Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 012655 24108227 na godz. na dobę w sumie
Ustanawianie świętości - ebook/pdf
Ustanawianie świętości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1735-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wielowątkowa rozprawa poświęcona najważniejszym problemom badawczym dotyczącym średniowiecznych widowisk religijnych i kultury tego okresu. Autor omawia zagadnienia źródeł teatru misteryjnego, relacji między dramatem a teatrem, tekstem a widowiskiem oraz liturgią a przedstawieniem. Snuje rozważania na temat przestrzeni teatralnej, techniki teatralnej, dekoracji i aktorstwa, funkcji religijnej i społecznej misteriów, ich aspektu teologicznego, dodatkowo zaś na temat konfliktów religijnych, stosunku protestantów do teatru, ikonoklazmu, a także kontekstu gospodarczego, ekonomicznego i prawnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Dzieje Polski, a szczególnie jej historia w wieku XIX sprzyjają roz- wojowi refleksji historiograficznej dotyczącej emigracji z ziem polskich i środowisk polonijnych występujących w różnych krajach świata. Roz- proszenie materiałów służących badaniu tych procesów inspiruje do two- rzenia publikacji stanowiących forum wymiany informacji o tych waż- nych składnikach polskiego dziedzictwa kulturowego. Niniejszy zbiór studiów, składający się z dziewięciu artykułów, po- święcony został gromadzeniu, przechowywaniu i konserwacji materiałów dotyczących procesu opuszczania ziemi rodzinnej z powodów politycz- nych i ekonomicznych oraz osiedlaniu się w społeczeństwach ofiarowu- jących gościnę i poczucie bezpieczeństwa. Celem niniejszych rozważań była prezentacja ważniejszych miejsc przechowywania zespołów i doku- mentów dotyczących wspomnianych zjawisk. Refleksje zawarte w zbio- rze zostały oparte na analizie materiałów zgromadzonych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowym Archi- wum Cyfrowym, Archiwum Państwowym m.st. Warszawy oraz Archi- wum Archidiecezjalnym Warszawskim. Rozważaniami objęta została także działalność Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów prowadzona w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a służąca restauracji mate- riałów Rządu Tymczasowego, następnie Rządu Narodowego powstania styczniowego. Wśród publikowanych artykułów znalazły się także re- fleksje dotyczące problemów opracowania Archiwum Jerzego Giedroycia i Instytutu Literackiego w Paryżu oraz poszukiwania archiwaliów zgro- madzonych przez środowiska polskie zamieszkujące Australię. Znalazła w nich odzwierciedlenie aktywność dwóch archiwów: Archiwum Pań- stwowego m.st. Warszawy i Polskiej Akademii Nauk Archiwum w War- szawie. Zbiór kończy prezentacja sylwetki profesora Jerzego Skowronka – pierwszego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nomino- wanego przez władze Polski demokratycznej – i jego działalności zmie- rzającej do zachowania tej ważnej części dziedzictwa kulturowego, którą stanowią archiwalia emigracji i środowisk polonijnych. 8 Wstęp Niniejsza publikacja obrazuje zbiorowy wysiłek archiwów warszaw- skich zmierzający do ocalenia dla przyszłości wszystkich ważnych doku- mentów związanych z tą dziedziną aktywności społeczeństwa polskiego, jego mobilności oraz umiejętności komunikacyjnych. Zgromadzone pa- miątki tej niezwykłej działalności stanowią prawdziwe skarby dziedzic- twa kulturowego. Alicja Kulecka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustanawianie świętości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: