Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 003880 21776112 na godz. na dobę w sumie
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. Wydanie 1 - ebook/pdf
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0893-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji kompleksowo przedstawiono tematykę dotyczącą unieważnienia przetargu nieograniczonego − podstawowego trybu udzielania zamówień.

Unieważnienie przetargu zostało uregulowane w polskim prawie zamówień publicznych w sposób ramowy i mało precyzyjny, co powoduje trudności w praktycznym stosowaniu przepisów. Ich eliminację ułatwią zawarte w publikacji szczegółowe wyjaśnienia elementów unieważnienia przetargu oraz poszczególnych przesłanek uzasadniających tę czynność. Szerokie wykorzystanie aktualnego orzecznictwa krajowego i europejskiego umożliwi zamawiającemu prawidłowe działania, a wykonawcom − ich weryfikację. Rozważania prawne z głębokim osadzeniem w praktyce zostały przedstawione z uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

W książce zawarto ponadto charakterystykę prawną czynności dokonywanych w toku przetargu (ogłoszenia o przetargu, ukształtowania warunków zamówienia i ich oceny, składania przez wykonawców ofert i ich weryfikacji). Przybliżono zasady odpowiedzialności stron przetargu, w tym za bezzasadne unieważnienie oraz uchylanie się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Niniejsza publikacja to szerokie i wszechstronne źródło profesjonalnej informacji na temat unieważnienia przetargu na zamówienie publiczne. Jest adresowana zwłaszcza do kadry zarządzającej, członków komisji przetargowych w sektorze rządowym, samorządowym, sądach, uczelniach publicznych oraz do organów kontrolnych i orzekających, a także wykonawców z różnych branż gospodarki ubiegających się o publiczne kontrakty.

Andrzela Gawrońska-Baran – doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych, autorka profesjonalnych publikacji dotyczących zamówień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I . Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych 17 17 1 Ograniczenia swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych 2 Charakterystyka procedur przetargowych 23 3 Warunki zamówienia publicznego 31 4 Przebieg czynności proceduralnych 37 7 11 ROZDZIAŁ II . Charakter prawny unieważnienia postępowania przetargowego 56 1 Uwagi ogólne 56 2 Znaczenie prawne unieważnienia przetargu 67 3 Następstwa unieważnienia przetargu 75 4 Powinności zamawiającego towarzyszące unieważnieniu przetargu 81 ROZDZIAŁ III . Brak wymaganej liczby wykonawców 87 1 Uwagi ogólne 87 2 Wykluczenie wykonawcy z postępowania a odrzucenie oferty 89 3 Niemożność wyboru oferty z powodu jednakowych cen ofertowych 105 115 ROZDZIAŁ IV . Brak dostatecznego pokrycia finansowego 115 1 Planowanie wydatków na zamówienie publiczne 2 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 118 3 Zwiększenie kwoty pokrycia finansowego 133 4 Utrata dofinansowania 138 145 ROZDZIAŁ V . Istotna zmiana okoliczności 1 Pojęcie istotnej zmiany okoliczności 145 2 Upadek interesu publicznego 152 3 Niemożliwość przewidzenia zmiany okoliczności 160 5 Spis treści ROZDZIAŁ VI . Wada postępowania przetargowego 165 1 Pojęcie wady postępowania 165 2 Niemożliwość usunięcia wady proceduralnej 169 3 Następstwa wadliwości postępowania 176 ROZDZIAŁ VII . Odpowiedzialność stron postępowania przetargowego 191 191 1 Uwagi ogólne 2 Środki korygujące 198 3 Kontraktowy a deliktowy reżim odszkodowawczy 202 4 Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego 207 5 Zaostrzenie odpowiedzialności zamawiającego z tytułu unieważnienia przetargu 6 Problem wysokości odszkodowania przedkontraktowego 210 218 Zakończenie 227 Bibliografia 233 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Akty prawne BGB BVergG Cmp – Bürgerliches Gesetzbuch vom 18 August 1896, fassung vom 2 Januar 2002 (BGBl I S  42, 2909, 2003 I  S, 738) das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10 Mai 2012 (BGBl I  S   1084), http://www gesetze-im-internet de/ bgb/index html – Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesver- gabegesetz 2006), fassung vom 25 Mai 2011, BGBl I  Nr 17/2006 – Décret No 2006–975 du 1er août 2006 portant code des marches publics, version 2006, version consolidée au 1 ja- nvier 2012, www legifrance gouvr fr dyrektywa 89/665/EWG – dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r w spra- wie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania proce- dur odwoławczych w  zakresie udzielania zamówień pu- blicznych na dostawy i  roboty budowlane (Dz Urz WE 1989 L 395/33) dyrektywa 2004/17/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  31  marca 2004  r koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w  sektorach gospodarki wod- nej, energetyki, transportu i  usług pocztowych (Dz Urz UE L 134/1, ze zm ) dyrektywa 2004/18/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  31  marca 2004 r w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó- wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i  usługi (Dz Urz UE L 134/114, ze zm ) dyrektywa 2007/66/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/66/WE z 11 grudnia 2007 r zmieniająca dyrektywy 89/665/EWG i  92/13/EWG w  zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicz- nych (Dz Urz UE 2007 L 335/31) GWB – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 26 Au- gust 998, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15 7 Wykaz skrótów Juli 2005 (BGBl I  S   2114; 2009 I  S   3850), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 62 des Gesetzes vom 22 Dezember 2011 (BGBl I  S   3044), http://www gesetze-im-internet de/gwb/index html – ustawa z 23 kwiet nia 1964 r – Kodeks cywilny (tekst jedn Dz U z 2014 r , poz  121 ze zm ) – ustawa z  17  lis topada 1964  r – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn Dz U z 2014 r , poz  101 ze zm ) – ustawa z  29  stycznia 2004  r – Prawo zamówień publicz- nych (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  907 ze zm ) k c k p c p z p rozporządzenie z 1937 r – rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1937 r o do- stawach i  robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego (Dz U Nr 13, poz  92) u f p u n f p u ukr u węg VOB/A VOL/A  – ustawa z 27 sierp nia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  885 ze zm ) – ustawa z 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naru- szenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  168 ze zm ) – ukraińska ustawa nr 2289-VI z 1 czerw ca 2010 r o realiza- cji zamówień publicznych, http://www kijow polemb net – węgierska ustawa CVIII o  zamówieniach publicznych z  2011  r (w  wersji ujednoliconej wg stanu prawnego na 6 lipca 2012 r , http://www kozbeszerzes hu/?locale=en – Bekanntmachung der Novellierung der Vergabe- Und Ver- tragsordnung für Bauleistungen (VOB Teile A und B) vom 31 Juli 2009, http://www bmvbs de/cae/servlet/content- blob/44396/publicationFile/11321/vob-teil-a-und-b- ausgabe-2009-mit-berichtigung-vom-19-februar-2010 pdf – Bekanntmachung der Vergabe- Und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A  (VOL/A) Ausgabe 2009, vom 20 No- vember 2009, Jahrgang 61, Ausgegeben am Dienstag, dem 29 Dezember 2009, Nummer 196a Czasopisma; wydawnictwa z orzecznictwem KPP MoP NP OJ ONSA OSA OSNC – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – „Official Journal of the European Union” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r ) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych (do 1994 r ) – Orzecznictwo Sądów Polskich OSNCP OSP 8 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Prawo Zamówień Publicznych” – „Rachunkowość Budżetowa” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Prawa Prywatnego” – „Zamówienia Publiczne Doradca” – „Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie” – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej – European Court Report – Europejski Trybunał Sprawied liwości (do 2009 r ) – Główna Komisja Orzekająca – Krajowa Izba Odwoławcza – Monitor Polski – Naczelny Sąd Administracyjny – Regionalna Izba Obrachunkowa – Sąd Najwyższy – Sąd Okręgowy – tekst jednolity – Trybunał Sprawied liwości Unii Europejskiej – Unia Europejska – Model Law on Procurement of Goods, Constructions and Services, UNCITRAL – 16 Juli 1993, http://www uncitral org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastruc- ture/1993Model html – Urząd Zamówień Publicznych – Zespół Arbitrów – zamówienia dotyczące wartości okreś lonej w  rozporzą- dzeniu Prezesa Rady Ministrów z  23  grudnia 2013  r w  sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogło- szeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz U z 2013 r , poz  1735) OSPiKA OSS OTK PiP PPH PPHZ PS PUG PZP RB RPEiS SPP ZPD ZPO Inne Dz Urz UE Dz Urz WE ECR ETS GKO KIO M P NSA RIO SN SO tekst jedn TSUE UE UNCITRAL UZP ZA zamówienia większej wartości 9 Wprowadzenie Zasadniczym celem przetargu nieograniczonego, stanowiącego obecnie podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych, jest doprowadzenie do wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie ważnej umowy finalnej Jeżeli procedura okaże się bezprzedmiotowa, konieczne staje się jej za- mknięcie poprzez unieważnienie Rezygnacja z  udzielenia zamówienia bywa dotkliwa nie tylko dla zamawiającego (organizatora przetargu), lecz także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie, choćby ze względu na zawód wynikający z wdania się w bezowocną procedurę, a także z uwa- gi na nadaremnie poniesione wydatki, nie licząc innych uszczerbków Dla- tego też jest konieczna ustawowa reglamentacja podstaw takiego zamknię- cia postępowania Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne (try- bu stanowiącego rozwiązanie modelowe dla innych procedur udzielania zamówień publicznych) odnosi się do trudnej kwestii niemożliwości praw- nej zawarcia skutecznej umowy wraz z  jej nietypowymi następstwami W  piś miennictwie poświęconym unieważnieniu procedur zawierania umów istnieje poważna luka Bieżące potrzeby nauki, orzecznictwa i prak- tyki już od dawna nie znajdują pełnego zaspokojenia w nielicznych opra- cowaniach popularyzatorskich Tymczasem w związku z liczebnym rozwo- jem zamówień publicznych oraz potrzebą wzmożenia ochrony interesów wykonawców – praktyczne znaczenie tej problematyki wzrasta Dużo jest nieporozumień natury kwalifikacyjnej oraz przypadków bezpodstawnego unieważniania procedur przetargowych Eliminacji wątp liwości i różnych rozbieżności interpretacyjnych powstałych na tle nietypowego w  stosun- kach przedumownych unieważnienia przetargu nie ułatwiają ciągłe zmia- ny przepisów dotyczących zamówień publicznych Skalę unieważnianych przetargów w stosunku do wszystkich wszczę tych postępowań trudno ustalić (organizatorzy nie mają bowiem obowiązku in- 11 Wprowadzenie formowania o tym publicznie) Nie oznacza to jednak, że przypadki unie- ważnień są rzadkie, co potwierdza analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej Europejskie prawo zamówień publicznych nie reguluje – niestety – tych zagadnień, nawet jeśli chodzi o przyczyny unieważnienia przetargu, ograniczając się w zasadzie do postanowień nakazujących jed- nostce zamawiającej zawiadomienie o  dokonaniu takiej czynności Har- monizacją są objęte jedynie wybrane kwestie proceduralne, istotne z punk- tu widzenia obrotów transgranicznych, w pozostałym zakresie obowiązują – zgodnie z zasadą pomocniczości – unormowania krajowe Rozwiązania zawarte w Prawie zamówień publicznych w zakresie okolicz- ności uzasadniających unieważnienie przetargu eliminują tylko w  pew- nym stopniu arbitralne decyzje zamawiającego Ich ramowe i mało precy- zyjne ukształtowanie nie wystarcza wobec wielu stanów faktycznych możliwych do wystąpienia podczas prowadzenia postępowania Wywołu- je to rozbieżności interpretacyjne, będące potem podstawą wszczy nanej przez wykonawcę procedury odwoławczej Dlatego konieczne jest kom- pleksowe wyjaś nienie w publikacji elementów unieważnienia wraz z pro- pozycjami rozwiązań konstrukcyjnych i  oceną obowiązującej regulacji ustawowej Podstawowym celem publikacji jest przeprowadzenie strukturalnie złożo- nej kwalifikacji prawnej samego unieważnienia przetargu wraz z jej uza- sadnieniem oraz rozwiązanie problemów dotyczących po szczególnych podstaw tego sposobu zakończenia procedury na podstawie weryfikacyj- nej analizy stanu normatywnego, wypowiedzi orzecznictwa i  dorobku doktrynalnego Niezbędne jest także rozwiązanie utrzymującego się od dłuższego czasu dylematu na temat reżimu odpowiedzialności oraz granic roszczeń odszkodowawczych na gruncie przedumownych stosunków prze- targowych W publikacji oparto się na analizie regulacji prawnych krajowych, a także niemieckich, austriackich, francuskich oraz – w mniejszym stopniu – wę- gierskich i ukraińskich W zakresie orzecznictwa publikację wzbogaca pre- zentacja rozstrzyg nięć przede wszystkim sądów krajowych (Sądu Najwyż- szego, sądów powszechnych oraz administracyjnych), a  w  dalszej kolejności bieżącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, rozpozna- jącej spory dotyczące udzielania zamówień publicznych Uwzględniono ponadto orzecznictwo Trybunału Sprawied liwości Unii Europejskiej (do 2009  r – Europejskiego Trybunału Sprawied liwości), choć skala spraw, 12 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie które stały się przedmiotem zainteresowania Trybunału, jest niestety zni- koma (ostatnio ujawnia się jednak tendencja rosnąca) Ze względu na praktyczną doniosłość rozpoznawanej problematyki w pu- blikacji wykorzystano wyniki badań włas nych oraz obserwacji z pracy za- wodowej, obejmujące zwłaszcza analizę losowo wybranych ogłoszeń o  udzieleniu zamówienia w  trybie przetargu nieograniczonego, uzasad- nień orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej wydanych w latach 2009–2013 oraz danych udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych Zastoso- wano statystyczną metodę badania, dokonując analizy porównawczej Zwrócono szczególną uwagę na orzecznictwo odnoszące się nie tylko do zarzutów bezzasadnego unieważnienia przetargu, lecz także do wyklucze- nia wykonawcy z  ubiegania się o  zamówienie publiczne lub odrzucenia jego oferty Badanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia posłużyło ustale- niom co do stopnia konkurencyjności zamówień, mierzonego liczbą ofert składanych na przetarg nieograniczony, aby następnie ocenić zasadność tolerowania reguły prowadzenia przetargu tylko przy jednej ważnej ofer- cie Z kolei celem analizy orzecznictwa było ustalenie w szczególności ska- li kwestionowanego odrzucenia oferty oraz wykluczeń przetargowych, a  także liczby odwołań wnoszonych wobec takich praktyk, odrębnie dla każdej z ustawowych przesłanek unieważnienia przetargu Publikacja została podzielona na siedem rozdziałów merytorycznych Roz- dział pierwszy dotyczy zagadnień ogólnych związanych z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego, a  pośrednio także z  konstrukcją unieważnienia przetargu Przedstawiono charakterystykę prawną po- szczególnych czynności dokonywanych w  toku postępowania przetargo- wego Dotyczy to zwłaszcza ogłoszenia o  przetargu, ukształtowania wa- runków zamówienia, fazy składania przez wykonawców ofert i  ich otwarcia, weryfikacji warunków wymaganych od konkurentów, a  także oceny formalnej oraz wartościującej złożonych ofert, umożliwiającej pra- widłowy wybór oferty najkorzystniejszej W  rozdziale  drugim poddano analizie znaczenie prawne unieważnienia postępowania na tle możliwych konstrukcji cywilnoprawnych wraz z oce- ną następstw unieważnienia przetargu prowadzonego w  ramach wielo- stronnego stosunku proceduralnego oraz odrzucenia wszystkich ofert utrzymujących się w przetargu Scharakteryzowano także powinności za- mawiającego towarzyszące unieważnieniu postępowania przetargowego, a zwłaszcza obowiązek zawiadomienia wykonawców o zakończeniu prze- 13 Wprowadzenie targu bez udzielenia zamówienia oraz poinformowania o  zamiarze po- nownego wszczę cia postępowania Kolejne rozdziały zostały poświęcone weryfikacyjnej analizie okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia przetargu na zamówienie pu- bliczne, które zezwalają na warunkowe odstąpienie od doprowadzenia do skutecznej umowy Dlatego też ich enumeratywne okreś lenie w Prawie za- mówień publicznych Do najbardziej obiektywnych przyczyn unieważnie- nia przetargu zalicza się brak ofert i  niewystarczającą liczbę ważnych ofert Sytuacja taka wynika zazwyczaj z okoliczności niezależnych od za- mawiającego Zbadano, czy na eliminację wszystkich ofert, a tym samym na negatywny rezultat przetargu wpływa niedochowanie przez zamawia- jącego staranności w  przygotowaniu warunków zamówienia, czy też do- minują inne przyczyny Ma to doniosłe znaczenie dla nauki, judykatury i  praktyki, ponieważ wiele kwestii, nawet dopuszczalność prowadzenia przetargu przy jednej ważnej ofercie, budzi mnożące się wątp liwości Po- nadto trudny konstrukcyjnie jest problem porównania pochodzących od najlepszych wykonawców takich samych ofert cenowych, zmuszający za- mawiającego do unieważnienia przetargu, jeżeli nie zmieni się sytuacja po wezwaniu konkurentów do złożenia ofert dodatkowych Dodatkowo sytu- acja komplikuje się w przypadku unieważnienia przetargu z powodu bra- ku dostatecznego pokrycia finansowego na zamówienie publiczne Wiąże się ona zazwyczaj z niestarannym szacunkiem wstępnym kosztów świad- czenia dokonanym przez zamawiającego Ostatnia przesłanka unieważ- nienia przetargu w postaci nieusuwalnej wady przetargu uniemożliwiają- cej zawarcie skutecznej umowy o  zamówienie publiczne dotyczy trudnej kwestii wzruszalności czynności prawnej Merytoryczne wywody kończą się na problematyce odpowiedzialności stron przetargu Na pierwszy plan wysuwają się roszczenia wykonawców poszkodowanych w wyniku naruszenia obowiązków przetargowych przez zamawiającego, w  tym bezpodstawnego unieważnienia przetargu na za- mówienie publiczne oraz z tytułu uchylenia się zamawiającego od zawar- cia umowy Odpowiedzialność zamawiającego opiera się w  zasadzie na reżimie kontraktowym oraz zamyka w granicach tzw ujemnego interesu umowy Istotną rolę odgrywają ponadto środki korygujące, które umożli- wiają naprawienie przez zamawiającego szkody in natura poprzez przy- wrócenie stanu zgodnego z  prawem, choć nie obejmują szkód nieodwra- calnych wymagających rozliczenia finansowego, zwłaszcza w  przypadku 14 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie uchylenia się zamawiającego od zawarcia umowy Jeśli bowiem uchybie- nia mogą być w porę usunięte, brak jest trwałej przeszkody rozstrzyg nięcia przetargu w  połączeniu z  zawarciem umowy finalnej Odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą także wykonawcy wobec zamawiającego, a na- wet wykonawcy we wzajemnych relacjach, zwłaszcza na podstawie prze- pisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Szczegółowa analiza tych roszczeń została jednak pominięta z  uwagi na tematyczne ramy opraco- wania Szczegółowe rozpoznanie całej problematyki unieważniania przetargu wskazuje, że istnieje wiele nowych, nie w  pełni objaśnionych kwestii o  bezpośredniej doniosłości naukowej oraz praktycznej Z  naturalnych względów większość wnios ków i postulatów de lege ferenda sformułowano więc na potrzeby praktyki (eliminacji istniejących niepewności i rozbież- ności interpretacyjnych), z uwzględnieniem – rzecz jasna – wyników ana- lizy krajowego porządku prawnego na tle prawnoporównawczym Rozdział I Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych 1 . Ograniczenia swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych Panująca w  obrocie gospodarczym swoboda kontraktowa wyraża się co najmniej możnością decydowania o zawarciu umowy, wyborze kontrahen- ta, swobodnym kształtowaniu treści umowy oraz wyborze sposobu jej za- warcia, a także formy umowy1 Nie ma ona jednak charakteru absolutne- go Doznaje wielu ograniczeń, które – w świet le art  3531 k c – wynikają z ustawy, właś ciwości (natury) stosunku oraz zasad współżycia społeczne- go2 Reżim prawny zamówień publicznych stanowi właś nie zespół ograni- czeń swobody kontraktowej pochodzenia ustawowego Jest on podyktowa- ny przede wszystkim ochroną efektywności wydatków publicznych ponoszonych na usługi, dostawy lub roboty budowlane o  przeznaczeniu państwowym lub komunalnym Od czasu, gdy okazało się, że umowy ma- jątkowe zapewniające świadczenia na potrzeby publiczne stanowią lepszy 1 Zob W  Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s  136; P  Mach- nikowski, Swoboda umów według art. 3531 K.C. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005, s  3; tenże, w: Prawo zobowiązań – część ogólna, red E  Łętowska, System Prawa Pry­ watnego, t  5, Warszawa 2006, s  422 i n 2 Swoboda umów jest standardem europejskiego prawa prywatnego, co potwierdzają Zasady Europejskiego Prawa Umów, opracowane przez komisję pod przewodnictwem O   Lando Szerzej na temat swobody umów zob M   Safjan, Zasada swobody umów (uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c.), PiP 1993, nr 4, s  12 i n oraz P  Machni- kowski, Zasada swobody umów jako problem kodyfikacyjny, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8–10 paździer­ nika 2004 r.), red M  Sawczuk, Kraków 2006, s  211 i n 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: