Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 002760 20676939 na godz. na dobę w sumie
Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami - ebook/pdf
Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-453-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Cezary Zalewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wraz ze zmianami w zakresie prawa upadłościowego; autor wielu publikacji na temat prawa upadłościowego.

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia, które pozwalają zapoznać się z prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego konsumenta i uniknąć wielu błędów. Drugie wydanie zostało rozszerzone przede wszystkim o pisma syndyków, a także wzory spisu inwentarza, listy wierzytelności, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z czynności czy plany podziału. Wzory te mają zastosowanie zarówno w postępowaniach przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Ponadto w opracowaniu zawarto:
- rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce;
- wypełnione formularze, które powinny ułatwić konsumentom zainicjowanie całego procesu oddłużenia;
- tekst ustawy zmieniającej prawo upadłościowe i naprawcze oraz uzasadnienie projektu tej regulacji;
- zestawienie danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail) sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w poszczególnych województwach.
Opracowanie jest podzielone na cztery działy: pisma upadłego, pisma syndyka, pisma wierzycieli i innych podmiotów, orzeczenia sądu i sędziego-komisarza, co ułatwia Czytelnikowi szybkie dotarcie zarówno do właściwego wzoru pisma czy orzeczenia, jak i konkretnego komentarza do nich.
Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuje również instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek konsumentom, a także osoby fizyczne rozważające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Upadłość konsumencka Wzory pism, orzeczeń z komentarzami Upadłość konsumencka Wzory pism, orzeczeń z komentarzami Cezary Zalewski WZORY PISM 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 20 kwietnia 2016 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne Violet Design Wydawca Łamanie Violet Design Redaktor prowadzący Opracowanie redakcyjne Łamanie Projekt gra czny okładki i stron tytułowych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2013 ISBN: 978-83-264-8631-9 2. wydanie ISBN: Dział Praw Autorskich Wydane przez: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 Wolters Kluwer SA tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 www.wolterskluwer.pl tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 księgarnia internetowa www.profinfo.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP DO II WYDANIA WPROWADZENIE I PISMA UPADŁEGO 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości 1.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieposiadającej istotnego majątku 1.2. Wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków 1.3. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby posiadającej nieruchomość obciążoną hipoteką 1.4. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy 1.5. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenta 2. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości 3. Wniosek upadłego o rozstrzygnięcie, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości 4. Wniosek upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego i osób pozostających na jego utrzymaniu 5. Wniosek upadłego o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu 6. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty 7. Wniosek upadłego o zgodę na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli 5 9 11 13 17 17 32 46 54 64 72 75 78 85 89 98 Spis treści 8. Coroczne sprawozdanie upadłego składane w toku wykonywania planu spłaty 9. Wniosek upadłego o zmianę planu spłaty II PISMA SYNDYKA 10. Pismo syndyka informujące sędziego-komisarza o niezgodności uzyskanych informacji z danymi podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości i załącznikach 11. Wniosek syndyka o rozstrzygnięcie, jaka część świadczenia emerytalnego wchodzi w skład masy upadłości 12. Spis inwentarza 13. Spis należności 14. Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych 15. Spis składników majątkowych stanowiących własność upadłego niewchodzących w skład masy upadłości 16. Wniosek o przyznanie zaliczki na koszty postępowania 17. Lista wierzytelności 18. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki 19. Opinia syndyka co do wniosku upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego 20. Wniosek syndyka o ustalenie wynagrodzenia 21. Ostateczny plan podziału 22. Sprawozdanie z wykonania planu podziału 23. Wniosek o określenie wysokości kosztów postępowania i wypłatę ze Skarbu Państwa 24. Stanowisko syndyka co do wniosku upadłego o ustalenie planu spłaty III PISMA WIERZYCIELI I INNYCH PODMIOTÓW 25. Wniosek małżonka upadłego o wyłączenie z masy upadłości 26. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o ustaleniu planu spłaty 27. Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty IV ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA 28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej 6 100 103 107 109 112 115 117 119 121 123 129 134 137 141 147 149 154 163 165 169 175 Spis treści 29. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej 30. Postanowienie sędziego-komisarza przyznające syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów 31. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego 32. Postanowienie sędziego-komisarza rozstrzygające wątpliwości co do tego, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości 33. Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości 34. Postanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu 35. Postanowienie sędziego-komisarza określające kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu 36. Postanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na sprzedaż 37. Postanowienie o ustaleniu wynagrodzenia syndyka 38. Postanowienie sędziego-komisarza określające wysokość kosztów i zarządzenie ich wypłaty ze środków Skarbu Państwa 39. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty 40. Postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty 41. Postanowienie sądu zezwalające na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty wierzycieli 42. Postanowienie sądu zmieniające plan spłaty 43. Postanowienie sądu oddalające wniosek o zmianę planu spłaty 44. Postanowienie sądu o uchyleniu planu spłaty 45. Postanowienie sądu stwierdzające wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego ZAŁĄCZNIK NR 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz sądów upadłościowych w poszczególnych województwach 182 193 196 203 206 209 213 221 226 231 236 244 248 250 253 256 260 265 275 7 8 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. k.p.c. k.r.o. pr. restr. pr. up. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 15  maja 2015  r. –  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe w wer- sji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) pr. up. i napr. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw- cze w  wersji obowiązującej do dnia 1  stycznia 2016  r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233) u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.) ustawa o FUS – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun- duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz. 748 z późn. zm.) Inne skróty CEIDG FUS KRS MSiG OSNC-ZD SN – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – Krajowy Rejestr Sądowy – Monitor Sądowy i Gospodarczy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Zbiór Do- datkowy – Sąd Najwyższy 9 WSTĘP DO II WYDANIA Roczny okres obowiązywania przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej po ich fundamentalnej nowelizacji dostarczył niezmiernie bogatego materiału pozwalającego na dokonanie ich oceny. Do  największego wydziału upadłoś- ciowego w  Polsce, tj.  X  Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, rozpoznającego ok. 25 wszystkich składanych w skali kraju wniosków, wpłynęły w tym okresie tysiące wniosków. Umożliwiły one postawienie diagnozy, które z regulacji praw- nych i jakie stany faktyczne sprawiają najwięcej trudności uczestnikom postępo- wania i jego organom. Konieczne było zmierzenie się z takimi trudnościami, jak: brak jakichkolwiek zgłoszeń wierzytelności, zakres stosowania ogólnych prze- pisów o skutkach ogłoszenia upadłości małżonków w upadłości konsumentów, skuteczna likwidacja udziałów we własności nieruchomości i ruchomości czy też błędna praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co do kwoty przekazywa- nej do masy upadłości. Już powyższe powody były wystarczające, aby przygotować II wydanie niniej- szego opracowania. Jednakże konieczność taka wynikała również z  wejścia w  życie nowelizacji prawa upadłościowego zawartego w  nowym Prawie re- strukturyzacyjnym. Wśród zmian, które zaczęły obowiązywać w dniu 1 stycz- nia 2016 r., znalazł się m.in. istotny wymóg formalny, zgodnie z którym wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na urzędowym formularzu, co oczywiście nie wyczerpuje trudności związanych z  jego skutecznym złożeniem, ale w  istot- ny sposób powinno ułatwić konsumentom zainicjowanie całego procesu oddłużenia. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości wydał wiele rozporządzeń, w  których zostały zawarte wzory: spisu inwentarza, listy wierzytelności, sprawozdań ra- chunkowych, sprawozdań z  czynności czy planów podziału. Wzory te mają zastosowanie nie tylko w  postępowaniach przedsiębiorców, ale również osób nieprowadzących działalności gospodarczej i z tego względu znalazły się w ni- niejszym opracowaniu. Warto podkreślić, iż dotychczas żaden inny komentarz nie uwzględnił tej, tak istotnej z punktu widzenia osób pełniących funkcję syn- dyka, okoliczności. Dzięki temu niniejsze opracowanie będzie użyteczne rów- nież dla tych syndyków, którzy zajmują się upadłością przedsiębiorców. 11 Wstęp do II wydania Wychodząc naprzeciw zgłoszonym potrzebom, publikacja została istotnie wzbo- gacona o liczne nowe wzory pism syndyków (nie tylko te wynikające wprost z  rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości) i  stron postępowania składanych w  toku postępowania upadłościowego. Ponadto każdy wzór umieszczony w opracowaniu został opatrzony praktycznym komentarzem. Oddawana w ręce Czytelników publikacja stanowi dowód na to, że tysiące ogło- szonych w 2015 r. upadłości konsumenckich zapoczątkowały trwałą i niezwykle istotną obecność tej instytucji w  polskiej rzeczywistości społecznej i  prawnej. Z tego względu warto podejmować wysiłek stałego pogłębiania wiedzy w tym zakresie, zarówno pod względem teoretycznym, jak też praktycznym. Niniejsze opracowanie zdecydowanie wyszło poza ramy typowych wzorów pism i orzeczeń, skłaniając się w stronę komentarza, i to nie wyłącznie teoretycz- nego, ale wzbogaconego o praktyczne uwagi i zalecenia. Z tego powodu stanowi obowiązkową pozycję dla każdego praktyka, który chce w pełni profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe. 12 WPROWADZENIE Znowelizowane przepisy dotyczące upadłości osób nieprowadzących działal- ności gospodarczej, czyli upadłości konsumenckiej, stworzyły zupełnie inną rze- czywistość prawną, która wychodzi naprzeciw niezwykle istotnym społecznie problemom związanym z nadmiernym zadłużeniem osób fizycznych. Niniejsze opracowanie ma charakter ściśle praktyczny i  świadomie zostały w nim pominięte analizy teoretyczne, doktrynalne i naukowe, jeżeli nie mają one bezpośredniego wpływu na praktykę stosowania przepisów przez sądy. Skierowane jest ono przede wszystkim do uczestników postępowania, tj.  do konsumentów, którzy myślą o  skorzystaniu z  możliwości, jakie daje upadłość osób nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz do wierzycieli, profesjo- nalnych pełnomocników, a  także do organów postępowania upadłościowego, tj. syndyków i sędziów orzekających w sprawach upadłościowych. Opracowanie zawiera wzory pism i  orzeczeń wraz z  praktycznymi komenta- rzami zwracającymi uwagę na aspekty, które w trakcie stosowania znowelizo- wanych przepisów w  sposób naturalny będą budziły największe wątpliwości i rodziły trudności w ich stosowaniu. Należy bowiem zauważyć, że treść przepisów w wielu ważnych regulacjach nie jest dostatecznie jasna i klarowna. Część norm prawnych zawiera ogólne i ocen- ne sformułowania, które zostaną wypełnione konkretną treścią dopiero w trak- cie ich stosowania przez sąd. Komentarze do poszczególnych wzorów mają na celu przybliżenie i wyjaśnienie omawianych zagadnień oraz praktyczne wskaza- nie możliwych i dopuszczalnych rozwiązań. W celu uniknięcia powtórzeń do części wzorów nie są przypisane żadne ko- mentarze, jeśli dana materia wyczerpująco jest omówiona w innym komentarzu (zwykle w komentarzu do orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza). Upadłość konsumencka otwiera ogromne możliwości, ale niesie też ze sobą za- grożenia. Świadomość jednych i drugich musi się wiązać z poznaniem nie tylko treści przepisów, ale i praktycznych konsekwencji ich stosowania. 13 I PISMA UPADŁEGO 15 Wniosek o ogłoszenie upadłości 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości 1.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieposiadającej istotnego majątku WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ P o u c z e n i e Data wpływu: 1. Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek. 2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie. 3. Do wniosku należy dołączyć jego odpis i odpis załączników. 4. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis. 5. Dodatkowe pouczenia są umieszczone na ostatniej stronie wniosku. 1. SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK W z ó r 1 . 1 . 1.1. Nazwa sądu: 1.2. Miejscowość: 1.3. Ulica: 1.4. Numer budynku: 1.5. Numer lokalu: 1.6. Kod pocztowy: 2.1. Imię: 2.2. Nazwisko: 2.3. PESEL* Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Warszawa Czerniakowska 100A 00-464 2. DŁUŻNIK Jan Kowalski 85010112345 MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES DŁUŻNIKA Polska  NIE (należy przekreślić rubryki od 2.11. do 2.16.)  TAK (należy wypełnić rubryki od 2.11. do 2.16.) ADRES DO DORĘCZEŃ DŁUŻNIKA 2.11. Kraj: 2.12. Miejscowość: 2.13. Ulica: 2.14. Numer domu: 2.15. Numer lokalu: 2.16. Kod pocztowy: * Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację np.: numer i seria dowodu osobistego, paszportu, numer identyfikacji podatkowej. 17 2.4. Kraj: 2.5. Miejscowość: 2.6. Ulica: 2.7. Numer domu: 2.8. Numer lokalu: 2.9. Kod pocztowy: 2.10. Czy adres do doręczeń jest inny niż adres zamieszkania dłużnika? Warszawa Piękna 340 25 00-212 I. Pisma upadłego PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY DŁUŻNIKA . 1 . 1 r ó z W 2.17. Czy dłużnik działa przez przedstawiciela ustawowego? 2.18. Imię przedstawiciela ustawowego: 2.19. Nazwisko przedstawiciela ustawowego:  NIE (należy przekreślić rubryki od 2.18. do 2.32.)  TAK (należy wypełnić rubryki od 2.18. do 2.32.) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DŁUŻNIKA 2.20. Kraj: 2.21. Miejscowość: 2.22. Ulica: 2.23. Numer domu: 2.24. Numer lokalu: 2.25. Kod pocztowy: 2.26. Czy adres do doręczeń jest inny niż adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego?  NIE (należy przekreślić rubryki od 2.27. do 2.32.)  TAK (należy wypełnić rubryki od 2.27. do 2.32.) ADRES DO DORĘCZEŃ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DŁUŻNIKA 2.27. Kraj: 2.28. Miejscowość: 2.29. Ulica: 2.30. Numer domu: 2.31. Numer lokalu: 2.32. Kod pocztowy: 2.33. Czy dłużnik ma pełnomocnika? 2.34. Imię pełnomocnika: 2.35. Nazwisko pełnomocnika: PEŁNOMOCNIK DŁUŻNIKA  NIE (należy przekreślić rubryki od 2.34. do 2.48.)  TAK (należy wypełnić rubryki od 2.34. do 2.48.) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES PEŁNOMOCNIKA DŁUŻNIKA 2.36. Kraj: 2.37. Miejscowość: 2.38. Ulica: 2.39. Numer domu: 2.40. Numer lokalu: 2.41. Kod pocztowy: 2.42. Czy adres do doręczeń jest inny niż adres zamieszkania pełnomocnika dłużnika?  NIE (należy przekreślić rubryki od 2.43. do 2.48.)  TAK (należy wypełnić rubryki od 2.43. do 2.48.) ADRES DO DORĘCZEŃ PEŁNOMOCNIKA DŁUŻNIKA 2.43. Kraj: 2.44. Miejscowość: 2.45. Ulica: 18 Wniosek o ogłoszenie upadłości 2.46. Numer domu: 2.47. Numer lokalu: 2.48. Kod pocztowy: 3.1. Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości*  TAK 3. ŻĄDANIE WNIOSKU: 4. AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU Z SZACUNKOWĄ WYCENĄ 4.1. Składniki majątku Lp. Opis składnika majątku Informacja czy na danym składniku majątku ustanowiono zabezpieczenie Data ustanowienia zabezpieczenia Szacunkowa wycena składnika majątku Miejsce, w którym znajduje się składnik majątku dłużnika W z ó r 1 . 1 . 1. 2. 3. 4. komputer telefon komórkowy telewizor ubrania nie nie nie nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 600 zł 100 zł 200 zł 100 zł 5. Środki Waluta Kwota pieniężne w gotówce Warszawa, ul. Piękna 340 m. 25 Warszawa, ul. Piękna 340 m. 25 Warszawa, ul. Piękna 340 m. 25 Warszawa, ul. Piękna 340 m. 25 Miejsce, w którym znaj- dują się środki pieniężne brak 0 zł Nie dotyczy 4.2. Należności (wierzytelności dłużnika) względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych (środki na rachunkach) Lp. Nazwa Termin zapłaty Adres siedziby banku/kasy Waluta wierzytelności Wysokość wierzytelności banku/kasy 1. 2. 4.3. Należności (wierzytelności dłużnika) względem innych podmiotów Lp. Waluta wierzytelności Wysokość wierzytelności Termin zapłaty Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu Adres zamiesz- kania/siedziby podmiotu 1. 2. Lp. 1. Imię i nazwisko/ nazwa wierzyciela Bank Spółdzielczy w Warszawie * Należy zakreślić kwadrat. 5. SPIS WIERZYCIELI Adres wierzyciela Wysokość Termin zapłaty wierzytelności 22 749 zł ul. Długa 6, 00-340 Warszawa 19 termin zapłaty poszczególnych rat kredytu w równej wysokości przypadał 10. każdego miesiąca; począwszy od lutego 2015 r. do chwili obecnej (pozostały raty za okres do 10 września 2016 r.) nieuregulowane są raty I. Pisma upadłego Adam Wiśniewski ul. Krótka 45 m. 5, 01-340 Warszawa 6000 zł terminy wymagalności kwot za wynajem mieszkania przypadały na koniec każdego miesiąca; nieuregulowane są kwoty począwszy od lutego 2015 r. . 1 . 1 r ó z W 2. 3. 4. 5. 6. SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH Lp. Imię i nazwisko/ Adres wierzyciela nazwa wierzyciela Wysokość wierzytelności Termin zapłaty Zaznaczenie zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności 1. 2. 3. 4. 7. UZASADNIENIE WNIOSKU Wskazuję, iż jestem niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, albowiem utraciłem zdolność regulowania swoich zobowiązań pieniężnych. Posiadam dwóch wierzycieli: Bank Spółdzielczy w Warszawie oraz Adama Wiśniewskiego. W banku w dniu 10 stycznia 2013 r. zaciągnąłem kredyt gotówkowy w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na remont wynajmowanego przeze mnie mieszkania i jego wyposażenie. Spłacałem systematycznie zobowiązanie z tego tytułu, aż do lutego 2014 r., gdyż do tego czasu z tytułu wykonywanej pracy uzyskiwałem przychody wystarczające na spłatę (byłem przedstawicielem handlowym i zarabiałem 3500 zł netto). Na skutek recesji pracodawca systematycznie ograniczał wysokość wynagrodzenia za pracę, tak że w chwili obecnej otrzymuję minimalne wynagrodzenie. Z tego względu zaprzestałem spłacania kredytu oraz regulowania zobowiązań z tytułu czynszu. Zadłużenie wobec Adama Wiśniewskiego wynika z zaległości w opłatach za wynajem mieszkania i obecnie wynosi 6000 zł. Odsetki karne z tytułu zaciągniętego kredytu narastają szybciej, niż jestem w stanie je spłacać. Wszystko to jednoznacznie wskazuje, że nie doprowadziłem do swojej niewypłacalności ani też istotnie nie zwiększyłem jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, gdyż przyczyny niewypłacalności (recesja, zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za pracę) były niezależne ode mnie. 8. DOWODY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE W UZASADNIENIU WNIOSKU Lp. Opis dowodu 1. Umowa kredytowa 2. Dalsze dowody wskazane Fakt podlegający stwierdzeniu Data i wysokość zaciągnięcia zobowiązania oraz jego przeznaczenie są na odrębnej karcie 9. ZAŁĄCZNIKI (NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE DOŁĄCZONE DO WNIOSKU DOKUMENTY) Lp. Nazwa dokumentu (załącznika) 1. Umowa kredytowa 2. Dalsze załączniki wskazane są na odrębnej karcie 20 W z ó r 1 . 1 . Wniosek o ogłoszenie upadłości 10. OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA OŚWIADCZAM, ŻE JAKO DŁUŻNIK ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ ART. 4914 UST. 2 I 3 USTAWY Z DNIA 28 LUTEGO 2003 R. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE: „Art. 4914. 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacal- ności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: 1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, 2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120, 3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, 4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humani- tarnymi. 3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słusz- ności lub względami humanitarnymi. 4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postę- powania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi” I NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZACHODZĄ WZGLĘDEM MOJEJ OSOBY OKOLICZNOŚCI WYMIENIONE W ART. 4914 UST. 2 I 3 TEJ USTAWY. 11. IMIĘ I NAZWISKO (CZYTELNE) OSOBY WNOSZĄCEJ WNIOSEK ORAZ PODPIS Jan Kowalski 12. DATA 10 lutego 2016 r. Karta dodatkowa do formularza zawierająca informacje, które nie mieściły się w rubrykach: Strona 1 Karty Uzupełnienie rubryk: 8. DOWODY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE W UZASADNIENIU WNIOSKU Lp. Opis dowodu 2. umowa o pracę 3. dowody wpłat do banku 4. zaświadczenie od pracodawcy 5. umowa najmu Fakt podlegający stwierdzeniu Zdolność wykonywania zobowiązań pieniężnych w momencie zaciągania zobowiązań Wykonywanie zobowiązań do czasu uzyskiwania dochodów w wysokości takiej, jak w momencie zaciągania zobowiązań Obecna wysokość uzyskiwanych dochodów niepozwalających na wykonywanie zobowiązań, tj. utrata zdolności regulowania zobowiązań Przyczyna niewypłacalności Data i wysokość zaciągniętego zobowiązania mieszkania 9. ZAŁĄCZNIKI (NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE DOŁĄCZONE DO WNIOSKU DOKUMENTY) Lp. Nazwa dokumentu (załącznika) 2. umowa o pracę 3. dowody wpłat do banku 4. zaświadczenie od pracodawcy 5. umowa najmu mieszkania 6. odpis wniosku i odpisy wszystkich załączników Jan Kowalski 21 I. Pisma upadłego Komentarz Uwagi ogólne Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodar- czej składa się na formularzu, którego treść została określona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzo- rów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 2276). Należy opowiedzieć się za poglądem, że formularz określa minimalne wymogi wniosku, natomiast dopuszczalne jest, w przypadku dysponowania elektronicz- ną wersją formularza, jego modyfikowanie poprzez dodanie wierszy do tabeli w pkt 8 (Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wnios- ku), tak, by nie było konieczności dołączania karty dodatkowej do formularza. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swo- jej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek ra- żącego niedbalstwa (art. 4914 ust. 1 pr. up.). Nawet dłużnik, który prowadził swoje sprawy w sposób nienależyty, niedbały (zwykła postać niedbalstwa), uprawniony jest do skorzystania z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, pod warunkiem, że jego niedbalstwo nie osiągnęło stopnia rażącego. Choć dłużnik we wniosku nie jest zobowiązany wykazywać, że nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani też istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie ani na skutek rażącego niedbalstwa (zobowiązany jest on jedynie do wskazania oko- liczności uzasadniających wniosek i uprawdopodobnienia ich – art. 4912 ust. 4 pkt 3 pr. up.), to powinien być świadomy, że sąd z urzędu będzie badał, czy nie zachodzą podstawy do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W interesie dłużnika leży więc wskazywanie okoliczności, które spowodowały niewypłacalność, i udowodnienie ich w toku postępowania. Wykazanie tych oko- liczności we wniosku skróci postępowanie w  przedmiocie ogłoszenia upadłości i zwiększy szansę konsumenta na uzyskanie oczekiwanego przez niego orzeczenia. Dłużnik nie musi posiadać jakiegokolwiek majątku, żeby wobec niego została ogłoszona upadłość konsumencka (wykluczenie stosowania art. 13 pr. up. – por. art. 4912 ust. 1 pr. up.). Jeżeli wobec konsumenta toczyło się wcześniej lub powinno było się toczyć po- stępowanie upadłościowe bądź toczyło się wobec niego postępowanie w związ- ku z pokrzywdzeniem wierzycieli, powinien sprawdzić, czy nie zachodzi tutaj przeszkoda wykluczająca ogłoszenie upadłości (art. 4914 ust. 2 i 3 pr. up.). Dłużnik powinien podawać dane zgodnie z  prawdą i  zupełne (nie powinien ukrywać żadnych okoliczności). Zaniedbanie tego obowiązku jest podstawą od- dalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ewentualnie umorzenia postępowania upadłościowego. Jak wskazuje orzecznictwo, uwaga ta ma zasadnicze i funda- mentalne znaczenie. 22 Komentarz Wniosek o ogłoszenie upadłości Konsument składa wniosek do właściwego sądu gospodarczego (sądu rejono- wego), nie zaś do najbliższego sądu, który często nie jest sądem gospodarczym. Wykaz sądów gospodarczych, do których należy składać wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z określeniem ich właściwości znajduje się w załącz- niku nr 2 na końcu opracowania. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Należy ją uiścić poprzez wpłatę przelewem bankowym na numer konta (można je uzyskać za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie) lub dokonać wpłaty w kasie sądu. Bezwzględnie należy pamiętać o podpisaniu wniosku oraz o podpisaniu karty dodatkowej do formularza zawierającej informacje, które nie mieściły się w rub- rykach formularza. Doświadczenia praktyczne wskazują jednoznacznie, że konsument jest w stanie samodzielnie sporządzić prawidłowy wniosek o ogłoszenie swojej upadłości bez konieczności sięgania do pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wystarczy, że wypełni prawidłowo formularz. Uwagi szczegółowe Przedstawione poniżej wyliczenie zawiera omówienie wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości, zgodnie z art. 4912 ust. 4 pr. up. 1. Imię i nazwisko dłużnika, numer PESEL, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. We wniosku należy wskazać wszystkie posiadane imiona i pełne brzmienie nazwiska, bez żadnych skrótów. Niezbędne jest podanie numeru PESEL. Wskazanie innych danych umożli- wiających identyfikację dłużnika (np. numeru NIP, numeru i serii paszportu itp.) jest możliwe dopiero wówczas, gdy dłużnik nie posiada numeru PESEL. Zatem dłużnik nie może dowolnie wybierać sobie podawanych danych identyfikacyjnych, gdy posiada numer PESEL. Jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL, wówczas wskazuje inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Dane te muszą charaktery- zować się niepowtarzalnością (żadna inna osoba nie może posiadać iden- tycznych danych) i trwałym związaniem z daną osobą. Do takich danych zaliczyć należy numer identyfikacji podatkowej NIP, nu- mery i  serie dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość, wy- danych przez organy prowadzące rejestr takich dokumentów (dowodów osobistych, paszportów), numery indywidualne danych osób nadane w in- nych państwach. Nie można zaliczyć do takich danych adresu zameldowania czy też zamiesz- kania (są to dane zmienne), numerów i serii dokumentów bez zdjęcia lub wydawanych przez organy, które nie prowadzą rejestru wydanych doku- mentów. 23 Komentarz I. Pisma upadłego 2. Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika. Konieczne jest wymienienie wszystkich miejsc, w których znajduje się ma- jątek. Wskazanie miejsca musi być na tyle precyzyjne, aby umożliwić syndykowi objęcie tego majątku. Można to uczynić poprzez szczegółowe podanie adre- su, opis miejsca położenia (np. parking przed blokiem nr 9 przy ul. Mickiewi- cza itd.), wskazanie osoby dysponującej składnikiem mienia (np. samochód posiada żona, której miejsce zamieszkania jest następujące…). 3. Wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność, a  zatem dłużnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności wskazać okoliczności z tym związane, tzn. stwierdzić, że nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pienięż- nych. Okolicznościami, które uzasadniają wniosek, są również okoliczności świad- czące, że przyczyną niewypłacalności nie były zaniedbania dłużnika, a jeśli do nich doszło, zaniedbania te nie były rażące. 4. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników. Dłużnik jest zobowiązany wskazać cały swój majątek (tylko wówczas wykaz będzie zupełny), również taki, który nie wejdzie w skład masy upadłości. Po- winien więc wskazać swój majątek osobisty, mimo że zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 pr. up. w zw. z art. 829 k.p.c. majątek ten jest zwolniony spod egzekucji i nie wejdzie w skład masy upadłości. W szczególności należy wskazać, że zgodnie z art. 829 k.p.c. nie podlegają egzekucji m.in.: – przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego ro- dziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; – zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzy- maniu członków rodziny na okres jednego miesiąca; – narzędzia i  inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika; – przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przed- mioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty co- dziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. Niemniej ocena tego, co wchodzi w skład masy upadłości, będzie dokony- wana po ogłoszeniu upadłości i dłużnik nie może ukrywać majątku z uza- sadnieniem, że nie wejdzie on w  skład masy upadłości. Dłużnik nie jest bowiem uprawniony do samodzielnego dokonywania takiej oceny. Nie uj- mując w wykazie takich składników majątkowych, naraża się na oddalenie 24 Komentarz Wniosek o ogłoszenie upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości, a gdy ta okoliczność zostanie ujawniona po ogłoszeniu upadłości – na umorzenie postępowania. Aby wykaz majątku był zupełny, należy wskazać nie tylko nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, ale również należności (np. należność z tytułu pożyczki udzielonej krewnej). Wykaz majątku musi być aktualny, czyli zbędne jest wskazywanie składni- ków majątku, które już nie należą do dłużnika albo takich, które jeszcze nie weszły do jego majątku. Zamieszczenie informacji o przyszłych, prawdopodobnych składnikach jest pożądane, gdyż umożliwi syndykowi sprawne ich objęcie. Jednak ich nie- wykazanie nie może stanowić podstawy uznania, że wniosek obarczony jest brakami formalnymi. Szacunkowa wycena powinna wynikać z własnej wyceny upadłego doko- nanej przez niego z należytą starannością w oparciu o rynkową wartość po- szczególnych składników. Konsument powinien więc spróbować dokonać analizy, za jaką kwotę mógłby daną rzecz sprzedać lub kupić. Istotną pomocą w tym względzie mogą być portale internetowe, za pośrednictwem których sprzedawane są rzeczy używane, bowiem w oparciu o ceny ofertowe można z większą dokładnością dokonać ustaleń w tym względzie. Zauważyć należy, że nawet oczywiście błędne oszacowanie przez wniosko- dawcę składników majątkowych nie może być uznane za brak spełniania wymogu formalnego wniosku, ale może rodzić to m.in. odpowiedzialność karną (art. 522 ust. 1 pr. up.). 5. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Spis wierzycieli powinien zawierać przede wszystkim prawidłowe i pełne ich wskazanie. W  przypadku osoby fizycznej będą to imiona i  nazwiska, zaś w  przypadku osób prawnych –  firma i  forma organizacyjnoprawna (np. spółka akcyjna, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku spółek cy- wilnych nie wystarczy wskazać nazwy spółki, lecz konieczne jest podanie imion i nazwisk wspólników. Skarb Państwa należy opisać wraz ze wskazaniem tzw. statio fisci (np. Skarb Państwa –  Ministerstwo Zdrowia). Analogicznie należy określić podmioty wyodrębnione w ramach jednostek samorządu terytorialnego, które nie są odrębnymi osobami prawnymi. Wspólnota mieszkaniowa, choć nie posiada osobowości prawnej, może być jednakże podmiotem praw i obowiązków, czyli jest tzw. ułomną osobą praw- ną. Ujmując w wykazie wspólnotę mieszkaniową, należy wskazać ją precy- zyjnie, zgodnie z nazwą, pod jaką funkcjonuje. Obowiązek podania adresu należy wiązać z obowiązkiem skutecznego dorę- czania zawiadomień, a zatem niezbędne jest m.in. wskazanie kodu poczto- wego, a nie tylko miasta, ulicy i numeru domu (lokalu). 25 Komentarz I. Pisma upadłego Mając na uwadze treść art. 135 § 2 k.p.c., za dopuszczalne i wystarczające należy uznać podanie samego adresu skrytki pocztowej, jeżeli wierzyciel po- sługiwał się takim adresem w relacjach z konsumentem. Obowiązek wskazania wierzytelności obejmuje nie tylko określenie należ- ności głównej, ale również wysokości należności ubocznych. W wielu przy- padkach określenie wysokości wierzytelności ubocznych może stanowić dla konsumenta istotny problem związany z  koniecznością matematycznego wyliczenia wysokości odsetek ustawowych od daty wymagalności poszcze- gólnych wierzytelności do daty składania wniosku. Z tego względu zupełnie wystarczające jest, aby we wniosku wskazać jednoznacznie kwotę wierzytel- ności głównej (np. kwotę, która miała być spłacona w związku z zaciągnię- tym kredytem) oraz wymagalności poszczególnych wierzytelności i terminy, w których miały być spłacone (np. odsetki karne z tytułu braku spłaty rat kredytu za miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień). Wymaganie od konsumenta dalej idących uściśleń, tj. wyliczenia dokładnie kwoty odsetek, jest zbędne, gdyż brak takiego uściślenia wierzytelności w żadnym stopniu nie uniemoż- liwia rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, a konieczność jego do- łączenia stanowiłaby często istotną barierę uniemożliwiającą konsumentom skorzystanie z możliwości oddłużenia. Określenie terminów zapłaty może odbyć się zarówno poprzez wskaza- nie konkretnej daty dziennej (np. 24 maja 2014 r.), jak również przez jed- noznaczne określenie sposobu ustalenia terminu (np. 10. każdego miesiąca kalendarzowego). 6. Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwe- stionuje istnienie wierzytelności. Spis wierzytelności spornych powinien zawierać również wskazanie pod- miotu, któremu ma przysługiwać wierzytelność sporna (imię, nazwisko, firmę, formę organizacyjnoprawną itd.), mimo że przepis ustawy wyraźnie mówi w tym zakresie o spisie wierzytelności, a nie spisie wierzycieli. W prze- ciwnym razie wierzytelność nie będzie w ogóle identyfikowalna. Mając na uwadze jednoznaczną treść przepisu, trzeba podkreślić, że nie jest konieczne podawanie adresów podmiotów, którym przysługują wierzytel- ności sporne, mimo że informacja ta bez wątpienia byłaby użyteczna w po- stępowaniu upadłościowym. Prawo upadłościowe nie definiuje pojęcia wierzytelności spornych. Taka de- finicja zawarta jest w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z art. 65 ust. 5 pr. restr.: „Przez wierzytelność sporną należy rozumieć wierzytelność inną niż wskazana w ust. 4, która została skonkretyzowana co do zakresu świadczenia dłużnika i podstawy faktycznej, w szczególności wierzytelność, co do której dłużnik został wezwany do spełnienia świadczenia, zawezwano dłużnika do próby ugodowej, wytoczono powództwo przeciwko dłużniko- wi albo podniesiono zarzut potrącenia w sprawie wszczętej przez dłużnika, albo co do której toczy się postępowanie przed sądem polubownym oraz wierzytelność, o której mowa w art. 90 ust. 2”. 26 Komentarz Wniosek o ogłoszenie upadłości Mając na uwadze cel postępowania upadłościowego, należy uznać, że defi- nicja zawarta w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne powinna mieć zastoso- wanie również przy wykładni art. 4912 ust. 4 pkt 6 pr. up. Konsument może oświadczyć, że kwestionuje wierzytelność w całości, jak też w  części. W  tym drugim przypadku wierzyciel powinien być wymie- niony zarówno w spisie wierzycieli (ze wskazaniem wierzytelności w części bezspornej), jak i w spisie wierzytelności spornych (w części spornej). Celem ustawodawcy jest zapewnienie udziału w  postępowaniu wszyst- kim wierzycielom upadłego. W praktyce dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości świadomie może nie wskazać niektórych wierzycieli, podno- sząc, iż nie powinni oni być tak traktowani z uwagi na fakt, że dłużnik kwestionuje istnienie obowiązku świadczenia na rzecz tych podmiotów. W  szczególności dłużnik może nie chcieć ujmować w  spisie wierzycieli podmiotu, który jego zdaniem wierzycielem nie jest, z uwagi na obawę powoływania się na ewentualne ujęcie go w spisie jako przyznanie istnie- nia wierzytelności w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pominięcie danego podmiotu może z kolei skutkować brakiem zawiadomienia go o postępo- waniu, a to z kolei może utrudnić zgłoszenie wierzytelności w terminie, a nawet w ogóle pozbawić ten podmiot możliwości uczestnictwa w postę- powaniu upadłościowym. Mając na uwadze powyższe konsekwencje, ustawodawca uznał, ze wzglę- du na interes obu stron, że zasadne jest wprowadzenie jasno określonego odrębnego obowiązku wskazywania wierzytelności spornych przy jedno- znacznym przesądzeniu, że ujęcie takiej wierzytelności nie stanowi jej uzna- nia w rozumieniu kodeksu cywilnego. 7. Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych. Konieczne jest wskazywanie zabezpieczeń na majątku dłużnika, a zatem nie ma obowiązku wskazywania zabezpieczeń na majątku osób trzecich ani też zabezpieczeń, które nie są ustanowione na konkretnym majątku konsumen- ta (np. weksli). Datą ustanowienia hipoteki i zastawów rejestrowych jest data wpisu odpo- wiednio do księgi wieczystej oraz rejestru zastawów (art. 67 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.; art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 297). Zastaw uregulowany jest w art. 306 i n. k.c. i co do zasady (istnieją wyjątki) datą jego ustanowienia będzie data zawarcia umowy oraz wydania przed- miotu zastawu (w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza). Wymienione w przepisie formy zabezpieczeń nie wyczerpują możliwych za- bezpieczeń na majątku. Lista zabezpieczeń powinna więc obejmować także zastaw skarbowy czy hipotekę morską, choć te formy zabezpieczenia na ma- jątku konsumenta z istoty rzeczy będą niezmiernie rzadkie. 27 Komentarz I. Pisma upadłego Lista zabezpieczeń powinna obejmować również dokonane przewłaszcze- nia na zabezpieczenia, mimo że w danym momencie majątek objęty zabez- pieczeniem nie należy do dłużnika, lecz jego własność została przeniesiona na wierzyciela. Niemniej zgodnie z art. 701 pr. up. przewłaszczenie na za- bezpieczenie należy traktować w  postępowaniu upadłościowym (również w postępowaniu upadłościowym konsumenta) jak zastaw. 8. Oświadczenie dłużnika na piśmie, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 pr. up. Konsument składa powyższe oświadczenie zawarte w  treści formularza (pkt 10), podpisując sam wniosek w przypadku jego samodzielnego składania. W przypadku jednakże składania go za pośrednictwem pełnomocnika ko- nieczne jest, aby konsument podpisał samo oświadczenie (najlepiej bezpo- średnio pod treścią oświadczenia). Nie tylko dopuszczalne, ale wręcz konieczne jest, aby konsument, składając powyższe oświadczenie, dokonywał odpowiednich skreśleń. Przykładowo w  przypadku gdy konsument jest świadomy tego, że nie wykonał swojego obowiązku złożenia wniosku o  ogłoszenie upadłości w  ustawowym terminie, powinien wykreślić odpowiednie stwierdzenie z oświadczenia, a w uzasadnieniu wniosku wskazać na wszelkie okoliczno- ści, które mogą skutkować tym, iż mimo braku realizacji tego obowiązku sąd ogłosi upadłość z powołaniem się na względy słuszności lub względy huma- nitarne. Zagadnienia proceduralne 1. Uwagi ogólne (zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, kuratela) Prawo skorzystania z  uprawnienia do oddłużenia w  ramach postępowania upadłościowego posiada każda osoba fizyczna mająca zdolność prawną (art. 8 § 1 k.c.). W szczególności nie jest konieczne posiadanie zdolności do czynności prawnych, a to oznacza, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony również przez dziecko, które nie ukończyło 13 lat (co w praktyce miało już miej- sce), a także przez osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną. Oczywiście wniosek taki w imieniu tych osób zostanie złożony odpowiednio przez osoby sprawujące władzę rodzicielską albo przez opiekunów prawnych. Z uwagi na konsekwencje dla osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych (utrata całego majątku) na złożenie wniosku przez opiekuna albo ku- ratora potrzebna będzie uprzednia zgoda sądu rodzinnego (art. 156 k.r.o.). Stan niewypłacalności osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej mógł powstać przede wszystkim w okresie, gdy taka osoba posiadała pełną zdolność do czyn- ności prawnych. Nierzadko podstawą ubezwłasnowolnienia może być m.in. fakt, że taka osoba nie jest w stanie w sposób należyty prowadzić swoich spraw finansowych. 28 Komentarz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: