Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 003060 21326686 na godz. na dobę w sumie
Urlopy wypoczynkowe - jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie  - ebook/pdf
Urlopy wypoczynkowe - jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-592-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
Kodeks pracy przewiduje dwie metody udzielania urlopów wypoczynkowych – na podstawie planu urlopów oraz w ramach porozumienia pracodawcy i pracownika.
Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów w sytuacji, gdy wyraziła na to zgodę zakładowa organizacja związkowa. Powyższa zasada dotyczy również pracodawców, u których organizacja związkowa nie działa. W takich przypadkach urlopu wypoczynkowego udziela się na podstawie porozumienia pracodawcy i pracownika.
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jednakże pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu podczas zatrudnienia pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Urlopy wypoczynkowe – jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie Wstęp Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynko- wego, którego nie może się zrzec. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Nie- wykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w dni, które są dla pracow- nika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze go- dzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzi- nom pracy. Kodeks pracy przewiduje dwie metody udzielania urlopów wypoczynkowych – na pod- stawie planu urlopów oraz w ramach porozumienia pracodawcy i pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów w sytuacji, gdy wyraziła na to zgodę zakładowa organizacja związkowa. Powyższa zasada dotyczy również pracodaw- ców, u których organizacja związkowa nie działa. W takich przypadkach urlopu wypo- czynkowego udziela się na podstawie porozumienia pracodawcy i pracownika. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzają- cych miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wyna- grodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w czę- ści z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługu- je ekwiwalent pieniężny. Jednakże pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu podczas zatrudnienia pra- cownika na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bez- pośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę. 4 20 lipca 2019 r. 1. PRAWO DO URLOPU – OGÓLNE ZASADY 1. Prawo do urlopu – ogólne zasady Prawo do urlopu wypoczynkowego stanowi jedno z podstawowych uprawnień pracowni- czych. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Kodeks pracy gwarantuje każdemu pracownikowi prawo do dłuższych okresów odpoczynku wpisujących się w po- jęcie urlopu wypoczynkowego. 1.1. Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko pracownikom Urlop wypoczynkowy stanowi coroczny, płatny oraz nieprzerwany okres zwolnienia pra- cownika z obowiązku świadczenia pracy u danego pracodawcy. Prawo do urlopu wypoczynkowego jest związane ze stosunkiem pracy pracownika. Uprawnionym do urlopu jest wyłącznie pracownik. Tym samym uprawnienia urlopowe nie dotyczą pracobiorców zatrudnionych na podstawie elastycznych form zatrudnienia, np. zleceniobiorców czy samozatrudnionych. Urlop powinien być wykorzystany przez pracownika w naturze – czyli w formie czasu wol- nego. Tym samym sprzeczne z celem urlopu wypoczynkowego będzie postępowanie po- legające na „odsprzedaniu” pracodawcy urlopu w zamian za dodatkowe wynagrodzenie związane z niewykorzystaniem urlopu w naturze. PRZYKŁAD 1 Uwzględniając duże natężenie pracy w sezonie urlopowym pracownik zaproponował pracodawcy, że nie skorzysta z urlopu w zamian za dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Pracodawca wyraził zgodę i pracownik wykonywał w okresie zaplanowanego urlopu pracę za normalnym wynagrodzeniem, powiększonym o wynagrodzenie do- datkowe wynikające z niewykorzystywania urlopu w naturze. Postępowanie takie jest niewłaściwe. W powyższym przypadku pracownik nie stracił prawa do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze. Przepisy prawa pracy nie przewidują bowiem możliwości zamiany urlopu na dodatek do wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdyby czynność taka była dobrowolną decyzją samego pracownika. Prawo do urlopu jest prawem osobistym przynależnym konkretnemu pracownikowi. Ozna- cza to, że nie ma możliwości jego zbycia czy przeniesienia na inną osobę. W sytuacji, gdyby pracownik porozumiał się z innym zatrudnionym w sprawie przeniesienia na niego prawa do urlopu – nawet pojedynczych dni urlopu – umowne ustalenia byłyby nieważne. PRZYKŁAD 2 Pracownik wykorzystał cały należny na dany rok urlop wypoczynkowy. Pod koniec roku okazało się, że potrzebuje 2 dni urlopu. Kolega z działu zaproponował, że od- stąpi mu za wynagrodzeniem (przekazanym nieoficjalnie poza pracodawcą) 2 dni swojego urlopu, zapewniając jednocześnie zastępstwo na stanowisku pracy. Pracodawca nie ma prawa zaakceptować powyższych ustaleń między pracownika- mi, którzy nie mają możliwości użyczania sobie dni urlopu. W sytuacji gdy pracownik potrzebowałby dnia wolnego, a całą należną pulę urlopu już wykorzystał, wówczas ma prawo zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego. 5 20 lipca 2019 r. URLOPY WYPOCZYNKOWE – JAK PLANOWAĆ, UDZIELAĆ I OBLICZAĆ WYNAGRODZENIE 1.2. Cel urlopu wypoczynkowego Jak sama nazwa wskazuje, celem urlopu wypoczynkowego jest wypoczynek. Właściwa realizacja uprawnień urlopowych, w tym ich udzielanie zgodnie z zasadami prawidłowego podziału urlopu na części, jest niezbędna nie tylko w kontekście jakości oraz ilości świad- czonej pracy, ale również w zakresie bezpieczeństwa jej wykonywania. Warto w tym miejscu podkreślić, że sposób spędzania urlopu wypoczynkowego pozo- stawiony jest w swobodnej gestii pracownika. Pracodawca nie ma prawa ingerować w sposób spędzania czasu podczas urlopu. Pracodawca nie ma możliwości wprowa- dzenia przepisów zakładowych, które ograniczałyby w jakikolwiek sposób pracowników w kwestii sposobu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. PRZYKŁAD 3 Pracodawca w regulaminie pracy wprowadził zapis, zgodnie z którym pracownik w cza- sie urlopu wypoczynkowego obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej aktywno- ści, która by mogła być uznana przez pracodawcę za sprzeczną z celem urlopu wy- poczynkowego. Pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego przystąpił do remontu domu. Podczas prac doznał urazu, w związku z czym powrót do pracy zgodnie z wcześniejszymi założeniami okazał się niemożliwy – z uwagi na czasową niezdol- ność do pracy z powodu choroby. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego pracodaw- ca nałożył na pracownika karę porządkową, w związku z naruszeniem zapisów regu- laminu. Pracodawca uznał, że postępowanie pracownika w czasie urlopu było sprzeczne z celem urlopu wypoczynkowego i dodatkowo spowodowało zakłócenia procesu pracy w związku z niedyspozycją zdrowotną pracownika. Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Pracodawca nie ma możliwości wprowadzania do jakiegokolwiek zakładowego źródła prawa pracy zapi- sów ograniczających pracowników, w zakresie sposobów wykorzystywania czasu podczas urlopu. Tym samym nie można uznać, że pracownik remontując dom, co w konsekwencji doprowadziło do czasowej niezdolności do pracy z powodu choro- by, naruszył zasady regulaminu, w tym kodeksową zasadę dbałości o dobro zakładu pracy. PRZYKŁAD 4 Pracodawca w regulaminie pracy umieścił zapis, zgodnie z którym w czasie urlopu wypoczynkowego pracownik nie ma prawa podejmować działalności sprzecznej z ce- lem urlopu, jakim jest wypoczynek i regeneracja. Jednocześnie pracodawca zawarł zastrzeżenie, że powyższa zasada nie dotyczy urlopu udzielanego w trybie na żąda- nie, który może być wykorzystywany przez pracownika w dowolny sposób. Powyższe zapisy regulaminowe należy uznać za nieprawidłowe. Zarówno urlop udzielany w ramach planu urlopów, jak i urlop na żądanie stanowią ogólną pulę urlo- pu wypoczynkowego. Pracodawca nie powinien w przepisach zakładowych różnico- wać sposobu wykorzystywania urlopu udzielanego w trybie na żądanie od pozostałej części urlopu udzielanego zgodnie z planem lub w porozumieniu z pracownikiem. 6 20 lipca 2019 r. 1. PRAWO DO URLOPU – OGÓLNE ZASADY Mimo iż pracodawca nie ma możliwości ingerowania w sposób spędzania przez pracow- nika czasu w okresie urlopu, można uznać, iż pełna dowolność w tym zakresie nie będzie obowiązywała w dniu poprzedzającym powrót do pracy. PRZYKŁAD 5 Pracownik w ostatnim dniu urlopu uczestniczył do późnych godzin wieczornych w imprezie, podczas której spożył znaczną ilość alkoholu. Na drugi dzień stawił się do pracy o ustalonej godzinie. Przełożony wyczuł od niego wyraźną woń alkoholu. Pracownik nie został dopuszczony do pracy, przeprowadzone badanie wykazało na- ruszenie zasady trzeźwości w miejscu i czasie pracy. W powyższym przypadku, niezależnie od braku możliwości ingerowania przez pra- codawcę w sposób spędzania czasu podczas urlopu, obowiązkiem pracownika było takie gospodarowanie czasem wolnym, aby kolejnego dnia było możliwe stawienie się do pracy w stanie psychicznej i fizycznej gotowości do wykonywania obowiąz- ków. Ponieważ sposób spędzania urlopu uzależniony jest od swobodnej decyzji pracownika, w czasie urlopu istnieje możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Wyjątek oczywiście stanowią przypadki, w których pracodawca wcześniej zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. W takim przypadku pracownik będzie miał możliwość świad- czenia pracy w czasie urlopu jedynie w zakresie nienaruszającym wspomnianej wyżej umowy. PRZYKŁAD 6 Pracodawca prowadzi firmę budowlaną, w ramach jej działalności pracownicy świadczą usługi wykończeniowe w domach i mieszkaniach. Każdy z pracowników objęty jest umownym zakazem konkurencji obowiązującym w trakcie zatrudnienia, skutecznym na obszarze województwa, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Pracownik w trakcie urlopu postanowił sobie dorobić i podjął się zlecenia w zakresie położenia glazury oraz instalacji elektrycznej w miejscowości, w której mieszka i w której znajduje się siedziba pracodawcy. Pracownik uznał, że zakaz konkurencji nie obowiązuje w czasie urlopu – który to czas jest czasem wolnym od pracy, i tym sa- mym może on samodzielnie decydować o jego przeznaczeniu. W powyższym przypadku pracownik naruszył umowny zakaz konkurencji. Obowią- zuje on (o ile strony nie postanowiły inaczej) przez cały okres trwania stosunku pracy, w tym w czasie urlopów wypoczynkowych. 1.3. Obowiązek udzielenia urlopu w danym roku Przepisy co do zasady zobowiązują pracodawcę do udzielenia urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. W konsekwencji pra- codawca jest zobowiązany w każdym roku kalendarzowym tak organizować pracę, aby każdy pracownik mógł skorzystać z uprawnień urlopowych w pełnym wymia- rze, w roku, w którym nabył prawo do urlopu. 7 20 lipca 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlopy wypoczynkowe - jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: