Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 004900 22934816 na godz. na dobę w sumie
Upadłość a potrącenie. Komentarz - ebook/pdf
Upadłość a potrącenie. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1602-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytucji potrącenia w kontekście upadłości zarówno układowej, jak i likwidacyjnej.

Opracowanie zasadniczo zawiera omówienie sześciu artykułów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze: art. 89, 93–96, 245 ust. 1 pkt 5. Przy czym wskazano także na inne przepisy tej ustawy mające znaczenie dla przedstawionego zagadnienia problemowego.

Z uwagi na dużą rolę potrącenia w praktyce obrotu prawnego Komentarz powinien być użyteczny zarówno dla teoretyków, jak i praktyków Prawa upadłościowego: sędziów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, a także upadłych i wierzycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Krótkie Komentarze Becka Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytu- cji potrącenia w kontekście upadłości zarówno układowej, jak i likwidacyjnej. Opracowanie zawiera omówienie sześciu artykułów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze: art. 89, 93–96, 245 ust. 1 pkt 5. Przy czym wskazano także na inne przepisy tej ustawy mające znaczenie dla przedstawionego zagadnienia problemo- wego. Z uwagi na dużą rolę instytucji potrącenia w praktyce obrotu prawnego Komentarz powinien być użyteczny zarówno dla teoretyków, jak i praktyków Prawa upadłościowego: sędziów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, zarządców, nadzor- ców sądowych, a także upadłych i wierzycieli. Rafał Adamus – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, dr nauk prawnych, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach specjalizujący się w sprawach gospodarczych, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospo- darczej w Katowicach i w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, autor ponad 100 opracowań z zakresu prawa gospodarczego prywatnego i cywilnego. z r a t n e m o K e i n e c ą r t o p a ć ś o ł d a p U Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http:// www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1602-4 Cena 39,00 zł s u m a d A ł a f a R C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość a przewłaszczanie na zabezpieczenie B. Kurzępa ustawa o broni i amunicji R. Adamus bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego K. Haładyj ustawa o oFercie pubLicznej J. Ignaczewski pocHodzenie dziecka i władza rodzicieLska po noweLizacji. art. 619–1136 kro P. Zawadzka ustawa o bankowym Funduszu gwarancyjnym J. Ignaczewski rozwÓd po noweLizacji. art. 56–61 kro G. Rejman zasady odpowiedziaLności karnej M. Płużański prawo zamÓwieŃ pubLicznycH M. Leśniak, J. Gołaczyński zastaw rejestrowy i rejestr zastawÓw www.ksiegarnia.beck.pl upadłość a potrącenie komentarz rafał adamus WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2010 Upadłość a potrącenie Stan prawny: 1 maja 2010 r. Redakcja: Anna Łubińska-Bujak © wydawnictwo c. H. beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1602-4 spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI a. tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535). Tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . b. komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . część i. uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . część ii. przepisy dotyczące instytucji potrącenia . . . . . . . . . . . . Art. 89. Potrącenie w upadłości układowej . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93. Potrącenie wierzytelności w upadłości likwidacyjnej . . Art. 94. Wyłączenie dopuszczalności potrącenia . . . . . . . . . . . . Art. 95. Zakaz potrącania wierzytelności upadłego z wierzytel- ności masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96. Oświadczenie o potrąceniu przy zgłoszeniu wierzytel- ności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Art. 245. Lista wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3 7 9 35 36 49 69 93 V wstęp Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu potrącenia wierzytel- ności w płaszczyźnie postępowania upadłościowego. Obejmuje on proble- matykę potrącenia w upadłości układowej (art. 89 PrUpN), jak i potrące- nia w upadłości likwidacyjnej (art. 93–96 PrUpN). Komentarz do poszcze- gólnych przepisów został poprzedzony uwagami ogólnymi o potrąceniu, wspólnymi dla obu rodzajów postępowania upadłościowego. Potrącenie niewątpliwie pełni bardzo ważną rolę w obrocie gospodar- czym i nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy jeden z wierzycie- li wzajemnych znajduje się w stanie upadłości. Potrącenie uważane jest za uprzywilejowany sposób zaspokojenia wierzyciela w postępowaniu upa- dłościowym. Instytucji tej poświęca się wiele uwagi zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie sądowym. Opracowanie bazuje zatem na znacznym dorobku jurysprudencji i judykatury, ale jednocześnie zachowuje charakter Komentarza praktycznego. Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze w odniesieniu do potrącenia w zasadniczej części odwzorowała dotychczasowe rozwią- zania prawne przyjęte w przepisach Prawa upadłościowego i Prawa o po- stępowaniu układowem z 24.10.1934 r. W związku z tym można postawić tezę, iż koncepcja potrącenia w płaszczyźnie upadłości jest wyjątkowo sta- bilna. Nie oznacza to jednak, że przedmiotowa problematyka wolna jest od nowych interpretacji i różnorodnych koncepcji orzeczniczych. Jednocześnie wobec tendencji powstawania różnej wykładni prawa w poszczególnych ośrodkach orzeczniczych (sądach upadłościowych) pro- blematyka potrącenia, bardzo ważna dla praktyki obrotu gospodarczego, niewątpliwie ciągle wymaga pogłębionej dyskusji. VII wykaz skrótów 1. Źródła prawa InsO . . . . . . . . . . . . . Insolvenzordnung z 5.10.1994 r. (niemieckie prawo upadłościowe, BGBL 1, s. 2866) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NiemOrdU . . . . . . . . niemiecka ordynacja upadłościowa – ustawa z 10.2.1877 r. o postępowaniu upadłościowym (Dziennik Praw Rzeszy, Nr 10, s. 351) OrdPod . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. PostUkł . . . . . . . . . . . rozporządzenie PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrUp . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układo- wem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) Prezydenta z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Prezydenta PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) 2. organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny IX Wykaz skrótów 3. czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Gl. . . . . . . . . . . . . . . . Glosa Inf. Pr. . . . . . . . . . . . . Informator Prawniczy Jur. . . . . . . . . . . . . . . Jurysta MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PB . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe Pr. Gosp. . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego SP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze 4. inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera n. . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . to jest uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ustęp wyd. . . . . . . . . . . . . . wydanie wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami X wykaz literatury Nr 7–8 2009, Nr 7 Warszawa 2010 Warszawa 2010 Pr. Sp. 2009, Nr 11 R. Adamus, Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w Prawie upadłościowym i naprawczym, [w:] Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. A. Witosza, Katowice 2006 R. Adamus, Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym, [w:] In- stytucje Prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. A. Witosza, t. II, Katowice 2008 R. Adamus, Potrącenie wierzytelności a upadłość likwidacyjna. Glosa do uchwały SN z 21.8.2003 r., III CZP 48/03, Pr. Sp. 2005, Nr 5 R. Adamus, Glosa do wyroku SN z 6.2.2008 r., II CSK 424/07, PS 2009, R. Adamus, Zarys historii źródeł prawa upadłościowego w Polsce, Jur. R. Adamus, Prawo naprawcze przedsiębiorcy, Warszawa 2009 R. Adamus, Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, R. Adamus, Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2010 R. Adamus, Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz, R. Adamus, Jeszcze w sprawie potracenia w upadłości likwidacyjnej, M. Allerhand, Prawo upadłościowe z komentarzem, Bielsko-Biała 1994 D. Altman, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 1935 K. Babiarz-Mikulska, Bezskuteczność czynności upadłego w stosunku do masy upadłości w świetle przepisów ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze (próba usystematyzowania i analizy przesłanek), PS 2003, Nr 7–8 A. Brol (red.), Niemieckie postępowanie insolwencyjne, Warszawa 1996 T. Chilarski, Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej, War- J. Hryniewiecki, Zbiór ustaw Ziem Zachodnich, t. XX, Ordynacja upadło- szawa 2008 ściowa, Poznań 1926 P. Janda, Potrącenie jako sposób zaspokojenia roszczenia wierzyciela po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, MoP 2007, Nr 4 K. Kalicińska, Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, Kraków 1998 XI Wykaz literatury W. Kurowski, Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym – uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątko- wa Profesora Maksymiliana Pazdana, pod red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005 R. Kwaśnicki, O. Kowalewski, Tysiące „ustawowych bankrutów”. Uwagi na tle Prawa upadłościowego i naprawczego odnośnie do terminu „nie- wypłacalność”, MoP 2007, Nr 20 J. Lachowski, Kompensaty umowne wierzytelności przyszłych w prawie cywilnym, Gl. 2001, Nr 2 J. Lachowski, Kompensata umowna a potrącenie ustawowe, PPH 2000, Nr 9 A. Laniewski, Ordynacja konkursowa. Ordynacja ugodowa i Ordynacja za- J. Mojak, Przelew a inne wypadki singularnej sukcesji w wierzytelność, SP czepna, Lwów 1927 1991, Nr 2 M. Pyziak-Szafnicka, Potrącenie w prawie cywilnym, Kraków 2002 M. Pyziak-Szafnicka, Glosa do wyroku SN z 6.2.2008 r., II CSK 424/07, OSP 2009, Nr 3, poz. 36 T. Spyra, Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych w świetle dyrektywy 2002/47/EC, PUG 2005, Nr 1 T. Spyra, Potrącenie z rachunku bankowego – przesłanka wymagalności wierzytelności posiadacza, PB 2002, Nr 5 B. Stelmachowski, Prawo upadłościowe Ziem Zachodnich, Poznań 1932 L. Stępniak, Potrącenie w systemie polskiego prawa cywilnego, Ossoli- J. Stochel, Istota potrącenia i sposób jego obliczenia w prawie upadłościo- 2007 XII neum 1975 wym, Pr. Sp. 2001, Nr 5 Nr 2, poz. 38 jawnej, Warszawa 2008 A. Szpunar, Glosa do wyroku SA z 11.12.1996 r., I ACr 985/96, OSP 1998, P. Tereszkiewicz, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki A. Torbus, Ochrona praw wierzycieli upadłościowych a ograniczenie potrą- cenia przed ogłoszeniem upadłości, PS 1997, Nr 7–9 A. Torbus, Glosa do wyroku SN z 28.10.1999 r., II CKN 551/98, PPH 2001, Nr 2 Nr 4, poz. 84 A. Witosz (młodszy), Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Zasady naczelne, Warszawa 2009 F. Zedler, Glosa do wyroku SN z 15.12.1994 r., I CRN 149/94, OSP 1996, F. Zedler, Prawo upadłościowe i układowe, Toruń 1997 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa Z. Żywko, Potrącenie w toku postępowania układowego, MoP 2001, Nr 23 a. tekst ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361) (zm.: Dz.U. 2009, Nr 191, poz. 1484) (wyciąg) część pierwsza. przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach (…) tytuł iii. skutki ogłoszenia upadłości (…) dział ii. skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego (…) rozdział 2. skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego (…) oddział 2. skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (…) art. 89. [potrącenia wzajemnych wierzytelności] 1. W czasie trwania postępowania aż do jego umorzenia lub zakończenia albo zmiany postano- wienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postano- wienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności między upadłym i wierzycielem nie jest dopuszczalne, jeżeli wierzyciel: 1) stał się dłużnikiem upadłego po ogłoszeniu upadłości; 3 art. 93–94 A. Tekst ustawy 2) będąc dłużnikiem upadłego, stał się po ogłoszeniu upadłości jego wie- rzycielem przez nabycie wierzytelności w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. 2. Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest jednak dopuszczalne, je- żeli nabycie wierzytelności nastąpiło wskutek zapłaty długu, za który na- bywca odpowiadał osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli odpowiedzialność nabywcy za dług powstała przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 3. Wierzyciel, który chce skorzystać z potrącenia, składa o tym oświad- czenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności. (…) oddział 3. skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (…) art. 93. [potrącenie wierzytelności] 1. Potrącenie wierzytelności upadłe- go z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytel- ności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalno- ści jednej z nich jeszcze nie nastąpił. 2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłe- go, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości. 3. Jeżeli termin płatności nieoprocentowanego długu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości nie nastąpił, do potrącenia przyjmuje się sumę należ- ności zmniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż sześć pro- cent, za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia płatności i nie więcej niż za okres dwóch lat. art. 94. [dopuszczalność potrącenia] 1. Potrącenie nie jest dopuszczal- ne, jeżeli dłużnik upadłego nabył wierzytelność w drodze przelewu lub in- dosu po ogłoszeniu upadłości albo nabył ją w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upadłości, wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości. 2. Potrącenie jest dopuszczalne, jeżeli nabywca stał się wierzycielem upadłego wskutek spłacenia jego długu, za który odpowiadał osobiście al- bo określonymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli nabywca w czasie, gdy przyjął odpowiedzialność za dług upadłego, nie wiedział o istnieniu 4 art. 95–245 A. Tekst ustawy podstaw do ogłoszenia upadłości. Potrącenie jest zawsze dopuszczalne, je- żeli przyjęcie odpowiedzialności nastąpiło na rok przed dniem ogłoszenia upadłości. art. 95. [dopuszczalność potrącenia] Potrącenie nie jest dopuszczalne, je- żeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości. art. 96. [oświadczenie wierzyciela] Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgło- szeniu wierzytelności. (…) tytuł V. zgłoszenie i ustalenie wierzytelności (…) dział ii. Lista wierzytelności rozdział 1. ustalenie listy wierzytelności (…) art. 245. [zawartość listy] 1. Na liście wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach następujące dane: 1) sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu; 2) kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu; 3) istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelności oraz określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela; sumę tę oznacza się według tej części wierzytelności, która prawdopodobnie nie będzie za- spokojona z przedmiotu zabezpieczenia; 4) zy wierzytelność jest uzależniona od warunku; 5) czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia; 6) stan postępowania sądowego lub administracyjnego w sprawie zgło- szonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia. 2. Jeżeli syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca zaprzecza w całości lub w części oświadczeniom wierzyciela, uzasadnia to w osobnej rubryce. 3. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca umieszcza na liście wierzy- telności także oświadczenie upadłego i podane przez niego uzasadnienie, jeżeli upadły złożył takie oświadczenie, albo wzmiankę, że upadły oświad- czenia takiego nie złożył i z jakiej przyczyny. (…) 5 b. komentarz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Upadłość a potrącenie. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: