Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 006603 20496890 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 158
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0005-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Komentarz do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest opracowaniem wyczerpującym, opartym na wykładni językowej, orzecznictwie i poglądach doktryny. W publikacji omówiono szczegółowo funkcjonowanie systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce, prawa i obowiązki osób zatrudnionych i współpracujących z systemem ratownictwa medycznego oraz obowiązki i uprawnienia spoczywające na każdym obywatelu, który widząc osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, powinien się odpowiednio zachować, a także być świadomym ciążących na nim obowiązków związanych z udzieleniem pierwszej pomocy.

Książka adresowana jest nie tylko do osób zawodowo związanych z systemem Ratownictwa Medycznego, lecz także do osób, które zamierzają wykonywać zawód ratownika medycznego oraz – tak naprawdę – do każdego obywatela.

Elżbieta Darmorost – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2000 r. zawodowo związana z komórkami prawno-legislacyjnymi administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa karnego, prawa społecznego oraz prawa administracyjnego i prawa medycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Elżbieta Darmorost WYDANIE 1 Stan prawny na 15 października 2013 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Anna Dudzik i Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Iwona Długoszewska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0005-3 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 757) . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 2. Ratownicy medyczni i ratownicy (art. 10–17) . . . . . . . . . 42 ROZDZIAŁ 3. Planowanie i organizacja systemu (art. 18–31) . . . . . . . 62 ROZDZIAŁ 4. Jednostki systemu (art. 32–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ROZDZIAŁ 4a. Centra urazowe (art. 39a–39d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ROZDZIAŁ 5. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych (art. 40–45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ROZDZIAŁ 6. Finansowanie jednostek systemu (art. 46–50) . . . . . . . . 132 ROZDZIAŁ 7. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 51–56) . . . . 148 ROZDZIAŁ 8. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (art. 56a–67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Wykaz orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 5 Wykaz skrótów CBOSA Dz.U. Dz.Urz. MZ k.c. – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, k.k. k.p. k.p.a. LexisNexis NFZ NSA p.r.m. u.z.o.z. WSA poz. 93 ze zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Narodowy Fundusz Zdrowia – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycz nym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 757) – ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) – uchylona – wojewódzki sąd administracyjny 7 Wstęp Wstęp Wstęp Przedmiot niniejszego opracowania stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która została ogło- szona w Dz.U. Nr 191, poz. 1410 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 757) i – do chwili obecnej – była 14-krotnie zmieniana, zwana dalej „komen- towaną ustawą” oraz „niniejszą ustawą”. Celem niniejszego komenta- rza jest próba przybliżenia Czytelnikowi treści regulacji prawnych za- wartych w komentowanej ustawie na podstawie wykładni językowej i systemowej tekstu prawnego, przy uwzględnieniu orzecznictwa oraz poglądów wyrażanych przez przedstawicieli doktryny. Komentowana ustawa uchyliła dwa akty prawne regulujące proble- matykę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – tj. ustawę z dnia 25 lipca 2001 r. o Pań- stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207 ze zm.) oraz ustawę z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 241, poz. 2073 ze zm.). Przyczyną opracowania i uchwalenia komentowanej ustawy była – jak podkreślał projekto- dawca – „potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu ratownic- twa medycznego w kraju, ocena realizacji Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne oraz analiza aktów prawnych regulujących dotychczas problematykę ratownictwa medycznego” (Uzasadnienie do projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, druk sej- mowy nr 853). Ponadto podnoszone były kwestie takie jak dysfunk- cjonalność niektórych przyjętych regulacji prawnych, „np. w zakresie tworzenia i lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego, wyma- gań dla szpitalnego oddziału ratunkowego, zasad włączania jednostek do systemu i prowadzenia ich rejestrów, składu osobowego zespołów 9 Wstęp ratownictwa medycznego”, oraz brak uregulowania „kwestii zwią- zanych z upowszechnieniem edukacji z zakresu pierwszej pomocy” (tamże). Uchwalenie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym miało usprawnić funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce, przez zapewnienie zarówno udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, opartym na standardach obowiązujących w pań- stwach zachodnich (ratownictwo przedszpitalne oraz wyspecjalizo- wane oddziały szpitalne), jak i niezbędnych rozwiązań w zakresie powiadamiania o stanach nagłych (centra powiadamiania ratunko- wego). Ustawa miała „zapewnić każdej osobie w stanie nagłego zagro- żenia zdrowotnego możliwość zgłoszenia i przyjęcia przez odpowied- nie służby wezwania, niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia właściwych jednostek systemu, niezwłoczne przewiezienie i przyjęcie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie” (tamże). Niniejsza ustawa stanowi szczególny akt w polskim systemie prawnym z uwagi na fakt, że zawarte w niej regulacje mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do każdego obywatela, który – znajdując się w stanie zagrożenia zdrowotnego albo widząc osobę będącą w takim stanie, powinien potrafi ć nie tylko wezwać pogotowie ratunkowe, lecz także być świadomym ciążących na nim obowiązków dotyczących udzielenia pierwszej pomocy czy też faktu korzystania ze szczególnej ochrony, jaka przysługuje osobom udzielającym pierwszej pomocy medycznej. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w ostatnich miesiącach są prezentowane w prasie lub na stronach internetowych porady, oparte na regulacjach komentowanej ustawy, kiedy można wezwać karetkę (www.bpp.gov.pl, dostęp: 14 września 2013 r.). Przyjęte w niniejszej ustawie rozwiązania ustawodawcze nie uchroniły obywateli przed sytuacjami, w których po- jawiają się trudności z wezwaniem karetki pogotowania ratunkowego czy też trudności związane z rodzajem transportu (czy ma być to lotni- czy zespół pogotowia ratunkowego, czy też karetka). W komentowanej ustawie uregulowane zostały następujące kwestie: (przepisy ogólne, w tym defi nicje wyrażeń ustawowych – art. 1–9), 10 Wstęp ratownicy medyczni i ratownicy (art. 10–17), planowanie i organizacja systemu (art. 18–31), jednostki sytemu (art. 32–39), centra urazowe (art. 39a–39d), akcja prowadzenia medycznych czynności ratunko- wych (art. 40–45), fi nansowanie jednostek systemu (art. 46–50), zmia- ny w przepisach obowiązujących (art. 51–56) oraz przepisy przejścio- we, dostosowujące i końcowe (art. 56a–67). Należy przy tym wskazać, że w niniejszym komentarzu nie zostały zamieszczone i wyjaśnione te regulacje ustawowe, które utraciły już moc. Skrótowo zaś zostały przedstawione przepisy zawierające regulacje o charakterze ściśle le- gislacyjnym – polegające na wprowadzeniu zmian w obowiązujących przepisach. Zważywszy na szczególnie doniosłą rolę przepisów w zakresie ratow- nictwa medycznego, przedkładam niniejsze opracowanie czytelnikom, licząc na jego praktyczną przydatność. Elżbieta Darmorost
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: