Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 005278 22579851 na godz. na dobę w sumie
Urlop wypoczynkowy pracownika - ebook/pdf
Urlop wypoczynkowy pracownika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 67
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-965-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki publikacji w całości poświęconej tematyce urlopów wypoczynkowych, załatwianie spraw urlopowych pracowników zajmie niewiele czasu. Czytelnik, który ma wątpliwości, ile dni urlopu należy się pracownicy wracającej z urlopu wychowawczego lub jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownikowi mającemu zmienne składniki wynagrodzenia - znajdzie w tej publikacji gotowe rozwiązania.

Publikacja odpowiada m.in. na pytania:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie „Kadry. Serwis spraw pracowniczych” Redakcja: Małgorzata Budzich © Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel. (022) 33 77 600 fax (022) 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści I. Pojęcie urlopu wypoczynkowego ......................................................................................... II. Prawo do urlopu wypoczynkowego ................................................................................... 1. Kiedy nie można udzielić urlopu ........................................................................................... 2. Niewykorzystanie urlopu ......................................................................................................... III. Pierwszy urlop w życiu ............................................................................................................... IV. Nabycie prawa do kolejnego urlopu .................................................................................. 1. Prawo do urlopu w dodatkowym miejscu pracy ............................................................. V. Wymiar urlopu wypoczynkowego ........................................................................................ 1. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy ............................................................ 2. Godzinowe rozliczanie urlopu ............................................................................................... 3. Zwiększony wymiar urlopu ..................................................................................................... 4. Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące wymiar urlopu ................................ 5. Okresy nauki wpływające na wymiar urlopu .................................................................... 6. Proporcjonalny wymiar urlopu .............................................................................................. a) Określenie podstawy naliczania urlopu ...................................................................... b) Ustalenie wymiaru urlopu ................................................................................................ 7. Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu ................................................................ 8. Wpływ urlopu uzupełniającego na urlop w wymiarze proporcjonalnym .............. 9. Podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający ................................................................ VI. Urlop pracowników sezonowych ....................................................................................... VII. Udzielanie urlopu wypoczynkowego .............................................................................. 1. Termin udzielenia urlopu ...................................................................................................... 2. Podział urlopu na części ......................................................................................................... 3. Ustalenie planu urlopów ...................................................................................................... 4. Ustalenie urlopu po porozumieniu z pracownikiem ................................................... 5. Urlop wypoczynkowy na żądanie ...................................................................................... 6. Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia ........................................................ 7. Konsekwencje jednostronnego wyznaczenia urlopu ................................................. 8. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim ........................................................ 9. Przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu ....................................................................... 10. Obowiązkowe przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu ......................................... 11. Niemożność wykorzystania rozpoczętego urlopu ....................................................... 12. Odwołanie pracownika z urlopu ......................................................................................... 13. Koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem ............................ 14. Przedawnienie prawa do urlopu ......................................................................................... VIII. Wynagrodzenie za okres urlopu ....................................................................................... 1. Ustalenie składników wynagrodzenia .............................................................................. 2. Modyfikacja podstawy wynagrodzenia urlopowego.................................................. 3. Obliczenie wynagrodzenia urlopowego .......................................................................... IX. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ........................................................... 1. Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop .................................................................... a) Ustalenie podstawy naliczenia ekwiwalentu ............................................................ b) Ustalenie współczynnika ................................................................................................. c) Obliczanie ekwiwalentu .................................................................................................... X. Wzory pism i dokumentów ....................................................................................................... 1. Wniosek o urlop wypoczynkowy ....................................................................................... 2. Wniosek o urlop wypoczynkowy – urlop na żądanie ................................................. 3. Plan urlopów ............................................................................................................................. 4. Wniosek o odwołanie z urlopu ........................................................................................... 5. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim ........................................................................................................................................ 6. Pismo pracownika o przesunięciu terminu urlopu ..................................................... 7. Wniosek pracodawcy o przesunięciu urlopu ................................................................ 8. Wniosek pracownika o udzielenie w terminie późniejszym niewykorzystanej części urlopu ............................................................................................................................. XI. Podstawy prawne ........................................................................................................................ 4 5 5 6 7 11 11 12 12 14 17 18 23 25 27 28 29 31 32 32 33 33 34 34 37 38 41 41 42 42 44 45 46 47 48 49 49 53 54 55 56 57 58 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 I. Pojęcie urlopu wypoczynkowego Prawo każdego pracownika do wypoczynku wyraża się m.in. w ustawowym zagwa- rantowaniu prawa do urlopu wypoczynkowego i określeniu jego rozmiaru. Choć wielu pracodawców, a nawet i pracowników, uważa, że prawo urlopowe ogranicza ich możliwości zarobkowe, warto pamiętać, że funkcją okresu odpoczynku od pra- cy jest przede wszystkim umożliwienie regeneracji psychofizycznej zdolności do pracy. Należy zauważyć, że przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma pozo- stawanie w stosunku pracy, a nie świadczenie pracy. Jeżeli zatem pracownik nie wyko- nywał pracy z powodu choroby i pobierał zasiłek chorobowy (nawet wielomiesięczny) lub świadczenie rehabilitacyjne, to również nabywa prawo do urlopu z pierwszym dniem kolejnego roku trwającego stosunku pracy (uchw. SN z 4.4.1995 r., I PZP, OSNAPiUS z 1995 r. Nr 18, poz. 228). I. Pojęcie urlopu wypoczynkowego Urlop wypoczynkowy ukształtowany został jako świadczenie majątkowe pracodawcy, któ- re udzielane jest pracownikowi w zamian za pracę wykonywaną w oznaczonym okresie, i polega na zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania pracy w celu wypoczynku przy jednoczesnym zapewnieniu mu za ten czas wynagrodzenia. Nowa formuła urlopu wypoczynkowego wyraża się głównie w przyjęciu konstrukcji urlopu proporcjonalnego (w przypadku pierwszej pracy w karierze – art. 153 § 1 KP oraz w razie ustania stosunku pracy – art. 1551 KP lub korzystania z urlopu bezpłatnego – art. 1552 KP). Urlop wypoczynkowy jest szczególnego rodzaju uprawnieniem pracownika określonym jako coroczny, płatny, nieprzerwany okres ustawowego zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy u danego pracodawcy, przysługujący pracownikowi w celu wypoczynku i regeneracji sił, w wymiarze określonym przepisami prawa pracy i w czasie ustalonym przez pracodawcę (po porozumieniu z pracownikiem lub w planie urlopów). Prawo do corocznego urlopu oznacza, że urlop przysługuje pracownikowi, co do zasady, w każdym roku kalendarzowym zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1.1.2004 r., wyjątek od tej zasady w praktyce może mieć miejsce tylko raz w karierze zawodowej pracownika – gdy w pierwszym roku kalendarzowym za- trudnienia jego okres pracy jest niższy niż jeden miesiąc. Zasada nieprzerwanego urlopu nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia urlo- pu w całości jako jeden nieprzerwany okres. Dzielenie urlopu może nastąpić tylko na wniosek pracownika, przy czym zgodnie z art. 162 KP przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wyjąt- kiem od wymienionej powyżej zasady jest też możliwość, pod ściśle określonymi w art. 167 KP warunkami, odwołania pracownika z urlopu oraz sytuacje, które po- wodują z mocy prawa przerwanie urlopu (art. 166 KP). Zasada odpłatności oznacza, że urlop jest świadczeniem zawsze płatnym. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 KP). 4 www.e-kadry.com.pl 1. Kiedy nie można udzielić urlopu Do zasad urlopowych należy również obowiązek udzielenia urlopu w naturze, co potwierdza ścisłe wyliczenie sytuacji uprawniających, w drodze wyjątku, do zamia- ny urlopu na ekwiwalent pieniężny, a także bezwzględny zakaz zrzeczenia się przez pracownika prawa do urlopu. II. Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania (umo- wa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę), rodzaj umowy o pracę lub wymiar czasu pracy. Podstawową przesłanką roszczenia o urlop wypoczynkowy jest istnienie stosunku pracy. Nie nabywa zatem prawa do urlopu wypoczynkowego osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej albo w ramach wyko- nywania samodzielnej działalności gospodarczej. Natomiast prawo do okresu zwol- nienia od świadczenia pracy (świadczenia analogicznego do urlopu wypoczynko- wego) może wynikać z zawartej przez strony umowy o charakterze cywilnopraw- nym lub z postanowień aktów zakładowych. 1. Kiedy nie można udzielić urlopu W okresie zawieszenia praw i obowiązków stron stosunku pracy urlop wypoczyn- kowy pracownikowi nie przysługuje. Do takich okresów zalicza się, oprócz urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownika, m.in. urlop wychowawczy, gdyż „nie ma podstaw prawnych do udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego w okresie urlopu wychowawczego, także w sytuacji, gdy pracownica nie wykorzy- stała z powodu choroby części urlopu wypoczynkowego, udzielonego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rozpoczęła urlop wychowawczy, chociaż- by zwolnienie lekarskie obejmowało część okresu urlopu wypoczynkowego i część urlopu wychowawczego” (wyr. SN z 15.7.1987 r., sygn. akt I PR 30/87, OSNCP z 1988 r. Nr 12, poz. 181), a także okres korzystania przez nauczyciela z przewidzia- nego w art. 20 Karty Nauczyciela stanu nieczynnego (wyr. SN z 29.5.1984 r., sygn. akt I PR 4/84, OSNCP z 1985 r. Nr 1, poz. 16). W zakresie relacji między urlopem wypoczynkowym i urlopem zdrowotnym wy- powiadał się Sąd Najwyższy, który w uchwale z 10.2.1988 r. (III PZP 4/88, I PR 7/88 – Służba Pracownicza 1988 r., Nr 5, s. 28) stwierdził, że cele tych urlopów są zbieżne, a jest nimi regeneracja sił pracownika. Z tego powodu nie można z obu urlopów korzystać w tym samym czasie. Jeżeli pracownik przez cały rok kalendarzowy korzysta z urlopu zdrowotnego, to nie może domagać się za ten rok urlopu wypoczynkowego. Prawo do tego urlopu zostaje skonsumowane przez wykorzystanie urlopu zdrowotnego. www.e-kadry.com.pl 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlop wypoczynkowy pracownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: