Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 010996 24121737 na godz. na dobę w sumie
Usługi detektywistyczne. Komentarz - ebook/pdf
Usługi detektywistyczne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 270
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-012-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz poświęcony jest tematyce stosunkowo nowej dziedziny działalności gospodarczej w Polsce, jaką jest świadczenie usług detektywistycznych. Szczegółowo omówione zostały w nim prawa i obowiązki detektywów na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o usługach detektywistycznych. Szczególną uwagę poświecono kwestiom: Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu adresatów - oprócz praktyków prawa przydatny będzie w pracy agencjom detektywistycznym oraz osobom sprawującym kontrolę nad tą działalnością, a także osobom pragnącym skorzystać z usług prywatnego detektywa.
Stan prawny: Styczeń 2006 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie Prawnicze Pod red. M. Steca, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 5 Zarys Prawa USTAWA O SWOBODZIE DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ z wprowadzeniem, wyd. 2 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Us³ugi detektywistyczne Komentarz Grzegorz Gozdór Us³ugi detektywistyczne Stan prawny: 1 styczeñ 2006 r. Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 83-7483-012-3 Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o us³ugach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Pojêcie us³ug detektywistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Rejestr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Licencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki detektywa . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Zasady wykonywania czynnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Wy³¹czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Dane osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Uzyskiwanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Okazywanie licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Zasady wykonywania czynnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Zachowanie tajemnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Pisemne sprawozdanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Odpowiedzialnoœæ cywilna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Warunki wykonywania dzia³alnoœci . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Wniosek o wpis do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Organ prowadz¹cy rejestr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Formy rejestru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Dane podlegaj¹ce wpisowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 1 3 21 23 23 36 53 58 63 63 63 74 87 94 95 97 104 106 107 112 112 117 120 122 123 124 V Spis treœci Art. 21. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Obowi¹zki przedsiêbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23a. Zachowanie tajemnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23b. Pisemne sprawozdanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23c. Odpowiedzialnoœæ cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Umowa ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Zawiadomienie o umowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25a. Przetwarzanie danych osobowych. . . . . . . . . . . . . . . Art. 25b. Dokument to¿samoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Stosowanie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo- darczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Wymagania kwalifikacyjne detektywów . . . . . . . . . Art. 29. Warunki wydania licencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Egzamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Op³ata za egzamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Rozporz¹dzenie wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Zakres egzaminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Rozporz¹dzenie wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Licencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Treœæ licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Odmowa i cofniêcie licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Zawieszenie licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Powiadomienie o postêpowaniu karnym . . . . . . . . . . . Art. 40. Rejestr detektywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Badania okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41a. Wy³¹czenie stosowania przepisów . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Rozporz¹dzenie wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Przepisy karne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . Art. 47–51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 124 124 128 131 133 135 139 141 152 153 154 158 159 159 167 169 170 170 172 173 175 177 180 186 187 188 189 190 192 192 192 210 210 VI C. Przepisy zwi¹zkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Spis treœci 1. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie wysokoœci i trybu wnoszenia op³aty za wydanie licencji detektywa z dnia 5 listopa- da 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1557) . . . . . . . . . . . . 2. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie trybu wnoszenia op³aty za egza- min osoby ubiegaj¹cej siê o wydanie licencji na us³ugi detektywistyczne, jej wysokoœci oraz stawek wynagro- dzenia egzaminatorów z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1558). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie egzaminów dla osób ubie- gaj¹cych siê o wydanie licencji detektywa z dnia 6 li- stopada 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1559) . . . . . . . . . 4. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych z dnia 8 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 1160). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie badañ le- karskich i psychologicznych osób ubiegaj¹cych siê lub posiadaj¹cych licencjê detektywa z dnia 2 wrze- œnia 2003 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1563) . . . . . . . . . . . 6. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie obo- wi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywil- nej przedsiêbiorcy za szkody wyrz¹dzone podczas wy- konywania czynnoœci detektywa z dnia 19 grud- nia 2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2283) . . . . . . . . . . . . 7. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie wzoru zg³oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Da- nych Osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1025). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie dokumentacji przetwarzania da- nych osobowych oraz warunków technicznych i orga- nizacyjnych, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u¿¹ce do przetwarzania da- nych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 218 219 225 227 232 234 235 VII Spis treœci 9. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie wzoru i trybu wydawania licen- cji detektywa z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie sk³adania wniosku o wydanie li- cencji detektywa z dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ministracji w sprawie sta¿u adaptacyjnego i testu umie- jêtnoœci w toku postêpowania w sprawie uznania naby- tych w niektórych pañstwach kwalifikacji do wykony- wania zawodu detektywa z dnia 1 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 242 244 253 VIII Przedmowa Przedmowa Przedmowa Uchwalona w dniu 6.7.2001 r. ustawa o us³ugach detektywistycznych jest stosunkowo nowym aktem prawnym, podobnie jak novum jest œwiad- czenie us³ug detektywistycznych. Prywatni detektywi pojawili siê w Polsce wraz z tzw. prywatnym sektorem ochrony na pocz¹tku lat dziewiêædzie- si¹tych. W tym okresie powsta³o zapotrzebowanie na us³ugi podmiotów, które profesjonalnie zajmuj¹ siê zbieraniem istotnych dla zleceniodawcy informacji. Informacja jest dzisiaj atrakcyjnym towarem, którego wartoœæ zaczynaj¹ obecnie doceniaæ ró¿norodne podmioty, a zw³aszcza przedsiê- biorcy. Agencje detektywistyczne oferuj¹ pomoc w uzyskaniu szeregu informacji, w tym informacji wymaganych dla potrzeb postêpowañ s¹do- wych, przede wszystkim w sprawach rodzinnych, jak równie¿ gospodar- czych z zakresu nieuczciwej konkurencji, ochrony znaków i nazw towaro- wych. Du¿¹ popularnoœæ w dzia³alnoœci detektywistycznej zyskuje wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czyli zdobywanie informacji o partnerach go- spodarczych i przeciwdzia³anie szpiegostwu przemys³owemu. Niektóre agencje w ramach swojej dzia³alnoœci oferuj¹ us³ugi konsultingowe, kon- trolê pomieszczeñ pod k¹tem obecnoœci aparatury pods³uchowej, a tak¿e przeprowadzenie badañ z zakresu podstawowych dzia³ów techniki krymi- nalistycznej. Czêœæ agencji detektywistycznych proponuje kontrowersyjn¹, w niektórych przypadkach, pomoc w œci¹ganiu d³ugów zarówno w kraju, jak i za granic¹. Niniejszy komentarz zawiera szczegó³owe omówienie obowi¹zków i uprawnieñ detektywów okreœlonych przepisami gruntownie znowelizo- wanej dzisiaj ustawy o us³ugach detektywistycznych. Szczególna uwaga poœwiêcona zosta³a ewentualnej kolizji czynnoœci detektywa z prawami i wolnoœciami innych osób, w tym zw³aszcza z szeroko pojêtym prawem do prywatnoœci. Komentarz obejmuje równie¿ wyjaœnienie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych przez przedsiêbiorcê œwiadcz¹cego us³u- gi detektywistyczne. Omówione zosta³y tak¿e nowe, podyktowane unor- mowaniami ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, zasady podjê- cia i wykonywania dzia³alnoœci w zakresie us³ug detektywistycznych. Niezwykle istotnym zagadnieniem, które równie¿ znajduje swoje odbicie w treœci komentarza, jest problem odpowiedzialnoœci prawnej detektywa oraz przedsiêbiorcy œwiadcz¹cego us³ugi detektywistyczne. Komentarz wydany w ramach serii Krótkie Komentarze Becka adreso- wany jest do szerokiego krêgu odbiorców. W pierwszej kolejnoœci powinien okazaæ siê przydatny w pracy osób wykonuj¹cych dzia³alnoœæ okreœlan¹ IX Przedmowa w terminologii anglosaskiej pojêciem private policing, a wiêc agencji de- tektywistycznych i ochrony osób i mienia, czy tzw. wywiadowni gospodar- czych, jak równie¿ osób, które sprawuj¹ kontrolê nad t¹ dzia³alnoœci¹. Ad- resatami publikacji s¹ tak¿e praktycy prawa oraz podmioty, które decyduj¹ siê korzystaæ z us³ug prywatnego detektywa. Komentarz mo¿e równie¿ sta- nowiæ pomoc dla osób ubiegaj¹cych siê o uzyskanie licencji detektywa. Lublin, 15 listopada 2005 r. Grzegorz Gozdór X Wykaz skrótów 1. @ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KKW. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 555 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administarcyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SA . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Dz.U. M.P. PrzeglS¹d . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PiP. . . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ . . . . . . . . . . . . . . . art. jw. Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer jak wy¿ej XI Wykaz skrótów por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok RP . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska t. . . . . . . . . . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona tekst jedn. . . . . . . . . . . ust. wyr. . . . . . . . . . . . . . . . ustêp . . . . . . . . . . . . . . wyrok tom tekst jednolity XII A. Tekst ustawy Ustawa o us³ugach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. 2002, Nr 12, poz. 110) (zm.: Dz.U. 2002, Nr 238, poz. 2021; 2003, Nr 124, poz. 1152; 2004, Nr 121, poz. 1265, Nr 173, poz. 1808) Spis treœci Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki detektywa . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Wymagania kwalifikacyjne detektywów . . . . . . . Rozdzia³ 5. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1–5 6–14 15–28 29–43 44–46 47–51 Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 1. Ustawa okreœla zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych, prawa i obowi¹zki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnieñ do wy- konywania us³ug detektywistycznych. 2.1 Przepisów ustawy nie stosuje siê do osób lub instytucji, które na pod- Ustawa o us³ugach detektywistycznych stawie odrêbnych przepisów mog¹ podejmowaæ dzia³ania posiadaj¹ce cha- rakter czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1. 3.2 Przepisów ustawy nie stosuje siê do dzia³alnoœci gospodarczej pole- gaj¹cej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji, je¿eli pochodz¹ one ze zbiorów danych ogólnie dostêpnych. Art. 2.3 [Pojêcie us³ug detektywistycznych] 1. Us³ugami detektywi- stycznymi s¹ czynnoœci polegaj¹ce na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i prze- kazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowa- 1 Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 2 Art. 1 ust. 3 dodany ustaw¹ z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 3 Art. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 3 Art. 3–5 A. Teksty Ÿród³owe ne na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawc¹, w formach i w zakre- sach niezastrze¿onych dla organów i instytucji pañstwowych na mocy od- rêbnych przepisów, a w szczególnoœci: 1) w sprawach wynikaj¹cych ze stosunków prawnych dotycz¹cych osób fizycznych, 2) w sprawach wynikaj¹cych ze stosunków gospodarczych dotycz¹cych: a) wykonania zobowi¹zañ maj¹tkowych, zdolnoœci p³atniczych lub wiarygodnoœci w tych stosunkach, b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków to- warowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomoœci sta- nowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa lub tajemnicê handlow¹, 3) sprawdzanie wiarygodnoœci informacji dotycz¹cych szkód zg³aszanych zak³adom ubezpieczeniowym, 4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywaj¹cych siê, 5) poszukiwanie mienia, 6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy siê postêpowanie karne, postêpowanie w sprawach o przestêpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, je¿eli w toku postêpowania mo¿na zastosowaæ przepisy prawa karnego. 2. Zleceniodawc¹ czynnoœci, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mog¹ byæ organy prowadz¹ce lub nadzoruj¹ce postêpowania w tych sprawach. Art. 3.1 [Rejestr] Wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospo- darczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru dzia³alnoœci detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”. Art. 4. [Licencja] 1. Wykonywanie czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, wymaga posia- dania licencji detektywa, zwanej dalej „licencj¹”. 2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadaj¹ca licencjê. 3. Tytu³u zawodowego „detektyw” mo¿e u¿ywaæ wy³¹cznie osoba posia- daj¹ca licencjê. Art. 5.2 (uchylono) 1 Art. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1808), która wchodzi w ¿ycie 21.08.2004 r. 2 Art. 5 uchylony ustaw¹ z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿y- cie 15.06.2004 r. 4 Ustawa o us³ugach detektywistycznych Art. 6–9 Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki detektywa Art. 6.1 [Zasady wykonywania czynnoœci] Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierowaæ siê za- sadami etyki, lojalnoœci¹ wobec zlecaj¹cego us³ugê i szczególn¹ staranno- œci¹, aby nie naruszyæ wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Art. 7. [Wy³¹czenie] Wykonuj¹c us³ugi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie mo¿e stosowaæ œrodków technicznych oraz metod i czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, zastrze¿onych dla upowa¿nionych organów na mocy odrêbnych przepisów. Art. 8.2 [Dane osobowe] 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czyn- noœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane do- tycz¹, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiêbiorcê posia- daj¹cego zezwolenie na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakre- sie us³ug detektywistycznych, wy³¹cznie w czasie prowadzenia tej spra- wy. 2. Detektyw nie mo¿e powierzaæ przetwarzania danych osobowych inne- mu podmiotowi. 3. Detektyw ma obowi¹zek przekazaæ zatrudniaj¹cemu przedsiêbiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpoœrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub, na jego polecenie: 1) przekazaæ je osobie, której one dotycz¹, albo 2) zniszczyæ te dane. 4. Detektyw jest obowi¹zany przy przetwarzaniu danych osobowych sto- sowaæ przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo- wych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) z wy³¹czeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35. Art. 9. [Uzyskiwanie informacji] O ile przepisy innych ustaw nie stano- wi¹ inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, mo¿e uzyskiwaæ informacje od osób fizycznych, przedsiêbiorców, instytucji, a tak¿e organów administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej. 1 Art. 6 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 2 Art. 8 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 5 Art. 10–14 A. Teksty Ÿród³owe Art. 10. [Okazywanie licencji] Detektyw podczas wykonywania czyn- noœci obowi¹zany jest posiadaæ przy sobie licencjê oraz okazywaæ j¹ na ¿¹danie osoby, której czynnoœci dotycz¹, w taki sposób, aby zainteresowa- ny mia³ mo¿liwoœæ odczytaæ i zanotowaæ imiê i nazwisko detektywa oraz nazwê organu, który wyda³ licencjê. Art. 11.1 [Zasady wykonywania czynnoœci] Detektyw przy wykonywa- niu czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowi¹zany: 1) przestrzegaæ przepisów prawa oraz odmówiæ wykonania czynnoœci nie- zgodnej z prawem lub nieetycznej, 2) zachowaæ nale¿yt¹ starannoœæ i rzetelnoœæ, a zw³aszcza sprawdziæ zgod- noœæ z prawd¹ uzyskanych informacji. Art. 12. [Zachowanie tajemnicy] 1.2 Detektyw jest obowi¹zany zacho- waæ w tajemnicy Ÿród³a informacji oraz okolicznoœci sprawy, o których powzi¹³ wiadomoœæ w trakcie wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1. 2.3 Obowi¹zek zachowania tajemnicy ci¹¿y na detektywie tak¿e po za- przestaniu wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1. 3. Detektyw mo¿e zostaæ zwolniony z zachowania tajemnicy na zasa- dach okreœlonych w Kodeksie postêpowania karnego. Art. 13.4 [Pisemne sprawozdanie] Detektyw ma obowi¹zek sporz¹dziæ i przekazaæ zatrudniaj¹cemu go przedsiêbiorcy koñcowe pisemne spra- wozdanie z wykonanych w danej sprawie czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmuj¹ce: 1) opis stanu faktycznego, 2) datê rozpoczêcia czynnoœci, 3) okreœlenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynnoœci, 4) datê zakoñczenia czynnoœci. Art. 14. [Odpowiedzialnoœæ cywilna] Detektyw ponosi odpowiedzial- noœæ za szkody wyrz¹dzone podczas wykonywania czynnoœci, o których 1 Art. 11 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 2 Art. 12 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 3 Art. 12 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 4 Art. 13 w brzmieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ¿ycie 15.06.2004 r. 6 Ustawa o us³ugach detektywistycznych Art. 15–16 mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach okreœlonych w Kodeksie cywilnym. Rozdzia³ 3. Zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych Art. 15.1 [Warunki wykonywania dzia³alnoœci] Przedsiêbiorca mo¿e wykonywaæ dzia³alnoœæ, o której mowa w art. 3, je¿eli: 1) posiada licencjê: a) przedsiêbiorca lub ustanowiony przez niego pe³nomocnik – w przy- padku przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiê- biorcy lub pe³nomocnik ustanowiony przez przedsiêbiorcê do kiero- wania dzia³alnoœci¹ detektywistyczn¹ – w przypadku przedsiêbiorcy niebêd¹cego osob¹ fizyczn¹, 2) nie jest wpisany do rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych Krajowego Re- jestru S¹dowego, 3) osoby nieposiadaj¹ce licencji, wchodz¹ce w sk³ad organu zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorcy oraz ustanowieni przez ten organ proku- renci oraz przedsiêbiorca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ nie byli karani za prze- stêpstwa umyœlne lub umyœlne przestêpstwa skarbowe, 4) zawar³ umowê ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1. Art. 16.1 [Wniosek o wpis do rejestru] 1. Wpisu do rejestru dokonuje siê na pisemny wniosek przedsiêbiorcy, który powinien zawieraæ nastê- puj¹ce dane: 1) firmê przedsiêbiorcy, jego siedzibê i adres albo adres zamieszkania, 2) numer w rejestrze przedsiêbiorców albo ewidencji dzia³alnoœci gospo- darczej, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiêbiorca taki numer posiada, 4) dane osobowe przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ oraz pe³nomoc- nika w przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsiêbiorcy nie- bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ – cz³onków organu zarz¹dzaj¹cego przedsiê- biorcy, prokurentów i pe³nomocników ustanowionych do kierowania wnioskowan¹ dzia³alnoœci¹, ze wskazaniem osób posiadaj¹cych licen- cje i numeru licencji, 5) adres sta³ego miejsca wykonywania dzia³alnoœci. 1 Art. 15–16 w brzmieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1808), która wcho- dzi w ¿ycie 21.08.2004 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Usługi detektywistyczne. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: