Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 005160 20476938 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Inspekcji Handlowej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o Inspekcji Handlowej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 215
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0235-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Do podstawowych jej zadań należy m.in. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich, udzielanie porad konsumentom. Ważną częścią pracy organów Inspekcji są kontrole, których wyniki często służą nie tylko celom doraźnym, lecz także prowadzonym postępowaniom w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej, a także omówienie wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Wyjaśnia najistotniejsze zagadnienia, które pojawiają się lub mogą się pojawić przy stosowaniu tych przepisów w praktyce.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników Inspekcji Handlowej, którzy w ten sposób mogą zgłębić aspekty prawne prowadzonej przez siebie działalności. Także konsumenci odnajdą w niej rozwiązania swoich problemów, np. jaka jest procedura rozstrzygania spraw w sądach polubownych.

Bolesław Kurzępa – adwokat; doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; autor ok. 300 artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa oraz kilkunastu komentarzy do kodeksów i ustaw, m.in. „Ustawa o broni i amunicji. Komentarz”, „Ustawa o strażach gminnych z komentarzem”, „Kodeks wykroczeń. Komentarz”; redaktor naczelny miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”, redaktor „Orzecznictwa Sądów w Sprawach Gospodarczych”.

Elżbieta Kurzępa-Czopek – adwokat; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; autorka książki „Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” oraz kilkunastu artykułów głównie z zakresu prawa administracyjnego, a także współautorka książek „Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki” oraz „Ustawa o strażach gminnych komentarzem”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o Inspekcji Handlowej Bolesław Kurzępa Elżbieta Kurzępa-Czopek WYDANIE 1 Stan prawny na 15 grudnia 2013 roku Warszawa 2013 Poszczególne części komentarza opracowały: Bolesław Kurzępa: art. 21a–45 Elżbieta Kurzępa-Czopek: art. 1–21 Redaktor prowadzący: Anna Dudzik Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Fotografi e na okładce: © iStock.com/Darren Platts © iStock.com/Muralinath © iStock.com/Andrew Johnson © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0463-1 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 2. Organizacja Inspekcji (art. 5–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ROZDZIAŁ 3. Postępowanie kontrolne (art. 13–22b) . . . . . . . . . . . . . . 96 ROZDZIAŁ 4. Postępowanie kontrolne uproszczone (art. 23–24) . . . . 153 ROZDZIAŁ 5. Zabezpieczenie dowodów (art. 25–26c) . . . . . . . . . . . . . 154 ROZDZIAŁ 6. Pobieranie i badanie próbek produktów (art. 27–31) . . . 166 ROZDZIAŁ 7. Postępowanie pokontrolne (art. 32–35) . . . . . . . . . . . . . 177 ROZDZIAŁ 8. Postępowanie mediacyjne (art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ROZDZIAŁ 9. Stałe polubowne sądy konsumenckie (art. 37) . . . . . . 191 ROZDZIAŁ 10. Przepisy karne (art. 38–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 40–45) . . . . . . . . 213 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów CBOSA dekret o PIH ETS k.c. k.k. k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.w. – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – dekret z 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 44, poz. 396 ze zm.; uchylony). – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Europejski Trybunał Sprawiedliwości) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267). – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. LexisNexis NSA p.p.s.a. SN u.b.a. u.f.p. u.i.h. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – lexis.pl – system prawniczy LexisNexis Polska – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z 20 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – Sąd Najwyższy – ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) u.j.h.a.r.s. – ustawa z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- -spożywczych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) 7 Wykaz skrótów u.o.b.p. u.o.k.k. u.p.e. u.p.g.k. u.s.d.g. u.s.o.z. – ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) – ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) – ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) u.z.s.e.e. – ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro- WSA – wojewódzki sąd administracyjny nicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1155) Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Początki Inspekcji Handlowej w naszym kraju sięgają roku 1950, kiedy to na mocy dekretu z 21 września 1950 r. powołano Państwową Inspek- cję Handlową (Dz.U. Nr 44, poz. 396 ze zm.), który został zastąpiony ustawą z 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (tekst pierwotny Dz.U. z 1958 r. Nr 11, poz. 39). Podlegała ona Ministerstwu Handlu Wewnętrznego, a jej organami był Główny Inspektor Han- dlowy oraz wojewódzcy inspektorzy. Do zakresu działania Inspekcji należało: zwalczanie w obrocie handlowym spekulacji, oszustw, nie- legalnego handlu, badanie jakości towarów i prowadzenie własnych laboratoriów kontrolno -analitycznych, powoływanie rzeczoznawców w zakresie przedmiotów kontroli, orzekanie o zniszczeniu lub odda- niu do przerobu artykułów nienadających się do użytku, kontrolowa- nie przedsiębiorstw handlowych oraz przemysłu gastronomicznego, a także współpraca z organami sanitarnymi. W roku 1998, na mocy ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 ze zm.), z dotychczasowej nazwy Inspekcji wyeliminowano przymiotnik „państwowy”. Zmienia- jące się realia polityczno -społeczne, a przede wszystkim gospodarcze spowodowały, że w ustawie z 1958 r. kilkakrotnie wprowadzano wiele zmian, aby ostatecznie 15 grudnia 2000 r. Sejm uchwalił nową usta- wę o Inspekcji Handlowej. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy jest ona wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony inte- resów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Do bardziej szczegółowych jej zadań należy m.in.: kontrola legalno- ści i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 9 Wprowadzenie gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług; kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłą- czeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych or- ganów; kontrola produktów w rozumieniu ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpie- czeństwa; kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie okreś- lonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; kontrola produktów wykorzystujących energię, wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku; kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakre- sie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.); kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurto- wych przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1155); kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, 9, 10 ust. 1, art. 11, 31 ust. 3, art. 48–50, 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.); kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. Nr 153, poz. 903 ze zm.); podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; organizowanie i pro- wadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich; prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Ponadto w ustawie określono zadania i organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady po- stępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji. Jednak z zakresu jej kompetencji wyłączono zagadnienia 10 Wprowadzenie jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych, zarówno u produ- centów, jak i w obrocie hurtowym (zajmuje się tym Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych), a także kontrolę jakości zdrowotnej środków spożywczych (należy to do kompetencji Państwo- wej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej). Aktualnie zadania Inspekcji wykonują: Prezes Urzędu Ochrony Kon- kurencji i Konsumentów oraz wojewoda działający przy pomocy wo- jewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, będącego kierownikiem wojewódzkiej Inspekcji Handlowej. Prezes Urzędu swoje zadania w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Handlowej wykonuje przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organem uprawnionym do powołania lub odwołania wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej jest wojewoda, który może uczynić to za zgodą Prezesa Urzędu. Jednym ze sposobów działania Inspekcji Handlowej są kontrole, które szczegółowo zostały uregulowane w komentowa- nej ustawie, a w szczególności wszczęcie tego rodzaju czynności, jej przebieg, dokumentowanie poszczególnych czynności, uprawnienia zarówno inspektora przeprowadzającego kontrolę, jak i podmiotu, u którego jest ona dokonywana. Ważne miejsce w ustawie zajmują też decyzje podejmowane na podstawie ustaleń kontrolnych oraz postę- powanie pokontrolne. W bardzo ogólny sposób ustawa reguluje postę- powanie mediacyjne, a także działalność stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektorach. Szcze- gółowe regulacje odnoszące się do sądów polubownych zawarte zosta- ły w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polu- bownych sądów konsumenckich (Dz.U. Nr 113, poz. 1214). Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej była już wielokrot- nie nowelizowana. Celem tych zmian było przede wszystkim dosto- sowanie zawartych w niej rozwiązań do wymogów Unii Europejskiej, jak również zmieniającego się usytuowania i kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kierowanego przez niego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiele rozwią- zań zawartych w ustawie ma bezpośredni wpływ na poziom ochrony interesów i praw konsumentów w naszym kraju. Niestety, jak do tej 11 Wprowadzenie pory – pomimo podejmowanych wielu wysiłków ze strony samego Urzędu, jak też istniejących organizacji konsumenckich – problematy- ka ta nie jest dobrze znana szerokim rzeszom konsumentów. Nie widać też większego zainteresowania problematyką w niej poruszaną w śro- dowisku prawniczym, czego dowodem jest mała liczba publikacji na ten temat. Niewielka była też aktywność judykatury w tym zakresie. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219; zm.: Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 63, poz. 322; Nr 106, poz. 622; Nr 153, poz. 903; z 2012 r., poz. 1203; poz. 1448; z 2013 r., poz. 984) Ustawa o Inspekcji Handlowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Elżbieta Kurzępa-Czopek Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej „Inspekcją”, jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochro- ny interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. 2. Ustawa reguluje zadania i organizację Inspekcji, prawa i obo- wiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji. 3. Do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieure- gulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zastąpiła obowiązującą po- przednio ustawę z 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 105, poz. 1205; uchylona), która z racji 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Inspekcji Handlowej. Komentarz. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: