Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 005106 20484354 na godz. na dobę w sumie
Unia Europejska w testach i kazusach. Zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne - ebook/pdf
Unia Europejska w testach i kazusach. Zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 418
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5036-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 30.09.2005 r.

Opracowanie zawiera pytania testowe i kazusy z dziedzin objętych integracją w ramach Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, wykorzystujące dorobek różnych dyscyplin naukowych, m.in. ekonomii, nauki o polityce i nauk prawnych.

Adresaci:

Publikacja jest adresowana do studentów na kierunkach: administracja, ekonomia, europeistyka, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, jak również do nauczycieli akademickich, kandydatów na aplikacje prawnicze, aplikantów, a także do wszystkich osób, które pragną poszerzyć swój zasób informacji na temat Unii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo rzymskie Czêœæ I. Prawo instytucjonalne UE Rozdzia³ 1. Powstanie i rozwój WE i UE 1. Pierwsza organizacja integracyjna powsta‡a w Europie w: a) 1833 r. b) 1865 r. c) 1921 r. d) 1951 r. 2. Konwencja w sprawie unii celnej miŒdzy paæstwami Beneluksu zo- sta‡a podpisana w: a) 1861 r. b) 1921 r. c) 1947 r. d) 1958 r. 3. Zgodnie z ekonomicznymi koncepcjami integracji europejskiej, unia celna jest: a) pierwszym etapem integracji paæstw b) drugim etapem integracji paæstw c) trzecim etapem integracji paæstw d) czwartym etapem integracji paæstw 4. Robert Schuman przed‡o¿y‡ projekt utworzenia ponadnarodowego ugrupowania gospodarczego, kontroluj„cego produkcjŒ wŒgla i stali w paæstwach cz‡onkowskich, zwany deklaracj„ lub planem Schuma- na, w dniu: 17 UE w testach i kazusach.p65 17 2006-01-19, 20:15 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie a) 14 maja 1947 r. b) 9 maja 1948 r. c) 9 maja 1950 r. d) 18 kwietnia 1951 r. 5. Traktat ustanawiaj„cy Europejsk„ Wsp(cid:243)lnotŒ WŒgla i Stali zosta‡ podpisany w dniu: a) 18 kwietnia 1950 r. b) 9 maja 1950 r. c) 18 kwietnia 1951 r. d) 25 lipca 1952 r. 6. Europejska Wsp(cid:243)lnota WŒgla i Stali powsta‡a w dniu: a) 18 kwietnia 1950 r. b) 9 maja 1950 r. c) 18 kwietnia 1951 r. d) 25 lipca 1952 r. 7. Traktat ustanawiaj„cy Europejsk„ Wsp(cid:243)lnotŒ WŒgla i Stali zosta‡ podpisany na: a) czas nieoznaczony b) 50 lat i po up‡ywie tego okresu uleg‡ automatycznie przed‡u¿e- niu na kolejne 50 lat c) 50 lat i po up‡ywie tego okresu organizacja przesta‡a istnie(cid:230) d) 50 lat i po up‡ywie tego okresu organizacja istnieje nieformalnie 8. W dniu 11 sierpnia 1950 r., na forum Zgromadzenia Doradczego Rady Europy, koncepcjŒ utworzenia armii europejskiej pod dow(cid:243)dz- twem europejskiego ministra obrony wysun„‡: a) Konrad Adenauer b) Winston Churchill c) RØnØ Pleven d) Robert Schuman 9. W dniu 24 pa(cid:159)dziernika 1950 r. plan stworzenia EWO przedstawi‡: a) Konrad Adenauer b) Winston Churchill 18 UE w testach i kazusach.p65 18 2006-01-19, 20:15 Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel c) RØnØ Pleven d) Robert Schuman 10. Traktat ustanawiaj„cy Europejsk„ Wsp(cid:243)lnotŒ Polityczn„, przyjŒty ostatecznie przez Wsp(cid:243)lne Zgromadzenie EWWiS w dniu 9 maja 1953 r., lecz nigdy nie ratyfikowany przez paæstwa cz‡onkowskie, w(cid:156)r(cid:243)d cel(cid:243)w nowej organizacji przewidywa‡: a) ochronŒ praw cz‡owieka i podstawowych wolno(cid:156)ci b) koordynacjŒ polityk zagranicznych c) promocjŒ ekspansji gospodarczej d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 11. Traktat ustanawiaj„cy Europejsk„ Wsp(cid:243)lnotŒ Gospodarcz„ oraz TEWEA zosta‡y podpisane w: a) Pary¿u, 18 kwietnia 1951 r. b) Pary¿u, 25 marca 1957 r. c) Rzymie, 25 marca 1957 r. d) Rzymie, 1 stycznia 1958 r. 12. Na podstawie traktatu w sprawie przyst„pienia Danii, Irlandii i Wiel- kiej Brytanii z dnia 22 stycznia 1972 r. paæstwa te sta‡y siŒ cz‡onka- mi WE z dniem: a) 1 lutego 1972 r. b) 1 listopada 1972 r. c) 1 stycznia 1973 r. d) 1 stycznia 1974 r. 13. Z dniem 1 stycznia 1981 r. cz‡onkiem WE sta‡a siŒ: a) Grecja b) Hiszpania c) Portugalia d) brak odpowiedzi poprawnej 14. Jednolity Akt Europejski wszed‡ w ¿ycie: a) 17 lutego 1986 r. b) 28 lutego 1986 r. c) 1 lipca 1987 r. d) 1 listopada 1993 r. 19 UE w testach i kazusach.p65 19 2006-01-19, 20:15 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie 15. Najwa¿niejsze postanowienia materialne JAE dotyczy‡y: a) ustanowienia badaæ naukowych i rozwoju technologicznego jako nowej dziedziny wsp(cid:243)‡pracy paæstw cz‡onkowskich WE b) ustanowienia ochrony (cid:156)rodowiska jako nowej dziedziny wsp(cid:243)‡- pracy paæstw cz‡onkowskich WE c) ustanowienia do 31 grudnia 1992 r. rynku wewnŒtrznego w EWG d) okre(cid:156)lenia nowych form realizacji polityki socjalnej EWG 16. Traktat z Maastricht, powo‡uj„cy do ¿ycia UE, zosta‡ podpisany: a) 17 lutego 1986 r. b) 28 lutego 1986 r. c) 7 lutego 1992 r. d) 1 listopada 1993 r. 17. Traktat z Maastricht, powo‡uj„cy do ¿ycia UE, wszed‡ w ¿ycie: a) 17 lutego 1986 r. b) 28 lutego 1986 r. c) 7 lutego 1992 r. d) 1 listopada 1993 r. 18. Na mocy TM wsp(cid:243)‡praca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo(cid:156)ci i spraw wewnŒtrznych miŒdzy paæstwami cz‡onkowskimi UE zo- sta‡a: a) wy‡„czona z jej ram prawno(cid:150)instytucjonalnych b) w‡„czona do jej pierwszego filaru c) w‡„czona do jej drugiego filaru d) w‡„czona do jej trzeciego filaru 19. W chwili powstania UE sk‡ada‡a siŒ z: a) dw(cid:243)ch Wsp(cid:243)lnot i dw(cid:243)ch dodatkowych filar(cid:243)w b) dw(cid:243)ch Wsp(cid:243)lnot i trzech dodatkowych filar(cid:243)w c) trzech Wsp(cid:243)lnot i dw(cid:243)ch dodatkowych filar(cid:243)w d) trzech Wsp(cid:243)lnot i trzech dodatkowych filar(cid:243)w 20 UE w testach i kazusach.p65 20 2006-01-19, 20:15 Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel 20. Austria, Finlandia i Szwecja sta‡y siŒ cz‡onkami UE w dniu: a) 1 stycznia 1993 r. b) 1 listopada 1993 r. c) 1 stycznia 1994 r. d) 1 stycznia 1995 r. 21. Traktat amsterdamski zosta‡ podpisany: a) 7 lutego 1992 r. b) 17 czerwca 1997 r. c) 2 pa(cid:159)dziernika 1997 r. d) 1 maja 1999 r. 22. Traktat amsterdamski wszed‡ w ¿ycie: a) 7 lutego 1992 r. b) 17 czerwca 1997 r. c) 2 pa(cid:159)dziernika 1997 r. d) 1 maja 1999 r. 23. Program podstawowy Konferencji MiŒdzyrz„dowej 2000 obejmowa‡: a) zmiany w liczbie i sk‡adzie Komisji Europejskiej b) nowy podzia‡ g‡os(cid:243)w wa¿onych w Radzie Unii Europejskiej c) rozszerzenie zakresu g‡osowania wiŒkszo(cid:156)ci„ kwalifikowan„ d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 24. Traktat nicejski zosta‡ podpisany: a) 1 maja 1999 r. b) 11 grudnia 2000 r. c) 26 lutego 2001 r. d) 1 lutego 2003 r. 25. Traktat nicejski wszed‡ w ¿ycie: a) 11 grudnia 2000 r. b) 26 lutego 2001 r. c) 27 lutego 2002 r. d) 1 lutego 2003 r. UE w testach i kazusach.p65 21 2006-01-19, 20:15 21 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie 26. Przewodnicz„cym Konwentu Europejskiego, kt(cid:243)ry opracowa‡ pro- jekt TKE, zosta‡: a) Giuliano Amato b) Jean(cid:150)Luc Dehaene c) ValØry Giscard d(cid:146)Estaing d) Romano Prodi 27. Traktat ustanawiaj„cy KonstytucjŒ dla Europy zosta‡ podpisany w: a) Brukseli, 29 pa(cid:159)dziernika 2003 r. b) Rzymie, 29 pa(cid:159)dziernika 2003 r. c) Brukseli, 29 pa(cid:159)dziernika 2004 r. d) Rzymie, 29 pa(cid:159)dziernika 2004 r. 28. W (cid:156)wietle TKE celem UE jest: a) wspieranie pokoju, jej warto(cid:156)ci i dobrobytu jej narod(cid:243)w b) zapewnienie obywatelom rynku wewnŒtrznego z woln„ i nieza- k‡(cid:243)con„ konkurencj„ oraz przestrzeni wolno(cid:156)ci, bezpieczeæstwa i sprawiedliwo(cid:156)ci bez granic wewnŒtrznych c) wspieranie solidarno(cid:156)ci miŒdzy pokoleniami d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 29. W dniu 29 maja 2005 r. 54,67 g‡os(cid:243)w przeciwko TKE zosta‡o od- danych w referendum przeprowadzonym: a) w Danii b) we Francji c) w Holandii d) w Luksemburgu 30. Do czasu wej(cid:156)cia w ¿ycie TKE podmiotowo(cid:156)(cid:230) prawnomiŒdzynaro- dow„ posiada: a) EWWiS b) WE c) Komisja Europejska d) UE 22 UE w testach i kazusach.p65 22 2006-01-19, 20:15 Istota WE i stworzonego w ich ramach systemu prawnego Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel Kazus 1 S„d paæstwa A, maj„c na wzglŒdzie zarzut, ¿e ustawa krajowa oraz dekrety prezydenta wydane w celu wykonania przepis(cid:243)w tej ustawy naruszy‡y art. 102 i 92 (obecnie art. 97 i 87) oraz art. 53 (obecnie art. uchylony) i art. 37 (obecnie art. 31) TWE, zawiesi‡ postŒpowanie i za- rz„dzi‡ przekazanie akt sprawy do ETS. Powy¿szy zarzut podni(cid:243)s‡ w po- stŒpowaniu przed s„dem krajowym pan X jako odbiorca energii elek- trycznej i zarazem akcjonariusz upaæstwowionej sp(cid:243)‡ki akcyjnej Y, gdy¿ uwa¿a‡ on, ¿e ustawa paæstwa A, kt(cid:243)ra znacjonalizowa‡a wytwarzanie i dystrybucjŒ energii elektrycznej, naruszy‡a wsp(cid:243)lnotowe prawo pier- wotne. Pytania przed‡o¿one przez s„d krajowy w odniesieniu do wymie- nionych artyku‡(cid:243)w mia‡y na celu przede wszystkim ustalenie, czy prze- pisy w nich zawarte by‡y bezpo(cid:156)rednio skuteczne i przyzna‡y podmio- tom indywidualnym prawa, kt(cid:243)re podlega‡yby ochronie ze strony s„- d(cid:243)w krajowych oraz, je¿eli tak, jaka by‡a tre(cid:156)(cid:230) tych przepis(cid:243)w. W toku postŒpowania przed ETS podniesiono zarzut, ¿e za zada- nymi przez s„d krajowy pytaniami kry‡ siŒ zamiar uzyskania na pod- stawie art. 177 (obecnie art. 234) TWE orzeczenia w sprawie zgodno(cid:156)ci prawa krajowego ze wsp(cid:243)lnotowym prawem pierwotnym. Podniesio- no r(cid:243)wnie¿ zarzut, ¿e s„d krajowy domaga‡ siŒ dokonania interpretacji traktatu w sytuacji, gdy nie by‡o to konieczne dla rozstrzygniŒcia zawi- s‡ego przed nim sporu, poniewa¿ w sporze mia‡o by(cid:230) stosowane jedy- nie prawo krajowe. Rz„d paæstwa A utrzymywa‡ zatem, ¿e wniosek s„du krajowego by‡ (cid:132)ca‡kowicie niedopuszczalny(cid:148), poniewa¿ s„d kra- jowy, maj„cy obowi„zek stosowa(cid:230) prawo krajowe, nie m(cid:243)g‡ skorzysta(cid:230) z art. 177 TWE. Pan X sta‡ natomiast na stanowisku, ¿e s„d krajowy wyst„pi‡ nie o rozstrzygniŒcie merytoryczne, lecz wy‡„cznie o wyk‡adniŒ przepis(cid:243)w wsp(cid:243)lnotowych, a ETS ma obowi„zek dokona(cid:230) wyk‡adni traktatu, je- ¿eli odpowiedni s„d, rozstrzygaj„cy sp(cid:243)r w pierwszej instancji, zwr(cid:243)ci siŒ doæ z wnioskiem o to. UE w testach i kazusach.p65 23 2006-01-19, 20:15 23 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie Komisja Europejska reprezentowa‡a pogl„d, ¿e ETS, rozpatruj„c wniosek z‡o¿ony w trybie art. 177, nie musia‡ bada(cid:230) przyczyn, dla kt(cid:243)- rych wniosek ten przedstawiono ani te¿ wnika(cid:230) w to, czy powo‡ywane przepisy mia‡y znaczenie dla rozstrzygniŒcia sporu. (cid:149) Jakiej odpowiedzi na powy¿sze pytania i zarzuty powinien udzieli(cid:230) ETS? Rozdzia³ 2. Instytucje i bud¿et UE 1. Instytucj„ EWWiS by‡a: a) Wysoka W‡adza b) Specjalna Rada Ministr(cid:243)w c) Wsp(cid:243)lne Zgromadzenie d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 2. Na podstawie Konwencji o niekt(cid:243)rych wsp(cid:243)lnych instytucjach WE z 1957 r., wsp(cid:243)ln„ instytucj„ trzech Wsp(cid:243)lnot uczyniono: a) Zgromadzenie Parlamentarne b) ETS c) Komitet Ekonomiczny i Spo‡eczny d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 3. Traktat ustanawiaj„cy jednolit„ RadŒ i jednolit„ KomisjŒ WE, tzw. traktat o fuzji, wszed‡ w ¿ycie: a) 1 stycznia 1958 r. b) 8 kwietnia 1965 r. c) 1 lipca 1967 r. d) 1 lipca 1987 r. 4. Spotkaniom szef(cid:243)w paæstw i rz„d(cid:243)w paæstw cz‡onkowskich WE na- zwŒ Rady Europejskiej nadano w: a) 1961 r. b) 1969 r. c) 1974 r. d) 1975 r. 24 UE w testach i kazusach.p65 24 2006-01-19, 20:16 Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel 5. Pierwsze powszechne wybory bezpo(cid:156)rednie do Parlamentu Euro- pejskiego odby‡y siŒ w: a) 1967 r. b) 1976 r. c) 1979 r. d) 1989 r. 6. Bierne i czynne prawo legacji przys‡uguje obecnie WE, kt(cid:243)re wyko- nuj„ je za po(cid:156)rednictwem: a) Rady Europejskiej b) Rady UE c) Komisji Europejskiej d) brak odpowiedzi poprawnej 7. W my(cid:156)l TWE zadania powierzone Wsp(cid:243)lnocie wykonuje: a) Parlament Europejski b) Rada Europejska c) obie powy¿sze odpowiedzi s„ prawid‡owe d) brak odpowiedzi poprawnej 8. Instytucj„ ustanowion„ na podstawie TN jest: a) Komitet ds. Politycznych i Bezpieczeæstwa b) Komitet Ochrony Socjalnej c) Europejski Urz„d ds. Wsp(cid:243)‡pracy S„dowej d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 9. W my(cid:156)l TWE w wersji wprowadzonej TN zasada (cid:132)jeden komisarz z ka¿dego paæstwa cz‡onkowskiego(cid:148) obowi„zuje do chwili, gdy: a) UE osi„gnie liczbŒ 25 paæstw cz‡onkowskich b) UE osi„gnie liczbŒ 27 paæstw cz‡onkowskich c) UE osi„gnie liczbŒ 28 paæstw cz‡onkowskich d) UE osi„gnie liczbŒ 30 paæstw cz‡onkowskich UE w testach i kazusach.p65 25 2006-01-19, 20:16 25 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie 10. W my(cid:156)l TWE w wersji wprowadzonej TN maksymalna liczba de- putowanych do Parlamentu Europejskiego wynosi: a) 626 b) 700 c) 732 d) 874 11. W my(cid:156)l TWE w wersji wprowadzonej TN w sk‡ad TO wchodzi: a) 15 cz‡onk(cid:243)w b) 20 cz‡onk(cid:243)w c) 25 cz‡onk(cid:243)w d) po jednym cz‡onku z ka¿dego paæstwa UE 12. W my(cid:156)l TWE w wersji wprowadzonej TN wsp(cid:243)lnotowy system s„- dowy sk‡ada siŒ z: a) ETS i S„du Pierwszej Instancji b) ETS i izb s„dowych c) S„du Pierwszej Instancji i izb s„dowych d) ETS, S„du Pierwszej Instancji i izb s„dowych 13. Rada Europejska na swym posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. ustali‡a, ¿e system wa¿enia g‡os(cid:243)w i podej- mowania decyzji w Radzie UE ustalony w TN wchodzi w ¿ycie: a) 1 maja 2004 r. b) 1 listopada 2004 r. c) 1 stycznia 2005 r. d) 1 listopada 2009 r. 14. W my(cid:156)l TWE w wersji wprowadzonej TN podejmowanie decyzji kwalifikowan„ wiŒkszo(cid:156)ci„ g‡os(cid:243)w opiera siŒ na zasadzie, zgodnie z kt(cid:243)r„: a) za decyzj„ musi opowiedzie(cid:230) siŒ wiŒkszo(cid:156)(cid:230) paæstw cz‡onkow- skich, je¿eli propozycja zosta‡a zg‡oszona przez KomisjŒ Euro- pejsk„ b) za decyzj„ musi opowiedzie(cid:230) siŒ co najmniej dwie trzecie paæstw cz‡onkowskich, je¿eli propozycja nie zosta‡a zg‡oszona przez KomisjŒ Europejsk„ 26 UE w testach i kazusach.p65 26 2006-01-19, 20:16 Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel c) ka¿de paæstwo cz‡onkowskie mo¿e ¿„da(cid:230) sprawdzenia, czy paæ- stwa opowiadaj„ce siŒ za decyzj„ reprezentuj„ co najmniej 62 og(cid:243)‡u ludno(cid:156)ci UE d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 15. W Parlamencie Europejskim Polsce przyznano: a) 99 miejsc b) 53 miejsca, a po przyst„pieniu Bu‡garii i Rumunii (cid:151) 50 miejsc c) 54 miejsca, a po przyst„pieniu Bu‡garii i Rumunii (cid:151) 50 miejsc d) brak odpowiedzi poprawnej 16. Do kompetencji Rady UE nale¿y: a) zapewnianie koordynacji og(cid:243)lnych polityk gospodarczych paæstw cz‡onkowskich b) podejmowanie decyzji c) przyznawanie Komisji Europejskiej w aktach przez siebie przyj- mowanych uprawnieæ do implementacji przepis(cid:243)w, kt(cid:243)re Rada wydaje d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 17. Organem pomocniczym Rady UE, przygotowuj„cym jej prace i wy- konuj„cym powierzone przez ni„ zadania, sk‡adaj„cym siŒ ze sta- ‡ych przedstawicieli paæstw przy Wsp(cid:243)lnotach Europejskich i zaj- muj„cym siŒ sprawami og(cid:243)lnymi, jest: a) COREPER I b) COREPER II c) Komitet Ekonomiczny i Spo‡eczny d) brak odpowiedzi poprawnej 18. Od dnia 1 listopada 2004 r. do chwili przyst„pienia do UE Bu‡garii i Rumunii, kwalifikowana wiŒkszo(cid:156)(cid:230) g‡os(cid:243)w wymagana do podjŒ- cia uchwa‡y przez RadŒ UE oznacza: a) wiŒkszo(cid:156)(cid:230) paæstw cz‡onkowskich, je(cid:156)li dana uchwa‡a podejmo- wana jest na wniosek Komisji Europejskiej b) dwie trzecie paæstw cz‡onkowskich, je(cid:156)li dana uchwa‡a podejmo- wana jest bez wniosku Komisji Europejskiej c) co najmniej 232 g‡osy (cid:132)za(cid:148), tzn. 72,3 wszystkich g‡os(cid:243)w d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne UE w testach i kazusach.p65 27 2006-01-19, 20:16 27 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie 19. Od dnia 1 listopada 2004 r. do chwili przyst„pienia do UE Bu‡garii i Rumunii, z 321 wszystkich g‡os(cid:243)w w Radzie UE na PolskŒ przypada: a) 29 g‡os(cid:243)w b) 27 g‡os(cid:243)w c) 25 g‡os(cid:243)w d) 13 g‡os(cid:243)w 20. Zgodnie z ustalon„ do 2020 r. kolejno(cid:156)ci„ prezydencji Polska bŒdzie sprawowa(cid:230) przewodnictwo w UE w: a) pierwszej po‡owie 2010 r. b) drugiej po‡owie 2010 r. c) drugiej po‡owie 2011 r. d) drugiej po‡owie 2016 r. 21. Do zadaæ Komisji Europejskiej nale¿y: a) czuwanie nad stosowaniem postanowieæ TWE, jak r(cid:243)wnie¿ ak- t(cid:243)w przyjŒtych przez instytucje wsp(cid:243)lnotowe na jego podstawie b) formu‡owanie zaleceæ i wydawanie opinii w sprawach bŒd„cych przedmiotem TWE, o ile jest to wyra(cid:159)nie w nim przewidziane lub Komisja uwa¿a to za niezbŒdne c) korzystanie z w‡asnych uprawnieæ decyzyjnych oraz uczestnicze- nie w formu‡owaniu akt(cid:243)w Rady i Parlamentu Europejskiego na warunkach przewidzianych w TWE d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 22. Je(cid:156)li cz‡onek Komisji Europejskiej nie spe‡nia ju¿ warunk(cid:243)w koniecz- nych do wykonywania swych funkcji lub dopu(cid:156)ci‡ siŒ powa¿nego uchybienia, mo¿e go zdymisjonowa(cid:230): a) Komisja na wniosek Rady UE b) Komisja na wniosek ETS c) Rada UE na wniosek ETS lub Komisji d) ETS na wniosek Rady UE lub Komisji 23. Cz‡onkowie ETS i S„du Pierwszej Instancji s„ mianowani za poro- zumieniem rz„d(cid:243)w paæstw cz‡onkowskich na okres: a) 3 lat b) 4 lat 28 UE w testach i kazusach.p65 28 2006-01-19, 20:16 c) 5 lat d) 6 lat Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel 24. Do zadaæ TO nale¿y: a) kontrolowanie rachunk(cid:243)w wszystkich dochod(cid:243)w i wydatk(cid:243)w WE b) kontrolowanie rachunk(cid:243)w wszystkich dochod(cid:243)w i wydatk(cid:243)w or- gan(cid:243)w utworzonych przez Wsp(cid:243)lnotŒ Europejsk„, w zakresie, w jakim akt za‡o¿ycielski nie wyklucza takiej kontroli c) kontrolowanie rachunk(cid:243)w wszystkich dochod(cid:243)w i wydatk(cid:243)w paæstw cz‡onkowskich, w zakresie, w jakim nie wykluczy‡y one takiej kontroli d) odpowiedzi a) i b) 25. Do agencji (organ(cid:243)w zdecentralizowanych) WE zalicza siŒ: a) Biuro Doboru Kadr WE b) Europejski Urz„d Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii c) Europejski Urz„d ds. Wsp(cid:243)‡pracy S„dowej d) Urz„d Oficjalnych Publikacji WE 26. W wyniku rozszerzenia sk‡adu cz‡onkowskiego, kt(cid:243)re mia‡o miej- sce 1 maja 2004 r., liczba jŒzyk(cid:243)w autentycznych UE wzros‡a do: a) 20 b) 21 c) 22 d) brak odpowiedzi poprawnej 27. W wyniku rozszerzenia sk‡adu cz‡onkowskiego, kt(cid:243)re mia‡o miej- sce 1 maja 2004 r., liczba jŒzyk(cid:243)w urzŒdowych i roboczych UE wzro- s‡a do: a) 20 b) 21 c) 22 d) brak odpowiedzi poprawnej 28. Na mocy rozporz„dzenia Rady 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniaj„cego rozporz„dzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w spra- wie okre(cid:156)lenia jŒzyk(cid:243)w u¿ywanych w EWG i rozporz„dzenie Rady 29 UE w testach i kazusach.p65 29 2006-01-19, 20:16 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie okre(cid:156)lenia jŒzyk(cid:243)w u¿y- wanych w EWEA oraz wprowadzaj„cego czasowe wyj„tki od tych rozporz„dzeæ, z dniem 1 stycznia 2007 r. liczba jŒzyk(cid:243)w urzŒdowych i roboczych UE wzro(cid:156)nie do: a) 20 b) 21 c) 22 d) 27 29. Uchwalony przez RadŒ UE projekt bud¿etu wsp(cid:243)lnotowego jest przedk‡adany Parlamentowi Europejskiemu najp(cid:243)(cid:159)niej: a) 1 wrze(cid:156)nia roku poprzedzaj„cego rok, w kt(cid:243)rym bud¿et ma by(cid:230) b) 1 pa(cid:159)dziernika roku poprzedzaj„cego rok, w kt(cid:243)rym bud¿et ma wykonywany by(cid:230) wykonywany by(cid:230) wykonywany c) 5 pa(cid:159)dziernika roku poprzedzaj„cego rok, w kt(cid:243)rym bud¿et ma d) 1 listopada roku poprzedzaj„cego rok, w kt(cid:243)rym bud¿et ma by(cid:230) wykonywany 30. Wykonywanie bud¿etu WE nale¿y do kompetencji: a) Komisji Europejskiej b) Rady UE c) paæstw cz‡onkowskich d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne Kazus 2 Kompetencje instytucji wspólnotowych i zasada równowagi instytucjonalnej W drodze skargi z‡o¿onej do ETS sp(cid:243)‡ka X, maj„ca siedzibŒ w paæ- stwie A, wytwarzaj„ca m.in. izoglukozŒ, zwr(cid:243)ci‡a siŒ do s„du wsp(cid:243)l- notowego o stwierdzenie niewa¿no(cid:156)ci limit(cid:243)w produkcyjnych wynika- j„cych z za‡„cznika II do rozporz„dzenia Rady 1293/79 z dnia 25 czerwca 1979 r. zmieniaj„cego rozporz„dzenie 1111/77 ustanawiaj„ce przepisy wsp(cid:243)lne dotycz„ce izoglukozy. Z uzasadnienia skargi wynika‡o, ¿e 30 UE w testach i kazusach.p65 30 2006-01-19, 20:16 Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel skar¿„ca sp(cid:243)‡ka domaga‡a siŒ stwierdzenia niewa¿no(cid:156)ci rozporz„dze- nia 1293/79 w czŒ(cid:156)ci okre(cid:156)laj„cej w stosunku do niej limity produkcyj- ne izoglukozy. Dla uzasadnienia swego ¿„dania sp(cid:243)‡ka X podnios‡a, poza licznymi zarzutami materialnoprawnymi, zarzut formalny niewa¿- no(cid:156)ci ustalenia limit(cid:243)w w powo‡anym rozporz„dzeniu, wskutek przy- jŒcia przez RadŒ tego rozporz„dzenia bez uzyskania opinii Parlamentu Europejskiego, czego wymaga‡ (cid:243)wczesny art. 43 (obecnie art. 37) TWE, a co stanowi‡o naruszenie istotnego wymogu proceduralnego w rozu- mieniu art. 173 (obecnie art. 230) TWE. Europejski Trybuna‡ Sprawiedliwo(cid:156)ci dopu(cid:156)ci‡ Parlament Europej- ski do udzia‡u w postŒpowaniu w charakterze interwenienta po stro- nie skar¿„cej sp(cid:243)‡ki w zakresie zarzutu naruszenia istotnych wymog(cid:243)w proceduralnych, natomiast KomisjŒ (cid:151) w charakterze interwenienta po stronie Rady. Ta ostatnia zakwestionowa‡a dopuszczalno(cid:156)(cid:230) zar(cid:243)wno skargi, jak i interwencji po stronie skar¿„cej sp(cid:243)‡ki. Alternatywnie wnio- s‡a o odrzucenie skargi jako bezpodstawnej. W opinii Rady, prawo do interwencji nale¿a‡o zr(cid:243)wna(cid:230) z prawem do skargi, kt(cid:243)re Parlamentowi na mocy traktatu nie przys‡ugiwa‡o. W zwi„z- ku z tym Rada zauwa¿y‡a, ¿e art. 173 (obecnie art. 230) TWE nie wy- mienia‡ Parlamentu w(cid:156)r(cid:243)d instytucji uprawnionych do ubiegania siŒ o stwierdzenie niewa¿no(cid:156)ci aktu wsp(cid:243)lnotowego i ¿e art. 20 statutu ETS nie wymienia‡ Parlamentu w(cid:156)r(cid:243)d instytucji wzywanych do zg‡aszania uwag w postŒpowaniu o wydanie orzeczenia wstŒpnego w trybie art. 177 (obecnie art. 234). Artyku‡ 37 statutu ETS stanowi‡: (cid:132)Paæstwa cz‡on- kowskie i instytucje Wsp(cid:243)lnoty mog„ interweniowa(cid:230) w sprawach przed Trybuna‡em. To samo prawo przys‡uguje ka¿dej innej osobie, je(cid:156)li wyka- ¿e, ¿e ma interes prawny w rozstrzygniŒciu sprawy przed Trybuna‡em, z wy‡„czeniem spraw miŒdzy paæstwami cz‡onkowskimi, miŒdzy in- stytucjami Wsp(cid:243)lnoty oraz miŒdzy paæstwami cz‡onkowskimi a insty- tucjami Wsp(cid:243)lnoty. Wnioski interwenienta ograniczaj„ siŒ do udziele- nia poparcia wnioskom jednej ze stron(cid:148). Rada podnios‡a, ¿e nawet je(cid:156)li uzna siŒ prawo Parlamentu do interwencji, to prawo to zale¿y od ist- nienia po stronie tej instytucji interesu prawnego. Istnienie takiego in- teresu mo¿na domniemywa(cid:230), co jednak nie zwalnia ETS od sprawdze- nia tej kwestii w razie w„tpliwo(cid:156)ci. W rozpatrywanej sprawie, w opinii Rady, gdyby ETS zbada‡ tŒ kwestiŒ, by‡by zmuszony stwierdzi(cid:230), ¿e Parlament nie ma ¿adnego interesu zwi„zanego z jej rozstrzygniŒciem. UE w testach i kazusach.p65 31 2006-01-19, 20:16 31 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie Dla rozwa¿enia podniesionej przez RadŒ kwestii dopuszczalno- (cid:156)ci skargi oraz zarzut(cid:243)w strony skar¿„cej konieczne by‡o przypomnie- nie przez ETS historii przyjŒcia kwestionowanego rozporz„dzenia i jego postanowieæ. Wyrokiem z 1978 r. ETS stwierdzi‡ niewa¿no(cid:156)(cid:230) rozporz„dzenia Rady 1111/77 z dnia 17 maja 1977 r. ustanawiaj„cego wsp(cid:243)lne przepisy dotycz„ce izoglukozy w tej czŒ(cid:156)ci, w kt(cid:243)rej art. 8 i 9 tego rozporz„dze- nia nak‡ada‡y podatek produkcyjny na izoglukozŒ w wysoko(cid:156)ci 5 jed- nostek od 100 kilogram(cid:243)w suchego produktu za okres odpowiadaj„cy sezonowi handlowemu 1977/1978. Europejski Trybuna‡ Sprawiedliwo- (cid:156)ci uzna‡ ustanowiony w tych przepisach system za sprzeczny z og(cid:243)ln„ zasad„ r(cid:243)wno(cid:156)ci (w tym przypadku miŒdzy wytw(cid:243)rcami cukru a pro- ducentami izoglukozy), kt(cid:243)rej szczeg(cid:243)lny wyraz stanowi‡ zakaz dyskry- minacji zawarty w art. 40 (obecnie art. 34) TWE. Europejski Trybuna‡ Sprawiedliwo(cid:156)ci doda‡ wszak¿e, i¿ jego wyrok pozostawi‡ Radzie swo- bodŒ podjŒcia wszelkich zgodnych z prawem wsp(cid:243)lnotowym (cid:156)rodk(cid:243)w niezbŒdnych dla zapewnienia w‡a(cid:156)ciwego funkcjonowania rynku sub- stancji s‡odz„cych. W dniu 7 marca 1979 r., uwzglŒdniaj„c zapad‡y wyrok, Komisja Europejska przedstawi‡a Radzie projekt nowelizacji rozporz„dze- nia(cid:160)1111/77. Pismem z dnia 19 marca 1979 r., kt(cid:243)re wp‡ynŒ‡o do Parla- mentu Europejskiego 22 marca, Rada zwr(cid:243)ci‡a siŒ o przedstawienie jego opinii, stosownie do (cid:243)wczesnego art. 43 ust. 2 TWE. W swym pi(cid:156)mie Rada napisa‡a: (cid:132)Niniejszy projekt uwzglŒdnia sytuacjŒ powsta‡„ po wy- daniu przez Trybuna‡ wyroku z 25 pa(cid:159)dziernika 1978 r., przewiduj„c now„ regulacjŒ rynku (cid:156)rodk(cid:243)w s‡odz„cych, kt(cid:243)ra powinna wej(cid:156)(cid:230) w ¿ycie 1(cid:160)lipca(cid:160)1980 r. Poniewa¿ rozporz„dzenie ma by(cid:230) stosowane od 1 lipca 1979 r., Rada wyra¿a nadziejŒ, ¿e Parlament bŒdzie m(cid:243)g‡ wyda(cid:230) sw„ opiniŒ w przedmiocie projektu podczas kwietniowej sesji(cid:148). Pilno(cid:156)(cid:230) kon- sultacji, o kt(cid:243)rej by‡a mowa w pi(cid:156)mie Rady, mia‡a zwi„zek z faktem, ¿e w celu unikniŒcia nier(cid:243)wno(cid:156)ci traktowania wytw(cid:243)rc(cid:243)w cukru i produ- cent(cid:243)w izoglukozy projektowane rozporz„dzenie mia‡o podda(cid:230) produk- cjŒ izoglukozy regu‡om analogicznym do znajduj„cych zastosowanie do produkcji cukru do 30 czerwca 1980(cid:160)r., stosownie do regu‡ wsp(cid:243)lnej organizacji rynku cukru, ustanowionej rozporz„dzeniem Rady 3330/74 z dnia 19 grudnia 1974 r. W szczeg(cid:243)lno(cid:156)ci, istotna by‡a sprawa rozwi„- zania przej(cid:156)ciowego, obowi„zuj„cego do tego czasu, okre(cid:156)laj„cego limity 32 UE w testach i kazusach.p65 32 2006-01-19, 20:16 produkcji izoglukozy maj„ce zastosowanie od 1 lipca 1979 r., w kt(cid:243)rym rozpoczyna‡ siŒ nowy cukrowniczy sezon handlowy. Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel Przewodnicz„cy Parlamentu Europejskiego niezw‡ocznie przeka- za‡ sprawŒ do komisji rolnictwa dla jej rozpatrzenia oraz do komisji bud¿etowej z pro(cid:156)b„ o opiniŒ. Komisja bud¿etowa przekaza‡a sw„ opi- niŒ komisji rolnictwa 10 kwietnia 1979 r. W dniu 9 maja 1979(cid:160)r. komisja rolnictwa przyjŒ‡a stosowne sprawozdanie z propozycj„ uchwa‡y. Spra- wozdanie i projekt uchwa‡y przyjŒte przez komisjŒ rolnictwa trafi‡y pod obrady plenarne Parlamentu na posiedzeniu 10 maja 1979 r. Na posie- dzeniu w dniu 11 maja Parlament odrzuci‡ wniosek o przyjŒcie uchwa- ‡y i odes‡a‡ go z powrotem do komisji rolnictwa do ponownego rozpa- trzenia. Sesja w dniach 7(cid:150)11 maja 1979 r. mia‡a by(cid:230) ostatni„ przed pierw- szym posiedzeniem Parlamentu Europejskiego w nowym sk‡adzie. Na posiedzeniu 1(cid:160)marca 1979 r. prezydium Parlamentu postano- wi‡o nie zwo‡ywa(cid:230) sesji dodatkowej miŒdzy sesjami majow„ i lipcow„. Zaznaczy‡o jednak, ¿e: (cid:132)PowiŒkszone Prezydium ((cid:133)) jest zdania, ¿e o ile Rada lub Komisja uznaj„ za konieczne zwo‡anie dodatkowej sesji, mog„ one, zgodnie z art. 1 regulaminu Parlamentu, wyst„pi(cid:230) o zwo‡a- nie nadzwyczajnej sesji Parlamentu; wy‡„cznym celem takiej sesji mo¿e by(cid:230) tylko rozpatrzenie sprawozdaæ przyjŒtych w trybie opinii pilnej(cid:148). Na posiedzeniu 10 maja 1979 r. prezydium potwierdzi‡o swe stanowi- sko w nastŒpuj„cych s‡owach: (cid:132)Prezydium potwierdza stanowisko przy- jŒte na wy¿ej wzmiankowanym posiedzeniu, kiedy to zadecydowano o niezwo‡ywaniu dodatkowych sesji miŒdzy ostatni„ sesj„ Parlamentu obecnej kadencji a pierwsz„ sesj„ Parlamentu wybranego w wyborach powszechnych i bezpo(cid:156)rednich, z tym zastrze¿eniem, ¿e je(cid:156)li wiŒkszo(cid:156)(cid:230) deputowanych, Rada lub Komisja zechc„ zwo‡ania sesji dodatkowej, bŒd„ mogli, stosownie do art. 1 regulaminu, wyst„pi(cid:230) o zwo‡anie sesji Parlamentu. Prezydium decyduje ponadto, wzi„wszy pod uwagŒ po- stanowienia art. 139 (obecnie art. 196) TWE, ¿e je(cid:156)li Przewodnicz„cy otrzyma taki wniosek, PowiŒkszone Prezydium spotka siŒ w celu jego rozpatrzenia(cid:148). W dniu 25 czerwca 1979 r. Rada, bez uzyskania opinii, o kt(cid:243)r„ wyst„pi‡a, uchwali‡a rozporz„dzenie w brzmieniu projektu Komisji, przyjmuj„c je tym samym jako rozporz„dzenie 1293/79 zmieniaj„ce rozporz„dzenie 1111/77. Punkt 3 preambu‡y rozporz„dzenia odnosi‡ siŒ do faktu konsultacji z Parlamentem. Niemniej jednak Rada wskaza‡a, UE w testach i kazusach.p65 33 2006-01-19, 20:16 33 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie ¿e nie uzyska‡a opinii Parlamentu, stwierdzaj„c w punkcie 3 preambu- ‡y, ¿e: (cid:132)Parlament Europejski, poproszony 19 marca 1979 r. o wydanie opinii w przedmiocie projektu Komisji nie wyda‡ jej podczas swej ma- jowej sesji czŒ(cid:156)ciowej, przy czym sprawa zosta‡a przedstawiona ma forum plenarnym(cid:148). Skar¿„ca sp(cid:243)‡ka twierdzi‡a, ¿e nowe rozporz„dzenie narusza‡o tak¿e zasadŒ r(cid:243)wno(cid:156)ci. W jej opinii, rozporz„dzenie nie tylko nakazy- wa‡o stosowanie podobnych regu‡ do niejednakowych sytuacji, lecz r(cid:243)wnie¿ utrzymywa‡o r(cid:243)¿nice miŒdzy dwoma systemami poprzez nie- r(cid:243)wne rozstrzyganie identycznych sytuacji. Sp(cid:243)‡ka domaga‡a siŒ stwier- dzenia przez ETS niewa¿no(cid:156)ci rozporz„dzenia 1293/79 w tej czŒ(cid:156)ci, w kt(cid:243)rej zmienia‡o ono rozporz„dzenie 1111/77. W opinii Rady skarga by‡a niedopuszczalna, poniewa¿ wniesiono j„ przeciwko rozporz„dze- niu, a nie zosta‡y spe‡nione przes‡anki okre(cid:156)lone w art. 173 (obecnie art. 230) TWE. Zdaniem Rady zaskar¿ony akt nie stanowi‡ decyzji w for- mie rozporz„dzenia i nie dotyczy‡ skar¿„cej sp(cid:243)‡ki bezpo(cid:156)rednio i in- dywidualnie. Z drugiej strony, skar¿„ca sp(cid:243)‡ka utrzymywa‡a, ¿e zaskar- ¿one rozporz„dzenie stanowi zbi(cid:243)r indywidualnych decyzji, z kt(cid:243)rych jedna zosta‡a podjŒta w odniesieniu do skar¿„cej sp(cid:243)‡ki i dotyczy jej bez- po(cid:156)rednio i indywidualnie. W sprawie podniesiono r(cid:243)wnie¿ zarzut naruszenia zasady propor- cjonalno(cid:156)ci. W opinii skar¿„cej sp(cid:243)‡ki, limit produkcyjny wyznaczony dla niej w za‡„czniku II do rozporz„dzenia by‡ bowiem w spos(cid:243)b oczy- wisty nieadekwatny. Ustalenie limitu w relacji do produkcji osi„gniŒ- tej miŒdzy 1 listopada a 30 kwietnia 1979 r. nie uwzglŒdnia‡o wahaæ sezonowych ani faktu, ¿e w tym okresie produkcja by‡a ograniczona ze wzglŒdu na niepewno(cid:156)(cid:230) sp(cid:243)‡ki co do systemu regu‡ wsp(cid:243)lnotowych po wyroku ETS oraz w zwi„zku ze stanowiskiem w‡adz paæstwa A, kt(cid:243)re w og(cid:243)le nie zezwala‡y na u¿ywanie izoglukozy, a¿ do wydania aktu krajowego z 9 sierpnia 1979 r. Mo¿liwo(cid:156)(cid:230) korekty limit(cid:243)w, w relacji do rocznych mo¿liwo(cid:156)ci produkcyjnych, dzia‡a‡a na niekorzy(cid:156)(cid:230) przedsiŒ- biorstw takich jak skar¿„ca sp(cid:243)‡ka, kt(cid:243)re odroczy‡y wszystkie nowe inwestycje w zwi„zku ze stanem niepewno(cid:156)ci prawnej. Powy¿sze limi- ty czyni‡y konkurencjŒ czysto iluzoryczn„. Przepisy art. 9 ust. 1 i ust. 3 rozporz„dzenia 1111/77 w brzmieniu ustalonym przez rozporz„dzenie 1293/79 stanowi‡y: (cid:132)1. Za okres wska- zany w art. 8 ust. 1 dla ka¿dego wsp(cid:243)lnotowego producenta izoglukozy 34 UE w testach i kazusach.p65 34 2006-01-19, 20:16 Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel nak‡ada siŒ podstawowe limity produkcyjne. Z zastrze¿eniem ust. 3, podstawowy limit produkcyjny ka¿dego przedsiŒbiorstwa jest r(cid:243)wny po- dw(cid:243)jnej wielko(cid:156)ci jego produkcji ustalonej w trybie niniejszego roz- porz„dzenia za okres miŒdzy 1 listopada 1978 r. a 30 kwietnia 1979 r. 2. Dla ka¿dego przedsiŒbiorstwa, kt(cid:243)remu wyznaczono limit podstawo- wy, okre(cid:156)la siŒ tak¿e limit maksymalny, r(cid:243)wny iloczynowi limitu pod- stawowego i wsp(cid:243)‡czynnika. Wsp(cid:243)‡czynnik ten jest ustalany zgod- nie z art. 25 ust. 2 rozporz„dzenia Rady 3330/74 za okres miŒdzy 1 lip- ca 1979 r. i 30 czerwca 1980 r. 3. Podstawowy limit wskazany w ust. 1 podlega w razie konieczno(cid:156)ci korekcie tak, aby maksymalny limit okre- (cid:156)lony wed‡ug ust. 2 nie przekroczy‡ 85 i nie by‡ ni¿szy ni¿ 65 rocz- nej technicznej zdolno(cid:156)ci produkcyjnej danego przedsiŒbiorstwa(cid:148). Ar- tyku‡ 9 ust. 4 stanowi‡, ¿e podstawowe limity ustalone zgodnie z po- stanowieniami ust. 1 i ust. 3 s„ okre(cid:156)lone dla ka¿dego przedsiŒbiorstwa w wysoko(cid:156)ci wskazanej w za‡„czniku II. Za‡„cznik ten, stanowi„cy in- tegraln„ czŒ(cid:156)(cid:230) art. 9, ustala‡ podstawowy limit dla skar¿„cej sp(cid:243)‡ki na 15 887 ton. (cid:149) Jakie orzeczenie powinien wyda(cid:230) ETS? Rozdzia³ 3. Zród³a prawa UE · 1. Prawo wsp(cid:243)lnotowe tworzone jest w ramach: a) pierwszego filaru UE b) pierwszego i drugiego filaru UE c) pierwszego i trzeciego filaru UE d) wszystkich trzech filar(cid:243)w UE 2. Akty prawa miŒdzynarodowego publicznego powstaj„ w ramach: a) pierwszego filaru UE b) drugiego filaru UE c) trzeciego filaru UE d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 3. Specyficzny charakter prawa wsp(cid:243)lnotowego wynika z tego, ¿e: a) wyrasta ono z r(cid:243)¿nych kultur prawnych paæstw cz‡onkowskich b) jest ono wielojŒzyczne 35 UE w testach i kazusach.p65 35 2006-01-19, 20:16 Izabela Wr(cid:243)bel Prawo rzymskie c) jest ono nasycone terminologi„ ekonomiczn„ d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 4. Cech„ prawa wsp(cid:243)lnotowego jest: a) pierwszeæstwo jego norm przed normami prawa krajowego b) skutek bezpo(cid:156)redni jego norm w krajowych porz„dkach praw- nych c) transgraniczno(cid:156)(cid:230) d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 5. Zakresem podmiotowym prawa wsp(cid:243)lnotowego s„ objŒte: a) instytucje wsp(cid:243)lnotowe b) paæstwa cz‡onkowskie c) jednostki d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 6. Istot„ kompetencji wy‡„cznych WE jest: a) wy‡„czenie mo¿liwo(cid:156)ci samodzielnego stanowienia prawa przez paæstwa cz‡onkowskie b) wy‡„czenie mo¿liwo(cid:156)ci samodzielnego zawierania przez paæstwa cz‡onkowskie um(cid:243)w z paæstwami trzecimi i organizacjami miŒ- dzynarodowymi c) zaktualizowanie obowi„zku dzia‡ania przez instytucje wsp(cid:243)lno- towe d) wszystkie odpowiedzi s„ poprawne 7. W granicach kompetencji zewnŒtrznych WE mie(cid:156)ci siŒ: a) tworzenie i stosowanie regu‡ konkurencji b) prowadzenie wsp(cid:243)lnej polityki rolnej c) prowadzenie wsp(cid:243)lnej polityki handlowej d) brak odpowiedzi poprawnej Instrumentem unifikacji przepis(cid:243)w prawnych paæstw cz‡onkow- skich jest: a) umowa miŒdzynarodowa b) rozporz„dzenie 8. 36 UE w testach i kazusach.p65 36 2006-01-19, 20:16 Prawo rzymskie Izabela Wr(cid:243)bel c) dyrektywa d) zalecenie 9. Harmonizacja oznacza: a) ujednolicenie przepis(cid:243)w prawnych paæstw cz‡onkowskich b) zbli¿enie przepis(cid:243)w prawnych paæstw cz‡onkowskich c) skoordynowanie przepis(cid:243)w prawnych paæstw cz‡onkowskich d) brak odpowiedzi poprawnej 10. W drodze harmonizacji miŒkkiej uzgadniane s„: a) standardy prawnie wi„¿„ce paæstwa cz‡onkowskie b) standardy prawnie wi„¿„ce instytucje wsp(cid:243)lnotowe c) standardy rekomendowane paæstwom cz‡onkowskim d) standardy rekomendowane instytucjom wsp(cid:243)lnotowym 11. Klauzule wzajemnego uznania oraz jednolite normy kolizyjne s„ in- strumentami: a) unifikacji b) harmonizacji c) koordynacji d) brak odpowiedzi poprawnej 12. Strukturalna metoda prawna integracji polega na: a) stosowaniu klauzul wzajemnego uznania i jednolitych norm kolizyjnych b) stosowaniu instrument(cid:243)w prawnych (rozporz„dzeæ i decyzji) jako podstaw stosowania instrument(cid:243)w finansowych lub (cid:156)rod- k(cid:243)w o podobnym skutku c) wprowadzaniu jednolitych regu‡ wsp(cid:243)lnotowych d) brak odpowiedzi poprawnej 13. W (cid:156)wietle obecnego stanu prawnego (cid:159)r(cid:243)d‡em pierwotnego prawa wsp(cid:243)lnotowego nie jest: a) traktat bud¿etowy b) umowa o przyst„pieniu do UE c) protok(cid:243)‡ do‡„czony do traktatu za‡o¿ycielskiego d) brak odpowiedzi poprawnej 37 UE w testach i kazusach.p65 37 2006-01-19, 20:16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Unia Europejska w testach i kazusach. Zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: