Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00210 008686 22999674 na godz. na dobę w sumie
Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz - ebook/pdf
Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 106
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1535-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie (i innych powierniczych czynności zabezpieczających) w kontekście upadłości, po poważnych zmianach w tym zakresie wprowadzonych ustawą z dnia 6.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 53, poz. 434 ze zm.).

Opracowanie zawiera omówienie pięciu przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze: art. 70(1), 84 ust. 2, art. 273 ust. 2 i 3, art. 291, 336 ust. 2. Przy czym wskazano także na inne przepisy tej ustawy mające znaczenie dla przedstawionego zagadnienia problemowego.

Z uwagi na dużą rolę przewłaszczenia na zabezpieczenie w praktyce obrotu prawnego Komentarz powinien być użyteczny zarówno dla teoretyków, jak i praktyków Prawa upadłościowego: sędziów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, a także upadłych i wierzycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz Krótkie Komentarze Becka Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytucji prze- właszczenia na zabezpieczenie (i innych powierniczych czynności zabezpieczających) w kontekście upadłości, po poważnych zmia- nach w tym zakresie wprowadzonych ustawą z 6.3.2009 r. o zmia- nie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Banko- wym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 53, poz. 434). Opracowanie zawiera omówienie pięciu przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze: art. 701, 84 ust. 2, art. 273 ust. 2 i 3, art. 291, 336 ust. 2. Przy czym wskazano także na inne przepisy tej ustawy mające znaczenie dla przedstawionego zagadnienia problemowego. Z uwagi na dużą rolę przewłaszczenia na zabezpieczenie w prakty- ce obrotu prawnego Komentarz powinien być użyteczny zarówno dla teoretyków, jak i praktyków Prawa upadłościowego: sędziów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, a także upadłych i wierzycieli. Rafał Adamus – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, dr nauk prawnych, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach specjalizujący się w sprawach gospodarczych, arbiter w sądownictwie polubownym, autor ponad 100 opraco- wań z zakresu prawa gospodarczego prywatnego i cywilnego. ISBN 978-83-255-1535-5 z r a t n e m o K e i n e z c e i p z e b a z a n e i n e z c z s a ł w e z r p a ć ś o ł d a p U s u m a d A www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http:// www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 39,00 zł C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus BEZSKUTECZNOŚĆ I ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ J. Ignaczewski POCHODZENIE DZIECKA I WŁADZA RODZICIELSKA PO NOWELIZACJI. Art. 619–1136 KRO P. Zawadzka USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM J. Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACJI. ART. 56–61 KRO G. Rejman ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ M. Płużański PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH M. Leśniak, J. Gołaczyński ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. Art. 128–1441 KRO M. Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH www.ksiegarnia.beck.pl Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Komentarz Rafał Adamus WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2010 Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie Stan prawny: 1 maja 2010 r. Redakcja: Anna Łubińska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1535-5 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535). Tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . 3 B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część II. Przepisy dotyczące przewłaszczenia na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 39 40 52 63 78 81 85  Wstęp Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie (przelewu na zabezpie- czenie) jest bardzo popularna w obrocie prawnym. Stanowi ona konkuren- cyjny sposób zabezpieczenia wierzytelności w stosunku do zabezpieczenia poprzez, w szczególności, zastaw, zastaw rejestrowy czy – jeżeli przedmio- tem zabezpieczenia byłaby nieruchomość – hipotekę. Z przewłaszczenia na zabezpieczenie „na co dzień” korzystają nie tylko banki, ale również inni przedsiębiorcy, jak i osoby nie będące przedsiębiorcami. Atutem tej kon- strukcji jest z pewnością fakt, iż przedmiot przewłaszczenia może pozostać w posiadaniu przewłaszczającego. Innymi słowy, z ekonomicznego punk- tu widzenia przewłaszczający może, pomimo powierniczego przeniesienia własności, nadal korzystać z przedmiotu przewłaszczenia. Obecnie przebrzmiały wątpliwości prawne co do dopuszczalności sto- sowania konstrukcji przewłaszczenia na zabezpieczenie. Wynika to m.in. z faktu, iż sam ustawodawca w przepisach prawa wskazuje na prze- właszczenie na zabezpieczenie jako na prawidłowy sposób zabezpiecze- nia wierzytelności. Nie oznacza to jednak jednomyślności piśmiennictwa i judykatury co do wszelkich elementów konstrukcyjnych tej instytucji. Niewątpliwie oznacza to potrzebę prowadzenia pogłębionych badań w tym zakresie. Sposób uregulowania zagadnień związanych z przewłaszczeniem na za- bezpieczenie w pierwotnej wersji ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadło- ściowe i naprawcze budził wiele rozbieżnych ocen zarówno w teorii, jak i w praktyce stosowania prawa. Istotnym przebudowaniem konstrukcji przewłaszczenia na zabez- pieczenie w płaszczyźnie upadłości ustawodawca zajął się w ustawie z 6.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, usta- wy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Reje- strze Sądowym (Dz.U. Nr 53, poz. 434). W wyniku wprowadzonych zmian powstał zupełnie nowy obraz tej instytucji. Jak się okazało nowe przepisy również rodzą wiele pytań i wątpliwości w praktyce. Zadaniem niniejszego Komentarza jest przedstawienie nowej postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie w upadłości układowej i likwidacyjnej, ujętej w bardzo szczupłej regulacji normatywnej, a niekiedy także sformu- łowanie uwag krytycznych. II Wstęp Komentarz stanowi pogłębione studium tematu przedstawionego przez Autora na Konferencji naukowej pt. „Ekonomia i prawo upadłości przed- siębiorstw – pozycja Polski względem międzynarodowych standardów” (2009) zorganizowanej przez Instytut Allerhanda we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Niemniej opracowanie zachowuje walo- ry komentarza praktycznego. III Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych Nr 16, poz. 93 ze zm.) (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. ATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług Nr 37, poz. 282 ze zm.) (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy 3. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Gl. . . . . . . . . . . . . . . . Glosa Jur. . . . . . . . . . . . . . . Jurysta MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NPN . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) IX Wykaz skrótów OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PES . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Pr. i P. . . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PL . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. . . . . . . . . . . . . . . Rejent Rzeczp. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera n. . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . to jest uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała wyd. . . . . . . . . . . . . . wydanie wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok X Wykaz literatury R. Adamus, Prawo naprawcze przedsiębiorcy, Warszawa 2009 R. Adamus, Przewłaszczenie i przelew na zabezpieczenie a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, Jur. 2009, Nr 7 R. Adamus, Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w Prawie upadłościowym i naprawczym, [w:] Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. A. Witosza, Katowice 2006 R. Adamus, Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, Warszawa 2010 R. Adamus, A. Witosz, A. Witosz (młodszy), Upadłość konsumencka. Ko- mentarz praktyczny, Warszawa 2009 R. Adamus, Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2010 R. Adamus, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29.11.2006 r., III CZP 90/06, Pr. Sp. 2008, Nr 3 A. Bieranowski, Spór o dopuszczalności przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, cz. I, R. Pr. 1999, Nr 3 A. Bieranowski, Spór o dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, cz. II, R. Pr. 1999, Nr 4 A. Bieranowski, Konstrukcja prawna przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, Rej. 2003, Nr 7–8 K. Biernacki, Opodatkowanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, Pr. i P. 2009, Nr 7 J. Chyczewska, Forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w świe- tle nowego prawa upadłościowego i naprawczego, PL 2005, Nr 5–6 S. Ciołkowski, Bankowa data pewna w postępowaniu upadłościowym, Rzeczp. 2006, Nr 8 M. Fras, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, PES 1996, Nr 15 B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC, 1971, t. XVIII J. Gołaczyński, Przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w nowym prawie ban- J. Górecki, Niektóre następstwa i skutki umowy przewłaszczenia na zabez- S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 6, Warsza- Rej. 1994, Nr 5 kowym, PS 1998, Nr 5 pieczenie, Rej. 1997, Nr 4 wa 2008 XI Wykaz literatury S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 7, Warsza- J. Jacyszyn, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Pr. Sp. 1997, Nr 12 A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, wyd. 2, Kra- P. Janda, Wyłączenie z masy upadłości – podobieństwa i różnice nowego i starego prawa upadłościowego, Pr. Sp. 2003, Nr 5 P. Janda, Status osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym, PS 2005, A. Kappes, Wybrane problemy stosowania zabezpieczeń wierzytelności na zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, Pal. 1995, Nr 5–6 P. Konik, Wielość zabezpieczeń – wybrane zagadnienia związane z zasta- wem rejestrowym i przewłaszczeniem na zabezpieczenie, PB 2003, Nr 9 E. Liwanowska, Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Skutki w podatku od towarów i usług. Zarys zagadnienia, DP 1999, Nr 10 E. Majwald-Lasota, Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, J. Mojak, Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne, A. Ohanowicz, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24.4.1964 r., Rej. 2003, Nr 3 wyd. III, Lublin 1998 OSPiKA 1965, Nr 11 wa 2010 ków 2008 Nr 3 J. Pazdan, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Rej. 1994, Nr 1 M. Pazdan, Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, KPP 2002, Nr 1 P. Pełczyński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29.11.2005 r., III CZP 104/05, OSP 2006, Nr 7–8, poz. 87 R. Rykowski, Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieru- G. Sikorski, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w prawie bankowym, chomości, PPH 1995, Nr 6 PB 1999, Nr 5 G. Sikorski, Dopuszczalność umowy o przepadek przedmiotu zabezpiecze- nia w zakresie przewłaszczenia na zabezpieczenie, PB 2000, Nr 1 G. Sikorski, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w polskim systemie praw- nym, PPH 1996, Nr 10 G. Sikorski, Prowadzenie egzekucji z przedmiotu objętego umową o prze- właszczenie na zabezpieczenie, PES 1996, Nr 18 G. Sikorski, Skutki prawne umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunkach prawnych stron i osób trzecich, PS 1997, Nr 5 E. Skowrońska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, wyd. 1, Warszawa T. Spyra, Umowa kredytu zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpie- czenie w upadłości układowej, PPH 2007, Nr 8 1997 XII Wykaz literatury T. Spyra, Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych w świetle dyrektywy 2002/47/EC, PUG 2005, Nr 1 M. Strus, Dwa sposoby powierniczego zabezpieczenia kredytu, Pal. 1992, Nr 11–12 A. Szlęzak, Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości, Rej. 1995, Nr 2 A. Szpunar, O powierniczych czynnościach prawnych, Rej. 1993, Nr 11 A. Szpunar, Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, PiP 1993, z. 6 A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997 A. Szpunar, Przelew na zabezpieczenie, Rej. 1995, Nr 11 M. Świeszkowski, Obligacyjne podstawy wyłączeń z masy upadłości, PPH 2000, Nr 11 G. Tracz, F. Zoll, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Kraków 1996 G. Tracz, Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych po wejściu w życie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz nowe- go prawa bankowego, PPH 1998, Nr 1 A. Wójcik, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, R. Pr. 1997, Nr 5 A. Zieliński, Charakter prawny przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzy- telności oraz jego skutki prawne, PS 1995, Nr 3 D. Zienkiewicz, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 2, F. Zoll, Sporu o zakres dopuszczalności przewłaszczenia na zabezpieczenie Warszawa 2006 ciąg dalszy, PiP 1999, z. 4 XIII A. Tekst ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361) (zm.: Dz.U. 2009, Nr 191, poz. 1484) (wyciąg) Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach (…) Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości (…) Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego Rozdział 1. Masa upadłości (…) Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości (…) Art. 701. [Niestosowanie przepisów o wyłączeniu z masy upadłości; odesłanie do przepisów o zastawie] Przepisów o wyłączeniu z masy upa- dłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wie- rzytelności. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. (…) 3 Art. 84–291 A. Tekst ustawy Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego Oddział 1. Przepisy ogólne (…) Art. 84. [Wymóg co do formy pisemnej z datą pewną] 1. (pominięty) 2. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną. (…) Tytuł VI. Układ Dział I. Przepisy ogólne (…) Art. 273. [Wyłączenie niektórych wierzytelności z układu] 1. (pominięty) 2. Układ nie obejmuje należności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem reje- strowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wy- raził zgodę na jej objęcie układem. Zgoda na objęcie wierzytelności ukła- dem powinna być wyrażona w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, naj- później przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona ustnie do protokołu z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczo- nych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. (…) Dział III. Skutki układu (…) Art. 291. [Skutki układu] 1. Układ nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikają- cych z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego i hipoteki morskiej, jeżeli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej. 4 A. Tekst ustawy Art. 336 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do praw wynikających z prze- niesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności. (…) Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo Dział I. Przepisy ogólne (…) Art. 336. [Odesłanie do przepisów o zastawie] 1. (pominięty) 2. Przepisy o zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem stosuje się odpowiednio do zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy, wierzytelności i innego prawa. (…) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: