Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00098 005826 22565117 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0907-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do ustawy z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym omawia wprowadzony na grunt prawa polskiego system gwarantowania środków pieniężnych oparty na zasadach powszechności i obligatoryjności, który przewiduje uczestnictwo banków, niezależnie od ich statusu, czy formy własności. Podstawowym celem jego działalności jest współtworzenie stabilnego i bezpiecznego systemu bankowego oraz wzmacnianie wiarygodności banków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, obok banku centralnego, nadzoru nad rynkiem finansowym oraz rządu, stanowi jeden z filarów sieci bezpieczeństwa finansowego.


Stan prawny: Czerwiec 2009 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski POCHODZENIE DZIECKA I W£ADZA RODZICIELSKA. Art. 619–1136 KRO M. Goszczyk ZMIANY STATUTU I KAPITA£U W SPÓ£CE AKCYJNEJ J. Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACJI. Art. 56–61 KRO W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko ŒWIADCZENIA RODZINNE G. Rejman ZASADY ODPOWIEDZIALNOŒCI KARNEJ P. Granecki PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH M. Leœniak, J. Go³aczyñski ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW J. Ignaczewski OBOWI¥ZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. Art. 128–1441 KRO M. Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH www.sklep.beck.pl Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz Patrycja Zawadzka Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Stan prawny: 5 czerwca 2009 r. Redakcja: Anna £ubiñska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0907-1 Spis treœci Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Spis treœci IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711) . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy regulacji Art. 2. Katalog definicji ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2a. Rachunek wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2b. Oddzia³y banków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Tworzenie, organizacja, zadania, Ÿród³a finansowania i nadzór nad dzia³alnoœci¹ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Osobowoœæ; siedziba; statut; nadzór . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Organy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Rada Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Zadania Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Uchwa³y; regulamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Zarz¹d Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Zadania Zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Oœwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Biuro Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Op³ata roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Zwolnienia z op³aty rocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Przeznaczenie œrodków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Sprawozdanie finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Zwolnienie od podatku dochodowego . . . . . . . . . . . 1 3 31 33 33 39 86 89 98 98 107 121 122 127 133 135 136 141 143 144 154 166 169 177 182 V Spis treœci Rozdzia³ 3. Udzielanie pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20a. Postêpowanie naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20b. Udzielanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Obowi¹zkowy system gwarantowania œrodków pieniê¿nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Stosunek gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Wysokoœæ gwarancji; przedawnienie . . . . . . . . . . . . Art. 24. Wierzytelnoœæ poza gwarancj¹ . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Fundusz ochrony œrodków gwarantowanych . . . . . . . Art. 26. Lokowanie aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Obowi¹zki syndyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27a. Czynnoœci sprawdzaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Przekazanie kwot na wyp³aty. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Rachunek specjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Zwrot z masy upad³oœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Œrodki na wyp³atê depozytów . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Kwoty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Dodatkowe wp³aty na rachunek BFG . . . . . . . . . . . Art. 34. Dodatkowe œrodki na pokrycie roszczeñ deponentów . . Art. 35. Cessio legis; przeznaczenie œrodków z masy upad³oœci . . Art. 36. Odsetki od wp³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Egzekucja nale¿noœci BFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Gromadzenie informacji o bankach . . . . . . . . . . . . . Art. 38a. Analizy i prognozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38b. Informacja o uczestnictwie w systemie gwarantowania . . Rozdzia³ 5. Umowny system gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych . . . . Art. 39. Umowny system gwarantowania . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. Treœæ umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Zatwierdzenie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Odpowiedzialnoœæ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Terminy dokonywania wyp³at . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 184 184 191 195 197 198 198 200 209 216 217 222 225 227 228 235 238 243 243 244 246 248 250 251 253 257 257 259 259 261 261 262 262 263 263 264 Spis treœci Art. 44. Cechy BFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Maj¹tek pierwotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46–48. (pominiête) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 266 267 267 C. Za³¹czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z 30.5.1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.Urz. WE L 135/5 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 28.2.1995 r. w sprawie na- dania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 3.6.1998 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjne- go (Dz.U. Nr 73, poz. 466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 22.9.1999 r. w sprawie ob- rotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnoœciami nabywanymi od banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci (Dz.U. Nr 80, poz. 904) . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 19.12.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci Bankowego Funduszu Gwa- rancyjnego (Dz.U. Nr 236, poz. 1631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zarz¹dzenie Nr 11/2006 Prezesa Narodowego Banku Polskie- go z 29.5.2006 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazy- wania przez banki objête obowi¹zkowym systemem gwaranto- wania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.Urz. NBP Nr 5, poz. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 289 300 303 307 315 341 VII Wprowadzenie Systemy gwarancyjne szeroko rozumianych instytucji finanso- Wprowadzenie Wprowadzenie wych wzbudzaj¹ zainteresowanie uczestników rynku finansowego oraz doktryny, zw³aszcza w okresach niestabilnej sytuacji, szcze- gólnie zaœ kryzysów finansowych. Obowi¹zuj¹ca od prawie piêtna- stu lat ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj- nym, która wesz³a w ¿ycie 17.2.1995 r., znosz¹c odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa z tytu³u wk³adów oszczêdnoœciowych zgromadzo- nych w bankach, jest pierwszym aktem prawnym na gruncie prawa polskiego, który w sposób mo¿liwie kompleksowy uregulowa³ po- wszechny system obowi¹zkowego gwarantowania œrodków pieniê- ¿nych powierzanych bankom. Komentowana ustawa zosta³a stworzona przy uwzglêdnianiu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z 30.5.1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.Urz. WE L 135/5), która stanowi³a drugi, po rekomendacji 87/63/EWG z 22.12.1986 r. dotycz¹cej wprowadzenia na obszarze Wspólnoty systemów gwa- rancji depozytowych (Dz.Urz. WE L 33/16), aczkolwiek posia- daj¹cy ju¿ zdecydowanie inn¹ moc wi¹¿¹c¹ – akt prawny od- nosz¹cy siê do problematyki gwarantowania depozytów. Przyjêty przez polskiego prawodawcê system gwarantowania, koordynowany przez BFG, odpowiada modelowi gwarantowania depozytów w znaczeniu szerokim (ang. risk minimizer). Jego zadaniem jest bowiem nie tylko zapewnienie wyp³aty depozytów gwarantowanych w przypadku upad³oœci banku, ale tak¿e zapew- nienie pomocy finansowej oraz podejmowanie dzia³añ napraw- czych wzglêdem instytucji kredytowych o zagro¿onej wyp³acalno- œci, w celu niedopuszczenia do ich upad³oœci, co mo¿e siê przyczyniæ do powstania kryzysu w sektorze bankowym. Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ system gwarantowania depozytów obok nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym oraz banku centralnego, jako po¿yczkodawcy ostatniej instancji, jest jednym z elementów sieci bezpieczeñstwa finansowego (ang. Financial Sa- fety Net) – stanowi¹cych ca³okszta³t rozwi¹zañ instytucjonalnych IX Wprowadzenie i regulacji prawnych, maj¹cych na celu ochronê systemu finanso- wego przed destabilizacj¹. Wielokrotnie do tzw. sieci bezpiecze- ñstwa kwalifikowany jest tak¿e rz¹d jako g³ówny podmiot regulacji systemowych i dysponent œrodków publicznych. Jego zaanga- ¿owanie nie przyjmuje jednak zazwyczaj postaci zinstytucjonalizo- wanej. Funkcjonowanie systemu gwarantowania depozytów, jednego z podmiotów maj¹cych za zadanie ochronê systemu finansowego przed destabilizacj¹, obok niezaprzeczalnych korzyœci, ma tak¿e pewne ujemne aspekty przejawiaj¹ce siê w os³abianiu dyscypliny rynkowej poprzez zwiêkszone prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zjawiska okreœlanego mianem „pokusy nadu¿ycia” (ang. moral hazard), której zapobieganie stanowi jedn¹ z 21 Podstawowych Zasad Efektywnych Systemów Gwarancji Depozytów (21 Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) opracowanych 29.2.2008 r. przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers). Banki posiadaj¹c œwiadomoœæ potencjalnej ingerencji ze strony podmiotów two- rz¹cych sieæ bezpieczeñstwa, mog¹ podejmowaæ decyzje maksy- malizuj¹ce ich korzyœci, co – jak pokazuje praktyka – wi¹¿e siê ze zwiêkszeniem ryzyka w ich dzia³alnoœci. Ingerencja ze strony pod- miotów tworz¹cych sieæ bezpieczeñstwa czêsto ma za zadanie powstrzymanie upad³oœci banków, ale tak¿e innych szeroko rozu- mianych instytucji finansowych o istotnej pozycji na rynku, w oparciu o za³o¿enie „zbyt du¿y, ¿eby upaœæ” (ang. too big to fail), b¹dŸ „zbyt wa¿ny, by upaœæ” (ang. too important to fail). Istotny wp³yw na obecn¹ wysokoœæ œrodków gwarantowanych w prawodawstwach pañstw cz³onkowskich UE – ale tak¿e innych pañstw na œwiecie – wywar³ zapocz¹tkowany w 2007 r. kryzys na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, który spowodowa³ globalny kryzys finansowy. Kryzys w sektorze bankowym powoduje ryzyko utraty zaufania klientów, które stanowi jedno z najwa¿niejszych aktywów banków, okreœla- nych przecie¿ mianem instytucji zaufania publicznego. Dlatego te¿ 7.10.2008 r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN; ang. Economic and Financial Affairs Council), w sk³ad której wchodz¹ ministrowie ds. gospodarczych i ministrowie finansów X Wprowadzenie pañstw Wspólnoty Europejskiej, w zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê skal¹ kryzysu i niepewn¹ sytuacj¹ finansow¹, zaleci³a krajom cz³onkowskim podniesienie minimalnego poziomu gwarancji dla depozytów osób fizycznych z obowi¹zuj¹cych 20 tys. euro do 50 tys. euro, z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia do 100 tys. euro. Deklara- cja ta po stronie polskiej zosta³a potwierdzona komunikatem po po- siedzeniu Komitetu Stabilnoœci Finansowej w dniu 8.10.2008 r., którego cz³onkowie potwierdzili wolê wspierania rz¹du RP w d¹¿e- niu do realizacji ustaleñ Rady ECOFIN maj¹cych na celu ochronê depozytów bankowych na poziomie równowartoœci 50 tys. euro oraz obowi¹zuj¹cej od 28.11.2008 r. nowelizacji przepisów BFGU, a na gruncie prawa wspólnotowego – dyrektyw¹ Parlamentu Euro- pejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11.3.2009 r. zmieniaj¹c¹ dy- rektywê 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wyp³aty (Dz.Urz. UE L 68/3). Orzecznictwo oraz pogl¹dy doktryny, wykorzystane w Komenta- rzu, zosta³y dobrane g³ównie z punktu widzenia ich aktualnoœci w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego. Komen- tarz adresowany jest do praktyków, studentów wy¿szych studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyk¹ bezpieczeñstwa sektora bankowego. Autorka wyra¿a nadziejê, ¿e forma Krótkiego Komentarza pozwoli przybli¿yæ wiele aspektów funkcjonowania BFG, bez utraty wy- obra¿enia o ca³okszta³cie problemu. Opracowanie uwzglêdnia stan prawny na dzieñ 5.6.2009 r. Wroc³aw, sierpieñ 2009 r. Patrycja Zawadzka XI Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów BFGU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711) BGKU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.3.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) Bieg³RewU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdañ finanswoych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) Dyrektywa 94/19/WE . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z 30.5.1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.Urz. WE L 135/5 ze zm.) Dyrektywa 2001/24/WE . . dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 4.4.2001 r. w sprawie reorgani- zacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125/15 ze zm.) likwidacji i Dyrektywa 2006/48/WE . . dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie podej- mowania i prowadzenia dzia³alnoœci przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 177/1 ze zm.) Dyrektywa 2009/14/WE. . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z 11.3.2009 r. zmieniaj¹ca dyrek- tywê 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwaran- cji oraz terminu wyp³aty (Dz.Urz. UE L 68/3) DzARzU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) Dzia³UbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpiecze- niowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) XIII Wykaz skrótów FBankSpó³dzU . . . . . . . . ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu ban- ków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i ban- kach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ForPopBudMU . . . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach po- pierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyj- KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrFundKU . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o Krajowym Funduszu Ka- KSFU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.11.2008 r. o Komitecie Stabilnoœci pita³owym (Dz.U. Nr 57, poz. 491 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- Finansowej (Dz.U. Nr 209, poz. 1317) wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ListZastU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) MSiGU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora S¹dowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NadRFU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) XIV Wykaz skrótów NadzUzupU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.4.2005 r. o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi, zak³adami ubez- pieczeñ, zak³adami reasekuracji i firmami inwe- stycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad konglomera- tu finansowego (Dz.U. Nr 83, poz. 719 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Pol- skim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NFIU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach (Dz.U. ich prywatyzacji inwestycyjnych i Nr 44, poz. 202 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) OfertaPublU. . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i wa- runkach wprowadzania instrumentów finanso- wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 29.8.1997 r. – Ordynacja podat- kowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OrgFunkFEU . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PorGwarU . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.5.1997 r. o porêczeniach i gwaran- cjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zm.). PostEgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PracProgEmU . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych progra- mach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBank 1989 . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 21 ze zm.) XV Wykaz skrótów PrSpó³dz . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) rozp. MF –zasady rachunkowoœci . . rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 19.12.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. Nr 236, poz. 1631) rozp. MS –zawieszenie wyp³aty . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 4.9.2003 r. w sprawie zawieszenia wyp³aty œrodków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postê- powanie karne (Dz.U. Nr 167, poz. 1634) rozp. RM ws. obrotu . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 22.9.1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnoœciami nabywanymi od banków, w których powsta³o niebezpie- czeñstwo niewyp³acalnoœci (Dz.U. Nr 80, poz. 904) SKOKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1995 r. o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) SwobDzGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) TermoU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomo- dernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) TWE . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat z 25.3.1957 r. ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) UbezpObowU. . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obo- wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa- rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) XVI Wykaz skrótów ustawa o FPU . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o Funduszu Porêczeñ W³LokU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali Unijnych (Dz.U. Nr 121, poz. 1262 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZmBFGU 1997 . . . . . . . . ustawa z 20.2.1997 r. o zmianie ustawy o Ban- kowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 24, poz. 119) ZmBFGU 2008 . . . . . . . . ustawa z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy o Ban- kowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmia- nie innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1315) ZmPrBank 2004. . . . . . . . ustawa z 1.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870) 2. Organy orzekaj¹ce ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (7) . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie 7 sêdziów TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy 3. Czasopisma Apel. W-wa . . . . . . . . . . . Apelacja Warszawa BB . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczny Bank BiK . . . . . . . . . . . . . . . . . Bank i Kredyt Dz.U. Dz.Urz. Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola Pañstwowa KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNC. . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego XVII Wykaz skrótów PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPiA. . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartoœciowych PS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS. . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SP-E . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne TPP . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Praw Prywatnego ZNUŒ. . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . czêœæ 4. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ BFG . . . . . . . . . . . . . . . . . Bankowy Fundusz Gwarancyjny cz. FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Dop³at FGŒP . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Gwarantowania Œrodków Pieniê¿nych FKT . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Kredytu Technologicznego FOŒG . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Ochrony Œrodków Gwarantowanych FPiKS. . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Po¿yczek i Kredytów Studenckich FRBS . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Restrukturyzacji Banków Spó³dziel- czych FRIK . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych FTiR. . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Termomodernizacji i Remontów KDPW . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. KFD . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Fundusz Drogowy KFM. . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Fundusz Mieszkaniowy KFPK . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych KNB. . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Bankowego KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG . . . . . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d lit. m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . litera XVIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie niepubl. . . . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) np. . . . . . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . Najwy¿sza Izba Kontroli Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer OFE . . . . . . . . . . . . . . . . . otwarty fundusz emerytalny orz. PFE . . . . . . . . . . . . . . . . . pracowniczy fundusz emerytalny pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt PKZP . . . . . . . . . . . . . . . . pracownicza kasa zapomogowo-po¿yczkowa por. post. . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. PPE . . . . . . . . . . . . . . . . . pracowniczy program emerytalny r. red. SKO . . . . . . . . . . . . . . . . . szkolna kasa oszczêdnoœci s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona tom t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . . . t.j. to znaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . tzn. tak zwany (-a, -e) tzw. . . . . . . . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustêp w zw. . . . . . . . . . . . . . . . . w zwi¹zku ww. wyd. wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok ZBP . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwi¹zek Banków Polskich zd. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymienione . . . . . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: