Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 004878 21526751 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-795-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> medyczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera wnikliwą analizę przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i jej aktów wykonawczych regulujących zasady potwierdzenia spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tzw. standardów akredytacyjnych zwiększających konkurencyjność i prestiż danego podmiotu leczniczego. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia Komentarz Damian Wąsik KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie redakcyjne Anna Januchta Łamanie Sławomir Sobczyk Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-396-6 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................. Wprowadzenie ............................................................................ Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia ..................................................................... [Znaczenie i cel akredytacji] .................................... [Zadania ośrodka akredytacyjnego. Standardy akredytacyjne] ....................................... [Przebieg procedury oceniającej] ............................ [Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej] ............................................................ [Akt wykonawczy w sprawie zasad przeprowadzania procedury oceniającej] ............... [Skład i sposób działania Rady Akredytacyjnej] ....... [Oświadczenie członków Rady Akredytacyjnej] ....... [Wyłączenie członka Rady Akredytacyjnej] ............. [Finansowanie działalności Rady Akredytacyjnej] ..... [Akt wykonawczy w sprawie trybu powoływania członków Rady Akredytacyjnej i jej szczegółowych zadań] ..................................... [Wejście w życie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia] .............................................. Art. 1. Art. 2. Art. 3 Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Wzory dokumentów i umów ....................................................... 7 9 11 11 19 65 80 81 81 87 90 93 97 97 99 Bibliografia ................................................................................... 117 www.wolterskluwer.pl 5 Spis treści 6 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów I. Akty prawne k.k. p.p.s.a. r.n.p.p. r.p.o.s. r.r.a. r.r.z.d. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo- waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn zm.) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przy- sługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań- stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżeto- wej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. Nr 150, poz. 1216) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierp- nia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz. U. Nr 130, poz. 1074) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów doku- mentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) www.wolterskluwer.pl 7 Wykaz skrótów u.a.o.z. u.d.l. u.p.p. u.ś.o.z. u.z.l. – ustawa z  dnia 6 listopada 2008 r. o  akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz- niczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen- ta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie- ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka- rza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) II. Czasopisma i publikatory – Dziennik Ustaw Dz. U. Dz. Urz. M.Z. – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia OPM OTK PHiE PPNZ PZ ZiE ZiZ ZJ ZP – Ogólnopolski Przegląd Medyczny – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Problemy Higieny i Epidemiologii – Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu – Problemy Zarządzania – Zarządzanie i Edukacja – Zdrowie i Zarządzanie – Zarządzanie Jakością – Zdrowie Publiczne III. Sądy i instytucje CMJ NSA TK WSA 8 – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – Naczelny Sąd Administracyjny – Trybunał Konstytucyjny – Wojewódzki Sąd Administracyjny www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie Współczesny rynek usług medycznych, podobnie jak cały sektor ochrony zdrowia, oparty jest na konkurencyjności podmiotów leczniczych i za- bieganiu o udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością budowania renomy zakładów opieki zdrowotnej, zyskiwaniem uznania i zaufania leczonych w nich pacjentów, a także z umocnieniem pozycji negocjacyj- nej tych podmiotów przy zawieraniu umów na finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Nie ulega wątpliwości, że uzy- skanie akredytacji w ochronie zdrowia podnosi rangę szpitali, jest jed- noznacznym sygnałem, że w tychże placówkach opieka nad pacjentami sprawowana jest na najwyższym poziomie. Systematyczne podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych jest bowiem jednym z najważniejszych kierunków rozwoju podmiotów leczniczych i istotnym punktem polity- ki zarządzania. Obowiązująca w Polsce od 2009 r. ustawa z dnia 6 listo- pada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.) umożliwia wszystkim wskazanym w niej podmio- tom udzielającym świadczeń zdrowotnych ubieganie się o certyfikowanie ich działalności leczniczej na równych i tożsamych dla wszystkich zasa- dach, natomiast znajomość przepisów ww. aktu prawnego stanowi wa- runek konieczny osiągnięcia sukcesu w tym względzie. W niniejszej publikacji poruszono w szczególności takie zagadnienia jak założenia i cele akredytacji w ochronie zdrowia, znaczenie i rolę stan- dardów akredytacyjnych w ocenie jakości usług medycznych, obowiąz- www.wolterskluwer.pl 9 Wprowadzenie ki i uprawnienia Ministra Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Rady Akredytacyjnej w postępowaniu o udzie- lenie akredytacji, przebieg procedury oceniającej, instytucje wyłączeń wizytatorów i członków Rady Akredytacyjnej z postępowania o udzie- lenie akredytacji, jak również obowiązki i uprawnienia członków Rady Akredytacyjnej. Komentarz adresowany jest w szczególności do kadr zarządzających pod- miotami leczniczymi ubiegającymi się o udzielenie akredytacji w ochro- nie zdrowia oraz pracowników tych podmiotów biorących udział we wdrażaniu standardów akredytacyjnych, jak również pracowników Mi- nisterstwa Zdrowia i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro- wia oraz członków Rady Akredytacyjnej. W założeniu publikacja nie tylko bowiem ma wspierać podmioty lecznicze w skomplikowanej pro- cedurze oceniającej i dalszych etapach postępowania o udzielenie akre- dytacji, lecz także wyjaśniać zasady prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych ciążących na organach administracji publicznej odpowie- dzialnych za akredytację w ochronie zdrowia. Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 19 kwietnia 2016 r. 10 www.wolterskluwer.pl Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641; z 2011 r. Nr 112, poz. 654; z 2016 r. poz. 542) Art. 1. [Znaczenie i cel akredytacji] 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania akredytacji. 2. Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu, zwane dalej „standardami akredytacyjnymi”. 2a. Przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych rozumie się podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 3. Akredytacja, o której mowa w przepisach niniejszej ustawy, nie stanowi akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542). www.wolterskluwer.pl 11 Art. 1 Komentarz 1. [Ratio legis ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia] Wejście w ży- cie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.) poprzedzało wydanie prze- pisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające usta- wę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641). W art. 14 tej ustawy przewidziano m.in., że minister właściwy do spraw zdrowia powoła Radę Akredytacyjną w ter- minie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, natomiast standar- dy akredytacyjne ośrodek akredytacyjny opracuje w terminie 6 miesię- cy od dnia wejścia w życie ustawy. W myśl art. 15 tej ustawy akredyta- cje udzielone przez ośrodek akredytacyjny przed dniem wejścia w życie ustawy miały zachować ważność, o ile zostałyby potwierdzone przez Radę Akredytacyjną. W uzasadnieniu projektu tej ustawy wskazywano, że ustawodawca zastosował w tej sytuacji technikę legislacyjną polega- jącą na uchwaleniu jednej odrębnej ustawy regulującej czas i tryb wej- ścia w życie kilku ustaw, przy czym jest to rozwiązanie poprawne legis- lacyjnie, chociaż niewątpliwie nie jest ono stosowane często. Zwracano uwagę, że w razie wejścia w życie ustaw: 1) z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186), 2) o akredytacji w ochronie zdrowia, 3) z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 126), powstałaby niepewność po stronie adresatów norm, które normy („nowych” czy „starych” ustaw) stosować, biorąc pod uwagę to, że jedne i drugie obowiązują. Wspomniana ustawa miała jednakże na celu wyłącznie wprowadzenie w życie ww. trzech ustaw. Ponadto w ustawie wprowadzającej proponowano niezbędne normy dostosowujące, doty- czące m.in. powołania Rady Akredytacyjnej i opracowania standardów akredytacyjnych, umożliwienia potwierdzenia przyznanych dotychczas certyfikatów akredytacyjnych oraz podjętych przez ośrodek akredyta- cyjny (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) działań w ramach Projektu systemowego pod nazwą „Wsparcie procesu akredy- tacji zakładów opieki zdrowotnej – działanie 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, a także umożliwienia kontynuowania trwających pro- cesów akredytacji w ramach ww. Programu i ich zakończenia w oparciu o dokumenty zgromadzone przez ośrodek akredytacyjny przed wyda- 12 www.wolterskluwer.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: