- dów łącznie z dokumentami (np. rachunkami, fakturami). Zleceniobiorca może również, zgodnie z zasadą swobody umów, zobowiązać się wobec zleceniodaw- cy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Nie ma przeszkód, aby zakaz konkurencji do- tyczył też okresu po zakończeniu umowy zlecenia. Jednak zawarcie umowy o zakazie konkurencji na okres po rozwiązaniu umowy zlecenia z osobą fizyczną nie może być nieodpłatne. Inaczej jest w przypad- ku przedsiębiorców, gdzie nie jest wykluczone zawarcie bezpłatnej umowy o zakazie konkurencji na okres po zakończeniu współpracy (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r., V CSK 30/13). UWAGA! Zleceniodawca może podpisać ze zleceniobiorcą umowę o zakazie konkurencji zarówno na czas trwania umowy zlece- nia, jak i po jej zakończeniu. Jeżeli osoba, która zawodowo zajmuje się załatwianiem czynności dla innych, nie chce przyjąć zlece- nia, powinna o tym zawiadomić dającego zlecenie. Tak samo powinna postąpić osoba, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju. Z kolei podstawowym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapewnienie zleceniobiorcy możliwości wyko- nania zlecenia poprzez np. udostępnienie mu potrzebnych, określonych w umowie informacji czy rzeczy, a także zapłata wynagrodzenia w przypadku odpłatności zlecenia. Obowiązkiem zleceniodawcy jest tak- że zwrot wykonującemu zlecenie wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z ustawowymi odsetkami. Powinien też zwolnić zleceniobiorcę z zobowiązań, które ten zaciągnął www.infor.pl 9 UmowY ZleCeniA i inne UmowY CYwilnoprAwne od 1 stYCZniA 2019 r. w imieniu własnym, by wykonać zlecenie. Do jego obowiązków należy ponadto udzielenie zleceniobiorcy odpowiedniej zaliczki w sytuacji, gdy wykonanie zlecenia wymaga wydatków i zleceniobiorca tego zażą- dał (art. 743 Kodeksu cywilnego). UWAGA! Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga zaliczki i zleceniobiorca jej zażąda, zleceniodawca powinien udzielić jej zlecenio- biorcy. Ponadto zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia zleceniobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jeżeli wykonują pracę w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez przedsiębior- cę (art. 304 § 1 Kodeksu pracy). Zleceniodawca ma zatem obowiązek ochrony życia i zdrowia zlecenio- biorców zagrożonych w procesie pracy, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, osobom świadczącym pracę w ra- mach zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Nie oznacza to, że osoba zatrudniona w ramach umo- wy zlecenia musi być np. w każdym przypadku kierowana na badania lekarskie. Wskazane jest natomiast odbycie przez nią szkolenia bhp. Ze względu na brak wyraźnego nakazu ustawodawcy kierowania osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia na badania lekarskie pracodawca może we własnym zakresie zdecydować, czy rodzaj wykony- wanych przez nie czynności i stopień zagrożeń związanych z warunkami wykonywania tych czynności wskazywałby na celowość dopuszczania do pracy wyłącznie osób cieszących się odpowiednim stanem zdrowia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 25 września 1974 r. (II CR 493/74, niepubl.), stwierdzając, że pracodawca może, ale nie musi, wymagać od tych osób poddania się badaniom lekarskim. PRZYKŁAD 3PRZYKŁAD Pracodawca doraźnie zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia do prac porządkowych (do sprzą- tania hal, innych powierzchni itp.). Osoby te przychodzą do pracy kilka razy w miesiącu, w zależności od potrzeb zakładu pracy. W tej sytuacji pracodawca nie musi wymagać od wskazanych osób aktual- nych badań lekarskich ze względu na niskie ryzyko czynników szkodliwych dla zdrowia, a także doraź- ny charakter wykonywanych czynności na terenie jego zakładu pracy. Może jedynie zdecydować o przeprowadzeniu szkolenia bhp. PRZYKŁAD 4PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnił na okres wakacyjny w ramach umów zlecenia osoby do pomocy w laboratorium chemicznym. Osoby te przychodzą do pracy średnio 20 godzin tygodniowo, w zależności od bieżących potrzeb. W tej sytuacji, ze względu na zagrożenie czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi dla zdrowia, pracodawca mógł zażądać przedłożenia przez nie aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na tego rodzaju stanowisku. Pracodawca nie musi przy tym pokrywać kosztów tych badań, jeże- li w umowie zlecenia będzie zapis, że badania lekarskie odbywają się na koszt zleceniobiorcy. Pracodawca ma obowiązek pokrywania kosztów badań lekarskich jedynie w przypadku pracowników (art. 229 § 6 Kodeksu pracy). Nie ma takiego obowiązku w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Jednak część ekspertów prawa pracy uważa, że skoro na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapew- nienia zleceniobiorcom odpowiednich warunków bhp, to również musi on pokryć koszty badań lekar- skich. Najlepiej kwestię tę ustalić w umowie cywilnoprawnej. Nie ma przeszkód, aby w takiej umowie za- znaczono, że koszty badań lekarskich pokrywa przedsiębiorca, przy czym można również ustalić, że koszty te w całości ponosi zleceniobiorca. Jeżeli charakter pracy zleceniobiorcy tego wymaga, zleceniodawca powinien mu zapewnić również inne świadczenia bhp, np. odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz napoje i posiłki profilaktyczne. Natomiast zleceniodawca nie musi zapewniać zleceniobiorcom innych świadczeń pracowniczych niż związane z bhp. Zatem w przypadku zleceniobiorców zleceniodawca nie musi: 10 prAwo prACY i ZUs nr 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2019 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: