Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 011833 21034187 na godz. na dobę w sumie
Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczenia - ebook/pdf
Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789884 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja w praktyczny sposób wyjaśnia zasady ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiaru oraz kwestie związane z wynagrodzeniem urlopowym i ekwiwalentem pieniężnym za urlop.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

URLOPY WYPOCZYNKOWE978-83-65789-88-4stan prawny 20 czerwca 2017 r.Praca zbiorowapolecae-book– PRAKTYCZNE ROZLICZENIA 20 czerwca 2017 r.2SpiS treściWstęp.........................................................................................................................................4NabyWaNie.praWa.do.urlopu.WypoczyNkoWego..........................................5Osoby uprawnione do urlopu ............................................................................................... 5Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy ................................................................. 5Prawo do kolejnych urlopów ................................................................................................ 7Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia .................................................................... 7Wymiar.urlopu.WypoczyNkoWego.......................................................................8Podstawowe wymiary urlopu ............................................................................................... 9Urlop pracowników zatrudnionych na niepełny etat ............................................................ 9Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego ................................................................... 11Inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu urlopowego ................................................... 12udzielaNie.urlopóW.WypoczyNkoWych............................................................13Udzielanie urlopów na dni pracy ......................................................................................... 13Urlop pracowników pracujących w równoważnym systemie czasu pracy ........................... 14urlopy.proporcjoNalNe..............................................................................................15Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy ............................................................ 15Urlop po okresie niewykonywania pracy ............................................................................. 16Urlop uzupełniający ............................................................................................................. 17realizacja.praWa.do.urlopu....................................................................................18Planowanie urlopów i uzgadnianie terminów ich wykorzystywania ................................... 18Udzielenie urlopu po okresie niezdolności do pracy dłuższym niż 30 dni ......................... 19Przesunięcie terminu urlopu ................................................................................................ 20Przerwanie urlopu ................................................................................................................ 21Odwołanie z urlopu .............................................................................................................. 21Zwrot kosztów odwołania z urlopu ...................................................................................... 22urlopy.o.szczególNym.charakterze................................................................24Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim ............................................................... 24Urlop w okresie wypowiedzenia .......................................................................................... 24Urlop w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy .............................................................. 25Urlop na żądanie .................................................................................................................. 25skutki.NieWykorzystaNia.urlopu.W.ustaloNym.termiNie...................27Udzielanie urlopu zaległego ................................................................................................ 27Przedawnienie prawa do urlopu ........................................................................................... 27Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy ................................................................. 28urlopy.WypoczyNkoWe.dla.szczególNych.grup.pracoWNikóW............29Urlop pracowników niepełnosprawnych .............................................................................. 29Korzystanie z urlopu przez nauczycieli ............................................................................... 30Urlop pracowników młodocianych ...................................................................................... 32Prawo do urlopu pracowników tymczasowych .................................................................... 33 20 czerwca 2017 r.3Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczeniaWyNagrodzeNie.urlopoWe.........................................................................................33Podstawa wymiaru ............................................................................................................... 33Pomijanie składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc ...................................................... 35Wliczanie stałych składników .............................................................................................. 36Wliczanie zmiennych składników za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc .............................. 37Obliczanie wynagrodzenia urlopowego ............................................................................... 37Zmiana w składnikach wynagrodzenia ................................................................................ 39Przeliczenia przy zmianie na system prowizyjny lub akordowy ......................................... 40Niepełny przepracowany okres ............................................................................................ 42Urlop na przełomie miesięcy ............................................................................................... 43Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli ................................................................................. 43Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop nauczyciela ................................................. 44Wynagrodzenie za 1 dzień urlopu .................................................................................... 45ekWiWaleNt.za.NieWykorzystaNy.urlop.WypoczyNkoWy...................47Kiedy przysługuje ekwiwalent ............................................................................................. 47Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ............................................................. 48Podstawa wymiaru ekwiwalentu a płaca minimalna ........................................................... 51Opodatkowanie i oskładkowanie ekwiwalentu .................................................................... 52Współczynnik ekwiwalentowy ............................................................................................ 52Ekwiwalent dla pracowników tymczasowych ..................................................................... 53Termin wypłaty wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego ............................................... 53ŚWiadczeNie.urlopoWe.................................................................................................54Podstawowe informacje ........................................................................................................ 54Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych .................................................... 57odpoWiedzi.Na.pytaNia.czytelNikóW..................................................................58Jak długo należy przechowywać wnioski i karty urlopowe ................................................. 58Jak udzielić urlopu pracownikowi zatrudnionemu na dwie umowy w jednej firmie .......... 59Jak udzielać urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu ....................................................... 60Czy bezpośrednio po długiej chorobie pracownik może wykorzystać zaległy urlop ........... 61Jak rozliczyć urlop w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku i miesiąca ................... 62Czy przysługuje dzień wolny za badania okresowe wykonane podczas urlopu .................. 64Czy można udzielić urlopu na część dnia ........................................................................... 65Czy możliwe jest przymusowe wysłanie pracownika na urlop ............................................ 66Jak udzielać urlopu w zadaniowym systemie czasu pracy ................................................... 67Czy po jednym dniu zatrudnienia przysługuje ekwiwalent pieniężny za urlop .................. 68Czy pracownik może odwołać urlop na żądanie .................................................................. 69Czy urlop wychowawczy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego ............................ 71Czy premię za wyniki uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego ............ 72Kiedy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy ............................................................................................................ 73Kiedy zaczyna się urlop wypoczynkowy i ochrona przed wypowiedzeniem ..................... 75Urlop wypoczynkowy w razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą .............................. 77 20 czerwca 2017 r.4Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczeniawStępPrawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zależy od jego ogólne-go okresu zatrudnienia – jest to tzw. staż urlopowy. Staż urlopowy krótszy niż 10 lat daje pracownikowi prawo do 20 dni urlopu. W przypadku stażu w wysokości co najmniej 10 lat pracownikowi należy się 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się urlop proporcjonalny do wymiaru etatu.Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z początkiem każdego roku ka-lendarzowego. Urlopu udziela się w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Wyjątkiem od tej zasady jest udzielenie urlopu zaległego najpóźniej do 30 września następ-nego roku.Inaczej prawo do urlopu nabywają pracownicy podejmujący pierwszą w życiu pracę. Taki pracownik w roku, w którym podjął pierwszą pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. Dopiero od następnego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do urlopu na zasadach obowiązujących pozostałych pracowników.Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował, tzn. że pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie może stra-cić finansowo. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przysługuje on wówczas, gdy pracownik w trakcie zatrudnienia nie wykorzystał należnego urlopu w naturze z powodu rozwiązania bądź wyga-śnięcia stosunku pracy. Wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia. Niedotrzymanie przez pracodawcę tego terminu może go narazić na dodatkowe koszty w postaci odsetek za nieterminową wypłatę. Roszczenie o wypłatę zarówno wynagro-dzenia urlopowego, jak też ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. 20 czerwca 2017 r.5Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczenianabywanie prawa do UrlopU wypoczynkowego Urlop wypoczynkowy jest to coroczny, płatny, nieprzerwany okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy u danego pracodawcy. Pracownik nie może zrzec się przysłu-gującego mu urlopu ani przekazać go innej osobie. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 1967 r. (I PR 53/67, OSP 1967/12/287).osoby uprawnione do urlopu Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje corocznie każdej osobie wykonującej pracę w ramach stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór). Urlop wypoczynkowy nie przysługuje zatem osobom wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę zlecenia lub o dzieło. W przypadku umów cywilnoprawnych prawo do dni wolnych może zostać przyznane jedynie na podstawie porozumienia stron w umowie. tylko pracownikom przysługuje ustawowe prawo do urlopu wypoczynkowego.pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Mimo że przepisy te obowiązują od kilku lat, pracodawcom nadal sprawia sporo kłopo-tów ustalenie, kiedy upływa miesiąc pracy.Należy przyjąć, że miesiąc pracy mija:■■z upływem ostatniego dnia miesiąca, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu od pierw-szego dnia danego miesiąca;PrzykładPracownik podjął pierwszą pracę 1 maja 2017 r. Okres jednego miesiąca pracy, po upływie którego pracownik nabędzie prawo do 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego (tj. 20 × 1/12 = 1,66), minął mu w tym przypadku 31 maja 2017 r. Wątpliwości dotyczące naliczania urlopu mogą powstać, gdy pierwszy dzień miesiąca ka-lendarzowego przypada w niedzielę, święto lub w dzień wolny od pracy wynikający z roz-kładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy. Jeśli pracownik podejmuje pracę w pierw-szym dniu roboczym danego miesiąca i pozostaje w zatrudnieniu przez wszystkie dni robocze tego miesiąca, prawo do urlopu nabędzie z upływem ostatniego dnia miesiąca. 20 czerwca 2017 r.6Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczenia PrzykładPracownik podjął pierwszą w życiu pracę 2 maja 2017 r., czyli w pierwszym dniu roboczym tego miesiąca. Okres jednego miesiąca upłynął w tej sytuacji 31 maja 2017 r.■■z upływem dnia w następnym miesiącu kalendarzowym, który datą poprzedza dzień na-wiązania stosunku pracy, jeżeli do nawiązania stosunku pracy doszło w trakcie miesiąca kalendarzowego;PrzykładPracownik podjął pierwszą pracę 5 maja 2017 r. Z upływem 4 czerwca 2017 r. nabył on pra-wo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.■■z upływem 30 dni, jeżeli pracownik u kolejnych pracodawców był zatrudniony krócej niż miesiąc kalendarzowy.PrzykładPracownik podjął pierwszą pracę 19 stycznia 2017 r. na czas określony do 31 marca 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Następnie podjął kolejną pracę na pełny etat w tym samym roku kalendarzowym u innego pracodawcy – od 3 kwietnia 2017 r. U pierwszego pracodaw-cy prawo do urlopu pracownik nabył z upływem 18 lutego 2017 r. oraz z upływem 18 marca br. Praca w okresie 19–31 marca (13 dni) nie uprawniała pracownika do urlopu u poprzed-niego pracodawcy. Wspomniany 13-dniowy okres zatrudnienia zostanie doliczony do okresu zatrudnienia w kolejnym zakładzie pracy. Zatem już po przepracowaniu 17 dni u kolejnego pracodawcy w 2017 r. (a więc z upływem 19 kwietnia) pracownik nabył prawo do 1,66 lub 2,16 dnia urlopu (jeżeli ma prawo do wyższego wymiaru urlopu).Bez względu na to, ile miesięcy pracownik przepracował w swoim pierwszym roku ka-lendarzowym pracy zawodowej, w następnym roku kalendarzowym nabywa prawo do kolej-nego, pełnego wymiaru urlopu 20 dni lub 26 dni (gdy posiada okresy uprawniające go do wyższego wymiaru urlopu).PrzykładPracownik podjął pierwszą pracę 16 grudnia 2016 r. Nie ma on prawa do urlopu za przepraco-wane dni grudnia. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. pracownik ten nabył prawo do kolejnego urlo-pu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni za cały 2017 r. 20 czerwca 2017 r.7Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczeniaW związku z brakiem ustawowej regulacji nie ma podstaw do zaokrąglenia pierwszego urlopu w górę do pełnego dnia. Zatem w pierwszym roku pracy za każdy przepracowany mie-siąc pracownik nabywa prawo do 1,66 (1,66...) dnia urlopu (jeżeli ma wymiar 20 dni urlopu) lub 2,16 (2,16...) dnia (w przypadku gdy ma prawo do 26 dni urlopu). Pracodawca może z ko-rzyścią dla pracownika zaokrąglić ustalony wymiar urlopu do pełnych godzin lub dni. pracodawca może korzystniej dla pracownika zaokrąglić dni urlopu przysługującego mu w pierwszym roku pracy.prawo do kolejnych urlopów Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Uprawnienie do kolejnego urlopu pracownik nabywa „z góry” już 1 stycznia danego roku, pod warunkiem pozostawania w tym dniu w zatrudnieniu (art. 153 § 2 k.p.). Może się także zdarzyć, że pracownik nie zyska prawa do urlopu 1 stycznia, jeśli przebywa wtedy na urlopie bezpłatnym (w trakcie urlopu bezpłatnego „zawieszone są” prawa i obowiązki stron stosunku pracy).PrzykładPracodawca rozwiązał w maju 2017 r. z powodu likwidacji firmy umowę o pracę z pracownikiem korzystającym od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia zatrudnienia z urlopu bezpłatnego. Pracownikowi temu nie przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z bieżącego roku, po-nieważ w opisanej sytuacji nie nabył do niego prawa.Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do informowania pracownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (art. 29 § 3 pkt 3 k.p.). Informacja o warunkach zatrudnienia powinna być podana pracownikowi na piśmie. Jeśli pracownik jest zatrudniony na okres próbny, to w informa-cji o warunkach zatrudnienia należy mu podać wymiar urlopu przysługującego w czasie trwania tej umowy. Gdy pracownik jest zatrudniany na podstawie bezpośrednio następujących po sobie umów o pracę, pracodawca musi – za każdym razem – podawać mu informację o warunkach zatrudnienia, nawet jeśli w informacji nic się nie zmieniło. Także w sytuacji, gdy pracownik na-będzie prawo do wyższego wymiaru urlopu, należy mu przekazać aktualną informację. Podobnie jest w przypadku zmiany wymiaru etatu albo korzystania z urlopu bezpłatnego lub innego okre-su niewykonywania pracy, który ma wpływ na wymiar należnego urlopu wypoczynkowego. w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca podaje pracownikowi wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. 20 czerwca 2017 r.8Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczeniaWarunek poinformowania pracownika o wymiarze przysługującego mu urlopu zostanie spełniony, jeżeli pracodawca przekaże mu informację o urlopie, wskazując przepisy prawa pracy, z których wynika prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego.przykładowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia dotyczące wymiaru urlopuCzas trwania umowyWymiar etatuWymiar urlopuPrzykładowy zapisCały rok kalendarzowypełny etat20 dniart. 154 § 1 pkt 1 k.p.Cały rok kalendarzowyczęść etatu26 dniart. 154 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.Część roku kalendarzowegopełny etat20 dniart. 154 § 1 pkt 1 k.p., obliczony proporcjonalnie zgodnie z art. 1551 k.p.Część roku kalendarzowegoczęść etatu26 dniart. 154 § 1 pkt 2 i § 2 k.p., obliczony proporcjonalnie na podstawie art. 1551 k.p.Pracodawca może również przekazać pracownikowi informację o warunkach zatrudnie-nia w formie opisowej, wskazując wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki mu przysługuje. Przykładowo, pracownik zatrudniony na 1/2 etatu na czas nieokreślony, który ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego i podjął pracę od 1 czerwca 2017 r., może otrzymać taką in-formację: „przysługuje Panu w 2017 r. 8 dni urlopu wypoczynkowego, tj. 64 godziny, za okres pracy od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r., a od 1 stycznia 2018 r. będzie Pan miał prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego (104 godziny) w każdym kolejnym roku kalendarzowym”.Problem z podaniem informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie urlopu wypoczyn-kowego często dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umów na zastępstwo. Nie wiadomo bowiem, kiedy taka umowa się rozwiąże. Dlatego w takim przypadku należy podać wymiar urlopu proporcjonalnego, jaki przysługuje pracownikowi od dnia zawarcia umowy na zastępstwo do końca roku kalendarzowego, w którym ta umowa została zawarta.wymiar UrlopU wypoczynkowego Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, należy wliczać nie tylko okres przepra-cowany w firmie, w której pracownik jest aktualnie zatrudniony, lecz również okresy po-przedniego zatrudnienia, bez względu na długość przerwy w zatrudnieniu oraz sposób usta-nia stosunku pracy (art. 1541 § 1 k.p.). Wymiar urlopu nie zależy od przebiegu zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska czy sposobu zakończenia stosunku pracy. Nawet gdy umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika, ponieważ naruszył on obowiązki pracownicze, okres przepracowany w tej firmie zostaje wli-czony do stażu pracy, od którego zależy wymiar jego urlopu wypoczynkowego. do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. 20 czerwca 2017 r.9Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczeniaJeżeli pracownik jednocześnie pozostaje w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wówczas do stażu pracy, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wliczeniu podlega także okres poprzedniego, niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiąza-niem drugiego lub kolejnego stosunku pracy (art. 1541 § 2 k.p.).Do stażu urlopowego należy wliczyć także udokumentowane okresy zatrudnienia przeby-te za granicą u pracodawców zagranicznych w ramach umowy o pracę. Są one zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.podstawowe wymiary urlopu Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:■■20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,■■26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat– art. 154 § 1 k.p.Pracodawca w umowie o pracę lub w aktach wewnątrzzakładowych może ustalić wyższy wymiar urlopu dla pracowników.Urlop pracowników zatrudnionych na niepełny etat Dla pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, przyjmując za podstawę wymiar urlopu określony dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, wynikający z ogólnego stażu pracy (20 dni albo 26 dni). Jeśli z obliczeń wyniknie niepełny dzień urlopu, podlega on zaokrągle-niu w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 k.p.).PrzykładPracodawca zatrudnił pracownika na 3/4 etatu od 1 czerwca 2017 r. Pracownik ma staż pracy krótszy niż 10 lat. Proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy urlop wypoczynkowy pracownika wynosi 15 dni (3/4 × 20 dni). Za okres pracy od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. nabędzie pra-wo do 9 dni urlopu (7/12 × 15 dni = 8,75 dnia, czyli po zaokrągleniu 9 dni).wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnoetatowychWymiar etatuWymiar urlopu w roku kalendarzowym (po zaokrągleniu)staż urlopowy mniejszy niż 10 latco najmniej 10-letni staż urlopowy1/210 dni (10 × 8 = 80 godz.)13 dni (13 × 8 = 104 godz.)1/37 dni (7 × 8 = 56 godz.)9 dni (9 × 8 = 72 godz.)1/45 dni (5 × 8 = 40 godz.)7 dni (7 × 8 = 56 godz.)2/314 dni (14 × 8 = 112 godz.)18 dni (18 × 8 = 144 godz.)3/415 dni (15 × 8 = 120 godz.)20 dni (20 × 8 = 160 godz.)4/516 dni (16 × 8 = 128 godz.)21 dni (21 × 8 = 168 godz.) Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: