Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 002649 20872987 na godz. na dobę w sumie
Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami. - ebook/pdf
Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 383
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-84-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest próbą ukazania wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych. Monografia podzielona została na trzy zasadnicze części obejmujące rozdziały, których autorzy postawili sobie za cel ukazanie złożoności i interdyscyplinarności zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Pierwsza część podejmuje próbę ukazania wybranych praw i wolności człowieka
i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. Kolejna część monografii stanowi próbę przedstawienia instytucji składających się na system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Ostatnia, trzecia część monografii, ukazuje problematykę niepełnosprawności z perspektywy prawa cywilnego i prawa karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POD REDAKCJĄ MACIEJA BORSKIEGOURZECZYWISTNIANIE IDEI HUMANIZMU W KONTEKŚCIE ZAGWARANTOWANIA PODSTAWOWYCH PRAW OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI(…) treść pracy zasługuje na wysoką ocenę merytoryczną. Doceniam przede wszystkim orygi-nalny charakter podejścia poznawczego, łączącego dogmatyczną metodę dyskursu prawnicze-go z badaniami naukowymi nad niepełnosprawnością. Innymi słowy, autorzy poszczególnych części recenzowanej publikacji potra(cid:26)li dostrzec walor łączenia perspektyw poznawczych, gromadzenia i analizy danych badawczych, wypracowania w ten sposób własnych poglądów na efektywność rozwiązań prawnych. W przypadku każdej pracy naukowej najważniejsze jest to, czy jej autor potra(cid:26) dostrzegać problemy, stawiać pytania, podejmować dyskusję, czy potra(cid:26) stawiać własne tezy i ich bronić. Z pewnością wszyscy autorzy rozdziałów recenzowanej pracy posiedli te umiejętności. Omawiany tekst świadczy o ich dojrzałości, o dobrym opanowaniu warsztatu naukowego. Książkę czyta się z dużą satysfakcją, gdyż autorzy potra(cid:26)li przedstawić swoje poglądy nie tylko profesjonalnie, ale i interesująco. Podstawowym walorem pracy jest podjęcie niewątpliwie trudnego, stawiającego duże wymagania tematu i dokonanie udanej próby zajęcia stanowiska wobec złożonych problemów, dotyczących zjawiska niepełnospraw-ności. Ogólnie biorąc, recenzowana publikacja stanowi dzieło bardzo wartościowe.Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana(…) tej inicjatywie wydawniczej należy przyklasnąć z dwóch zasadniczych powodów: z jednej strony to rosnące społeczne znaczenie tego problemu, z drugiej natomiast jego złożoność, wyni-kająca w znaczącym stopniu z braku wewnętrznej spójności obowiązujących w tej mierze uregulowań, ale i niejednolitości orzecznictwa. Niezależnie od powyższego podkreślić należy niestandardową konstrukcję opracowania pracy, wyrażającą się w przyjęciu sposobu prezentacji zagadnienia niepełnosprawności, tj. nie tylko poprzez zastosowanie wykładni dogmatycznej i referowanie treści unormowań (rozdział II), ale również interpretację postanowień z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej (rozdział I i częściowo rozdział III).Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Paśnika URZECZYWISTNIANIE IDEI HUMANIZMU W KONTEKŚCIE ZAGWARANTOWANIA PODSTAWOWYCH PRAW OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMIPOD REDAKCJĄ MACIEJA BORSKIEGOOficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJA:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę na Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami pod red. Macieja Borskiego Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami pod red. Macieja Borskiego Y DW A W N I C Z A ” S A T A N Y C I F O “ H U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2017 Recenzenci prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran prof. dr hab. Jerzy Paśnik Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-65682-84-0 Sosnowiec 2017 Sfinansowano z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas Spis treści Wstęp .................................................................................................................................................9 Wprowadzenie Dariusz Rozmus Pomocna łapa, czyli o przejawach zachowań altruistycznych wśród zwierząt ..................... 19 Rozdział I. Prawa i wolności człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami Stanisław Nitecki Pojęcie niepełnosprawności w polskim systemie prawnym ................................................... 31 Anna Kalisz Zasada niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Studium przypadku ............................. 43 Grzegorz Krawiec Prawa osób niepełnosprawnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich ................ 55 Magdalena Sobas Prawa osób niepełnosprawnych w odniesieniu do tzw. koncepcji wrongful conception, wrongful birth i wrongful life ............................... 67 Łukasz Strzępek Wybrane procesowe aspekty uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym z perspektywy zasad ogólnych k.p.a. .......... 87 Jan Ciechorski Czynności podejmowane bez zgody pacjenta szpitala psychiatrycznego w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – wybrane zagadnienia ...................... 101 Rozdział II. System zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami Wiesław Koczur Renty z tytułu niezdolności do pracy w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym ........125 Paulina Markowska Renta socjalna w orzecznictwie sądowym ...............................................................................149 Norbert Szczęch Zasiłek pielęgnacyjny w praktyce administracyjnej ...............................................................165 Magdalena Tomasik Charakterystyka oraz zasady przyznawania usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na tle obowiązującego ustawodawstwa ...................................185 Magdalena Kordeczka Wywiad środowiskowy jako środek służący ustaleniu zasadności przyznania świadczenia a kwestia ochrony godności osoby uprawnionej do jego otrzymania ...................................................................................209 Rozdział III. Niepełnosprawność z perspektywy prawa cywilnego i prawa karnego Iwona Gredka-Ligarska Odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie polskim? Perspektywa zmian ......223 Anna Rogacka-Łukasik Małżeństwa osób niepełnosprawnych – kontrowersje wokół przeszkody małżeńskiej określonej w art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ...............................247 Aneta Makowiec Karolina Stankiewicz Reprezentacja prawna osoby z niepełnosprawnością intelektualną – instytucja kuratora i opiekuna ............................................................................................... 263 Kamil Majewski Ireneusz Majewski Patrycja Majewska Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach penitencjarnych – wybrane zagadnienia ....................................................... 295 Mikołaj Małecki Wojciech Płóciennik Niepełnosprawność jako następstwo pokrzywdzenia przestępstwem (zagadnienia podstawowe) ....................................................................................................... 331 Zakończenie .............................................................................................................................. 345 Bibliografia ................................................................................................................................ 351 Introduction ....................................................................................................................................9 Table of contents Preface Dariusz Rozmus A helping paw – the manifestation of altruistic behaviour in animals .................................. 19 Chapter I. Human and citizen rights and freedoms in the context of persons with disabilities Stanisław Nitecki The concept of disability in the Polish legal system ................................................................. 31 Anna Kalisz Principle of non-discrimination of persons with disabilities in administrative judiciary practice. A case-study ................................................................... 43 Grzegorz Krawiec The rights of persons with disabilities in the activities of the Ombudsman ......................... 55 Magdalena Sobas The rights of persons with disabilities towards wrongful conception, wrongful birth and wrongful life .......................................................................... 67 Łukasz Strzępek Selected procedural aspects of a invalid person to participate in the general administrative proceedings ................................................................................ 87 Jan Ciechorski Actions taken without the psychiatric patient’s consent in the light of the Mental Health Act -selected problems ..................................................... 101 Chapter II. Social security system for people with disabilities Wiesław Koczur Disability pension for work in non-agricultural social insurance .......................................125 Paulina Markowska Social pension in the case-law ..................................................................................................149 Norbert Szczęch The Carer’s Allowance in polish administrative practice ......................................................165 Magdalena Tomasik Characteristics and the terms of granting the caring services for people with disabilities based on current legislation ......................................................185 Magdalena Kordeczka Background check as a way to verify the benefits entitlement and the issue of a human dignity in terms of a person applying for these benefits ..........209 Chapter III. Disability from the perspective of civil law and criminal law Iwona Gredka-Ligarska Departure from the institution of incapacitation in Polish law? Reform perspective ......223 Anna Rogacka-Łukasik Marriages of persons with disabilities. The controversy over the obstacles of marriage as defined in art. 12 of the Family Code ....................................247 Aneta Makowiec Karolina Stankiewicz The legal representation of a person with intellectual disabilities based on the institutions of court-appointed administrator and guardian ...................................263 Kamil Majewski Ireneusz Majewski Patrycja Majewska The protection of personal welfare of disabled person living in penitentiary institutions - selected issues ...............................................................295 Mikołaj Małecki Wojciech Płóciennik Disability as a consequence of crime victimization ..............................................................331 Conclusion..................................................................................................................................345 Bibliography ...............................................................................................................................351 Wstęp Niniejsze opracowanie jest próbą ukazania wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych. We współczesnym świecie niepełnosprawność jest pojęciem złożonym, a sam problem niepełnosprawności stał się podstawą pogłębionych ba- dań empirycznych, ukazujących wieloaspektowość omawianej problematyki. Warto w tym miejscu zauważyć, że mimo definiowania niepełnosprawności przez pryzmat wartości humanistycznych ciągle jeszcze w języku potocznym można odnaleźć pe- joratywne określenia osób wykazujących pewne dysfunkcje, takie jak: kaleka, in- walida, ułomny itp., mimo że dawno zostały już one usunięte z języka oficjalnego. W dalszym ciągu niepełnosprawność postrzegana jest jako wada ciała lub umysłu. Wydaje się jednak, że można mówić o ogromnej zmianie na lepsze. Obserwowana ewolucja terminologiczna to rezultat coraz prężniejszej działalności na rzecz osób z  niepełnosprawnościami oraz przewartościowania kultury. Pojęcia powszechnie dotąd stosowane ulegają wielu różnym modyfikacjom, niektóre z nich są rugowane z języka, ustępując miejsca innym. Na ten proces ma wpływ szereg czynników i zja- wisk społecznych. Nie ulega wątpliwości, że niepełnosprawność jest dziś problemem interdyscy- plinarnym, wymagającym wielowymiarowej i  wielopłaszczyznowej interpretacji. Rozważania dotyczące pojęcia niepełnosprawności można prowadzić na płaszczy- znach wielu nauk. Potwierdzają to najróżniejsze definicje, przedstawiające to zjawi- sko z perspektywy nauk społecznych, w tym prawodawstwa polskiego czy między- narodowych aktów normatywnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że definicje konstruowane w ostatnich latach w Polsce uwzględniają światowe tendencje po- strzegania niepełnosprawności. Niepełnosprawność jest więc definiowana dziś nie tylko jako rezultat uszkodzenia ciała, umysłu czy stan zdrowia, ale również jako wynik barier, na jakie osoba niepełnosprawna napotyka w swoim środowisku. Analizując ewolucję podejścia do niepełnosprawności, można stwierdzić, że w bogatej literaturze przedmiotu funkcjonują dwa przeciwstawne modele: model medyczny (indywidualny), ujmujący niepełnosprawność jako skutek choroby czy urazu, oraz model społeczny, według którego niepełnosprawność jest rezultatem barier tkwiących w  organizacji państwa i  społeczeństwa. Współcześnie można mówić jeszcze o trzecim, tzw. scalonym modelu niepełnosprawności, który łączy obie perspektywy: medyczną i  społeczną. Społeczny model niepełnosprawno- ści to efekt wytężonej pracy środowisk osób z  niepełnosprawnościami. Zgodnie z jego założeniem niepełnosprawność jest problem całego społeczeństwa, a osoba z niepełnosprawnością traktowana jest jako konsument i pełnoprawny uczestnik życia społecznego. Model ten nie neguje istnienia problemu niepełnosprawności, 10 lecz zdecydowanie umiejscawia go w ramach społeczeństwa. Jak słusznie zauważa bowiem B. Szczepankowska, „to nie indywidualne ograniczenia są przyczyną nie- pełnosprawności, ale brak ze strony społeczeństwa odpowiednich usług, wyrów- nujących życiowe szanse takich osób”1. Niepełnosprawność jest w związku z tym konsekwencją kształtowania środowiska w sposób uwzględniający jedynie potrze- by osób pełnosprawnych. Osoba z niepełnosprawnością doświadcza bardzo wielu ograniczeń: od indywidualnych uprzedzeń do instytucjonalnej dyskryminacji, od niedostępnego publicznego budownictwa do niedostosowanego systemu transpor- tu, od segregacyjnej edukacji do wyłączających osoby z  niepełnosprawnościami rozwiązań na rynku pracy. Wskazuje to na istnienie w otoczeniu osoby z niepeł- nosprawnością szeregu barier: społecznych, ekonomicznych, prawnych, architekto- nicznych i urbanistycznych powodujących, że osoba taka nie może stać się pełno- prawnym uczestnikiem stosunków społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę, to społeczeństwo wyklucza fizycznie lub w inny sposób osoby z niepełnosprawnością. Dyskryminacja nie wynika przecież z ogra- niczeń ludzi z niepełnosprawnościami, lecz z negatywnych, stereotypowych postaw i nastawień otoczenia. Do integracji nie doprowadzą największe nawet chęci osób z niepełnosprawnościami. Może ona jedynie być efektem zmian społecznych. To przed całym społeczeństwem stoi więc zadanie dostosowania posiadanych wzorów zachowań i oczekiwań do możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz elimino- wania, zmniejszania lub kompensowania barier, tak aby każdej osobie umożliwić korzystanie z dóbr publicznych, jednocześnie respektując jej prawa i przywileje2. Monografia, którą trzymacie Państwo w rękach, podzielona została na trzy za- sadnicze części obejmujące rozdziały, których autorzy postawili sobie za cel ukazanie złożoności i interdyscyplinarności zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Pierwsza część podejmuje próbę ukazania wybranych praw i wolności człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. W jej ramach odnaleźć można tekst poświęcony pojęciu niepełnosprawności. Autor zwraca w nim uwagę, że niepełnosprawność posiada formalne i realne rozumienie. Przez ujęcie formalne rozumieć należy sytuację, kiedy uprawniony do tego organ w prawem przewidzia- nej formie stwierdza występowanie niepełnosprawności, natomiast ujęcie realne związane jest z oceną sytuacji faktycznej danej osoby i uznania jej za osobę zaliczaną do tej kategorii. Zwraca przy tym uwagę na znaczenie tego rozróżnienia, podkreśla- jąc, że odgrywa ono istotną rolę na gruncie obowiązujących unormowań prawnych, ponieważ wszelkie uprawnienia przewidziane w  rozwiązaniach normatywnych wiązane są z legitymowaniem się formalnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 1 B. Szczepankowska, Projekt ogólnej definicji pojęcia osoba niepełnosprawna, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1994, nr 4 (142), s. 12. 2 E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny – pełnosprawny obywatel Europy, „Biblioteka Euro- pejska” 2002, nr 24, s. 21. Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: