Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00004 000539 24504985 na godz. na dobę w sumie
Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim - ebook/pdf
Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 204
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8382-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

W publikacji zaprezentowano problematykę akademickiego kształcenia bibliotekarzy i pracowników książki. Autorzy wiążą wątki dydaktyczno-naukowe z aktualną sytuacją studiów poświęconych kształceniu przygotowującemu do badań i całokształtu prac bibliologicznych w Polsce. Tekstom naukowym towarzyszą materiały dokumentacyjne i faktograficzne związane z jubileuszem 70-lecia Katedry Bibliotekoznawstwa na UŁ oraz I zjazdem absolwentów studiów bibliotecznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Informatologii i Bibliologii, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 RECENZENT Maria Kocójowa REDAKTOR INICJUJĄCY Urszula Dzieciątkowska OPRACOWANIE REDAKCYJNE Ewa Siwińska SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/lucidwaters Zdjęcia zawarte w publikacji autorstwa Beaty Gamrowskiej i Pauliny Milewskiej © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07525.16.0.K Ark. wyd. 9,0; ark. druk. 12,75 ISBN 978-83-8088-346-8 e-ISBN 978-83-8088-382-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp ....................................................................................................................................... 7 Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945–2015 Część I 11 Stanisława Kurek-Kokocińska – Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w UŁ w sie dem - dziesiątą rocznicę. Podsumowania ............................................................................................ Bożena Koredczuk – Zmiany w programie kształcenia bibliotekarzy w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2005–2015 ............. Małgorzata Janiak – Zarządzanie informacją: zmiany w procesie kształcenia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ............................. Agnieszka Fluda-Krokos – Problematyka kształcenia akademickiego pracowników bibliotek i informacji naukowej na łamach czasopism specjalistycznych (1945–2015) .......................... Maria Juda – Problematyka historyczno-bibliologiczna w kształceniu akademickim na ziemiach polskich w zakresie bibliologii i informatologii ......................................................................... Jadwiga Konieczna – Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ jako ośrodek badań bibliologicznych (1945–2015) ....................................................................................... 107 Katarzyna zimnoch – Kształcenie bibliotekarzy na Uniwersytecie w Białymstoku (1991–2015) .............................................................................................................................. 127 37 49 67 95 I zjazd Absolwentów Studiów Bibliotekoznawczych i Informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim Część II Wykaz pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2015 ................................................................................................................. 139 Spis adresów Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2015................................................................................................................................. 143 Wspomnienia Absolwentów ................................................................................................ 145 Jadwiga Piotrowska – Od studiowania do wspominania ...................................................... 147 Jan Janiak – Moja dydaktyczna inicjacja ................................................................................. 151 Barbara Saletra – Wspomnienie studiów ............................................................................... 155 Piotr Szeligowski – Wspomnienie studiów ............................................................................ 159 Iwona Sójkowska – Studia bibliotekoznawcze na UŁ, to była dobra decyzja… .................... 161 Paula Gamus – Wspomnienie studiów ................................................................................... 165 Spis treści Dokumentacja Konferencji Jubileuszowej i i Zjazdu Absolwentów w 2015 r. Część III Plakat Konferencji .................................................................................................................. 170 Program Konferencji .............................................................................................................. 171 Program I Zjazdu Absolwentów .......................................................................................... 172 Dokumenty gratulacyjne ...................................................................................................... 173 Dokumentacja fotograficzna................................................................................................. 187 Indeks osób ............................................................................................................................. 201 6 Stanisława Kurek-Kokocińska Wstęp 7 Kształcenie bibliotekarzy na poziomie akademickim w Polsce zostało zainicjowane w 1945 r. na nowo utworzonym Uniwersytecie w Ło- dzi, a studia wyższe w zakresie zagadnień księgoznawstwa i bibliotekar- stwa pierwsza grupa absolwentów ukończyła tu w 1950 r. Katedra Biblio- tekoznawstwa obchodziła więc Jubileusz 70-lecia swojego istnienia wraz z Uniwersytetem Łódzkim. Obchodom rocznicy kształcenia pracowników książki i informacji to- warzyszyła konferencja jubileuszowa zatytułowana Ewolucja modelu akade- mickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945–2015 oraz I Zjazd Absolwen- tów Studiów Bibliotekoznawczych i Informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim. Obie imprezy odbyły się 19 czerwca 2015 r. Merytoryczną część uroczystości jubileuszowych poświęcono przypomnieniu dziejów poszczególnych ośrodków akademickich, kształ- towaniu się programów studiów i realizowanych form działalności dydak- tycznej, omówieniu najważniejszych problemów współczesnej dydaktyki akademickiej z zakresu bibliotekoznawstwa oraz dalszym perspektywom kształcenia pracowników bibliotek i informacji naukowej w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości” (http://absolwentkbin.uni.lodz.pl/). W prezentowanej publikacji, w jej pierwszej części, czytelnik znajdzie teksty omawiające problemy kształcenia akademickiego bibliotekarzy. Przedstawiają one temat w kilku różnych aspektach: organizacji naucza- nia, treści nauczania (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloń- ski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Wro- cławski) oraz w aspekcie badawczym, w odniesieniu do określonego typu źródeł. Jeszcze inne ujęcie tematu zawierają dwa opracowania związane z hi- storią Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Pierwsze to tekst sięgający do publikacji autorstwa pracowników KBiIN, w których Stanisława Kurek-Kokocińska ukazany został rozwój ośrodka i opracowania inspirowane dorobkiem Profesorów i Nauczycieli. Natomiast drugie opracowanie zawiera prze- gląd dokonań naukowo-badawczych z zakresu bibliologii i informacji na- ukowej w okresie minionych 70 lat. Część druga ma charakter faktograficzny i dokumentacyjny. Znalazł się tutaj spis dotychczasowych miejsc funkcjonowania Katedry oraz wy- kaz pracowników od 1945 r., z uwzględnieniem uzyskanego tytułu nauko- wego, roku zatrudnienia i innych danych. Obrazują one zmiany, jakie na przestrzeni 70-lecia zachodziły w sytuacji lokalowej i kadrowej placówki. Na tym tle Wspomnienia absolwentów studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych w Łodzi, reprezentujących różne lata akademickie – od 1945/1946 do 2013/2014 – to teksty osobiste i autobiograficzne. Przenoszą one czytelnika w minione lata istnienia Katedry, zawierają w sobie ele- menty oceny, m.in. programu i metod nauczania, a zarazem są świadec- twem sukcesów zawodowych byłych studentów. Na dokumentację obchodów Jubileuszu składają się m.in. obrazy gra- ficzne adresów nadesłanych na ręce kierownika Katedry. Pamiątką uro- czystości jest również dokumentacja fotograficzna przebiegu Konferencji i I Zjazdu Absolwentów, wykonana przez pracowników Biblioteki Głów- nej Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizatora obchodów rocznicy, za- mieszczona w prezentowanej publikacji w wyborze. Zarówno fotografie z Konferencji, jak i Zjazdu Absolwentów, a tak- że celowo przygotowany zestaw zdjęć z Archiwum Katedry, powstałych w różnych okresach Jej istnienia i działalności, oraz inne materiały, za- mieszczone zostały na stronie internetowej Konferencji pod adresem WWW.absolwent.kbin.uni.lodz.pl, która stanowi element archiwum cy- frowego Uniwersytetu Łódzkiego. 8 Część I Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945–2015 Stanisława Kurek-Kokocińska Uniwersytet Łódzki Katedra Informatologii i Bibliologii Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w UŁ w siedemdziesiątą rocznicę Podsumowania 11 W związku z 70-leciem Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (KBiIN) na Uniwersytecie Łódzkim uwaga Czytel- ników będzie kierować się na publikacje poświęcone ośrodkowi, który w 2015 r. obchodził swój jubileusz. Temat ten wart jest rozwinięcia w mo- mencie podsumowań wieloletniej działalności, tym bardziej że w latach 1945–2015 wydano niemało prac, które składają się na literaturę przed- miotową łódzkiej jednostki. Jak dotąd bibliografia Katedry Biblioteko- znawstwa jako taka nie powstała, a jej sporządzenie nie jest też celem ni- niejszego artykułu1. Tym tekstem o charakterze faktograficznym i przeglądowym należy wyrazić szacunek środowisku, które przyczyniło się do powstania Kate- dry, uczestniczyło w jej rozwoju, brało udział w kształceniu kadry biblio- tekarzy i specjalistów informacji oraz prowadziło badania w poszczegól- nych specjalnościach bibliologii i informatologii2. W istniejącym piśmiennictwie na temat Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ należy wyodrębnić trzy typy prac: (1) omówienia przybliżające histo- rię ośrodka, (2) opisy realizowanych działań dydaktycznych oraz (3) opra- cowania dotyczące profesorów prowadzących działalność naukową i dy- daktyczną. 1 Inicjatywę zebrania informacji o piśmiennictwie dotyczącym Katedry oraz próbę bibliograficzną podjęła S. Kurek-Kokocińska. Por. eadem: Dokumentacja działalności Katedry Bibliotekoznawstwa. Założenia metodyczne bibliografii pracowników. „Acta Universitatis Lo- dziensis” 2007 Folia Librorum 14, s. 73–79. 2 Na mocy Zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Filologicznym UŁ [niepubl.] Ka- tedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej otrzymała nazwę Katedra Informatologii i Bibliologii. Część istniejących publikacji została napisana przez organizatorów kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Ło- dzi, a także przez jego uczestników, tj. uczniów i (później) nauczycieli. Odwołując się do tej grupy prac, musimy dokonać wyboru, albowiem nie sposób wyczerpać w krótkim artykule istniejącego materiału piśmienni- czego w postaci wzmianek, napomknień czy egzemplifikacji obecnych w wielu różnych wypowiedziach. Zestaw publikacji zawierających wiadomości na temat łódzkiego ośrodka bibliotekoznawczego otwierają artykuły Jana Muszkowskiego pt. Kształcenie bibliotekarzy3 oraz Pierwszy etap wyższych studiów bibliotekarskich UŁ (1945/46–1951/52)4. Autor w krótkich słowach nakreślił sytuację zawo- du bibliotekarza w okresie przed uruchomieniem kształcenia zawodowe- go na świecie i w Polsce. Wiek dziewiętnasty […] zapoczątkowuje […] podstawy tego zawodu: bo do tego czasu „przeciąga przed nami w dziejach bibliotek barwny pochód: ucze- ni i dworacy, poeci i skryby, letkiewicze i pedanci, słowem ludzie wszelkiego pochodzenia i wszelkiej kondycji” na stanowiskach bibliotekarskich5. Profesor Muszkowski dokonał przeglądu szkół w Europie (Francja, Anglia, Niemcy, Włochy) i w Ameryce Północnej oraz egzaminów bibliote- karskich, m.in. w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Infor- macje te uwydatniają początki Katedry Bibliotekoznawstwa w UŁ i zaczątki kształcenia uniwersyteckiego w zakresie nowej specjalności akademickiej. Pierwsze zebranie Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Stu- dium Bibliotekarskiego odbyło się 10 września 1945 r.6 Ten historyczny moment, którego profesor był inspiratorem i uczestnikiem, dawał nadzie- ję na dalszy rozwój uniwersyteckiej obecności księgoznawstwa i i biblio- tekoznawstwa. Utworzona obecnie na Uniwersytecie Łódzkim w ramach Wydziału Huma- nistycznego katedra księgoznawstwa i bibliotekarstwa ma być rozbudowana do rozmiarów Studium Bibliotekarskiego7. W innym miejscu Jan Muszkowski wymienił „Zakład Księgoznaw- stwa i Bibliotekarstwa U.Ł., który pragnie stać się ośrodkiem badań” w kierunku teoretycznym8. 12 3 J. Muszkowski: Kształcenie bibliotekarzy. „Bibliotekarz” 1945 nr 2–3, s. 1–6. 4 J. Muszkowski: Pierwszy etap wyższych studiów bibliotekarskich UŁ (1945/46–1951/52). „Bibliotekarz” 1953 nr 1, s. 10–13. 5 J. Muszkowski: Kształcenie…, s. 1. 6 J. Muszkowski: Pierwszy etap…, s. 10. 7 J. Muszkowski: Kształcenie…, s. 4. 8 Ibidem, s. 5. Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych... Tak więc już na samym początku akademickiego bibliotekoznawstwa profesor Muszkowski wprowadził do dyskusji dwa główne zagadnienia – organizacyjne i naukowe – które i później pochłaniały uwagę środowiska odpowiedzialnego za rozwój problematyki książki i biblioteki w ramach wyższej uczelni. Potrzeba wyodrębnienia i opracowania przedmiotu nauczania zaję- ła w refleksji Jana Muszkowskiego więcej miejsca. Początkowo w swojej pracy na UŁ czerpał on z doświadczeń Studium Pracy Społeczno-Oświa- towej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, przygotowującym przed II wojną światową słuchaczy na poziomie akademickim9. Po zainicjowaniu kształcenia na Uniwersytecie wystąpiły nowe problemy. Jak pisał pierwszy kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa: „aż do 1949 r. pra- ca odbywała się bez zatwierdzonego przez władze programu”10. Później w opracowaniu programu kształcenia bibliotekoznawców uczestniczyło Mi- nisterstwo Oświaty, a następnie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Warto dodać, że zajęcia ze studentami odbywały się początkowo w prywatnym mieszkaniu Jana Muszkowskiego przy ul. Uniwersytec- kiej 3, następnie Katedra mieściła się w budynku przy ul. Narutowicza 59, skąd została przeniesiona do Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Składowej nr 43; na liczniejsze wykłady wypożyczano sale w różnych uniwersyteckich obiektach. Ta niekomfortowa sytuacja trwała do 1960 r., kiedy Katedra znalazła miejsce w nowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Matejki nr 3411. Rozwój Katedry do 1961 r. opisała Halina Werno w artykule pt. Ka- tedra Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 1946–196112. Absolwentka studiów bibliotekoznawczych13, a następnie starszy asystent w Katedrze (w latach 1956–1961)14, podała dane, obrazujące liczbowy stan absol- wentów nowego kierunku studiów w jego pierwszych latach. Jak czy- tamy: w roku 1950 dyplomy magisterskie uzyskały 2 osoby, w 1951 r. – 4, w 1952 r. – 29 osób15. 13 9  Ibidem, s. 4–5. 10  J. Muszkowski: Pierwszy etap…, s. 10. 11 H. Tadeusiewicz: Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwer- sytetu Łódzkiego. Działalność tej placówki w latach 1945–1953. W: Jan Muszkowski. Ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje. Red. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź 2014, s. 20. 12 H. Werno: Katedra Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 1946–1961. „Roczniki Biblioteczne” 1961, s. 383–388. 13 Halina Werno jest autorką pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. He- leny Więckowskiej pt. Mickiewicz bibliotekarzem w Paryżu. Nieznana karta z życia i pracy poety w Bibliothèque Royale i Bibliothèque de l’Arsenal. Łódź 1954. 14 B. świderski: Historia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1987. „Acta Universitatis Lodziensis” 1998 Folia Librorum 8, s. 7. 15 H. Werno: Katedra Bibliotekoznawstwa…, s. 388. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w UŁ w siedemdziesiątą rocznicę Zdzisława Brzozowska, asystent w Katedrze Bibliotekoznawstwa kie- rowanej przez profesora Muszkowskiego, w tekście pt. Absolwenci studiów bibliotekoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego i ich praca zawodowa16 podała następujące dane: w latach 1945/1946–1953/1954 studiowało w Łodzi pro- blematykę książki i bibliotek 195 osób. Studia ukończyło 115 słuchaczy, w tym 48 uzyskało dyplom magisterski, a 67 osób – dyplom zawodowy17. Sytuację łódzkiego ośrodka bibliotekoznawczego w trudnym okresie po śmierci w 1953 r. jego organizatora i pierwszego kierownika przybli- żyli Michał Kuna, Helena Sanok i Wanda Polakowska (W obronie Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego)18. Magistranci prof. Więckow- skiej z roku 195419 zabrali głos przeciwko odebraniu Katedrze prawa do rekrutacji studentów. Historię Katedry w następnych latach omówiła Helena Więckowska (Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa20), dyrektor Biblioteki UŁ, kie- rownik Katedry po Janie Muszkowskim. W przywołanym artykule, ale i w innych swoich publikacjach (m.in. Dziesięć lat bibliotekarstwa w Łodzi21, Kilka słów o Katedrze Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim22) autorka odniosła się do sytuacji bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie w Łodzi. Opisała m.in. zorganizowane w roku akademickim 1956/1957 dwuletnie studium eksterni- styczne przeznaczone dla osób, które ukończyły studia trzyletnie biblioteko- znawcze I stopnia. Przybliżyła też seminarium doktoranckie, które prowa- dziła w Bibliotece UŁ od 1963 r. oraz starania o powołanie na Uniwersytecie w Łodzi Międzywydziałowego Studium Bibliotekoznawstwa. Należy dodać, że po okresie wstrzymania naboru kandydatów na studia bibliotekoznawcze w latach 1953/1954–1954/1955 późniejsza moż- liwość studiowania tego kierunku w Łodzi (w trybie niestacjonarnym), która pojawiła się z początkiem roku akademickiego 1956/1957, została podana do wiadomości na łamach „Przeglądu Bibliotecznego” (Katedra 14 16 Z. Brzozowska: Absolwenci studiów bibliotekoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego i ich praca zawodowa. W: Z badań klasy robotniczej i inteligencji. Łódź 1958, s. 148–220. 17 Ibidem, s. 200. 18 M. Kuna, H. Sanok, W. Polakowska: W obronie Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersy- tetu Łódzkiego. „Przegląd Biblioteczny” 1954 z. 1, s. 104–107. 19 Michał Kuna jest autorem pracy magisterskiej pt. Drukarnia, księgarnia i wydawnic- two Samuela Orgelbranda. Helena Sanok jest autorką pracy magisterskiej pt. Oficyna drukar- ska Wł. Anczyca w Krakowie. Wanda Polakowska jest autorka pracy magisterskiej pt. Działal- ność Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie zdobnictwa książki na tle prądów epoki). 20 H. Więckowska: Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa.„Przegląd Bibliotecz- ny” 1969 z. 2/3, s. 113–134. tu Łódzkiego” 1956 ser. 1 z. 3, s. 195–214. „Bibliotekarz” 1966 nr 11, s. 321–322. 21 H. Więckowska: Dziesięć lat bibliotekarstwa w Łodzi. „Zeszyty Naukowe Uniwersyte- 22 H. Więckowska: Kilka słów o Katedrze Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych... Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego znów dydaktycznie czynna23 oraz Eksternistyczne studium bibliotekarstwa w Łodzi)24. Za H. Więckowską należy podać, że w roku 1956/1957 na studia eks- ternistyczne przyjęto 32 osoby, a rok później 21 osób. Studia ukończyło 35 słuchaczy. Studium zostało zamknięte w roku akademickim 1962/196325. Wzmiankowane Międzywydziałowe Studium Bibliotekoznawstwa zostało uruchomione w 1969 r. w ramach Katedry Bibliotekoznawstwa. Jej nowy kierownik Bolesław świderski (Historia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–198726) opisał m.in. dalsze dzieje ośrodka. Obejmują one likwidację Katedry w roku 1970 jako samodzielnej jednostki organizacyjnej i usytuowanie problematyki bibliotekoznawstwa w ramach Instytutu Filologii Polskiej w obrębie Za- kładu Nauk Pomocniczych i Bibliotekoznawstwa, a następnie powołanie w 1972 r. Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i przemia- nowanie go w 1981 r. na Katedrę Bibliotekoznawstwa. Międzywydziałowe Studium Bibliotekoznawstwa dawało możliwość studiowania w trybie studiów dziennych. Według B. świderskiego: 15 W koncepcji kierownictwa studiów polonistycznych specjalizacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej miała ułatwić słuchaczom znale- zienie miejsc pracy nie tylko w szkole. Sprostanie normalnym obowiązkom na głównym przedmiocie studiów było dla pewnej liczby słuchaczy niełatwe. Obciążenie dodatkowymi godzinami w ramach specjalizacji, a zwłaszcza ob- ligatoryjnymi praktykami w bibliotekach i ośrodkach informacji, stanowiło dla wielu studentów, zobowiązanych również do praktyk pedagogicznych w szkole, nadmierne obciążenie. W rezultacie z ok. 100 słuchaczy [...] sto- sunkowo niewielu ukończyło je pomyślnie. Dziekanat […] wydał w czasie kilkuletniego trwania MSB tylko 23 świadectwa ukończenia studiów biblio- tekoznawczych i z zakresu informacji naukowej27. Cytowany autor charakteryzował uruchomione w roku akademickim 1975/1976 i rozwijane dalej, w trakcie jego kadencji, stacjonarne studia magisterskie bibliotekoznawstwa. Podał on m.in., że w pierwszym roku rekrutacji na studia dzienne 4-letnie zgłosiło się ponad 80 osób, spośród któ- rych w wyniku postępowania egzaminacyjnego indeks otrzymało 42 słu- chaczy. W następnym roku 1976/1977 spośród 127 kandydatów w poczet 23 M. Kuna: Katedra Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego znów dydaktycznie czyn- na. „Przegląd Biblioteczny” 1956 z. 4, s. 366–368. 24 M. Kuna: Eksternistyczne studium bibliotekarstwa w Łodzi. „Przegląd Biblioteczny” 1959 z. 3, s. 287–288. 25 H. Więckowska: Pierwsza w Polsce…, s. 128–130. 26 B. świderski: Historia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1987. „Acta Universitatis Lodziensis” 1998 Folia Librorum 8, s. 3–18. 27 Ibidem, s. 9–10. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w UŁ w siedemdziesiątą rocznicę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: