Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 005204 20476189 na godz. na dobę w sumie
Umysł nakręcony. Zagadkowa mechanika myślenia - książka
Umysł nakręcony. Zagadkowa mechanika myślenia - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2097-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kiedy z mózgu wykluwa się umysł

Gdy już raz zaczniesz czytać tę książkę, trudno będzie Ci się od niej oderwać. Bez wątpienia stanowi ona oryginalny wkład w literaturę naukową
'Science Journal'

Kombinatoryka stosowana

Uważasz, że ludzki umysł stanowi tajemnicę nie do rozwiązania? A może w rzeczywistości nie jest on tak skomplikowany i można go ogarnąć? Wyobraź go sobie jako stosunkowo prosty, ale także omylny system, którego działanie zależy od zachowania mechanicznych jednostek składowych. Kontrowersyjna teoria? Prowokacyjna? Ale czyż nie fascynująca?

Rozmaite sprawy są niejednokrotnie coraz bardziej komplikowane dzięki zdolności człowieka do wikłania się w wyszukane, samonapędzające się gry. Sami sobie tworzymy oszałamiające struktury o niezwykłym stopniu złożoności, które więcej przysłaniają, niż odkrywają.

Wzory, które wyznaczają krople wody na szybie oraz żarówki na nośnikach reklamowych, zainspirowały dr. de Bono do ukucia pojęcia specjalnej powierzchni pamięci. Przypomina ona w swoim działaniu mózg - wybierający, przetwarzający i odrzucający informacje. Za pomocą prostych analogii autor ilustruje tendencje umysłu do tworzenia i konsolidowania trwałych wzorców, budowania mitów, polaryzowania i dzielenia, a następnie łączy te mechanizmy z różnymi rodzajami myślenia - naturalnym, logicznym, matematycznym i lateralnym.

Czy można wynaleźć... myślenie?

Niniejsza książka jest efektem pracy badacza, który w sposób jasny i niezwykle zajmujący myśli samodzielnie...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umys³ nakrêcony. Zagadkowa mechanika myœlenia Autor: Edward de Bono ISBN: 978-83-246-2097-5 Tytu³ orygina³u: The Mechanism of Mind Format: A5, stron: 344 Kiedy z mózgu wykluwa siê umys³ • In¿ynierska konstrukcja mózgu • Piêkno funkcji przetwarzania i organizowania myœlenia • Mechanika œwiadomoœci, wolnej woli, pamiêci i rozumowania • Zalety wadliwej pamiêci • Cztery typy myœlenia: naturalne, logiczne, matematyczne i lateralne Gdy ju¿ raz zaczniesz czytaæ tê ksi¹¿kê, trudno bêdzie Ci siê od niej oderwaæ. Bez w¹tpienia stanowi ona oryginalny wk³ad w literaturê naukow¹ Kombinatoryka stosowana „Science Journal” Uwa¿asz, ¿e ludzki umys³ stanowi tajemnicê nie do rozwi¹zania? A mo¿e w rzeczywistoœci nie jest on tak skomplikowany i mo¿na go ogarn¹æ? WyobraŸ go sobie jako stosunkowo prosty, ale tak¿e omylny system, którego dzia³anie zale¿y od zachowania mechanicznych jednostek sk³adowych. Kontrowersyjna teoria? Prowokacyjna? Ale czy¿ nie fascynuj¹ca? Rozmaite sprawy s¹ niejednokrotnie coraz bardziej komplikowane dziêki zdolnoœci cz³owieka do wik³ania siê w wyszukane, samonapêdzaj¹ce siê gry. Sami sobie tworzymy osza³amiaj¹ce struktury o niezwyk³ym stopniu z³o¿onoœci, które wiêcej przys³aniaj¹, ni¿ odkrywaj¹. Wzory, które wyznaczaj¹ krople wody na szybie oraz ¿arówki na noœnikach reklamowych, zainspirowa³y dr. de Bono do ukucia pojêcia specjalnej powierzchni pamiêci. Przypomina ona w swoim dzia³aniu mózg – wybieraj¹cy, przetwarzaj¹cy i odrzucaj¹cy informacje. Za pomoc¹ prostych analogii autor ilustruje tendencje umys³u do tworzenia i konsolidowania trwa³ych wzorców, budowania mitów, polaryzowania i dzielenia, a nastêpnie ³¹czy te mechanizmy z ró¿nymi rodzajami myœlenia – naturalnym, logicznym, matematycznym i lateralnym. Czy mo¿na wynaleŸæ... myœlenie? Niniejsza ksi¹¿ka jest efektem pracy badacza, który w sposób jasny i niezwykle zajmuj¹cy myœli samodzielnie... Spis treĂci O autorze 5 WstÚp 7 CZ}¥m I 15 CZ}¥m II 173 Podsumowanie 331 Rozdziaï 2 Ptaki nie majÈ Ămigieï, podobnie jak istoty ludzkie nie poru- szajÈ siÚ na koïach. Skrzydïa i Ămigïa róĝniÈ siÚ od siebie, lecz speïniajÈ tÚ samÈ funkcjÚ lotu; nogi i koïa takĝe siÚ od siebie róĝniÈ, ale i one speïniajÈ tÚ samÈ funkcjÚ przemieszczania siÚ. Zainteresowanie zachowaniem komputerów jako systemów przetwarzania informacji wzbudziïo zainteresowanie samym mózgiem jako systemem speïniajÈcym identycznÈ funkcjÚ. Jest prawdopodobne, ĝe bez tego zainteresowania komputerami znacznie mniej zajmowano by siÚ moĝliwoĂciÈ podejĂcia w ten sposób do mózgu. Wiele uĝytecznych pomysïów miaïo swój po- czÈtek na polu technik komputerowych, co okazaïo siÚ pomocne w zrozumieniu funkcji mózgu. Jednakĝe pomiÚdzy zachowaniem systemów komputerowych a zachowaniem systemu mózgu mogÈ zachodziÊ fundamentalne róĝnice. Pod pewnymi wzglÚdami do- minacja koncepcji „komputerowych” moĝe w rzeczywistoĂci od- dalaÊ od peïniejszego zrozumienia funkcji mózgu. To prawda, ĝe zarówno praca komputerów, jak i mózgu jest opar- ta na elektrycznoĂci. Mieszkañcy Anglii i Stanów Zjednoczonych uĝywajÈ tego samego jÚzyka, co jednak czasem stanowi raczej ěródïo nieporozumieñ niĝ wzajemnego zrozumienia, a mówi siÚ teĝ, ĝe te dwa kraje dzieli wspólny jÚzyk. Zachowanie systemu elektrycznego w mózgu w kilku punktach róĝni siÚ zasadniczo 24 U M Y S ’ N A K R } C O N Y. Z A G A D K O W A M E C H A N I K A M Y ¥ L E N I A od tego, z jakim moĝna siÚ spotkaÊ w przypadku komputerów. W ukïadzie nerwowym na przykïad dwa pojedyncze impulsy wy- chodzÈce z przeciwnych koñców „przewodu” nawzajem siÚ zni- welujÈ. Jest to zjawisko caïkowicie róĝne od tego, jakie zaszïoby, gdybyĂmy mieli do czynienia z elektrycznoĂciÈ komputerowÈ. RozbieĝnoĂci sÈ tak wielkie, ĝe okreĂlanie tych dwóch procesów tÈ samÈ nazwÈ nie ma wiÚkszego sensu. ZnaczÈce róĝnice zachodzÈ nawet na poziomie funkcjonalnym. Na przykïad dla komputerów rozpoznawanie wzorców (ang. pattern recognition), takich jak rozpoznawanie rÚcznie napisanej litery alfabetu, jest bardzo trudne, ale skomplikowane sekwencje ope- racji matematycznych nie stanowiÈ najmniejszego problemu. Z drugiej strony, dla systemu mózgu rozpoznawanie wzorców jest ïatwiejsze niĝ cokolwiek innego, za to sekwencje operacji matematycznych nastrÚczajÈ juĝ powaĝnych trudnoĂci. PamiÚci komputerów sÈ szablonowe i precyzyjne. Materiaï jest w nich magazynowany, a nastÚpnie wywoïywany po jakimĂ czasie dokïadnie w takiej formie, w jakiej siÚ tam znalazï. W kompute- rze znajduje siÚ element przetwarzajÈcy, który wykonuje caïÈ pracÚ, i element pamiÚci, który nie wykonuje ĝadnej pracy, a je- dynie przechowuje informacje. System mózgu prawdopodobnie jest caïkowicie odmienny. Moĝe w nim wcale nie byÊ ĝadnego specjalnego elementu przetwarzajÈcego — a tylko raczej kiep- ska pamiÚÊ. Paradoksalnie, poniewaĝ mózg sprawuje siÚ kiepsko jako pamiÚÊ, moĝe on funkcjonowaÊ jako doskonaïy komputer. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe nie magazynuje on po prostu informa- cji, które do niego trafiajÈ, ale poddaje je selekcji i dostosowuje. Tak przebiega proces przetwarzania, toteĝ to, co wyjdzie z pa- miÚci, najprawdopodobniej nie bÚdzie tym samym, co do niej weszïo. R O Z D Z I A ’ 2 25 ¥miech jest podstawowÈ cechÈ systemu mózgu — ale nie systemu komputerowego — a w parze z nim idzie kreatywnoĂÊ. BÚdzie to zïowróĝbny dzieñ, gdy komputery zacznÈ siÚ ĂmiaÊ, poniewaĝ bÚ- dzie to oznaczaïo, ĝe sÈ równieĝ zdolne do wielu innych rzeczy. UmyĂlne zaprogramowanie komputera tak, aby naĂladowaï funkcje systemu mózgu, jest jak najbardziej moĝliwe — praw- dopodobnie nawet do tego stopnia, ĝe objÚïoby to Ămiech i kre- atywnoĂÊ. Ale nie oznacza to, ĝe te dwa systemy funkcjonowaïy- by w podobny sposób, z wyjÈtkiem poziomu koñcowego, to jest poziomu rezultatów. ’atwo powiedzieÊ komuĂ, by narysowaï kwadrat, ale znacznie trudniej podaÊ mu matematycznÈ definicjÚ kwadratu, chociaĝ rezultat byïby taki sam. Podobieñstwo rezul- tatu nie implikuje podobieñstwa procesu. Prostota i zïoĝonoĂÊ Gdy przyglÈdamy siÚ skomplikowanej strukturze, niezwykle trudno wyobraziÊ sobie, ĝe mogïa ona zostaÊ zïoĝona z prostych jednostek. Podobnie, gdy rozwaĝamy skomplikowanÈ operacjÚ, niezwykle trudno wyobraziÊ sobie, ĝe skïada siÚ ona z wzajem- nych interakcji prostych procesów. Nawet jeĝeli jesteĂmy gotowi uznaÊ takie ewentualnoĂci, ciÈgle bardzo trudno jest dostrzec, jak te jednostki czy procesy ïÈczÈ siÚ w caïoĂÊ. Na stronie 26 widzimy pozornie skomplikowany wzorzec. Jaka jest podstawowa zasada organizacji tego wzorca? Na stronie 27 przedstawione zostaïy kontury czterech figur. Kaĝda z tych figur jest zïoĝona z tego samego typu jednostki podstawowej. Czym sÈ te jednostki i jak siÚ ze sobÈ ïÈczÈ? 26 U M Y S ’ N A K R } C O N Y. Z A G A D K O W A M E C H A N I K A M Y ¥ L E N I A Mózg sprawia wraĝenie systemu tak niesamowicie skompliko- wanego, ĝe zdaje siÚ wymagaÊ bardzo skomplikowanego wyja- Ănienia. Ale nawet najbardziej zïoĝone procesy moĝna oprzeÊ na procesach prostych. Najbardziej skomplikowane procesy ma- tematyczne ostatecznie sprowadzajÈ siÚ do czterech podstawowych operacji dodawania, odejmowania, mnoĝenia i dzielenia, których R O Z D Z I A ’ 2 27 dzieci uczÈ siÚ w szkole. Jednakĝe daleka jest droga od szkol- nych podrÚczników do przeprowadzenia obliczeñ niezbÚdnych do precyzyjnego posadzenia kapsuïy kosmicznej na KsiÚĝycu. Najbardziej wyrafinowane komputery potrafiÈ rozwiÈzaÊ kaĝdy 28 U M Y S ’ N A K R } C O N Y. Z A G A D K O W A M E C H A N I K A M Y ¥ L E N I A problem matematyczny przy uĝyciu nawet mniejszej liczby pro- cesów podstawowych. Koniec koñców, caïe przedsiÚwziÚcie prze- twarzania komputerowego opiera siÚ na prostym procesie, podczas którego przeïÈcznik moĝe przesunÈÊ siÚ z jednej pozycji w drugÈ, przejĂÊ od stanu „wïÈczony” do stanu „wyïÈczony” lub na odwrót. Miliony takich przeïÈczników, rozmieszczonych na róĝne sposo- by w przestrzeni bÈdě czasie, stanowiÈ fundament przetwarza- nia danych. Opracowanie kilku podstawowych zasad w muzyce wiedzie do najwspanialszej symfonii. Opracowanie kilku podstawowych za- sad fizyki wyjaĂnia wiele tajemnic wszechĂwiata. Prosty, pod- stawowy proces ewolucji, oparty na losowej mutacji i przetrwa- niu najlepiej przystosowanych, prowadzi ostatecznie do zïoĝonej róĝnorodnoĂci gatunków. Gdy rozpoczyna siÚ od prostych jednostek podstawowych, ïatwo pojÈÊ, jak moĝna z nich zbudowaÊ skomplikowane struktury, zdolne do speïniania skomplikowanych funkcji. Ale kiedy wycho- dzi siÚ od skomplikowanych struktur czy funkcji, trudniej do- strzec procesy podstawowe. IntencjÈ autora niniejszej ksiÈĝki nie jest rozbijanie zïoĝonego zachowania systemu mózgu na proste procesy podstawowe, ale pokazanie, ĝe proste procesy podstawowe moĝna ze sobÈ poïÈ- czyÊ, uzyskujÈc system zdolny do tak zïoĝonego zachowania, jak system mózgu. R O Z D Z I A ’ 2 29 30 U M Y S ’ N A K R } C O N Y. Z A G A D K O W A M E C H A N I K A M Y ¥ L E N I A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umysł nakręcony. Zagadkowa mechanika myślenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: